Finansdepartementet
Regeringsbeslut46

2003-12-11Riksskatteverket
Solna strandväg 10
171 94 SOLNAFi2003/6152 (slutligt)

Regleringsbrev för budgetåret 2004 avseende Skatteverket och exekutionsväsendet

Riksdagen har beslutat om Skatteverkets och exekutionsväsendets verksamhet för budgetåret 2004 (prop. 2003/04:1, utg. omr. 3, bet. 2003/04:SkU1, rskr. 2003/04:66).

Regeringen beslutar att följande skall gälla under budgetåret 2004 för Skatteverket och exekutionsväsendet samt nedan angivna anslag.
1Verksamhet

Följande gäller för verksamhet inom Skatteverkets och kronofogdemyndigheternas ansvarsområde.PolitikområdeVerksamhetsområdeVerksamhetsgren
Skatt, tull och exekutionSkattBeskattning
Folkbokföring
Fastighetstaxering
Brottsbekämpning
Registrering av bouppteckningar
ExekutionFörebyggande kommunikation
Summarisk process
Indrivning och annan verkställighet
Konkurstillsyn
Skuldsanering


1.1Verksamhetsstyrning

Politikområde Skatt, tull och exekution

Mål

Målet är att eftersträvade skatte-, tull- och avgiftsintäkter skall säkerställas på ett rättssäkert och ekonomiskt effektivt sätt samtidigt som enkelhet skall eftersträvas och brottslighet motarbetas.[1]


[1] Myndigheter vars verksamhet skall bidra till målet är Skatteverket, kronofogdemyndigheterna, Tullverket och Kustbevakningen.


Återrapportering

Bedömning av hur myndigheterna bidragit till uppfyllandet av målet.


Verksamhetsområde Skatt

Mål

Skatt skall tas ut i den omfattning, med den fördelning och i den tid och ordning som åsyftas med gällande skatteförfattningar.

Taxeringsvärden för fastigheter skall beslutas och information om dessa tillhandahållas i enlighet med gällande författningar.

Olika samhällsfunktioner skall tillhandahållas fullständig och korrekt basinformation från folkbokföringen med god tillgänglighet.


Verksamhetsgren Beskattning

Mål

Skatter och avgifter skall fastställas kostnadseffektivt och rättssäkert, så att skillnaden mellan de fastställda och de teoretiskt riktiga beloppen blir så liten som möjligt (beskattningseffektivitet).

Fel och fusk skall förebyggas och åtgärdas, så att skatter och avgifter kan tas ut i avsedd omfattning. Information och andra förebyggande åtgärder skall underlätta för enskilda och företag att göra rätt för sig. Skattekontrollen skall omfatta alla kategorier av skattskyldiga. Den skall vara synlig och inriktad på största möjliga preventiva effekt. Allmänheten skall uppfatta kontrollen som rättssäker och effektiv.

Fastställda belopp skall bli betalda i sin helhet och inom utsatt tid. Preliminär skatt skall så nära som möjligt överensstämma med slutlig skatt (uppbördseffektivitet).


Verksamhetsgren Folkbokföring

Mål

Folkbokföringsregister skall föras som speglar befolkningens verkliga bosättning och även i övrigt håller god kvalitet, aktualitet och tillgänglighet, så att olika samhällsfunktioner får ett tillförlitligt underlag för beslut och åtgärder.

Bosättningskontrollen skall vara synlig och inriktad på största möjliga preventiva effekt.


Verksamhetsgren Fastighetstaxering

Mål

Taxeringsvärdena på fastigheterna skall fastställas kostnadseffektivt och vara rättvisande, så att korrekt underlag finns för bland annat skatteberäkning.


Verksamhetsgren Brottsbekämpning

Mål

Brottsutredningar skall ge åklagare ett bra stöd för ställningstagande till om åtal skall väckas.

Pågående och planerad brottslighet skall störas och avslöjas för att bekämpa och förebygga brottslig verksamhet.


Verksamhetsgren Registrering av bouppteckningar

Mål

Bouppteckningar skall registreras skyndsamt, korrekt och enhetligt.


Verksamhetsområde Exekution

Mål

Rättstrygghet och rättssäkerhet skall upprätthållas vad gäller betalningsförpliktelser och andra förpliktelser som verkställs av kronofogdemyndigheterna.


Verksamhetsgren Förebyggande kommunikation

Mål

Kronofogdemyndigheterna skall verka för en god betalningsmoral i samhället. De skall förbättra sina kunskaper om vilka samhällsgrupper som finns i riskzonen för att bli gäldenärer hos kronofogdemyndigheten och därmed kunna minska risken att så sker. De skall genom information och andra förebyggande åtgärder underlätta för enskilda och företag att göra rätt för sig.


Verksamhetsgren Summarisk process

Mål

Otvistiga anspråk skall snabbt, enkelt och rättssäkert prövas och fastställas.


Verksamhetsgren Indrivning och annan verkställighet

Mål

Kronofogdemyndigheterna skall på uppdrag av borgenärer och andra sökande snabbt, rättssäkert och med bästa möjliga utfall för sökanden verkställa rättsanspråk som inte har reglerats frivilligt; tillgångsundersökning och gäldenärsutredning skall göras med sådan ambitionsnivå att myndighetens utredningar uppfattas som tillförlitliga av uppdragsgivarna.

Indrivningen skall vara snabb och verkningsfull så att enskilda och företag upplever att det inte är meningsfullt att dra sig undan betalning.


Verksamhetsgren Konkurstillsyn

Mål

Tillsynen över konkurser skall bedrivas med fokus på att avvecklingen av konkurser sker lagenligt, effektivt och ändamålsenligt samt utan onödigt dröjsmål och med bästa möjliga utfall för borgenärerna. Tillsynen skall utföras med beaktande av kriterierna väsentlighet och risk.


Verksamhetsgren Skuldsanering

Mål

Kronofogdemyndigheterna skall handlägga ärenden om skuldsanering snabbt och rationellt. Kronofogdemyndigheternas beslut skall ha hög kvalitet och beakta parternas intressen.1.2Övriga mål och återrapporteringskrav

Generella krav på redovisning och återrapportering

Skatteverket, samt enligt vad Skatteverket bestämmer kronofogdemyndigheterna, skall med utgångspunkt i regleringsbrevet för alla verksamhetsgrenar fastställa övriga mål som är uppföljningsbara. Skatteverket skall också ange hur återrapporteringen närmare skall ske. Det som nu har sagts får leda till att påbörjade tidsserier i återrapporteringen bryts, bara om detta ingår i en genomtänkt vidareutveckling av resultatredovisningen som är tydligt redovisad tillsammans med en analys av vad förändringen innebär för möjligheten att bedöma resultatet av verksamheten.

Resultatet av Skatteverkets och exekutionsväsendets verksamhet skall analyseras och kommenteras med utgångspunkt i uppställda mål. Slutsatser om utvecklingen och hur resultatet förhåller sig till de uppställda målen skall redovisas med utgångspunkt i den gjorda analysen.

Resultat som inte är direkt mätbara skall redovisas med hjälp av utvecklingen av relevanta indikatorer i verksamheten och andra förhållanden som är väsentliga för en bedömning av resultatet.

Redovisningen skall innehålla en bedömning av kvalitet, effektivitet och produktivitet totalt och per verksamhetsgren. Kvalitets-, effektivitets- och produktivitetsutvecklingen skall analyseras och kommenteras.

Återrapporteringen skall innefatta en redovisning av spridningen mellan regioner, och i väsentliga fall inom regioner, vad gäller de mått och indikatorer som Skatteverket anser viktiga för resultatbedömningen. Verket skall också göra en bedömning av om skillnaderna är acceptabla eller bör minska. Återrapporteringen skall även innehålla en beskrivning av vidtagna och planerad åtgärder för att minska skillnaderna.

Utvecklingsarbete och elektronisk hantering av dokument och information

Utvecklingsarbetet skall leda till en högre effektivitet inom Skatteverkets och kronofogdemyndigheternas verksamhetsområden och bidra till att uppfylla de övergripande målen. En långsiktig inriktning i utvecklingsarbetet är också att i hög grad koncentrera Skatteverkets och kronofogdemyndigheternas resurser till områden med hög risk samtidigt som det säkerställs att medarbetarna har den kompetens som verksamheten förväntas kräva i framtiden. I utvecklingsarbetet ingår därför att öka den elektroniska och automatiska hanteringen av dokument och information. Det skall också säkerställas att nuvarande IT-lösningar anpassas till att kunna hantera förväntade krav från företag och allmänhet, exempelvis för en ökad hantering av ärenden och information via Internet. Återrapporteringen skall innehålla en beskrivning av de åtgärder som vidtagits och planeras för att öka den elektroniska hanteringen. Skatteverket skall, för de dokument- och informationsflöden som bedöms som viktiga, redovisa hur stor del av flödena som är elektroniska samt en bedömning av hur stora resurser som kan frigöras till följd av en ökad elektronisk hantering.

Riskhantering

Myndigheterna skall i hög grad koncentrera sina resurser till områden med hög risk. En förutsättning för detta är fortsatt utveckling av riskanalys och urvals- och uppföljningssystem. Skatteverket skall redovisa hur utvecklingen fortskrider.

Internationellt samarbete

Målet är att Skatteverket och kronofogdemyndigheterna skall kunna möta de förändrade förutsättningar som den ekonomiska integrationen i Europa och internationaliseringen av ekonomin och handeln medför. För detta behövs ett gott samarbete med andra länders myndigheter avseende skatte- respektive indrivningsverksamheten. En del av samarbetet sker i form av reglerat informationsutbyte, vilket innebär såväl åtaganden som möjligheter. Det är viktigt att myndigheterna tar vara på informationen och uppfyller sina åtaganden på för verksamheten bästa möjliga sätt. Återrapporteringen skall innefatta en beskrivning av hur den information som erhålls från andra länder tas tillvara i myndigheternas arbete.

Det internationella samarbetet handlar också om att fortlöpande medverka i det arbete som pågår i olika internationella fora. I detta arbete har myndigheterna en viktig uppgift i att biträda regeringen som expertorgan i sakfrågor samt analysera och föreslå ställningstaganden. Myndigheterna deltar även i förhandlingsarbete särskilt inom de genomförandekommittéer som leds av Europeiska kommissionen. En annan del av samarbetet är att skapa goda relationer med andra länders förvaltningar i syfte att utveckla arbetssätt och metoder. Återrapporteringen skall innehålla en beskrivning av de områden inom vilka samarbete sker samt vilka åtgärder som vidtagits för att förstärka samarbetet.

Enkla och tidsenliga regler

Skatteverket skall verka för förenkling av regler. I detta ingår att kontinuerligt arbeta med att se över egna föreskrifter och allmänna råd samt om det finns anledning lämna förslag till förenklingar av de nationella och internationella regelverken. Verket skall i detta förenklingsarbete även beakta sådana effekter som uppkommer internt, hos allmänheten, näringslivet och andra myndigheter. Återrapporteringen skall innehålla en redogörelse av arbetet.

Enhetlig tillämpning

Målet är att verka för en enhetlig tillämpning av lagar och andra bestämmelser. Återrapporteringen skall innehålla en redogörelse för vilka åtgärder som vidtagits och planeras vidtas för att myndigheterna i större utsträckning skall tillämpa gällande lagar och bestämmelser enhetligt.

Uppbördseffektivitet

Skatteverket och kronofogdemyndigheterna skall tillsammans upprätthålla en hög uppbördseffektivitet. Verksamheten skall bedrivas utifrån en helhetssyn som omfattar hela beskattnings- och indrivningsprocessen.

Förebyggande arbete i form av service och information

Målet är att Skatteverket och exekutionsväsendet skall understödja viljan hos allmänheten och näringslivet att gör rätt för sig. Samtidigt skall myndigheterna verka för att förbättra informationen till allmänhet och näringsliv, så att dessa redan från början, i större utsträckning, lämnar riktiga och fullständiga uppgifter. Service och information skall vara behovsanpassad och tillgängligheten skall vara god. Myndigheterna skall sträva efter att tillgodose behov av service och information på andra språk än svenska. Satsningen på IT-stödd service och utveckling av tjänster som syftar till att underlätta uppgiftslämnande är ett viktigt led i detta arbete. Samtidigt skall arbetet att förbättra den skriftliga och muntliga kommunikationen med allmänhet och företag fortgå. Skatteverkets arbete med att utveckla servicen och förenkla kontakterna med myndigheterna skall fortsätta. Återrapporteringen skall beskriva vilka åtgärder som vidtagits samt en redovisning av hur arbetet fortskrider.

Politikområdena Skydd och beredskap mot olyckor och svåra påfrestningar och Totalförsvar - Verksamhetsområdena Svåra påfrestningar respektive Det civila försvaret

Målet är att samhällets grundläggande behov inom Skatteverkets ansvarsområde inom samverkansområdena Ekonomisk säkerhet och Områdesvis samordning, samverkan och information skall kunna upprätthållas vid allvarliga kriser i fred eller vid ett väpnat angrepp.

Återrapportering

Skatteverket skall redovisa om och i så fall hur beroendet av el, telekommunikationer och samhällsviktiga IT-system utgör en begränsning för verket att kunna bibehålla en godtagbar fredstida förmåga även vid svåra påfrestningar på samhället i fred eller en godtagbar förmåga vid höjd beredskap. Här avsedd innebörd av begreppen el, telekommunikationer och samhällsviktiga IT-system framgår av prop. 2001/02:158 Samhällets säkerhet och beredskap. Myndigheten skall också redovisa om ett angrepp med NBC-stridsmedel utgör en begränsning för ovan nämnda förmågor.1.3Organisationsstyrning

Skatteverket skall verka för en långsiktig och god personalförsörjning med för verksamheten ändamålsenlig kompetens.

Skatteverket skall redovisa i vilken omfattning verkets mål för kompetensförsörjningen under 2004 har uppnåtts, vilka åtgärder som har vidtagits och vilka mål som gäller för verkets kompetensförsörjning under 2005 respektive 2006-2007. Redovisningen av mål skall i första hand fokusera på personalens åldersstruktur, könsfördelning, rörlighet samt verkets arbete för att främja etnisk och kulturell mångfald. Redovisningen skall göras för grupper av anställda inom de tre kompetenskategorierna lednings-, kärn- och stödkompetens om så är lämpligt. Målen för kompetensförsörjningen skall ha en klar och tydlig koppling till verkets mål för verksamheten, nuvarande kompetensförsörjning och bedömning av arbetsmarknadsläget. Målen skall vara konkreta och uppföljningsbara.

I den ovannämnda redovisningen skall effekter av pensionsavgångar, förändringar till följd av systemutveckling, internetdeklarationer m.m. analyseras och beskrivas.

Skatteverket skall kontinuerligt bedriva ett förbättringsarbete när det gäller arbetsmiljön. I detta ingår att utveckla och förbättra de faktorer som leder till ökad motivation, effektivitet och hälsa. En viktig aspekt och del i detta är att systematiskt arbeta för att minska stress och sjukfrånvaro. Skatteverket skall redovisa vilka åtgärder som vidtagits och hur dessa påverkat ovannämnda faktorer, avseende sjukfrånvaron skall verket redovisa hur arbetet påverkat eventuella regionala skillnader.1.4Uppdrag
 1. Skatteverket skall redovisa pågående och planerade aktiviteter som tar tillvara syftet med Skatteverksreformen. Redogörelsen skall innehålla analyser och kommentarer av hur de redovisade aktiviteterna bidrar till att skapa bättre förutsättningar för enhetlig och lika behandling samt för ett effektivare utnyttjande av befintliga resurser. Redovisning skall lämnas senast den 1 juli 2004 och 1 januari 2005.

 2. Skatteverket skall redovisa vilka kommande förändringar av verksamheten inom exekutionsområdet som planeras samt hur dessa förändringar bedöms kunna påverka förutsättningarna för styrning, enhetlighet, effektivitet och service. Redovisning skall lämnas senast den 1 juli 2004 och 1 januari 2005.

 3. Skatteverket skall översiktligt redovisa bedömningar av de effektiviseringar som utvecklingsarbetet beräknas leda till samt beskriva vilka effekter de enskilda utvecklingsprojekten har för Skatteverket, kronofogdemyndigheterna, företagen och allmänheten. Redovisningen skall även innehålla en beskrivning av hur enskilda projekt bidrar till att Skatteverket och kronofogdemyndigheterna i högre utsträckning uppfyller de övergripande målen. Av redogörelsen skall även framgå de nuvarande drifts- och investeringskostnaderna för IT-verksamheten samt kostnaderna för varje större utvecklingsprojekt. Redovisning skall ske senast den 1 juli 2004.

 4. Av stor betydelse för verksamheten är en kontinuerligt utveckling och förbättring av olika verksamheters IT-system. En viktigt del i detta är en väl fungerade organisation för prioritering, ledning och styrning av utvecklings- och förbättringsarbete. Skatteverket skall lämna en redogörelse för hur prioriterings-, lednings- och styrningsarbetet bedrivs samt vilka åtgärder som vidtagits för att förbättra detta arbete. Redovisning skall lämnas senast den 1 juni 2004.

 5. Riksskatteverket bildade under 2003 ett intressentråd för att tillsammans med näringslivet utbyta information och erfarenheter avseende den administrativa hanteringen. Skatteverket skall redovisa hur arbetet inom intressentrådet fortskrider, i detta ingår att övergripande redovisa vilka frågeställningar som diskuterats. Redovisning skall ske senast den 1 juni 2004.

 6. Skatteverket skall tillsammans med Ekobrottsmyndigheten, Kustbevakningen, Rikspolisstyrelsen, Riksåklagaren och Tullverket och redogöra för vilka eventuella hinder som finns för ett rationellt informationsutbyte mellan myndigheterna inom ramen för den brottsbekämpande verksamheten, samt lämna förslag på hur informationsutbytet kan förbättras. Redovisningen skall ta sin utgångspunkt i det nuvarande informationsutbytet på såväl nationell som internationell nivå. Vidare skall beaktas den utvärdering som redovisas i rapporten om Sverige från tredje omgången av ömsesidiga utvärderingar. Uppdraget skall gemensamt redovisas senast den 30 juni 2004.

 7. De myndigheter som ingår i Rådet för rättsväsendets informationsförsörjning (RIF-rådet) har den 6 juni 2003 gjort en principöverenskommelse om en handlingsplan för framtida åtgärder för en gemensam säkerhets- och kommunikationslösning. Skatteverket skall redovisa vilka åtgärder som har vidtagits och vilka åtgärder som kommer att vidtas inom myndigheten med anledning av handlingsplanen. Skatteverket skall även redovisa och kommentera de åtgärder som har vidtagits inom myndigheten med anledning av den strategiska plan för samordningen av rättsväsendets informationsförsörjning som RIF-rådet fastslog i februari 2002. Redovisningen skall innehålla en bedömning av de ekonomiska samt effektivitets- och kvalitetsmässiga konsekvenser tillföljd av genomförandet av handlingsplanen samt den strategiska planen. Uppdraget skall redovisas senast den 1 juni 2004.

 8. Skatteverket skall analysera de problem som leder till att personer har svårt att komma ur sin skuldsituation och som till följd av detta riskerar att bli "evighetsgäldenärer". Skatteverket skall i redovisningen analysera dagens problem samt föreslå vilka åtgärder som skulle kunna vidtas. Verket skall redovisa uppdraget senast den 1 oktober 2004.

 9. Skatteverket skall redogöra för kontrollen av dem som ansöker om F-skattsedel och av dem som redan har tilldelats F-skattsedel. Verket skall därvid särskilt belysa om det finns regionala skillnader i kontrollen. Verket skall också redogöra för eventuella övriga regionala skillnader vid tillämpningen av F-skattereglerna. Skatteverket skall dessutom redovisa utvecklingen av antalet F-skatteansökningar från utlänningar såväl före som efter utvidgningen av EU samt redogöra för eventuella kontrollsvårigheter vid handläggningen av dessa. Vidare skall verket lämna förslag till åtgärder som kan behöva vidtas. En delrapport avseende utvecklingen av antalet F-skatteansökningar före utvidgningen, eventuella kontrollproblem vid hanteringen av dessa och förslag till åtgärder skall lämnas senast den 1 april 2004. Uppdraget skall i övrigt redovisas senast den 30 november 2004.

 10. Skatteverket skall redovisa de informationsinsatser som har genomförts för skattereduktionen för bredbandsanslutning och en bedömning av om informationen nått ut samt insatsernas effekter. Skatteverket skall vidare redovisa antalet inkomna och antalet beviljade ansökningar om skattereduktion för bredbandsanslutning fördelat på företag och privatpersoner samt regional fördelning (kommunnivå). Skatteverket skall också redovisa hur reduktionsbeloppet fördelar sig för dessa. Redovisningen skall lämnas i samband med årsredovisningen.

 11. Skatteverket skall göra en översyn av de modeller som används för att beräkna Skatteverkets och exekutionsväsendets samtliga kostnader för inkomstpension, tilläggspension och premiepension. Modellen skall därvid vara dokumenterad på sådant sätt att det går att bedöma hur beräkningarna görs och vilka bedömningar som ligger till grund för modellen. I arbetet med att ta fram en reformerad modell skall samråd ske med Riksförsäkringsverket. Uppdraget skall redovisas senast den 1 november 2004.

 12. Skatteverket skall redovisa utgiftsprognoser för åren 2004 till och med 2007 för samtliga anslag som verket disponerar vid nedanstående prognostillfällen. Prognosen skall kommenteras både i förhållande till föregående prognostillfälle samt i förhållande till budgeten. De antaganden som ligger till grund för prognosen skall redovisas. Om möjligt skall prognosen också månadsfördelas för innevarande år så att jämförelser kan göras med faktiskt utfall. Prognoser skall lämnas senast den 20 januari, 8 mars, 5 maj, 9 augusti och 1 november 2004.2Finansiering

2.1Anslag

2.1.1Tilldelade anslag

Utgiftsområde 3 Skatt, tull och exekution

3:1Skatteverket (Ramanslag)
Disponeras av Skatteverket5 745 431 tkr


Villkor
3:1 Skatteverket

Från anslaget betalas Skatterättsnämndens och Forskarskattenämndens verksamhet samt Sveriges avgift till Nordiska skattevetenskapliga forskningsrådet.

Från anslaget betalas ersättningsbelopp enligt lagen (1989:479) om ersättning för kostnader i ärenden och mål om skatt, m.m. Ersättningbelopp med totalt upp till 13 000 tkr kan belasta anslaget. Kostnaderna skall särredovisas i årsredovisningen.

Till anslaget skall föras den ersättning som Skatteverket får från Allmänna Pensionsfonden. Ersättningen beräknas till 335 500 tkr. Medlen får disponeras i verksamheten.

Från anslaget bekostas också handräckning på grund av avtal med främmande stat i vissa beskattningsärenden samt allmän och särskild fastighetstaxering, årlig omräkning av fastighetstaxeringsvärden m.m.3:2Kronofogdemyndigheterna (Ramanslag)
Disponeras av Skatteverket1 475 604 tkr
3:2 ap.1Kronfogdemyndigheterna (Ram)1 475 604 tkr


Villkor
3:2 ap.1 Kronfogdemyndigheterna

Anslaget disponeras av Skatteverket samt av kronofogdemyndigheterna enligt vad Skatteverket bestämmer.

Till anslaget skall föras den ersättning som kronofogdemyndigheterna får från Allmänna Pensionsfonden. Ersättningen har beräknats till 8 629 tkr. Medlen får disponeras i verksamheten.

Skatteverket skall disponera de utgående anslagsbehållningarna avseende 2003 års anslag 3:4 Kronofogdemyndigheterna.

2.1.2Äldre anslag som disponeras budgetår 2004

Utgiftsområde 3 Skatt, tull och exekution

Budgetår 2003

3:1Riksskatteverket (Ramanslag)
Disponeras av Skatteverket0 tkr

Villkor
3:1 Riksskatteverket

Skatteverket skall disponera de utgående anslagsbehållningarna avseende 2003 års anslag 3:1 Riksskatteverket.Budgetår 2003

3:2Skattemyndigheterna (Ramanslag)
Disponeras av Skatteverket0 tkr
3:2 ap.1Skattemyndigheterna (Ram)0 tkr
3:2 ap.2Ersättningar för kostnader i ärenden och mål om skatt, m m (Ram)0 tkr

Villkor
3:2 Skattemyndigheterna

Skatteverket skall disponera de utgående anslagsbehållningarna avseende 2003 års anslag 3:2 Skattemyndigheterna.

2.1.3Finansiella villkor

Finansiella villkor för anslag
Anslag/ap/dpAnslagskredit (tkr)Anslagsbehållning som disponeras 2004Indrag av anslagsbelopp (tkr)
3:1 (2003)0Allt0
3:2 ap.1 (2003)0Allt0
3:2 ap.2 (2003)0Allt0
3:1172 363-0
3:2 ap.144 268-0


Finansiella villkor för omfördelning av anslagssparande
Omfördelning från anslag/ap/dp1Omfördelning till anslag/ap/dp2Belopp (tkr)/andel (%)
3:43:2 ap.1100 %
1 Anslag, anslagsposter och delposter är angivna med 2003 års nomenklatur
2 Anslag, anslagsposter och delposter är angivna med 2004 års nomenklatur


2.1.4Bemyndiganden2.2Övriga villkor


Låneram (enl 20 § budgetlagen)Räntekontokredit (enl 21 § budgetlagen)Övriga kreditramar (enl 23 § budgetlagen)
Skatteverket975 000696 835
Belopp angivna i tkr


Villkor
Låneram (enl 20 § budgetlagen)

Låneramen disponeras av Skatteverket samt av kronofogdemyndigheterna i enlighet med vad Skatteverket bestämmer.


Räntekontokredit (enl 21 § budgetlagen)

-

Andra villkor

Skatteverket får hos Justitiekanslern rekvirera medel från utgiftsområde 4 Rättsväsendet, anslag 4:13 Kostnader för vissa skaderegleringar m.m. för sådan ersättning som avses i 8 § lagen (1998:714) om ersättning vid frihetsberövanden och andra tvångsåtgärder.

Medel som med stöd av bestämmelser i utsökningslagstiftningen förvaltas av en kronofogdemyndighet för någon enskilds räkning får sättas in i annan bank än Riksbanken. Skatteverket får för samtliga kronofogdemyndigheters räkning sluta ett tidsbegränsat avtal med viss bank om sådan insättning.

Skatteverket får belasta inkomsttiteln 1462, Vägavgifter, för utbetalning av garantiprovision vid försäljning av vägavgiftsbevis enligt lagen (1997:1137) om vägavgift för vissa tunga fordon.

Medel som betalas in på grund av återbetalningsskyldighet för rättshjälpskostnad skall överföras till inkomsttitel 2811 Övriga intäkter av statens verksamhet.
Belopp som förs till räntekontot

Till Skatteverkets räntekonto i Riksgäldskontoret överförs:

 • månadsvis 1/12 av beloppet på anslaget 3:1 Skatteverket och 3:2 Kronofogdemyndigheterna ap.1.


2.3Avgifter och bidrag

Beräknad budget för avgiftsbelagd verksamhet år 2004 där intäkterna disponeras

VerksamhetÖver- / underskott tom 2002Över- / underskott 2003Intäkter 2004Kostnader 2004Över- / underskott 2004Ack över- / underskott, utgående 2004
Uppdragsverksamhet
Ersättning AP-fonden avseende kronfogdemyndigheterna008 6298 62900
Ersättning AP-fonden avseende Skatteverket00335 500335 50000
Summa00344 129344 12900
Belopp angivna i tkr


Beräknad budget för avgiftsbelagd verksamhet år 2004 där intäkterna ej disponeras

VerksamhetInkomst- titelÖver- / underskott tom 2002Över- / underskott 2003Intäkter 2004Kostnader 2004Över- / underskott 2004Ack över- / underskott, utgående 2004
Offentligrättslig verksamhet
Avgifter vid kronofogdemyndigheten253200820 0001 450 000-630 000-630 000
Belopp angivna i tkr


Villkor
Offentligrättslig verksamhet
Avgifter vid kronofogdemyndigheten

Avgifter, enligt förordningen (1992:1094) om avgifter vid kronofogdemyndigheterna, i mål om verkställighet (utsökningsavgifter) och mål om betalningsföreläggande och handräckning skall redovisas mot inkomsttiteln 2532.Villkor för avgiftsbelagd verksamhet

Avgifter enligt lagen (2001:181) om behandling av uppgifter i skatteförvaltningens beskattningsverksamhet, lagen (2001:182) om behandling av personuppgifter i skatteförvaltningens folkbokförings­verksamhet och lagen (2001:184) om behandling av uppgifter i kronofogdemyndigheternas verksamhet får disponeras i myndig­heternas verksamheter.2.4Övriga intäkter3UNDANTAG FRÅN EA-REGLER
På regeringens vägnar

Bosse Ringholm
Per Nilsson
Kopia till:

Skatteutskottet, Sveriges riksdag
Riksrevisionen
Socialdepartementet
Förvaltningsavdelningen, Ekonomienheten
Förvaltningsavdelningen, Revisionskontoret
Ekonomistyrningsverket
Riksgäldskontoret
Riksförsäkringsverket
Nordiska skattevetenskapliga forskningsrådet
Budgetavdelningen, Fi
RoB-enheten, Fi

Senast uppdaterad: