Näringsdepartementet
RegeringsbeslutII33

2003-12-11Sjöfartsverket
Slottsgatan 78
601 78 NORRKÖPINGN2003/8871/TP
N2003/8885/BS
(delvis)

Regleringsbrev för budgetåret 2004 avseende Sjöfartsverket (rskr. 2003/04:75)

Riksdagen har beslutat om Sjöfartsverkets verksamhet för budgetår 2004 (prop. 2003/04:1, utg.omr. 22, bet. 2003/04:TU1, rskr. 2003/04:75)

Regeringen beslutar att följande skall gälla för Sjöfartsverket och nedan angivna anslag.
1Verksamhet

Följande gäller för verksamheten inom Sjöfartsverkets ansvarsområde.PolitikområdeVerksamhetsområdeVerksamhetsgren
TransportpolitikSjöfartMyndighets- och sektorsverksamhet
Produktionsverksamhet


1.1Verksamhetsstyrning

Politikområde Transportpolitik

Mål

Målet är att säkerställa en samhällsekonomiskt effektiv och långsiktigt hållbar transportförsörjning för medborgarna och näringslivet i hela landet.


Verksamhetsområde Sjöfart

Mål

1. Ett tillgängligt transportsystem, där sjötransportsystemet utformas så att medborgarnas och näringslivets grundläggande transportbehov kan tillgodoses.

2. En hög transportkvalitet, där sjötransportsystemet skall medge hög transportkvalitet för medborgarna och näringslivet.

3. En säker sjöfart, där ingen dödas eller allvarligt skadas. Sjötransportsystemet skall anpassas till de krav som följer av detta.

4. En god miljö, där sjötransportsystemet anpassas till krav på god och hälsosam livsmiljö för alla och där en god hushållning med naturresurser främjas. Sjötransportsystemets utformning skall bidra till att de nationella miljökvalitetsmålen nås.

5. En positiv regional utveckling, där sjötransportsystemet bidrar till att utjämna skillnader i möjligheterna för olika delar av landet att utvecklas och motverkar nackdelar av stora transportavstånd.

6. Ett jämställt sjötransportsystem, där sjötransportsystemet är utformat så att det svarar mot både kvinnors och mäns transportbehov. Kvinnor och män skall ges samma möjligheter att påverka sjötransportsystemets tillkomst, utformning och förvaltning och deras värderingar skall tillmätas samma vikt.


Återrapportering

Redovisa hur verksamheten har bidragit till att uppfylla alla målen för verksamhetsområdet.


Verksamhetsgren Myndighets- och sektorsverksamhet

Mål

1. Ett tillgängligt transportsystem

Sjöfart skall kunna bedrivas säkert året runt på samtliga svenska hamnar av betydelse.

Andelen funktionshindrade och andra grupper med särskilda behov som kan utnyttja sjöfarten skall öka. Senast år 2010 bör sjötransportsystemet vara tillgängligt för de flesta funktionshindrade.

Återrapportering

Redovisa antal anlöp som krävt isbrytarassistans fördelat per hamn.

Redovisa andelen funktionshindrade och andra grupper som utnyttjar sjöfarten fördelade på funktionshindrade, äldre och barn. Redovisa de åtgärder som vidtagits inom sektorn i syfte att öka tillgängligheten för dessa grupper. Redovisa återstående brister, behov av åtgärder och planerade insatser för att nå etappmålet om ett sjötransportsystem, som är tillgängligt för funktionshindrade år 2010.

Återrapporteringen skall ske i Sjöfartsverkets sektorrapport som skall lämnas till Regeringskansliet (Näringsdepartementet) senast den 1 mars 2005.

2. En hög transportkvalitet

Kvaliteten i det svenska sjötransportsystemet, mätt i termer av förutsägbarhet, säkerhet, flexibilitet, bekvämlighet, framkomlighet och tillgång till information skall successivt förbättras.

Svenska farleder med stora flöden av fartyg skall senast 2014 vara sjömätta i enlighet med internationellt antagen standard. Detta mål gäller även de farleder som ofta trafikeras med fartyg som bär miljöfarligt gods och olja.

Återrapportering

Redovisa förseningar och andra störningar som ligger under Sjöfartsverkets kontroll. Redovisa hur stor andel av de allmänna sjökorten som är digitaliserade. Redovisa hur stor andel av svenska stråk- och anlöpsfarleder som uppfyller IHO:s standard S 44. Redovisningen skall delas upp i stråkfarleder och i anlöpsfarleder. Redovisa indikationer på utvecklingen i förhållande till målet. Återrapporteringen skall ske i Sjöfartsverkets sektorrapport.

3. En säker sjöfart

Antalet dödade och svårt skadade i handelssjöfarten till följd av olyckor under perioden 1998-2007 bör halveras. Samma mål gäller för trafiken med fiske- och fritidsbåtar. Målet för färjetrafiken och övrig passagerarsjöfart är att inga allvarliga olyckor skall inträffa. Åtgärder som särskilt syftar till att förbättra barns säkerhet i sjöfarten skall prioriteras. Målet är att öka användningen av teknik som främjar ett säkert sjötransportsystem. Målet är att efterforskning och räddning av människor i sjönöd samt sjuktransporter från fartyg, skall kunna utföras dygnet runt inom de områden som räddningstjänstlagen och internationella överenskommelser anger. Ett fartyg skall ha anlänt till olycksplatsen inom tre timmar efter larm om olyckan inträffat på svenskt territorialhav, och inom sex timmar om olyckan inträffat på internationellt vatten som ingår i överenskommen svensk sjöräddningsregion.

Återrapportering

Redovisa statistik över antalet dödade eller svårt skadade fördelade på handelssjöfart, fiske- och fritidsbåtstrafik, färje- och övrig passagerartrafik. Redovisa statistik över inspektioner och besiktningar av svenska fartyg. Redovisa antalet hamnstatskontroller av utländska fartyg. Återrapporteringen bör även omfatta internationella jämförelser. Redovisa översiktligt vad Sjöfartsverket gjort för att uppnå målen. Redovisa statistik över antalet sjöräddningsoperationer samt hur målet för sjöräddningen har uppfyllts. Återrapporteringen skall ske i Sjöfartsverkets sektorrapport.

4. En god miljö

Sjöfartens negativa miljöpåverkan skall minskas.

Återrapportering

Redovisa hur sjöfartssektorns samlade miljöpåverkan förändras och hur sektorn bidrar till uppfyllandet av relevanta nationella miljökvalitetsmål. Redovisningen skall omfatta dels vilka nationella åtgärder Sjöfartsverket har vidtagit, dels Sjöfartsverkets insatser på ett internationellt plan, samt resultatet av dessa åtgärder och insatser. Återrapporteringen skall ske i Sjöfartsverkets sektorrapport.

5. En positiv regional utveckling

Tillgängligheten för medborgare och näringsliv mellan regionerna och omvärlden skall successivt förbättras.

Återrapportering

Redovisa indikationer på utvecklingen i förhållande till målet, exempelvis gällande transporttid och transportkostnader mellan regioner och omvärlden. Redovisa ingående respektive utgående avgiftsbelagda godsflöden fördelade på Sjöfartsverkets sjötrafikområden. Redovisa antalet passagerare fördelade på Sjöfartsverkets sjötrafikområden. Återrapporteringen skall ske i Sjöfartsverkets sektorrapport.

6. Ett jämställt sjötransportsystem

Målet är ett jämställt sjötransportsystem, som är utformat så att det svarar mot både kvinnors och mäns transportbehov. Kvinnor och män skall ha samma möjligheter att påverka sjötransportsystemets tillkomst, utformning och förvaltning och deras värderingar skall tillmätas samma vikt.

Målet är en jämn fördelning av makt och inflytande mellan kvinnor och män inom sjötransportområdet.

Återrapportering

Ge en analys av kvinnors och mäns utnyttjande av sjötransportsystemet samt deras möjligheter att påverka dess utveckling och förvaltning med avseende på bl.a. resmönster, restider och resekostnader, tillgång till aktuell trafikinformation, antal dödade och svårt skadade, samt ökad rörlighet mellan regionerna.

Andelen kvinnor och män som medverkar i arbetsgrupper eller andra samarbetsfora i myndighetens externa verksamhet skall redovisas.

Återrapporteringen skall ske i Sjöfartsverkets sektorrapport.


Verksamhetsgren Produktionsverksamhet

Mål

Produktionsverksamheten skall bedrivas med hög effektivitet och genomblickbarhet.


Återrapportering

Sjöfartsverket skall redovisa intäkter och kostnader uppdelade enligt följande verksamhetsindelning: Sjökarteverksamhet, Farleder, Lotsning, Sjöräddning, VTS och Isbrytning. Intäkterna från farledsavgifterna skall särredovisas. Sjöfartsverkets konkurrensutsatta delar skall särredovisas. De totala kostnaderna för verkets sjötrafikområden skall redovisas per sjötrafikområde.1.2Övriga mål och återrapporteringskrav

1. Beträffande civilt försvar och svåra påfrestningar på samhället i fred och mål samt återrapportering för denna verksamhet hänvisas till riktlinjebeslut för budgetåret 2004 avseende samverkansområdet Transporter inom utgiftsområde 6 Försvar samt beredskap mot sårbarhet.

2.Sjöfartsverket skall i sektorrapporten redovisa sin bedömning av den svenska handelssjöfartens internationella konkurrenssituation samt andra förhållanden som påverkar handelssjöfarten.

3. Sjöfartsverket skall till Regeringskansliet (Näringsdepartementet) redovisa utgiftsprognoser för åren 2004 - 2007 för samtliga anslag, inklusive det från EU-budgeten finansierade stödet till det Transeuropeiska nätverket, som myndigheten disponerar. Prognoserna skall kommenteras både i förhållande till föregående prognostillfälle samt i förhållande till budgeten. De antaganden som ligger till grund för prognoserna skall redovisas. Redovisningen skall ske senast:

- den 20 januari 2004

- den 8 mars 2004

- den 5 maj 2004

- den 9 augusti 2004

- den 1 november 20041.3Organisationsstyrning

1. Sjöfartsverket skall på ett företagsekonomiskt sätt och inom ramen för en samhällsekonomiskt effektiv och långsiktigt hållbar transportförsörjning bidra till att de transportpolitiska målen uppfylls.

Återrapportering: Kostnaderna för och intäkterna från myndighetens verksamheter samt vidtagna åtgärder skall redovisas i verksamhetsgrenar enligt följande indelning:

- Myndighets- och sektorverksamhet

- Produktionsverksamhet

2. Sjöfartsverket skall verka för en långsiktig och god personalförsörjning med för verksamheten ändamålsenlig kompetens och eftersträva en jämn fördelning av makt och inflytande mellan kvinnor och män.

Återrapportering: Sjöfartsverket skall redovisa i vilken omfattning myndighetens mål för kompetensförsörjningen under 2004 har uppnåtts, vilka åtgärder som har vidtagits och vilka mål som gäller för myndighetens kompetensförsörjning under 2005 respektive 2006 - 2007. Redovisningen av mål skall i första hand fokusera på personalens åldersstruktur, könsfördelning, rörlighet samt myndighetens arbete för att främja jämnställdhet, etnisk och kulturell mångfald. Redovisningen skall göras för grupper av anställda inom de tre kompetenskategorierna lednings-, kärn- och stödkompetens om så är lämpligt. Målen för kompetensförsörjningen skall ha en klar och tydlig koppling till myndighetens mål för verksamheten, nuvarande kompetensförsörjning och bedömning av arbetsmarknadsläget. Målen skall vara konkreta och uppföljningsbara.

3. Sjöfartsverket skall effektivt administrera sökandet, genomförandet och återrapporteringen av bidrag från EU:s budget för Transeuropeiska nätverk, TEN.

Återrapportering: Sjöfartsverket skall senast den 12 februari 2004 till Regeringskansliet (Näringsdepartementet) redovisa vilka projekt bidrag sökts för, vilka projekt som beviljats bidrag och takten på utbetalning av bidragen. Verket skall också redovisa på vilket sätt aktuella TEN-projekt bidrar till att uppfylla de transportpolitiska målen.

4. Sjöfartsverket skall i årsredovisningen lämna en separat resultatrapport över samtliga kostnader och intäkter i tjänsteexportverksamheten.

5. Sjöfartsverket skall i årsredovisningen lämna en separat resultatrapport över samtliga kostnader och intäkter i verksamheten för Sjöfartsregistret.

6. Sjöfartsverket skall i årsredovisningen redovisa hur arbetet med att införa ett miljöledningssystem för verket fortlöper.1.4Uppdrag

1. Sjöfartsverket skall ta fram ett förslag om hur det kommande EG-direktivet om buller- och avgaskrav för fritidsbåtar kan genomföras i svensk rätt. I förslaget skall ingå ett förslag till tillsynssystem samt finansiering av detta. Verkets förslag skall lämnas till Regeringskansliet (Näringsdepartementet) senast två månader efter det att direktivet antagits.

2. Mot bakgrund av tidigare arbete inom området skall Sjöfartsverket i samarbete med SIKA, redovisa aktuella beräkningar av avgiftsrelevanta marginella kostnader som trafiken ger upphov till. Senast den 10 maj 2004 skall en delredovisning lämnas till Regeringskansliet (Näringsdepartementet) där resultatet av verkets arbete inom området under de senaste åren sammanställs och analyseras. Inom ramen för uppdraget skall Sjöfartsverket efter samråd med Naturvårdsverket och Riksskatteverket analysera förutsättningar för och effekter av att beskatta sjöfartens bränsle i enlighet med de möjligheter som EG:s nya energiskattedirektiv (2003/96/EG) erbjuder.

3. Sjöfartsverket skall bistå Verket för näringslivsutveckling (NUTEK) med underlag beträffande sitt deltagande och sina insatser i form av bl.a. analys-, metod- och kompetensstöd vid uppföljningen av regionala tillväxtprogram 2004. Sjöfartsverket skall senast den 25 februari 2004 redovisa sitt deltagande och insatser till NUTEK.

4. Sjöfartsverket skall senast den 1 september 2004 till Regeringskansliet (Näringsdepartementet) redovisa hur deras löpande redovisning av sjöfartssektorns samlade miljöpåverkan är uppbyggd. Av särskilt intresse är uppföljningen av de nationella miljömålen och de åtgärder som vidtagits för att nå dessa mål och verkets medverkan i internationell rapportering inom miljöområdet.

5. Sjöfartsverket skall redovisa en bedömning av på vilket sätt myndigheten kan bidra till Nationellt centrum för erfarenhetsåterföring från olyckor (NCO), kostnad, bedömd nytta för den egna verksamheten, samt på vilket sätt bidraget medför att NCO:s mål kan uppfyllas. Redovisningen skall ske senast den 12 mars 2004 till Regeringskansliet (Försvarsdepartementet).2Finansiering

2.1Anslag

2.1.1Tilldelade anslag

Utgiftsområde 22 Kommunikationer

36:5Från EG-budgeten finansierade stöd till Transeuropeiska nätverk (Ramanslag)
Disponeras av Sjöfartsverket5 000 tkr
36:5 ap.4Sjöfartsverket (Ram)5 000 tkr

36:6Ersättning för fritidsbåtsändamål m.m. (Obetecknat anslag)
Disponeras av Sjöfartsverket71 000 tkr


Villkor
36:6 Ersättning för fritidsbåtsändamål m.m.

1. Anslaget får disponeras av Sjöfartsverket med en fjärdedel i förskott per kvartal.

2. Från anslaget betalas Sjöfartsverkets kostnader för informationsinsatser för att förbättra sjösäkerheten och för att minska miljöpåverkan, främst avseende fritidsbåtslivet. Vidare ingår vissa kostnader för sjöräddning, farledsverksamhet, bemanning av fyrar av regionalpolitiska skäl samt vissa övriga kostnader för fritidsbåtstrafiken och yrkesfisket m.m., vilka inte skall belasta handelssjöfarten.36:7Ersättning till viss kanaltrafik m.m. (Obetecknat anslag)
Disponeras av Sjöfartsverket62 660 tkr


Villkor
36:7 Ersättning till viss kanaltrafik m.m.

1. Anslaget får disponeras av Sjöfartsverket med en fjärdedel i förskott per kvartal.

2. Sjöfartsverket skall, i enlighet med ingångna avtal mellan Sjöfartsverket och Vänerns Seglationsstyrelse, betala ersättning för utmärkning av fritidsbåtsleder m.m.36:8Sjöfartsregistret (Ramanslag)
Disponeras av Sjöfartsverket4 524 tkr


Villkor
36:8 Sjöfartsregistret

1. Anslaget får disponeras av Sjöfartsverket med en fjärdedel i förskott per kvartal.

2. Från anslaget betalas Sjöfartsverkets kostnader för driften av Sjöfartsregistret.

2.1.2Äldre anslag som disponeras budgetår 20042.1.3Finansiella villkor

Finansiella villkor för anslag
Anslag/ap/dpAnslagskredit (tkr)Anslagsbehållning som disponeras 2004Indrag av anslagsbelopp (tkr)
36:5 ap.4150-0
36:60Inget0
36:70Inget0
36:868-0


2.1.4Bemyndiganden2.2Övriga villkor


Låneram (enl 20 § budgetlagen)Räntekontokredit (enl 21 § budgetlagen)Övriga kreditramar (enl 23 § budgetlagen)
Sjöfartsverket350 000
Belopp angivna i tkr


2.3Avgifter och bidragEkonomiskt mål för avgiftsbelagd verksamhet

1. Sjöfartsverkets ekonomiska mål är följande:

- Målet för räntabilitet är att resultatet efter skattemotsvarighet skall uppgå till 3,5 procent av justerat eget kapital under en konjunkturcykel.

- Det långsiktiga målet för soliditet är att den skall uppgå till lägst 30 procent.

- Som restriktion för prishöjningar av farledsavgifterna gäller att avgifterna får öka med högst nettoprisindex räknat från och med år 1995.

Återrapportering: Sjöfartsverket skall redovisa måluppfyllelsen beträffande de ekonomiska målen.Villkor för avgiftsbelagd verksamhet

1. Regeringens och riksdagens allmänna riktlinje för utdelning från affärsdrivande verksamheter är en tredjedel av resultatet efter skattemotsvarighet (prop. 1997/98:1, utg.omr. 22). Utdelningen för Sjöfartsverket för verksamhetsåret 2004 kommer att fastställas av regeringen i samband med fastställandet av verkets resultat- och balansräkning för detta år.

2. Sjöfartsverket skall för verksamhetsåret 2003, utöver utdelning, inleverera belopp motsvarande bolagsskatt. Beloppet kommer att fastställas av regeringen i samband med fastställandet av verkets resultat- och balansräkning för detta år.

3. Sjöfartsverket får disponera det överskott som kvarstår sedan nämnda inleveranser gjorts.

4. Sjöfartsverket får inom en total ram om 350 miljoner kronor uppta lång- och kortfristiga lån. Vid upplåning skall Riksgäldskontoret ges möjlighet att lämna anbud.

5. Av kassamässigt överskott får högst 25 procent placeras på räntebärande konto i bank. Återstoden får sättas in på räntebärande konto i Riksgäldskontoret.

6. Sjöfartsverket skall varje månad under budgetåret 2004 utbetala en tolftedel av beloppet 19,5 miljoner kronor till Handelsflottans kultur- och fritidsråd.

7. Sjöfartsverket skall utbetala ersättning i enlighet med vad som angetts i av regeringen den 23 maj 1979 godkänt avtal om viss ersättning till Stockholms hamn.

8. Sjöfartsverket skall utbetala Sveriges bidrag för internationell ispatrulleringstjänst i Norra Atlanten.

9. Sjöfartsverket får under 2004 besluta och genomföra de investeringar som följer av den investeringsplan som riksdagen godkänt (prop. 2003/04:1, utg.omr. 22 avsnitt 6.6.3, bet. 2003/04:TU1, rskr. 2003/04:75).

10. Sjöfartsverket skall förvalta de medel som återbetalas till staten från konsortiet för Estonias övertäckning. Medlen skall efter beslut av regeringen kunna användas för framtida kostnader föranledda av utredningar och andra åtgärder med anknytning till M/S Estonias förlisning inom den kommande treårsperioden.

11. Beträffande villkor för resurser inom civilt försvar och svåra påfrestningar hänvisas till riktlinjebeslut för budgetåret 2004 avseende samverkansområdet Transporter inom utgiftsområde 6 Försvar samt beredskap mot sårbarhet.

12. Sjöfartsverket skall erhålla kompensation för belopp, motsvarande ingående skatt enligt mervärdesskattelagen (1994:200), som hänför sig till den del av Sjöfartsverkets verksamhet som utgör myndighetsutövning. Denna kompensation skall ske på det sätt och enligt de grunder som gäller enligt förordningen (2002:831) om myndigheters rätt till kompensation för ingående mervärdesskatt.

13. Sjöfartsverket får använda högst 1 400 000 kr för betalning av administrativa kostnader för Statens Haverikommission.
2.4Övriga intäkter3UNDANTAG FRÅN EA-REGLER

Sjöfartsverket skall lämna en finansieringsanalys i delårsrapporten den 31 augusti 2004.

På regeringens vägnar

Ulrica Messing
Johan Ericson
Kopia till:

Trafikutskottet
Riksrevisionen
Statsrådsberedningen
Försvarsdepartementet/CIV
Socialdepartementet
Finansdepartementet/Ba/PP
Miljödepartementet
Näringsdepartementet/BS/ADM
Regeringskansliets förvaltningsavdelning
Regeringskansliets revisionskontor
Försvarsmakten
Kustbevakningen
Riksgäldskontoret
Ekonomistyrningsverket
Arbetsgivarverket
Naturvårdsverket
Rikstrafiken
Handelsflottans kultur- och fritidsråd
Rederinämnden
Statens institut för kommunikationsanalys

Senast uppdaterad: