Finansdepartementet
Regeringsbeslut

2003-12-18Länsstyrelsen i Jämtlands län
831 86 ÖSTERSUND
Regleringsbrev för budgetåret 2004 avseende Länsstyrelsen i Jämtlands län
Riksdagen har beslutat om Länsstyrelsen i Jämtlands läns verksamhet för budgetåret 2004 (prop. , utg.omr. , bet. , rskr. ).
Regeringen beslutar att följande skall gälla under budgetåret 2004 för Länsstyrelsen i Jämtlands län och nedan angivna anslag.1Verksamhet1.1Verksamhetsstyrning


1.2Övriga mål och återrapporteringskrav


1.3Organisationsstyrning


1.4Uppdrag


2Finansiering

2.1Anslag

2.1.1Tilldelade anslag2.1.2Äldre anslag som disponeras budgetår 20042.1.3Finansiella villkor2.1.4Bemyndiganden2.2Övriga villkor


Låneram (enl 20 § budgetlagen)Räntekontokredit (enl 21 § budgetlagen)Övriga kreditramar (enl 23 § budgetlagen)
Länsstyrelsen i Jämtlands län9 0006 200
Belopp angivna i tkr


2.3Avgifter och bidrag2.4Övriga intäkter3UNDANTAG FRÅN EA-REGLER


Senast uppdaterad: