Regeringsbeslut 16
2002-12-20 Fi2002/1807
Fi2002/3873
Fi2002/4796(delvis)

Regleringsbrev för budgetåret 2003 avseende Premiepensionsmyndigheten

Riksdagen har beslutat om Premiepensionsmyndighetens (PPM) verksamhet för budgetåret 2003 (prop. 2002/03:1, bet. 2002/03:FiU2, rskr. 2002/03:85).

Regeringen beslutar att följande skall gälla under budgetåret 2003 för Premiepensionsmyndigheten.1Verksamhet

PolitikområdeVerksamhetsområdeVerksamhetsgren
Finansiella system och tillsynPremiepensionsadministrationFondförsäkring
Traditionell försäkring
Tillfällig förvaltning av preliminära avgiftsmedel


1.1Verksamhetsstyrning

Följande gäller för verksamheten inom Premiepensionsmyndighetens ansvarsområde.

Politikområde Finansiella system och tillsyn

Mål
 • att det finansiella systemet skall vara effektivt och tillgodose såväl samhällets krav på stabilitet som konsumenternas intresse av ett gott skydd,
 • att tillsynen skall bedrivas effektivt,
 • att kostnaderna för statsskulden långsiktigt minimeras samtidigt som risken beaktas, samt
 • att statens finans- och kapitalförvaltning bedrivs effektivt.

Verksamhetsområde Premiepensionsadministration

Mål
Administration och förvaltning av premiepensionerna skall bedrivas kostnadseffektivt och till nytta för pensionsspararna. De erbjudna försäkringsprodukterna skall över tiden var för sig bära sina egna kostnader. Avgifterna för försäkringsprodukterna skall vara lägre än i jämförbara pensionsinstitut.

Återrapportering
En samlad bedömning lämnas av hur målen för verksamhetsområdet uppnåtts.

Redovisningen skall också innehålla uppgifter om:

 • totala driftkostnader för myndigheten uppdelat på verksamhetsgrenar och kostnadsslag,
 • driftkostnad för respektive försäkringsslag,
 • totala driftkostnadernas storlek i genomsnitt per pensionssparare, samt
 • totalt avgiftsuttag för myndigheten.

Verksamhetsgren Fondförsäkring

Mål
Regler och avtal med fondförvaltarna skall utformas så att kostnaderna för systemet som helhet blir låga samtidigt som pensionsspararna får möjlighet att välja ur ett brett urval av fonder. Pensionsspararnas val och byte av fond skall ske kostnadseffektivt, säkert och med en god service.

Handläggningen av fondförsäkringsärenden skall ske rättssäkert, kostnadseffektivt och med god kvalitet.


Återrapportering
Redovisning lämnas om hur målen har uppfyllts. Redovisningen skall också innehålla uppgifter om:
 • vilka fonder som ingår i premiepensionssystemet,
 • genomsnittlig tid för att genomföra ett fondbyte,
 • hur stor andel och vilka grupper av pensionsspararna som gör byten och med vilken frekvens dessa byten görs,
 • antal pensionssparare samt antal och andel pensionerade pensionssparare i fondförsäkring,
 • totalt förvaltat kapital och dess värdeutveckling uppdelad på olika huvudgrupper av fonder,
 • nettoavgift till fondbolagen uppdelad på olika huvudgrupper av fonder, samt
 • antal pensioneringsärenden och fördelningen av dessa på maskinella och manuella beslut.

Verksamhetsgren Traditionell försäkring

Mål
Verksamheten skall bedrivas så att största möjliga nytta kommer pensionsspararna till del. De antaganden beträffande framtida avkastning, livslängd och driftkostnader som tillämpas vid beräkning av de garanterade beloppen skall väljas så att de ger en betryggande säkerhet.

Handläggningen av ärenden avseende traditionell försäkring skall ske rättssäkert, kostnadseffektivt och med god kvalitet.


Återrapportering
Redovisning skall lämnas om hur målen har uppfyllts. Redovisningen skall innehålla uppgifter om hur stor andel av pensionsspararna som väljer traditionell försäkring under pensionstiden, antal pensioneringsärenden och fördelningen av dessa på maskinella och manuella beslut.

Redovisning skall lämnas om omfattningen och fördelningen av myndighetens kapitalförvaltning inom verksamhetsgrenen. Redovisningen skall också innehålla uppgifter om:

 • totalt förvaltat kapital,
 • fördelning på tillgångsslag,
 • avkastning under året,
 • avkastning, riskjusterad avkastning och risk i förhållande till lämpligt index som PPM väljer,
 • den placerings- och riskhanteringspolicy som används i förvaltningen,
 • kostnad för kapitalförvaltningen,
 • konsolideringsgrad och återbäringsränta, samt
 • vilka antaganden som tillämpas vid beräkning av garanterade belopp.

Verksamhetsgren Tillfällig förvaltning av preliminära avgiftsmedel

Mål
Förvaltningen av preliminära avgiftsmedel skall med ett lågt risktagande och med hänsyn till kravet på betalningsberedskap uppnå så god avkastning på medlen som möjligt. Förvaltningen bör inte redovisa negativt resultat ens för enskilda år annat än under mycket speciella omständigheter.

Återrapportering
Redovisning lämnas om hur målet uppfyllts. Redovisningen skall också innehålla uppgifter om:
 • totalt förvaltat kapital,
 • avkastning under året,
 • avkastning i förhållande till lämpligt jämförelseindex som PPM väljer,
 • den placerings- och riskhanteringspolicy som använts i förvaltningen, samt
 • kostnad för förvaltningen.

Övriga mål och återrapportering

Mål

Kontakterna med pensionsspararna skall kännetecknas av hög tillgänglighet och god service. Alla pensionssparare skall få del av en väl avvägd och anpassad information om premiepensionssystemet för att kunna välja placering för sina premiepensionsmedel och för att kunna följa utvecklingen av genomförda val. Informationen skall innehålla uppgifter om kostnaderna för förvaltning i olika fondalternativ.

Informationen skall ge pensionsspararna god kunskap om förvaltningen av sina premiepensionsmedel och god kännedomen om de möjligheter som systemet erbjuder. Informationen skall samordnas med Riksförsäkringsverket (RFV) och de allmänna försäkringskassorna.

Återrapportering

Redovisning lämnas om hur målet uppfyllts. Redogörelsen skall också innehålla uppgifter om:

 • total kostnad för informationen och per pensionssparare,
 • hur stor andel av de nytillkomna pensionsspararna som gör ett aktivt val,
 • antal kontakter med pensionsspararna om premiepension fördelat på personlig service och självbetjäning,
 • hur kravet på information och service tillgodosetts avseende pensionssparare med funktionshinder och för dem som har behov av informationen på annat språk än svenska, samt
 • samverkan med RFV och de allmänna försäkringskassorna.

Mål

I det reformerade pensionssystemet skall inkomstpensionssystemet och premiepensionssystemet bära sina egna kostnader.

Återrapportering

PPM och RFV skall i samråd redovisa hur fördelningen av gemensamma administrationskostnader avseende pensionssystemet hanteras mellan myndigheterna. Vidare skall det anges efter vilka principer som dessa kostnader fördelas mellan systemen för inkomst- och premiepension.

Återrapportering

Redogörelse lämnas om hur samverkan med Riksförsäkringsverket (RFV) och de allmänna försäkringskassorna bedrivits avseende utbetalningar av försäkringsersättningar.1.2Organisationsstyrning

Mål

Insatser för att utveckla effektivitet inom administrationen skall prioriteras så att bl.a. ekonomiska resurser och IT-stöd dimensioneras för aktuellt och planerat behov.

Återrapportering

PPM skall redogöra för genomförda insatser och resultatet av dessa.1.3Uppdrag

1. PPM skall analysera och redogöra för driftskostnaderna inom myndigheten för budgetåren 2003 och 2004. Analysen skall ange en prioritering av de olika behoven samt en konsekvensbedömning ifall lägre prioriterade insatser inte kan genomföras. Redovisningen skall innehålla en bedömning avseende aktuellt behov av bemanning, konsulter och övrig köpt arbetskraft, arbetsplatskostnader, extern information samt övriga driftskostnader. I rapporten skall också lämnas en redogörelse för det kvarvarande utvecklingsarbetet och för den aktuella informationsstrategin gentemot pensionsspararna under motsvarande period. Redovisning lämnas senast den 28 februari 2003.

2. PPM skall redovisa det planerade totala avgiftsuttaget och det genomsnittliga avgiftsuttaget per pensionssparare, enligt 11 § förordningen (2000:585) med instruktion för PPM, fram till det år då skulden vid Riksgäldskontoret avseende räntekontokredit för rörelsekapitalbehov beräknas vara återbetald och förvaltningen av PPM:s verksamhet helt kan finansieras via avgiftsuttag från pensionssparare. Redogörelse för hur skuldförvaltningen bedrivs skall lämnas. PPM skall därvid beakta kravet att införandekostnaderna för myndighetens verksamhet skall spridas på en stor grupp pensionssparare över tiden. Redovisning skall lämnas i budgetunderlaget avseende år 2004-2006.

3. PPM skall redovisa i vilken grad den särskilda krediten på 500 miljoner kronor för fondhandel utnyttjats under år 2002 samt det framtida behovet av sådan kredit. Redovisning skall lämnas i den kompletterande årliga redovisningen (KÅR) för år 2002. PPM skall vidare redovisa i vilken grad den särskilda krediten på 200 miljoner kronor för fondhandel utnyttjats under år 2003 samt det framtida behovet av en sådan kredit.

4. PPM skall i sina redovisningar av premiepensionssystemet i olika rapporter lämna redovisningen uppdelat på kön i de fall detta är motiverat och möjligt.

5. PPM skall lämna en redovisning över hur många som mottagit pensionsrätter från maka/make eller registrerad partner.

6. PPM skall i den planerade och pågående utvecklingen av administrativa stödsystem och verksamhetssystem säkerställa att nya versioner eller nya system med enkelhet kan uppgraderas till erfoderlig eurofunktionalitet. Gjorda bedömningar och vidtagna åtgärder skall redovisas inom ramen för den löpande rapportering av euroarbetet som görs enligt regeringsbeslut Fi2002/3235.

7. PPM skall under år 2003 redovisa en utgiftsprognos för åren 2003 och 2004 avseende samtliga medel som disponeras av myndigheten. Redovisning skall också lämnas avseende prognos för ackumulerad skuld vid Riksgäldskontoret om räntekontokredit för rörelsekapitalbehov för åren 2003 och 2004. Utvecklingen skall analyseras och kommenteras vid varje tillfälle och jämförelser skall göras med utfallet för år 2002. Redovisning skall ske den 6 maj, den 11 augusti och den 4 november2003.
2Finansiering2.1Övriga villkor

PPM skall ha en låneram för investeringar på 238 000 tkr i Riksgäldskontoret för investeringar i anläggningstillgångar som används i verksamheten.

Därutöver skall PPM ha en övrig kredit på 200 000 tkr för PPM:s handel med fondandelar.

PPM skall ha en räntekontokredit på 1 823 000 tkr i Riksgäldskontoret för rörelsekapitalbehov.

Eventuell verksamhet med tjänstexport inom PPM skall bedrivas så att full kostnadstäckning uppnås enligt bestämmelserna i 4 § avgiftsförordningen (1992:191). Räntekontokrediten skall kunna avvändas för att täcka tillfälliga underskott i PPM:s verksamhet med tjänsteexport. Underskottet får uppgå till högst 1 miljoner kronor. Redovisning lämnas i den kompletterande årliga redovisningen enligt bestämmelserna i 8 § tjänsteexportförordningen (1992:192).
2.2Avgifter och bidrag

Beräknad budget för avgiftsbelagd verksamhet 2003

Verksamhet där avgiftsintäkterna disponeras (tkr)
VerksamhetÖver- / Underskott t.o.m. 2001Över- / Underskott 2002Intäkter 2003Kostnader 2003Över- / Underskott 2003Ackumulerat över- / underskott, utgående 2003
Avgifter från pensionsmedlen

Avgifter från pensionsmedlen-1 302 000-373 000250 000398 000-148 000-1 823 000
Summa-1 302 000-373 000250 000398 000-148 000-1 823 000

Avgifter från pensionsmedlen
Avgifter från pensionsmedlen
PPM:s verksamhet finansieras med avgifter som tas ut från pensionsmedlen i enlighet med förordningen (2000:585) med instruktion för Premiepensionsmyndigheten. Underskottet skall avräknas mot kommande års överskott.

Ekonomiskt mål för avgiftsbelagd verksamhet

PPM:s underskott finansieras genom räntekontokredit i Riksgäldskontoret. Verksamheten inom myndigheten skall på sikt helt täckas med avgifter som tas ut från pensionsspararnas premiepensionskonton.3Undantag EA-regler

PPM undantas från bestämmelserna om över- och underskott i 23 § kapitalförsörjningsförordningen (1996:1188).

PPM undantas från 5 § första stycket i avgiftsförordningen (1992:191).

PPM är bokföringsskyldig enligt förordningen (2000:606) om myndigheters bokföring, med undantag för 19 och 20 §§.

PPM skall tillämpa förordningen (2000:605) om årsredovisning och budgetunderlag i enlighet med vad som framgår nedan. I övrigt undantas PPM från denna förordning.

Årsredovisning

PPM skall upprätta en årsredovisning enligt lagen (1995:1560) om årsredovisning i försäkringsföretag (ÅRFL) enligt vad som anges i lagen (1998:710) med vissa bestämmelser om Premiepensionsmyndigheten samt i Finansinspektionens föreskrifter och allmänna råd (FFFS).

PPM skall i samband med upprättande av årsredovisning tillämpa 1 kap. 2 – 4 §§, 2 kap. 5 och 8 §§ och 7 kap. 2 § förordningen (2000:605) om årsredovisning och budgetunderlag (FÅB).

Delårsrapport

PPM skall upprätta delårsrapport enligt Finansinspektionens föreskrifter och allmänna råd (FFFS). Delårsrapporten skall avse de första sex månaderna av det pågående räkenskapsåret. Delårsrapporten skall lämnas till regeringen och Riksredovisningen/RRV senast den 15 augusti.

Kompletterande årlig redovisning

PPM skall även upprätta kompletterande årlig redovisning (KÅR) till regeringen. KÅR:en skall innehålla en resultatredovisning och en sammanställning över väsentliga uppgifter samt övriga väsentliga upplysningar (enligt 2 kap. 4 § andra stycket, samt 5 § och 3 kap. FÅB). Resultatredovisningen skall upprättas utifrån de värderingsprinciper som anges i ÅRFL och FFFS.

Övrigt

Avseende budgetunderlag och underlag för fördjupad prövning skall PPM tillämpa 9 kap. FÅB.

Årsredovisningen, delårsrapporten och KÅR skall granskas av Riksredovisningen/RRV. En av PPM fastställd årsredovisning och KÅR skall lämnas till regeringen och Riksredovisningen/RRV senast den 22 februari 2003.

PPM skall lämna en särskild dokumentation till statsredovisningen enligt 2 kap. 3 § FÅB. PPM: s inrapportering till statsredovisningen avseende redovisning, betalningar samt realekonomisk information skall också ske vid de tidpunkter som meddelas enligt särskilda föreskrifter från Ekonomistyrningsverket.På regeringens vägnar


Gunnar Lund
Liso Sergo


Kopia till

Riksdagens finansutskott
Regeringskansliets förvaltningsavdelning/EK
Riksförsäkringsverket
Finansinspektionen
Riksrevisionsverket
Ekonomistyrningsverket
Riksgäldskontoret
Finansdepartementet/BA
Finansdepartementet/RoB
Socialdepartementet/SF

Senast uppdaterad: