Regeringsbeslut Nr: 4
2002-12-16 Fi2002/4796

Regleringsbrev för budgetåret 2003 avseende Fortifikationsverket

Riksdagen har beslutat om Fortifikationsverkets verksamhet för budgetåret 2003 (prop. 2002/03:1, utg. omr. 2, bet. 2002/03:FIU2, rskr. 2002/03:85).

Regeringen beslutar att följande skall gälla under budgetåret 2003 för Fortifikationsverket.1Verksamhet

PolitikområdeVerksamhetsområdeVerksamhetsgren
Effektiv statsförvaltningFastighetsförvaltningLokaler/mark, Skog, Försäljning, Fortifikation


1.1Verksamhetsstyrning

Följande gäller för verksamheten inom Fortifikationsverkets ansvarsområde.

Politikområde Effektiv statsförvaltning

Mål
En effektiv statsförvaltning som i sin helhet känne­tecknas av hög produk­tivitet, god kvalitet och bra service till nytta för besluts­fattare, medborgare och näringsliv.

Verksamhetsområde Fastighetsförvaltning

Mål
En kostnadseffektiv statlig kapital- och fastighetsför­valtning, med rimligt risk­tagande samt med likvärdig avkast­ning och service i jäm­förelse med andra alternativ.

Målet för Fortifikations­verkets del av verksamhets­området är att fastigheterna skall förvaltas så att god hushållning och hög ekonomisk effektivitet upp­nås, att ändamålsenliga mark-, anläggnings- och lokalresurser kan tillhandahållas på för brukarna konkurrenskraftiga villkor samt att fastigheternas värden bevaras på en för ägaren och brukaren lång­siktigt lämplig nivå.

Fortifikationsverket skall inom ramen för verksamhetsmålen anpassa sin verksamhet till förändrade förutsättningar under försvarsbesluts­perioden.


Återrapportering
Fortifikationsverket skall rapportera hur verket be­dömer att dess del av målen har uppnåtts samt hur detta har påverkat tillståndet och utvecklingen inom området.

Verksamhetsgren Lokaler/mark, Skog, Försäljning, Fortifikation

Mål
Återrapportering:

Fortifikationsverket skall per verksamhetsgren redo­visa:

  • investeringar fördelade på lånefinansierade objekt, objekt som direktavskrivs samt objekt finansierade med förskottshyra,
  • investeringar fördelade på nybyggnad och om­byggnad.

Fastighetsbeståndet

Fortifikationsverket skall förvalta varje fastighet inom sitt verksamhets­område på ett ekonomiskt effektivt sätt så att ändamålsfastigheternas värden bibehålls och om möjligt ökas. God hushållning och hög ekonomisk effektivitet skall eftersträvas. Förvaltningen skall bidra till att det för brukaren tillhandahålls ändamålsenlig mark, anläggningar och lokaler. Investeringsverksamheten skall bedrivas kostnadseffektivt. Vid försäljning av fastigheter skall bästa möjliga nettoeffekt eftersträvas. Detta skall uppnås genom god affärsmässighet. Hänsyn till miljö- och kulturvärden skall i tillämpliga delar motsvara vad som gäller för andra stora statliga fastighetsförvaltare.

Försäljning och avyttring av fastigheter på grund av försvarsbesluten 1996 och 2000 skall hanteras enligt särskilda ekonomiska regler.

Förvaltningen av ändamålsfastigheter skall utgå ifrån att tillgodose en primärverksamhets behov av ändamålsenliga lokaler och optimera brukarens nytta av de resurser som läggs på lokalanskaffning. Samtidigt måste krav ställas på att verksamheten skall bedrivas på ett kostnads­effektivt sätt. I kundnyttan ingår att Fortifikationsverket och hyres­gästen gemensamt skall upprätta garnisonsplaner inklusive underhålls­planer för de olika bestånden.

Fortifikationsverket skall iaktta stor öppenhet och föra en aktiv dialog med sina hyresgäster i lokalfrågor, dvs. de olika hyresdelarna skall öppet redovisas, såväl de delar som avser drift och underhåll som de olika komponenter som ingår i kapitalkostnaderna. Större underhållsåtgärder skall planeras i samråd med hyresgästen. Neddragning av underhåll av fastigheterna skall inte ske för att frigöra medel för hyresgästen så att fastigheternas långsiktiga användning hotas. Fortifikationsverket måste, när kostnadseffektiviteten bedöms, beakta dels statens kostnad för det kapital som tillförts fastigheterna, dels inflations- och ränterisk och dels drift- och underhållsinsatser.

Avkastningskrav och soliditet

Fortifikationsverket skall i sin verksamhet uppnå ett resultat efter finansiella poster motsvarande en avkastning på genomsnittligt myndig­hetskapital på 6,7 procent. (Avkastningskravet har satts till 6,7 procent för budgetåret 2003. Avkastningskravet beräknas utifrån statslåneräntan och riskpremie vid given soliditet och är baserad på CAPM.) Fortifikationsverkets soliditet skall reduceras från för närvarande 53 procent. Soliditeten bör uppgå till 35 procent. Avkastningskravet omprövas årligen utifrån aktuell soliditet.

Återrapportering

Fortifikationsverkets insatser för att uppnå målen för fastighets­beståndet skall redovisas och kommenteras.

Fortifikationsverket skall i årsredovisningen utöver vad som sägs i förordningen (2000:605) om årsredovisning och budgetunderlag m.m. redovisa:

  • Totalkostnader för drift (inklusive löpande underhåll) och för planerat underhåll.
  • Redogörelse för åtgärder vidtagna under året vad gäller drift och planerat underhåll.
  • Intäkter och kostnader för avyttringar som genomförs till följd av beslut enligt försvarsbeslut 1996 och 2000, varvid det totala bokförda värdet för avyttringarna skall anges. Alla avyttringar där marknadsvärdet överstiger 10 000 000 kronor skall redovisas separat.
  • Investeringarna för lokaler och mark skall redovisas geografiskt uppdelade över fastighetsområden. Anläggningar skall redovisas samlat för hela riket.

Resultatredovisningen i delårsrapporten skall innehålla:

  • En kort sammanfattning av avslutade och pågående investeringar samt avyttringar gjorda under första halvåret.
  • Intäkter och kostnader per verksamhetsgren samt en prognos för helåret.

Fortifikationsverket skall lämna kvartalsvisa redovisningar innehållande en summarisk resultatredovisning och lämpliga nyckeltal samt en redo­görelse för väsentliga händelser.

Fortifikationsverkets resultaträkning och finansieringsanalys skall utformas på ett sätt som möjliggör jämförelser med andra fastighetsför­valtande myndigheter och statliga aktiebolag.

Kundundersökning

Fortifikationsverket skall årligen utföra en kundundersökning. Kundernas bedömning av myndighetens tjänster inom respektive verksamhetsområde skall efterfrågas. Fortifikationsverket skall genom sin kundundersökning utröna hur hyresgästerna uppfattar förvaltningen av ändamålsfastigheter. Målet är att minst 80 % av hyresgästerna skall anse att verket är en god och serviceinriktad hyresvärd.

Återrapportering

Fortifikationsverket skall senast den 1 mars 2003 redovisa resultatet av undersökningen i en särskild rapport till regeringen.Övriga mål och återrapportering

1. Fortifikationsverket skall i samband med årsredovisningen för år 2003 lämna kopior samt en förteckning till Regeringskansliet (Finans­departementet) av samtliga gällande, nytillkomna, förändrade och planerade internationella överenskommelser som myndigheten har ingått med företrädare för andra stater. För varje överenskommelse skall anges vilket regeringsbeslut som legat till grund för överenskommelsen. Redovisningen skall även innehålla en redogörelse för fleråriga finansiella åtaganden i samarbetsprojekt med utländska myndigheter.

2. Regeringen har givit Fortifikationsverket uppdraget att verka för ett ökat samarbete mellan statliga myndigheter som förvaltar fastigheter vad avser arkitektonisk och kulturhistorisk kvalitetssäkring. Fortifi­kations­verket skall verka för att de statliga målen i den av regeringen utarbetade handlingsplanen för arkitektur, formgivning och design uppnås.

Fortifikationsverket skall i sin årsredovisning redovisa en sammanfattning av verkets insatser och resultat inom området arkitektur, formgivning och design.

3. Fortifikationsverket skall i samband med de kvartalsvisa redovis­ningarna lämna redovisningar om hur arbetet med övertagandet av uthyrningen av vissa bostäder, jordbruksarrenden samt jakt- och fiske­rätter från Försvarsmakten fortgår i enlighet med regeringens beslut den 4 oktober 2001.

Investeringsplan

Fortifikationsverket skall i kvartalsredovisningar och delårsrapport samt i årsredovisningen redovisa investeringarnas utfall jämfört med in­vesterings­­planen. Avvikelser från planen vad gäller utgifter, tidsför­hållanden eller planens innehåll skall kommenteras.

Större planerade investeringar med avsedd byggstart under 2003 och 2004.

Nybyggnad av skolhus, elevhotell, ombyggnad av restaurang i Kungsängen.

Nybyggnad av flygledartorn och slitlager på rullbana samt ombyggnad av hangar i Luleå.

Ny- och ombyggnader för flygskolan på Malmen i Linköping som avser flera projekt.

Ny- och ombyggnader av helikopterhangar m.m.

Nybyggnad av restaurang i Kallinge för att ersätta en nedbrunnen.

Nybyggnad av uppställningsplatta för transportflyg vid Såtenäs.

Ombyggnad av hangar 90 mm för JAS i Östersund.

Nybyggnad av taxibana och linjehus och ombyggnad av uppställningsplatta.

Följande investeringsplan skall gälla för Fortifikationsverket under perioden 2003-2005 (mkr)


Investerat 2001

Prognos

2002

Budget

2003

Beräknat

2004

Beräknat

2005

Investeringar

- nybyggnad

362,1

217

380

300

250

- ombyggnad

579,3

612

465

395

445

- markanskaffning

1,5

8

5

5

5

Summa investeringar

942,9

837

850

700

700

Finansiering

- betalningsplan

39,6

75

90

80

80

- lån

876,2

762

760

620

620

- förskottshyra

27,1

0

0

0

0

Summa finansiering

942,9

837

850

700

7001.2Uppdrag

1. Fortifikationsverket skall minska kostnaderna för verksamheten med åtta procent fram till och med 2005. Kostnadsminskningen skall utgå från kostnads­utfallet år 2002, uppräknat med ett prisindex på 2,8 procent och justerat för förändringen för fastigheternas bokförda värde under perioden. (Formel: Kostnadsförändring = [(Bokfört värde fastigheter 2005 dividerat med Bokfört värde fastigheter 2002 multiplicerat med Kostnader 2005) minskat med (Kostnader 2002 multiplicerat med 102,8%)] Resultatet av detta dividerat med (Kostnader 2002 multiplicerat med 102,8%). Fortifi­kations­verket skall i samband med årsredovisningen 2005 redovisa hur besparingsprogrammet utfallit.

2. Fortifikationsverket skall på sikt införa ett miljöledningssystem i verksamheten. Verket skall senast den 1 mars 2003 i en särskild rapport redovisa uppnådda resultat i processen med att införa miljölednings­system samt hur arbetet fortskrider. I rapporten skall även en tidsplan för arbetet presenteras.
2Finansiering2.1Övriga villkor

Räntekonto

Fortifikationsverket har tillgång till ett räntekonto med kredit i Riksgäldskontoret om 100 000 000 kronor.

Finansiering av mark, anläggningar och lokaler

Fortifikationsverket disponerar under budgetåret 2003 en låneram (övrig kredit) på 5 500 000 000 kronor i Riksgäldskontoret för investeringar i mark, anläggningar och lokaler.

Finansiering av anläggningstillgångar som används i den egna verksamheten

Fortifikationsverket disponerar under budgetåret 2003 en låneram på 175 000 000 kronor i Riksgäldskontoret för investeringar i anläggningstillgångar som används i den egna verksamheten.
2.2Avgifter och bidrag

Beräknad budget för avgiftsbelagd verksamhet 2003

Verksamhet där avgiftsintäkterna disponeras (tkr)
VerksamhetÖver- / Underskott t.o.m. 2001Över- / Underskott 2002Intäkter 2003Kostnader 2003Över- / Underskott 2003Ackumulerat över- / underskott, utgående 2003
Uppdragsverksamhet

Försäljning m.m.150 000152 00087 00052 00035 000337 000
Skogförvaltning7 0008 00042 00034 0008 00023 000
Lokaler/mark424 000285 0002 239 0001 965 000274 000983 000
Fortifikation16 0001 000414 000451 000-37 000-20 000
Summa597 000446 0002 782 0002 502 000280 0001 323 000

Villkor för avgiftsbelagd verksamhet

Fortifikationsverkets verksamhet skall finansieras med avgifter. Av­gifternas storlek bestäms av Fortifikationsverket, dock inte i de fall som avses i 15 § avgiftsförordningen (1992:191). Inkomsterna från verksamheten disponeras av Fortifi­kationsverket.

Fortifikationsverket skall den 15 maj, den 15 september respektive den 15 november 2003 betala in en fjärdedel av det budgeterade resultatet, exklusive försäljningsintäkter till följd av FB 1996 och FB 2000. Den fjärde inbetalningen, vilken skall utgöra skillnaden mellan ett belopp som motsvarar avkastningskravet för året och gjorda inbetalningar, skall betalas i samband med budgetårets slut och senast när årsredovisningen levererats till regeringen. Inbetalningen skall redovisas mot inkomsttitel 2215 Överskott av fastighetsförvaltning Undertitel 02 Överskott från Fortifikationsverket.

Medel motsvarande av- och nedskrivningar på invärderat fastighetsbe­stånd skall betalas till statsverkets checkräkning och redovisas under inkomsttitel 5121 Amorteringar på statskapital. Ränta om 6,3 procent utgår på belopp motsvarande av- och nedskrivningar på invärderat fastig­hetsbestånd som inte levereras in till statskassan under budgetåret från och med den 1 januari 2002 till dess att betalning sker till statsverkets checkräkning. Inbetalningen skall redovisas under inkomsttitel 2394 Övriga ränteinkomster. Fortifikationsverket skall skriva ned det avkast­ningspliktiga kapitalet med belopp som motsvarar amorteringen.

Återställning av befästningar 100 miljoner kronor. Återställandet finansieras med balanserade medel enligt regeringsbeslut.

Vid försäljning av invärderade försvarsfastigheter (utöver de som säljs till följd av försvarsbeslut 1996 och 2000) skall belopp motsvarande till­gångens bokförda värde (nedskrivningen) betalas in till statsverkets checkräkning och redovisas under inkomsttitel 5121 Amortering på statskapitalet. Fortifikationsverket skall skriva ned statskapitalet med samma belopp. Fortifikationsverket får disponera de överskott som uppstår.
3Undantag EA-regler

1. De intäkter som uppstår vid försäljning av försvarsfastigheter i enlighet med statsmakternas beslut om reduceringar av krigs- och grundorganisa-tionen (prop. 1996/97:4, bet. 1996/97:FöU1, rskr. 1996/97:36, prop. 1999/2000:30, bet. 1999/2000: FöU2, rskr. 1999/2000:168, prop. 1999/2000:97, bet. 1999/2000:FöU7, rskr. 1999/2000:250, bet. 1999/2000:FöU8, rskr. 1999/2000:251) får Fortifikationsverket disponera för att betala sådana kostnader som uppstår som följd av avvecklingen av lokaler, mark och anläggningar. Överskottet får inte användas för att bekosta den miljösanering som Försvarsmakten enligt miljöskyddslagen (1969:387) är skyldig att be­kosta i egenskap av verksamhetsansvarig.

Fortifikationsverket skall leverera in återstående överskott av försälj­ningar med anledning av försvarsbesluten 1996 och 2000 till statsverkets inkomsttitel 3125 Försäljning av Försvarsfastigheter. Överskottet/un­der­skottet skall redovisas i balansräkningen som en egen post. Som sluttidpunkt för avräkning mot statsverkets inkomsttitel räknas det datum då det sista objektet är avyttrat.

Fortifikationsverket får sätta ned statskapitalet vid utgången av respektive upplåtelsetid med det bokförda värdet på respektive objekt, som skall avyttras med anledning av regeringens propositioner och riksdagens beslut (prop. 1996/97:4, bet. 1996/97:FöU1, rskr. 1996/97:36, prop. 1999/2000:30, bet. 1999/2000: FöU2, rskr. 1999/2000:168, prop. 1999/2000:97, bet. 1999/2000:FöU7, rskr. 1999/2000:250, bet. 1999/2000:FöU8, rskr. 1999/2000:251). Nedsättningen skall ske på så sätt att det bokförda värdet för de berörda försvarsfastigheterna minskas på balansräkningen med samma belopp som nedsättningen minskar statskapitalet på balans­räkningen. För sådan fast egendom som har karaktären av verksamhets­tillbehör och som Fortifikationsverket övertar till bokfört värde från Försvarsmakten får nedsättning ske med det bokförda värdet.

Nedsättning av statskapital får ske, oberoende av finansieringssätt, för objekt som sägs upp med anledning av försvarsbesluten 1996 och 2000 (prop. 1996/97:4, prop. 1999/2000:30 och prop. 1999/2000:97) om de ursprungligen har invärderats eller anskaffats efter den 1 juli 1994. För försvarsbeslut 2000 gäller också att objekten inte skall ha invärderats eller anskaffats efter den 30 mars 2000.

För objekt som berörs av försvarsbeslut 2000 får endast de objekt där uppsägningsavtalet löper ut senast den 31 december 2004 hanteras enligt särskilda ekonomiska undantag.

2. Fortifikationsverket medges undantag från 10 § förordningen (1993:527) om förvaltning av statliga fastigheter, m.m. Den gräns som där anges för när ett investeringsärende skall överlämnas till regeringens prövning skall för Fortifikationsverkets del vara 30 000 000 kronor under förutsättning att investeringen ingår i den redovisade investerings­budgeten för investeringar upp till 30 000 000 kronor. Fortifikations­verket skall i årsredovisningen återrapportera antalet investeringar mellan 10 000 000 och 30 000 000 kronor. I rapporten skall även framgå hur stor andel dessa investeringar är i förhållande till det totala antalet investeringar. Det skall även framgå hur stor andel investeringarna mellan 10 000 000 och 30 000 000 kronor upptar av låneramen.

3.Fortifikationsverket medges undantag från 16 § förordningen (1993:527) om förvaltning av statliga fastigheter, m.m. Fortifikations­verket får besluta om överföring av förvaltningsansvaret mellan Fortifikationsverket och andra fastighetsförvaltande myndigheter i sådana fall där berörda myndigheter är överens om överföringen och om villkoren för överföringen och då marknadsvärdet inte överstiger 20 000 000 kronor. Fortifikationsverket skall i årsredovisningen återrapportera antalet överföringar av förvaltningsansvaret där marknadsvärdet ligger mellan 10 000 000 och 20 000 000 kronor.

4. Fortifikationsverket medges undantag från 13 § kapitalförsörjnings­för­ordningen (1996:1188). Fortifikationsverket får öppna fler konton i Riksgäldskontoret för placering av likvida medel.

Fortifikationsverkets delårsrapport skall, utöver vad som anges i 8 kap. 1 § förord­ningen (2000:605) om årsredovisning och budgetunderlag, även innehålla en finansieringsanalys och resultatredovisning samt lämpliga nyckeltal för att belysa verkets finansiella utveckling.På regeringens vägnar


Gunnar Lund
Monica Lundberg


Kopia till

Riksdagen/finansutskottet
Försvarsdepartementet/MIL
Regeringskansliets förvaltningsavdelning
Försvarsmakten/Högkvarteret
Riksgäldskontoret
Riksrevisionsverket
Ekonomistyrningsverket
Finansdepartementet, budgetavdelningen
Finansdepartementet/RoB

Senast uppdaterad: