Socialdepartementet
Regeringsbeslut4

2003-12-11Läkemedelsförmånsnämnden
Box 55
171 11 SOLNAS2003/6985/HS
S2003/8804/HS
S2003/9983/SK
(delvis)

Regleringsbrev för budgetåret 2004 avseende Läkemedelsförmånsnämnden

Riksdagen har beslutat om Läkemedelsförmånsnämndens verksamhet för budgetår 2004 (prop. 2003/04:1, utg.omr. 9, bet. 2003/04:SoU1, rskr. 2003/04:84).

Regeringen beslutar att följande skall gälla för Läkemedelsförmånsnämnden och nedan angivna anslag.
1Verksamhet

För samtliga mål som Läkemedelsförmånsnämnden skall återrapportera emot skall nämnden ange de viktigaste åtgärderna som vidtagits samt hur dessa bidragit till måluppfyllelsen.PolitikområdeVerksamhetsområdeVerksamhetsgren
Hälso- och sjukvårdspolitikHälso- och sjukvårdLäkemedel och förbrukningsartiklar


1.1Verksamhetsstyrning

Politikområde Hälso- och sjukvårdspolitik

Mål

Vårdens kvalitet och tillgänglighet skall förbättras.


Återrapportering

Läkemedelsförmånsnämnden skall inte återrapportera mot detta mål.


Verksamhetsområde Hälso- och sjukvård

Mål 1

Kunskapsnivån inom hälso- och sjukvården vad gäller patientsäkerhet, kvalitet och effektivitet skall öka och behandlingsmetoder skall i ökad utsträckning vara evidensbaserade.


Återrapportering

Läkemedelsförmånsnämnden skall inte återrapportera mot detta mål.


Mål 2

Huvudmännen för hälso- och sjukvården skall stödjas i sitt arbete med att förbättra tillgängligheten till hälso- och sjukvården på ett sätt som tillförsäkrar alla patienter en bedömning och att vård ges efter behov och inom rimlig tid.


Återrapportering

Läkemedelsförmånsnämnden skall inte återrapportera mot detta mål.


Mål 3

Medlen inom läkemedelsförmånerna skall användas på ett ändamålsenligt och kostnadseffektivt sätt.


Återrapportering

Redovisning av hur praxis för nämndens tolkning av lagen (2002:160) om läkemedelsförmåner m.m. har utvecklats i beslutsfattandet och en bedömning av hur nämndens beslut har påverkat kostnaderna för läkemedelsförmånerna.


Verksamhetsgren Läkemedel och förbrukningsartiklar

Mål 1

Handläggningstiderna för nya läkemedel och nya förbrukningsartiklar skall hållas inom 120 dagar.


Återrapportering

Redovisning av ärendeutvecklingen för året gällande nya läkemedel och nya förbrukningsartiklar i form av:

  • antal inkomna ärenden

  • antal avgjorda ärenden

  • andel ärenden där subvention beviljats

  • handläggningstid


Mål 2

Aktörerna på läkemedelsområdet, särskilt förskrivarna, skall få ökad kunskap om det nya subventionssystemet och nämndens beslut.


Återrapportering

Redovisning av vidtagna informationsinsatser till förskrivarna och andra aktörer.


Övrig återrapportering

Redovisning av prisutvecklingen på läkemedel, uppdelat på generiska läkemedel, parallellimporterade läkemedel och originalläkemedel, för året i form av:

  • antal prissänkningar

  • genomsnittlig prissänkning

  • antal prishöjningar

  • genomsnittlig prishöjning

  • kommentar till hur prisutvecklingen har påverkat kostnaderna för läkemedelsförmånerna

Redovisning av prisnivån i Sverige beträffande de mest säljande läkemedlen jämfört med prisnivån i övriga länder i EU/EES-området.

Redovisning av beslut om receptfria läkemedel skall ingå i läkemedelsförmånerna och motiveringen till besluten samt vilken kostnad besluten bedöms innebära för läkemedelsförmånerna.

Redovisning av fattade beslut i genomgångna terapigrupper och vilka effekter dessa beräknas få för kostnaderna för läkemedelsförmånerna samt redovisning av en prognos för när genomgången av läkemedelssortimentet beräknas vara genomförd.1.2Övriga mål och återrapporteringskrav

Översiktlig redovisning av hur verksamheten bedrivs och hur samverkan sker med andra myndigheter och aktörer.

Läkemedelsförmånsnämnden skall under 2004 redovisa utgiftsprognoser för åren 2004 till och med 2007 för samtliga anslag som myndigheten disponerar vid nedanstående prognostillfällen.Prognosen skall kommenteras både i förhållande till föregående prognostillfälle och i förhållande till budgeten. De antaganden som ligger till grund för prognosen skall redovisas. Om möjligt skall prognosen också månadsfördelas för innevarande år så att jämförelser kan göras med faktiskt utfall.Utgiftsprognoserna skall lämnas senast den 20 januari, den 8 mars, den 5 maj, den 9 augusti och den 1 november 2004.1.3Organisationsstyrning

Läkemedelsförmånsnämnden skall redovisa i vilken omfattning myndighetens mål för kompetensförsörjningen under 2004 har uppnåtts, vilka åtgärder som har vidtagits och vilka mål som gäller för myndighetens kompetensförsörjning under 2005 respektive 2006-2007. Redovisningen av mål skall i första hand fokusera på personalens åldersstruktur, könsfördelning, rörlighet samt myndighetens arbete för att främja etnisk och kulturell mångfald. Redovisningen skall göras för grupper av anställda inom de tre kompetenskategorierna lednings-, kärn- och stödkompetens om så är lämpligt. Målen för kompetensförsörjningen skall ha en klar och tydlig koppling till myndighetens mål för verksamheten, nuvarande kompetensförsörjning och bedömning av arbetsmarknadsläget. Målen skall vara konkreta och uppföljningsbara.1.4Uppdrag


2Finansiering

2.1Anslag

2.1.1Tilldelade anslag

Utgiftsområde 9 Hälsovård, sjukvård och social omsorg

13:7Läkemedelsförmånsnämnden (Ramanslag)
Disponeras av Läkemedelsförmånsnämnden58 458 tkr2.1.2Äldre anslag som disponeras budgetår 20042.1.3Finansiella villkor

Finansiella villkor för anslag
Anslag/ap/dpAnslagskredit (tkr)Anslagsbehållning som disponeras 2004Indrag av anslagsbelopp (tkr)
13:71 754-0


2.1.4Bemyndiganden2.2Övriga villkor


Låneram (enl 20 § budgetlagen)Räntekontokredit (enl 21 § budgetlagen)Övriga kreditramar (enl 23 § budgetlagen)
Läkemedelsförmånsnämnden16 5004 717
Belopp angivna i tkr


Belopp som förs till räntekontot

Till Läkemedelsförmånsnämndens räntekonto i Riksgäldskontoret överförs:

  • månadsvis 1/12 av beloppet på anslaget 13:7 Läkemedelsförmånsnämnden.


2.3Avgifter och bidrag2.4Övriga intäkter3UNDANTAG FRÅN EA-REGLER
På regeringens vägnar

Lars Engqvist
Elin Michelsen
Kopia till:

Finansdepartementets budgetavdelning
Regeringskansliets förvaltningsenhet, Ekonomienheten
Regeringskansliets internrevision
Socialutskottet
Kammarkollegiet
Socialstyrelsen
Läkemedelsverket
Statens beredning för medicinsk utvärdering
Apoteket AB
Riksgäldskontoret
Ekonomistyrningsverket
Riksrevisionen
Landstingsförbundet