Regeringsbeslut Nr:12
2002-12-19 M2002/4096/A

Regleringsbrev för budgetåret 2003 avseende Fonden för fukt- och mögelskador

Riksdagen har beslutat om Fonden för fukt- och mögelskadors verksamhet för budgetåret 2003 (prop. 2002/03:1, bet. 2002/03:BoU1, rskr. 2002/03:67).

Regeringen beslutar att följande skall gälla under budgetåret 2003 för Fonden för fukt- och mögelskador och nedan angivet anslag.1Verksamhet

PolitikområdeVerksamhetsområdeVerksamhetsgren
BostadspolitikKvalitet i byggande och förvaltningAdministrera bidraget för att avhjälpa fukt- och mögelskador i egnahem


1.1Verksamhetsstyrning

Följande gäller för verksamheten inom Fonden för fukt- och mögelskadors ansvarsområde.

Politikområde Bostadspolitik

Mål
Alla skall ges förutsättningar att leva i goda bostäder till rimliga kostnader och i en stimu­lerande och trygg miljö inom långsiktigt hållbara ramar. Boende- och bebyggelsemiljön skall bidra till jämlika och värdiga levnadsförhållan­den och särskilt främja en god uppväxt för barn och ungdomar. Vid planering, byggande och förvaltning skall en ekologisk, ekonomiskt och socialt hållbar utveckling vara grund för verksamheten.

Övriga myndigheter vars verksamhet skall bidra till målet är Boverket, Statens Bostadskreditnämnd, Statens geotekniska institut, Lantmäteriverket, Statens bostadsnämnd och Statens va-nämnd.


Verksamhetsområde Kvalitet i byggande och förvaltning

Mål
Byggande och förvaltning av byggnader och anläggningar skall bedrivas med god kvalitet, beaktande av sociala, ekonomiska och ekologiska aspekter samt en effektiv tillämpning av regelverket.

Verksamhetsgren Administrera bidraget för att avhjälpa fukt- och mögelskador i egnahem

Mål
Målet är att motverka ohälsa till följd av fukt- och mögelskador i egnahem och därigenom bidra till en sundare inomhusmiljö. Målets uppfyllelse baseras även på att egnahemsägarna svarar för en viss del av åtgärdskostnaden.

Återrapportering
Fonden för fukt- och mögelskador skall redovisa ärende- och kostnadssituation. All återrapportering redovisas i verksamhets­berättelsen den 1 mars 2004.


1.2Organisationsstyrning

Målet är att demokrati, rättssäkerhet och effektivitet skall få genomslag i all förvaltning. Fonden ska upprätthålla dessa värden för medborgarna genom en tydlig redovisning av hur medel använts, genom att ha resurser för en effektiv och tillgänglig service för bidragssökande samt genom att bedöma externa hinder som kan motverka att målet nås.

Återrapportering: Fondstyrelsen skall senast den 1 mars 2004 lämna en verksamhetsberättelse till Miljödepartementet med följande innehåll:

Ärendesituation från och med 1993:

· ärendetillströmning

· ärendebalans (inkomna, avgjorda, ej avgjorda, avskrivna)

· resursåtgång för ärendehantering.

Kostnadssituation:

· omfattning av lämnade bidrag för att avhjälpa fukt- och mögelskador från och med 1993

· total åtgärdskostnad och bidragskostnad för att avhjälpa fukt- och mögelskador samt total kostnad för skadeutredningar m.m. och total kostnad för logi m.m.på lämnade bidrag under 2003

· utgiftsprognos och antal preliminära beslut respektive slutliga beslut om bidrag som fattats under budgetåren 2001, 2002 och 2003 samt övriga totala åtaganden per den 31 december 2003

· verksamhetens kostnader under 2.2, Villkor, punkt 1.1.3Uppdrag

1. Fonden för fukt- och mögelskador skall redovisa utgiftsprognoser för åren 2003 till och med 2006 för samtliga anslag som myndigheten disponerar vid nedanstående prognostillfällen.

Prognosen skall kommenteras både i förhållande till föregående prog­nostillfälle samt i förhållande till budgeten. De antaganden som ligger till grund för prognosen skall redovisas. Redovisningen skall ske:

­ - den 22 januari 2003 (prognos åren 2003-2006)

­ - den 10 mars 2003 (prognos åren 2003-2006)

­ - den 7 maj 2003 (prognos åren 2003-2006)

­ - den 11 augusti 2003 (prognos åren 2003-2006)

­ - den 3 november 2003 (prognos åren 2003-2006)

2. Fonden skall redovisa antal och utgiftsprognos för ärenden där egnahemsägare eller andra riktar eller har riktat ekonomiska eller andra anspråk mot Fonden. Redovisningen skall också innehålla en redogörelse för hur arbetet med denna typ av ärenden bedrivs. Redovisningen skall inte avse de anspråk som är avsedda att omfattas av bestämmelserna i förordningen (1993:712) om den statliga fonden för fukt- och mögelskador i småhus, m.m.

En första redovisning skall senast den 1 oktober 2003 lämnas in till Miljödepartementet. Uppdraget skall slutredovisas i verksamhetsberättelsen den 1 mars 2004.

3. Fonden skall redovisa byggnadsår för egnahem med de vanligaste fukt- och mögelskadorna samt skadetyp. Redovisningen skall avse egnahem som fått bidrag de tre senaste verksamhetsåren.

Uppdraget skall redovisas i verksamhetsberättelsen den 1 mars 2004.
2Finansiering2.1Övriga villkor

1. Anslaget får användas för bidrag till åtgärder för att avhjälpa fukt- och mögelskador i egnahem enligt bestämmelserna i förordningen (1993:712) om den statliga fonden för fukt- och mögelskador i småhus, m.m.

Anslaget får även användas för att finansiera förvaltningskostnader, samt utgifter för skadeutredningar m.m. I förvaltningskostnaderna ingår:

- Arvoden till ordförande och övriga ledamöter i styrelsen för Fonden för fukt- och mögelskador

- Löner och andra utgifter i samband med utgifter för fondens kansliverksamhet

- Ersättning för hithörande verksamheter inom Kammarkollegiet såsom ekonomi, personaladministration, utbetalning av bidrag samt juridisk service.

2. Fondens medel skall vara placerade på statsverkets checkräkning i Sveriges riksbank. Utbetalning från fonden ombesörjs av Kammarkollegiet efter beslut av fondens styrelse. Inbetalningar avseende fonden tillförs denna.

Åtaganden under punkt 1 får under budgetåret 2003 göras inom en ram av totalt 40 000 000 kr.

3Undantag EA-regler

Fonden för fukt- och mögelskador undantas från kravet att lämna årsredovisning och delårsrapport enligt 2 kap. 1 § respektive 8 kap. förordningen (2000:605) om årsredovisning och budgetunderlag. Fonden skall dock senast den 1 mars 2004 lämna in en verksamhetsberättelse.


På regeringens vägnar


Lena Sommestad
Lars Lennwall


Kopia till

Finansdepartementets budgetavdelning
Regeringskansliets Förvaltningsavdelning
Regeringskansliets revisionskontor
Kammarkollegiet
Riksrevisionsverket
Ekonomistyrningsverke
Riksgäldskontoret

Senast uppdaterad: