Finansdepartementet
Regeringsbeslut57

2003-12-18Fortifikationsverket
631 89 ESKILSTUNAFi 2003/6567 (delvis)

Regleringsbrev för budgetåret 2004 avseende Fortifikationsverket

Riksdagen har beslutat om Fortifikationsverkets verksamhet för budgetåret 2004 (prop.2003/04:1, utg.omr.2, bet.2003/04:FiU2, rskr.2003/04:125).

Regeringen beslutar att följande skall gälla under budgetåret 2004 för Fortifikationsverket och nedan angivna anslag.
1Verksamhet


PolitikområdeVerksamhetsområdeVerksamhetsgren
Effektiv statsförvaltningFastighetsförvaltningLokaler/mark, Domän, Försäljning, Fortifikation


1.1Verksamhetsstyrning

Politikområde Effektiv statsförvaltning

Mål

Att skapa en effektiv statsför­valtning som i sin helhet känne­tecknas av hög produk­tivitet, god kvalitet och bra service till nytta för besluts­fattare, medborgare och näringsliv.


Verksamhetsområde Fastighetsförvaltning

Mål

En kostnadseffektiv statlig kapital- och fastighetsförvaltning, med rimligt risktagande samt med likvärdig avkastning och service i jämförelse med andra alternativ.


Verksamhetsgren Lokaler/mark, Domän, Försäljning, Fortifikation

Mål Fastighetsbeståndet

Målet för Fortifikationsverket är att förvalta viss del av statens fasta egendom, främst fastigheter avsedda för försvarsändamål.

  1. Fortifikationsverket skall förvalta varje fastighet inom sitt verksamhetsområde på ett ekonomiskt effektivt sätt så att ändamålsfastigheternas värden bibehålls och om möjligt ökas. God resurshushållning och hög ekonomisk effektivitet skall eftersträvas. Verket skall tillhandahålla ändamålsenliga och konkurrenskraftiga fastigheter åt hyresgästen. Investeringsverksamheten skall bedrivas kostnadseffektivt. Vid försäljning av fastigheter skall bästa möjliga nettoeffekt eftersträvas. Detta skall uppnås genom affärsmässighet.

  2. Fortifikationsverket skall inom ramen för verksamhetsmålen anpassa sin verksamhet till förändrade förutsättningar under försvarsbeslutsperioden.

  3. Hänsyn till miljö- och kulturvärden skall i tillämpliga delar beaktas i verksamheten.

  4. Verket skall uppfattas som en serviceinriktad hyresvärd.

Försäljning och avyttring av fastigheter på grund av försvarsbesluten 1996 och 2000 skall hanteras enligt särskilda ekonomiska regler.

Förvaltningen av ändamålsfastigheter skall utgå ifrån att tillgodose en primärverksamhets behov av ändamålsenliga lokaler och optimera hyresgästens nytta av de resurser som läggs på lokalanskaffning. Samtidigt måste krav ställas på att verksamheten skall bedrivas på ett kostnadseffektivt sätt. I kundnyttan ingår att Fortifikationsverket och hyresgästen gemensamt skall upprätta garnisonsplaner inklusive underhållsplaner för de olika bestånden.

Fortifikationsverket skall iaktta stor öppenhet och föra en aktiv dialog med sina hyresgäster i lokalfrågor, dvs. de olika hyresdelarna skall öppet redovisas, såväl de delar som avser drift och underhåll som de olika komponenter som ingår i kapitalkostnaderna. Större underhållsåtgärder skall planeras i samråd med hyresgästen. Neddragning av underhåll av fastigheterna skall inte ske för att frigöra medel för hyresgästen så att fastigheternas långsiktiga användning hotas. Fortifikationsverket måste, när kostnadseffektiviteten bedöms, beakta dels statens kostnad för det kapital som tillförts fastigheterna, dels inflations- och ränterisk och dels drift- och underhållsinsatser.

Fortifikationsverket skall arbeta aktivt för att effektivisera verksamheten genom att utveckla processer som syftar till att långsiktigt minska verkets kostnader.

Avkastningskrav och soliditet

Fortifikationsverket skall i sin verksamhet uppnå ett resultat efter finansiella poster motsvarande en avkastning på genomsnittligt myndighetskapital på 6,6 procent. Avkastningskravet beräknas utifrån statslåneräntan och riskpremie vid given soliditet och är baserad på CAPM. Avkastningskravet baseras på myndighetskapitalet exklusive avsättningar som Fortifikationsverket får disponera för att betala sådana kostnader som uppstår som följd av avvecklingen av lokaler, mark och anläggningar med anledning av försvarsbesluten. Fortifikationsverkets soliditet skall reduceras från för närvarande 50 procent. Soliditeten bör på sikt uppgå till 35 procent. Avkastningskravet omprövas årligen utifrån aktuell soliditet.


Återrapportering Fastighetsbeståndet

Fortifikationsverkets insatser för att uppnå målen för fastighetsbeståndet skall redovisas och kommenteras.

Fortifikationsverket skall i årsredovisningen utöver vad som sägs i förordningen (2000:605) om årsredovisning och budgetunderlag m.m. redovisa:

  • Totalkostnader för drift, underhåll och administration per verksamhetsgren.

  • Vilka effektiviseringsprocesser som initierats under året eller pågått sedan tidigare samt vilka de förväntade effekterna av dessa processer är.

  • Intäkter och kostnader för avyttringar som genomförs till följd av beslut enligt försvarsbeslut 1996 och 2000, varvid det totala bokförda värdet för avyttringarna skall anges. Alla avyttringar där marknadsvärdet överstiger 10 000 000 kronor skall redovisas separat.

  • Antalet överföringar av förvaltningsansvaret där marknadsvärdet ligger mellan 10 000 000 kronor och 20 000 000 kronor skall redovisas.

I redovisningen skall anges vilken typ av åtgärder eller kostnader som ingår i drift, underhåll och administration.

Fortifikationsverket skall i sin årsredovisning under varje verksamhetsgren redovisa avslutade investeringar mellan 10 000 000 kronor och 20 000 000 kronor samt andelen av dessa investeringar i förhållande till det totala antalet investeringar.

Fortifikationsverkets delårsrapport skall, utöver vad som anges i 8 kap. 1 § förordningen (2000:605) om årsredovisning och budgetunderlag, även innehålla en finansieringsanalys och resultatredovisning samt lämpliga nyckeltal för att belysa verkets finansiella utveckling. Rapporten skall innehålla en kort sammanfattning av avslutade och pågående investeringar samt avyttringar gjorda under första halvåret. Vidare skall intäkter och kostnader per verksamhetsgren framgå samt en prognos för helåret.

Fortifikationsverket skall lämna kvartalsvisa redovisningar innehållande en summarisk resultatredovisning och lämpliga nyckeltal samt en redogörelse för väsentliga händelser.

Fortifikationsverkets resultaträkning och finansieringsanalys skall utformas på ett sätt som möjliggör jämförelser med andra fastighetsförvaltande myndigheter och statliga fastighetsförvaltande aktiebolag.


Mål Kundundersökning

Fortifikationsverket skall 2005 och därefter vartannat år utföra en kundundersökning. Kundundersökningen skall utröna hur hyresgästerna uppfattar fastighetsförvaltningen. Målet är att kundernas totala bedömning av verket som hyresvärd, mätt som resultatet av Nöjd-kund-index (NKI), skall uppgå till minst 60.


Återrapportering Kundundersökning

Fortifikationsverket skall i årsredovisningen för år 2005 redovisa resultatet av undersökningen.1.2Övriga mål och återrapporteringskrav

1. Fortifikationsverket skall i samband med budgetunderlaget avseende budgetåret 2005 redovisa en investeringsplan för kommande treårsperiod avseende planerade byggnadsprojekt. Objekt där investeringskostnaden överstiger 20 000 000 kronor skall redovisas i underlaget, mindre objekt får behandlas samlat.

2. Regeringen har givit Fortifikationsverket uppdraget att verka för ett ökat samarbete mellan statliga myndigheter som förvaltar fastigheter vad avser arkitektonisk och kulturhistorisk kvalitetssäkring. Fortifikationsverket skall verka för att de statliga målen i den av regeringen utarbetade handlingsplanen för arkitektur, formgivning och design uppnås.

Fortifikationsverket skall i sin årsredovisning redovisa en sammanfattning av verkets insatser och resultat inom området arkitektur, formgivning och design.

Investeringsplan

Större planerade investeringar med avsedd byggstart under 2004 och 2005.

Vid investeringar där den beräknade utgiften överstiger 20 000 000 kronor skall verket överlämna frågan till regeringen för prövning.

Följande investeringsplan skall gälla för Fortifikationsverket under perioden 2004-2006 (mkr)

Anskaffat 2002

Prognos

2003

Budget

2004

Beräknat

2005

Beräknat

2006

Investeringar

- nybyggnad

216,3

305

300

300

300

- ombyggnad

601,4

490

395

345

300

- markanskaffning

7,7

5

5

5

0

Summa investeringar

825,4

800

700

650

600

Finansiering

- betalningsplan

72,8

100

80

80

80

- lån

752,5

700

620

570

520

- förskottshyra

0,1

0

0

0

0

Summa finansiering

825,4

800

700

650

600

Återrapportering

Fortifikationsverket skall i delårsrapporten och årsredovisningen redovisa investeringsutfallet jämfört med investeringsplanen. Avvikelser från planen, för objekt där investeringen överstiger 20 000 000 kronor, vad gäller utgifter och tidsförhållanden skall kommenteras.1.3Organisationsstyrning

Mål

Fortifikationsverket skall verka för en långsiktig och god personalförsörjning med för verksamheten ändamålsenlig kompetens.

Återrapportering

Fortifikationsverket skall redovisa i vilken omfattning myndighetens mål för kompetensförsörjningen under 2004 har uppnåtts, vilka åtgärder som har vidtagits och vilka mål som gäller för myndighetens kompetensförsörjning under 2005 respektive 2006-2007. Redovisningen av mål skall i första hand fokusera på personalens åldersstruktur, könsfördelning, rörlighet samt myndighetens arbete för att främja etnisk och kulturell mångfald. Redovisningen skall göras för grupper av anställda inom de tre kompetenskategorierna lednings-, kärn- och stödkompetens om så är lämpligt. Målen för kompetensförsörjningen skall ha en klar och tydlig koppling till myndighetens mål för verksamheten, nuvarande kompetensförsörjning och bedömning av arbetsmarknadsläget. Målen skall vara konkreta och uppföljningsbara.1.4Uppdrag

1. Fortifikationsverket skall minska kostnaderna för verksamheten med åtta procent fram till och med 2005. Med kostnader avses här: kostnader för personal, kostnader för lokaler och övriga driftskostnader i årsredovisningens resultaträkning. Kostnadsminskningen skall utgå från kostnadsutfallet år 2002, uppräknat med ett prisindex på 2,8 procent och justerat för förändringen för fastigheternas bokförda värde under perioden. (Formel: kostnadsförändring = [(bokfört värde fastigheter 2002 dividerat med bokfört värde fastigheter 2005 multiplicerat med kostnader 2005) minskat med (kostnader 2002 multiplicerat med 102,8%)] resultatet av detta dividerat med (kostnader 2002 multiplicerat med 102,8%). Fortifikationsverket skall i samband med årsredovisningen 2005 redovisa hur besparingsprogrammet utfallit.

2. Fortifikationsverket skall i samarbete med Statens fastighetsverk ta fram lämpliga nyckeltal som kan användas för att beskriva verksamhetens utveckling över tiden. Arbetet skall redovisas till Regeringskansliet (Finansdepartementet) senast den 21 maj 2004 i en gemensam rapport.

3. Fortifikationsverket skall i samråd med Statens energimyndighet, Sveriges geologiska undersökning och Krisberedskapsmyndigheten utarbeta en specificerad kostnadsberäkning av de totala förvaltnings- och beredskapskostnaderna för den oljelagringsanläggning i Uddevalla och Munkedals kommuner som skall hållas i beredskap för det civila försvarets behov under perioden 2004 till 2009. Beräkningen skall avse hela perioden och innehålla årliga drifts- och investeringskostnader bl.a. med anledning av det miljötillstånd som är aktuellt. Uppdraget skall redovisas till Regeringskansliet (Finansdepartementet) senast den 1 mars 2004.2Finansiering

2.1Anslag

2.1.1Tilldelade anslag2.1.2Äldre anslag som disponeras budgetår 20042.1.3Finansiella villkor2.1.4Bemyndiganden2.2Övriga villkor


Låneram (enl 20 § budgetlagen)Räntekontokredit (enl 21 § budgetlagen)Övriga kreditramar (enl 23 § budgetlagen)
Fortifikationsverket175 000100 0006 200 000
Belopp angivna i tkr


Villkor
Låneram (enl 20 § budgetlagen)

Finansiering av anläggningstillgångar som används i den egna verksamheten

Fortifikationsverket disponerar under budgetåret 2004 en låneram på 175 000 000 kronor i Riksgäldskontoret för finansiering av anläggningstillgångar som används i den egna verksamheten


Övriga kreditramar (enl 23 § budgetlagen)

Finansiering av fastigheter

Fortifikationsverket disponerar under budgetåret 2004 en låneram (övrig kredit) på 6 200 000 000 kronor i Riksgäldskontoret för investeringar i fastigheter
2.3Avgifter och bidrag

Beräknad budget för avgiftsbelagd verksamhet år 2004 där intäkterna disponeras

VerksamhetÖver- / underskott tom 2002Över- / underskott 2003Intäkter 2004Kostnader 2004Över- / underskott 2004Ack över- / underskott, utgående 2004
Uppdragsverksamhet
Försäljning m.m.152 00055 44087 00049 60037 400244 840
Domän8 00010 50065 00058 9006 10024 600
Lokal/mark285 000378 1082 314 6782 036 942277 736940 844
Fortifikation1 000-15 522461 044487 829-26 785-41 307
Summa446 000428 5262 927 7222 633 271294 4511 168 977
Belopp angivna i tkr


Villkor
Uppdragsverksamhet
Domän

Överskottet 2003 för verksamheten Domän avser överskott från skogsverksamheten. Resultatet för Mark- och nyttjanderättsförvaltningen ingår för år 2003 under verksamhetsgren Lokaler och mark. I budget för 2004 redovisas skog samt mark- och nyttjanderättsförvaltning under verksamhetsgren Domän.Villkor för avgiftsbelagd verksamhet

Fortifikationsverkets verksamhet skall finansieras med avgifter. Avgifternas storlek bestäms av Fortifikationsverket, dock inte i de fall som avses i 15 § avgiftsförordningen (1992:191). Inkomsterna från verksamheten disponeras av Fortifikationsverket.

Fortifikationsverket skall den 15 maj, den 15 september respektive den 15 november 2004 betala in en fjärdedel av det budgeterade resultatet, exklusive försäljningsintäkter till följd av försvarsbeslut 1996 och försvarsbeslut 2000. Den fjärde inbetalningen, vilken skall utgöra skillnaden mellan det belopp som motsvarar avkastningskravet för året och gjorda inbetalningar, skall betalas i samband med budgetårets slut och senast när årsredovisningen levererats till regeringen. Inbetalningen skall redovisas mot inkomsttitel 2215 Överskott av fastighetsförvaltning Undertitel 02 Överskott från Fortifikationsverket.

Medel motsvarande av- och nedskrivningar på invärderat fastighetsbestånd skall betalas till statsverkets checkräkning och redovisas under inkomsttitel 5121 Amorteringar på statskapital. Ränta om 6,3 procent utgår på belopp motsvarande av- och nedskrivningar på invärderat fastighetsbestånd som inte levereras in till statskassan under budgetåret från och med den 1 januari 2004 till dess att betalning sker till statsverkets checkräkning. Inbetalningen skall redovisas under inkomsttitel 2394 Övriga ränteinkomster. Fortifikationsverket skall skriva ned det avkastningspliktiga kapitalet med belopp som motsvarar amorteringen.

Vid försäljning av invärderade försvarsfastigheter (utöver de som säljs till följd av försvarsbeslut 1996 och 2000) skall belopp motsvarande tillgångens bokförda värde (nedskrivningen) betalas in till statsverkets checkräkning och redovisas under inkomsttitel 5121 Amortering på statskapitalet. Fortifikationsverket skall skriva ned statskapitalet med samma belopp. Fortifikationsverket skall leverera in eventuellt överskott.2.4Övriga intäkter3UNDANTAG FRÅN EA-REGLER

1. De intäkter som uppstår vid försäljning av försvarsfastigheter i enlighet med statsmakternas beslut om reduceringar av krigs- och grundorganisationen (prop. 1996/97:4, bet. 1996/97:FöU1, rskr. 1996/97:36, prop. 1999/2000:30, bet. 1999/2000: FöU2, rskr. 1999/2000:168, prop. 1999/2000:97, bet. 1999/2000:FöU7, rskr. 1999/2000:250, bet. 1999/2000:FöU8, rskr. 1999/2000:251) får Fortifikationsverket disponera för att betala sådana kostnader som uppstår som följd av avvecklingen av lokaler, mark och anläggningar. Överskottet får inte användas för att bekosta den miljösanering som Försvarsmakten enligt miljöskyddslagen (1969:387) är skyldig att bekosta i egenskap av verksamhetsansvarig.

Fortifikationsverket skall leverera in återstående överskott av försäljningar med anledning av försvarsbesluten 1996 och 2000 till statsverkets inkomsttitel 3125 Försäljning av Försvarsfastigheter. Överskottet/underskottet skall redovisas i balansräkningen som en egen post. Som sluttidpunkt för avräkning mot statsverkets inkomsttitel räknas det datum då det sista objektet är avyttrat.

Fortifikationsverket får sätta ned statskapitalet vid utgången av respektive upplåtelsetid med det bokförda värdet på respektive objekt, som skall avyttras med anledning av regeringens propositioner och riksdagens beslut (prop. 1996/97:4, bet. 1996/97:FöU1, rskr. 1996/97:36, prop. 1999/2000:30, bet. 1999/2000: FöU2, rskr. 1999/2000:168, prop. 1999/2000:97, bet. 1999/2000:FöU7, rskr. 1999/2000:250, bet. 1999/2000:FöU8, rskr. 1999/2000:251). Nedsättningen skall ske på så sätt att det bokförda värdet för de berörda försvarsfastigheterna minskas på balansräkningen med samma belopp som nedsättningen minskar statskapitalet på balansräkningen. För sådan fast egendom som har karaktären av verksamhetstillbehör och som Fortifikationsverket övertar till bokfört värde från Försvarsmakten får nedsättning ske med det bokförda värdet.

Nedsättning av statskapital får ske, oberoende av finansieringssätt, för objekt som sägs upp med anledning av försvarsbesluten 1996 och 2000 (prop. 1996/97:4, prop. 1999/2000:30 och prop. 1999/2000:97) om de ursprungligen har invärderats eller anskaffats efter den 1 juli 1994. För försvarsbeslut 2000 gäller också att objekten inte skall ha invärderats eller anskaffats efter den 30 mars 2000.

För objekt som berörs av försvarsbeslut 2000 får endast de objekt där uppsägningsavtalet löper ut senast den 31 december 2004 hanteras enligt särskilda ekonomiska undantag.

2. Fortifikationsverket medges undantag från 10 § förordningen (1993:527) om förvaltning av statliga fastigheter, m.m. Den gräns som där anges för när ett investeringsärende skall överlämnas till regeringens prövning skall för Fortifikationsverkets del vara 20 000 000 kronor under förutsättning att investeringen ingår i den redovisade investeringsbudgeten för investeringar upp till 20 000 000 kronor.

3. Fortifikationsverket medges undantag från 16 § förordningen (1993:527) om förvaltning av statliga fastigheter, m.m. Fortifikationsverket får besluta om överföring av förvaltningsansvaret mellan Fortifikationsverket och andra fastighetsförvaltande myndigheter i sådana fall där berörda myndigheter är överens om överföringen och om villkoren för överföringen och då marknadsvärdet inte överstiger 20 000 000 kronor.

4. Fortifikationsverket medges undantag från 13 § kapitalförsörjningsförordningen (1996:1188). Fortifikationsverket får öppna fler konton i Riksgäldskontoret för placering av likvida medel.

På regeringens vägnar

Bosse Ringholm
Monica Lundberg
Kopia till:

Riksdagen/Finansutskottet
Riksrevisionen
Försvarsdepartementet/MIL
Regeringskansliets förvaltningsavdelning
Försvarsmakten
Riksgäldskontoret
Ekonomistyrningsverket
Finansdepartementet/BA
Finansdepartementet/RoB

Senast uppdaterad: