Socialdepartementet
Regeringsbeslut5

2003-12-11Läkemedelsverket
Box 26
751 03 UPPSALAS2001/9992/HS
S2002/4886/HS
S2003/2423/HS
S2003/4258/HS
S2003/6653/HS
S2003/6484/HS
S2003/6961/HS
S2003/8597/HS
S2003/9983/SK (delvis)

Regleringsbrev för budgetåret 2004 avseende Läkemedelsverket

Riksdagen har beslutat om Läkemedelsverkets verksamhet för budgetår 2004 (prop. 2003/04:1, utg.omr. 9, bet. 2003/04:SoU1, rskr. 2003/04:84).

Regeringen beslutar att följande skall gälla under budgetåret 2004 för Läkemedelsverket.
1Verksamhet


PolitikområdeVerksamhetsområdeVerksamhetsgren
Hälso- och sjukvårdspolitikHälso- och sjukvårdLäkemedel
Läkemedelsnära produkter
Medicintekniska produkter
Särskild uppdragsverksamhet


1.1Verksamhetsstyrning

Politikområde Hälso- och sjukvårdspolitik

Mål

Vårdens kvalitet och tillgänglighet skall förbättras.


Återrapportering

Läkemedelsverket skall inte återrapportera mot detta mål.


Verksamhetsområde Hälso- och sjukvård

Mål 1

Kunskapsnivån inom hälso- och sjukvården vad gäller patientsäkerhet, kvalitet och effektivitet skall öka och behandlingsmetoder skall i ökad utsträckning vara evidensbaserade.


Återrapportering

Läkemedelsverket skall inte återrapportera mot detta mål.


Mål 2

Huvudmännen för hälso- och sjukvården skall stödjas i sitt arbete med att förbättra tillgängligheten till hälso- och sjukvården på ett sätt som tillförsäkrar alla patienter en bedömning och att vård ges efter behov och inom rimlig tid.


Återrapportering

Läkemedelsverket skall inte återrapportera mot detta mål.


Mål 3

Medlen inom läkemedelsförmånerna skall användas på ett ändamålsenligt och kostnadseffektivt sätt.


Återrapportering

Redovisning av insatserna rörande information om rationell och kostnadseffektiv användning av läkemedel och läkemedelsnära produkter.


Verksamhetsgren Läkemedel

Mål
  1. Läkemedelsförsörjningen skall utvecklas och bli mer kostnadseffektiv.

  2. Den primära handläggningstiden för kliniska prövningar skall vara högst trettio dagar under år 2004.

  3. Läkemedelsverket skall verka för att öka tillgången till väldokumenterade läkemedel avsedda för barn.


Återrapportering
  1. Redovisning av Läkemedelsverkets insatser och analys av måluppfyllelsen.

  2. Redovisning av handläggningstiderna.

  3. En redovisning av insatserna skall lämnas till regeringen senast den 1 juni 2004.


Verksamhetsgren Läkemedelsnära produkter

Mål

Ärendebalansen för frilistade naturmedel skall minska väsentligt.


Återrapportering

Redovisning av ärendebalansen rörande frilistade naturmedel.


Verksamhetsgren Medicintekniska produkter

Mål

Verksamheten skall utvecklas och ärendebalanserna minska.


Återrapportering

Redovisning av ärendebalanserna.


Verksamhetsgren Särskild uppdragsverksamhet


1.2Övriga mål och återrapporteringskrav

Översiktlig redovisning av hur verksamheten bedrivs vid verket och i samverkan med andra berörda myndigheter.

Redovisning av antal uppdrag att utvärdera ansökningar av nya läkemedel samt övriga utredningar med anknytning till det europeiska gemensamma kontrollsystemet samt kostnaderna för dessa.

Läkemedelsverkets ekonomiska resultat skall redovisas enligt den struktur som anges i den översiktliga budgeten.

Läkemedelsverket skall under 2004 redovisa utgiftsprognoser för åren 2004 till och med 2007 för den budget som Läkemedelsverket disponerar vid nedanstående prognostillfällen. Prognosen skall kommenteras både i förhållande till föregående prognostillfälle och i förhållande till budgeten. De antaganden som ligger till grund för prognosen skall redovisas. Om möjligt skall prognosen också månadsfördelas för innevarande år så att jämförelser kan göras med faktiskt utfall. Prognoser och kommentarer skall vara Socialdepartementet tillhanda senast den 20 januari, den 8 mars, den 5 maj, den 9 augusti och den 1 november.1.3Organisationsstyrning

Läkemedelsverket skall redovisa i vilken omfattning myndighetens mål för kompetensförsörjningen under 2004 har uppnåtts, vilka åtgärder som har vidtagits och vilka mål som gäller för myndighetens kompetensförsörjning under 2005 respektive 2006-2007. Redovisningen av mål skall i första hand fokusera på personalens åldersstruktur, könsfördelning, rörlighet samt myndighetens arbete för att främja etnisk och kuturell mångfald. Redovisningen skall göras för grupper av anställda inom de tre kompetenskategorierna lednings-, kärn- och stödkompetens om så är lämpligt. Målen för kompetensförsörjningen skall ha en klar och tydlig koppling till myndighetens mål för verksamheten, nuvarande kompetensförsörjning och bedömning av arbetsmarknadsläget. Målen skall vara konkreta och uppföljningsbara.1.4Uppdrag

Läkemedelsverket skall efter dialog med Socialdepartementet redovisa projekt som finansieras genom överenskommelserna mellan staten och landstingen om ersättningar till hälso- och sjukvården. Redovisningen skall ha inkommit till Socialdepartementet senast den 1 mars 2004.2Finansiering

2.1Anslag

2.1.1Tilldelade anslag2.1.2Äldre anslag som disponeras budgetår 20042.1.3Finansiella villkor2.1.4Bemyndiganden2.2Övriga villkor


Låneram (enl 20 § budgetlagen)Räntekontokredit (enl 21 § budgetlagen)Övriga kreditramar (enl 23 § budgetlagen)
Läkemedelsverket51 00010 000
Belopp angivna i tkr


2.3Avgifter och bidrag

Beräknad budget för avgiftsbelagd verksamhet år 2004 där intäkterna disponeras

VerksamhetÖver- / underskott tom 2002Över- / underskott 2003Intäkter 2004Kostnader 2004Över- / underskott 2004Ack över- / underskott, utgående 2004
Offentligrättslig verksamhet
Läkemedel61 128-42 857256 000273 000-17 0001 271
Läkemedelsnära produkter1 677019 50019 50001 677
Medicintekniska produkter7 6543 10016 60015 5001 10011 854
Särskild uppdragsverksamhet001 0001 00000
Summa70 459-39 757293 100309 000-15 90014 802
Belopp angivna i tkr


Ekonomiskt mål för avgiftsbelagd verksamhet

Det ekonomiska målet för verksamheten är att respektive verksamhet skall bedrivas med full kostnadstäckning.Villkor för avgiftsbelagd verksamhet

Läkemedelsverkets verksamhet skall finansieras med avgifter. Avgifternas storlek bestäms av regeringen förutom vad gäller avgifterna för kontroll av kosmetiska och hygieniska produkter samt teknisk sprit för vilka Läkemedelsverket får besluta om. Verksamheten avseende medicinteknik finansieras också genom bidrag från Socialstyrelsen.

Inkomsterna får disponeras av Läkemedelsverket.Villkor för bidragsfinansierad verksamhet

Läkemedelsverket får ta emot bidrag från Socialstyrelsen för verksamhet rörande information om läkemedel.2.4Övriga intäkter3UNDANTAG FRÅN EA-REGLER
På regeringens vägnar

Lars Engqvist
Birgitta Bratthall
Kopia till:

Finansdepartementets budgetavdelning
Regeringskansliets förvaltningsavdelning, RK Ekonomi
Regeringskansliets internrevision
Socialutskottet
Socialstyrelsen
Smittskyddsinstitutet
Institutet för psykosocial medicin
Statens folkhälsoinstitut
Statens beredning för medicinsk utvärdering
Läkemedelsförmånsnämnden
Apoteket AB
Riksgäldskontoret
Ekonomistyrningsverket
Riksrevisionen