Utrikesdepartementet
RegeringsbeslutIV:8

2003-12-18Exportkreditnämnden
Box 3064
103 61 STOCKHOLMUD2003/64658/EIM

Regleringsbrev för budgetåret 2004 avseende Exportkreditnämnden

Riksdagen har beslutat om Exportkreditnämndens verksamhet för budgetår 2004 (prop. 2003/04:1, utg.omr.24, bet. 2003/04:NU1, rskr. 2003/04:123).

Regeringen beslutar att följande skall gälla under budgetåret 2004 för Exportkreditnämnden (EKN).
1Verksamhet

Följande gäller för verksamheten inom Exportkreditnämndens ansvarsområde.PolitikområdeVerksamhetsområdeVerksamhetsgren
Utrikeshandel, export- och investeringsfrämjandeExport- och investeringsfrämjandeExportfrämjande


1.1Verksamhetsstyrning

Politikområde Utrikeshandel, export- och investeringsfrämjande

Mål PO Utrikeshandel, export- och investeringsfrämjande

En effektiv inre marknad och en öppen handelspolitik i EU, ett förstärkt multilateralt handelssystem inom WTO, ökad svensk export och ökade utländska direktinvesteringar.1

1 De myndigheter och organ vars verksamhet skall bidra till målet är Sveriges exportråd (Exportrådet), AB Svensk Exportkredit, Myndigheten för utländska investeringar i Sverige (ISA), Exportkreditnämnden och Kommerskollegium.


Verksamhetsområde Export- och investeringsfrämjande

Mål VO Export- och investeringsfrämjande

Bidra till ökad export och ökade utländska direktinvesteringar i Sverige. 2

2 De myndigheter och organ vars verksamhet skall bidra till målet är Sveriges exportråd (Exportrådet), AB Svensk Exportkredit, Myndigheten för utländska investeringar i Sverige (ISA) och Exportkreditnämnden.


Återrapportering VO Export- och investeringsfrämjande

Exportkreditnämnden skall redovisa hur verksamheten har bidragit till att uppfylla målet om ökad svensk export kvalitativt och om möjligt även kvantitativt. Dessutom skall man belysa där så är möjligt sysselsättningseffekter. EKN skall även redovisa vilka branscher som därmed främjats genom konkurrenskraftiga garantier.


Verksamhetsgren Exportfrämjande

Mål VG Exportfrämjande

1. EKN skall främja svensk export genom att erbjuda konkurrenskraftiga exportkreditgarantier och investeringsgarantier. EKN skall erbjuda garantivillkor med minst likvärdiga villkor som i omvärlden, under förutsättning att EKN på lång sikt uppnår ett balanserat resultat i verksamheten.

2. EKN skall kontinuerligt anpassa verksamheten och utformningen av sina tjänster till kundernas behov.

3. EKN skall prioritera insatser för små och medelstora företag.

4. EKN skall genom olika former av riskdelning söka begränsa riskerna i de garantier som ställs ut. EKN skall därvid söka sprida riskerna i engagemanget och begränsa koncentrationen av risker.

5. EKN skall utveckla sin skadereglerande och skadeförebyggande verksamhet och verksamheten avseende återvinningar av utestående skadereglerade medel med syfte att begränsa förlusterna i verksamheten. EKN skall i samverkan med kunderna effektivisera verksamheten avseende skadereglering.

6. EKN skall i det internationella arbetet verka för konkurrensneutralitet mellan olika statsstödda exportkredit- och investeringsgarantisystem.

7. EKN skall förbättra informationen till kunderna om sin verksamhet och satsa på ökad öppenhet till allmänheten.

8. EKN skall fortsätta att utveckla sina etiska hänsyn främst för verksamheten med garantigivning. Med etiska hänsyn avses hänsyn till miljö, antikorruption och sociala frågor. EKN skall i linje med detta arbete även informera sina kunder om initiativet med Globalt Ansvar och OECD:s riktlinjer för multinationella företag. EKN skall bidra till Sveriges övergripande mål om rättvis och hållbar utveckling genom att fortsätta att ta speciella hänsyn vid garantigivning till de skuldtyngda minst utvecklade länderna.

9. EKN skall genom den särskilda exportkreditgarantiramen bidra till att utveckla näringsliv och infrastruktur i de baltiska länderna, Ryssland med flera länder samt bidra till ett varaktigt samarbete mellan de berörda länderna och svenska företag.


Återrapportering VG Exportfrämjande

1. EKN skall redovisa hur dess verksamhet har främjat svensk export genom olika garantiinstrument. Detta skall även omfatta en redovisning över om EKN:s garantivillkor är konkurrenskraftiga i relation till omvärlden. EKN skall redovisa antal och volym av förbindelser som ingås under år 2004. Om EKN bedömer att målet att på ett balanserat ekonomiskt resultat på sikt inte kan uppfyllas skall EKN snarast meddela regeringen. EKN skall utvärdera resultatet av verksamheten med investeringsgarantier.

2. EKN skall redovisa vilka insatser som vidtagits för att fortlöpande anpassa verksamheten till kundernas behov.

3. EKN skall redovisa resultatet av sitt arbete med att främja export från små och medelstora företag. EKN skall vidare redovisa vilka specifika satsningar som vidtagits. EKN skall i årsredovisningen redovisa antal nya kunder under 2004.

4. Risksituationen skall rapporteras i samband med års- och delårsrapport. Vad gäller riskspridningen skall EKN redovisa situationen avseende dels politiska och dels kommersiella risker. Dessutom skall koncentrationsrisker och behovet av avsättningar redovisas. EKN skall även redovisa konkreta åtgärder som vidtas för att minska riskkoncentrationen.

5. EKN skall rapportera vilka viktigare skadeförebyggande och skadereglerande åtgärder som vidtagits samt hur dessa påverkat målet att begränsa förlusterna i verksamheten. EKN skall även rapportera vilka åtgärder man vidtagit för att effektivisera verksamheten avseende skadereglering. Återraportering sker i separat rapport före den 1 mars 2004.

6. EKN skall redovisa hur man verkar för konkurrensneutralitet i det internationella arbetet.

7. Insatser för att förbättra informationen till kunderna och för att öka öppenheten och tillgängligheten skall redovisas i årsredovisningen.

8. EKN skall utvärdera och redovisa resultatet av utvecklingsarbetet avseende etiska hänsyn. EKN skall vidare redovisa vilka specifika åtgärder som vidtagits för att vidareutveckla arbetet med etiska hänsyn.

9. EKN skall i samband med års- och delårsrapporter redovisa hur engagemanget i regionen utvecklas1.2Övriga mål och återrapporteringskrav

1. En samlad redovisning av garantiverksamheten och dess resultat för år 2004 skall lämnas i årsredovisningen. EKN skall även redovisa en delårsrapport som skall inrapporteras senast den 15 augusti 2004. EKN skall redovisa riskmässiga bokslut.

2. EKN skall senast den 1 april redogöra för de administrativa kostnadernas utveckling samt redovisa vilka åtgärder som under året vidtagits för att rationalisera och effektivisera verksamheten. Den närmare utformningen av redovisningen sker efter samråd med Utrikesdepartementet. Redovisningen görs i en särskild rapport utanför årsredovisningen.

3. EKN skall utan fördröjning anmäla sådana förändrade omständigheter som på ett avgörande sätt påverkar verksamheten. Om EKN gör bedömningen att de ackumulerade förlusterna inom den särskilda exportkreditgarantiramen ("Baltramen") kommer att överstiga de medel som avsatts för förlustrisker, skall detta utan fördröjning rapporteras till regeringen. Nya utfästelser får då inte utfärdas utan regeringens medgivande.1.3Organisationsstyrning

1. EKN skall ha som målsättning att verka för en långsiktig och god personalförsörjning med för verksamheten ändamålsenlig kompetens.

EKN skall redovisa i vilken omfattning målen för kompentensförsörjningen under 2004 har uppnåtts, vilka åtgärder som har vidtagits och vilka mål som gäller för EKN:s kompetensförsörjning under 2005 respektive 2006-2007. Redovisningen av mål skall i första hand fokusera på personalens åldersstruktur, könsfördelning, rörlighet samt myndighetens arbete för att främja etnisk och kulturell mångfald. Redovisningen skall göras för grupper av anställda inom de tre kompetenskategorierna lednings-, kärn- och stödkompetens om så är lämpligt. Målen för kompetensförsörjningen skall ha en klar och tydlig koppling till EKN:s mål för verksamheten, nuvarande kompetensförsörjning och bedömning av arbetsmarknadsläget. Målen skall vara konkreta och uppföljningsbara.

2. EKN skall verka för en god service till medborgare och företag genom serviceåtaganden och brukardialoger. Alla tjänster som med bibehållen eller ökad kostnadseffektivitet kan tillhandahållas elektroniskt, skall tillhandahållas elektroniskt och på ett sätt som möjliggör användningen.

Återrapportering iform av:

- andelen tjänster som tillhandahålls elektroniskt,

- vilka tjänster som EKN anser bör prioriteras i det fortsatta utvecklingsarbetet och i vilken takt dessa tjänster bör utvecklas,

- bedömning av effektiviseringsvinster,

- planer för utveckling av sådana elektroniska tjänster som kräver samverkan med andra myndigheter.1.4Uppdrag

1. EKN skall medverka i de internationella aktiviteter där EKN:s verksamhet berörs.

2. EKN skall redovisa jämställdhetsarbetet. Där så är möjligt skall statistiken vara könsuppdelad och redovisas i tidsserier de två föregående budgetåren. Redovisningen av statistiken skall göras inom de tre kompetenskategorierna lednings-, kärn- och stödkompetens. EKN skall utifrån detta lämna ett underlag för ett eller flera förslag på mål för verksamhetsområdes- och/eller verksamhetsgrensnivå för myndigheten inför 2005 års regleringsbrev. Redovisningen skall lämnas separat i samband med årsredovisningen 2004:s lämnande.

3. Kostnader för och intäkter från myndighetens verksamhet skall redovisas separat dels för den ordinarie verksamheten och dels för den särskilda exportkreditgarantiramen för de baltiska länderna, Ryssland med flera länder. Dessutom skall Sida:s garantiverksamhet redovisas separat.

4. EKN skall redovisa prognoser över skadeförluster på den särskilda exportkreditgarantiramen för de baltiska länderna, Ryssland med flera länder för åren 2004 och 2005. Redovisningen skall ske följande datum:

- 20 januari 2004

- 8 mars 2004

- 5 maj 2004

- 9 augusti 2004

- 1 november 20042Finansiering

2.1Anslag

2.1.1Tilldelade anslag2.1.2Äldre anslag som disponeras budgetår 20042.1.3Finansiella villkor2.1.4Bemyndiganden2.2Övriga villkor


Låneram (enl 20 § budgetlagen)Räntekontokredit (enl 21 § budgetlagen)Övriga kreditramar (enl 23 § budgetlagen)
Exportkreditnämnden5 500
Belopp angivna i tkr


Villkor
Låneram (enl 20 § budgetlagen)

Låneramen avser investeringar.


Övriga kreditramar (enl 23 § budgetlagen)

EKN har obegränsad låneram för skadeutbetalningar.
2.3Avgifter och bidrag

Beräknad budget för avgiftsbelagd verksamhet år 2004 där intäkterna disponeras

VerksamhetÖver- / underskott tom 2002Över- / underskott 2003Intäkter 2004Kostnader 2004Över- / underskott 2004Ack över- / underskott, utgående 2004
Avgiftsbelagd verksamhet
Ordinarie garantiverksamhet8541 8501 3605308303 534
Den särskilda garantiverksamheten mot de baltiska länderna, Ryssland med flera länder-35-5003-3-88
Summa8191 8001 3605338273 446
Belopp angivna i tkr


Ekonomiskt mål för avgiftsbelagd verksamhet

Det ekonmiska målet är att intäkterna från garantiverksamheten skall täcka kostnaderna för verksamheten på lång sikt. De kostnader inom ramen för den särskilda garantiverksamheten mot de baltiska länderna, Ryssland med flera länder som inte finansieras med avgiftsinkomster skall finansieras från anslaget 7.8:5.Villkor för avgiftsbelagd verksamhet

Budget är upprättad enligt kassamässiga principer till skillnad från EKN:s årsredovisning som upprättats enligt riskmässiga grunder.

Inkomsterna disponeras av EKN. Avgifternas storlek bestäms av EKN.

EKN beviljas att mot avgift sälja riskanalyser. Innan denna verksamhet påbörjas skall EKN göra anmälan enligt gällande bestämmelser.

Villkor för det ordinarie garantisystemet

Verksamheten skall bedrivas med målet att den totalt sett skall vara självbärande över tiden. Premier skall således täcka såväl risken som kostnaderna för administration och erforderliga investeringar.

EKN ges obegränsad upplåningsrätt i svensk och utländsk valuta i Riksgäldskontoret för att vid behov användas för utbetalning av skadeersättning. På upplånade medel utgår ränta.

EKN får disponera 175 miljarder kronor av den av riksdagen fastställda totala ramen för exportkreditgarantier om 200 miljarder kronor, varav 5 miljarder kronor får avse s.k. SLV-garantier (stipulated loss value-garantier avseende export av civila flygplan).

EKN får utfärda investeringsgarantier inom en särskild ram om 10 miljarder kronor.

Likvida överskott för garantigivningen i svenska kronor skall reserveras och sättas in på ett räntebärande konto i Riksgäldskontoret. Räntebindningstiden väljs av EKN. Reserverade medel skall användas för reglering av skadefall. Underskott i garantigivning skall finansieras genom räntebärande upplåning.

Likvida överskott för garantier i utländsk valuta skall behållas i de valutor i vilka de erhållits. Dock skall en eventuell riskändring beaktas och växling vid behov ske mellan valutorna så att likvida medel och det bedömda värdet av de utestående fordringarna i princip motsvarar aktuell förlustrisk i utländsk valuta. Underskott i garantigivningen skall finansieras genom räntebärande upplåning.

Om EKN har lån i Riksgäldskontoret skall likvida överskott i första hand användas till att amortera krediterna. När reserverna är tillräckliga skall EKN i nominella termer återbetala av staten erhållen räntekompensation. Inbetalning görs till inkomsttitel 2811 "Övriga inkomster av statens verksamhet".

Villkor för den särskilda exportkreditgarantiramen för de baltiska länderna och Ryssland m.fl. länder

Villkor för anslagsutnyttjande återfinns i regleringsbrev för anslaget 7.8:5. Avsättning för förlustrisker vad avser garantier för finansiellt stöd och exportkreditgarantier under politikområde Internationellt utvecklingssamarbete.2.4Övriga intäkter

Beräknade övriga inkomster som disponeras1 360 000 tkr


3UNDANTAG FRÅN EA-REGLER

EKN undantas från 23 § i kapitalförsörjningsförordningen (1996:1188).

I det fall EKN förvärvar fast egendom i enlighet med regeringsbeslutden 24 mars 1994, (UDH, nr 11) respektive den 12 januari 1995 (Fi94/126), gäller förordningen (1993:527) om förvaltning av statliga fastigheter, m.m. i tillämpliga delar.

På regeringens vägnar

Leif Pagrotsky
Ulf Stange
Kopia till:

Riksdagen, näringsutskottet
UD/EC
UD/RS
UD/PLAN-BUD
Finansdepartementet/BA
Näringsdepartementet/SÄ
Miljödepartementet
Regeringskansliets Förvaltningsavdelning/Ekonomienheten
Information Rosenbad
Riksrevisionsverket
Ekonomistyrningsverket
Riksgäldskontoret
Kammarkollegiet
AB Svensk Exportkredit
Sveriges Exportråd
SIDA/INEC

Senast uppdaterad: