Regeringsbeslut Nr: V 5
2002-12-19 N2002/10429/JÄM
N2002/ 12317/BS (delvis)

Regleringsbrev för budgetåret 2003 avseende Jämställdhetsombudsmannen

Riksdagen har beslutat om Jämställdhetsombudsmannens verksamhet för budgetåret 2003 (prop. 2002/03:1, utg.omr. 14, bet. 2002/03:AU2, rskr. 2002/03:79).

Regeringen beslutar att följande skall gälla under budgetåret 2003 för Jämställdhetsombudsmannen och nedan angivet anslag..1Verksamhet

PolitikområdeVerksamhetsområdeVerksamhetsgren
JämställdhetspolitikMotverka könsdiskrimineringAnmälningar om könsdiskriminering i arbetslivet resp högskolan.
Tillsyn, rådgivning och utvecklingsarbete.
Information och opinionsbildning.


1.1Verksamhetsstyrning

Följande gäller för verksamheten inom Jämställdhetsombudsmannens ansvarsområde.

Politikområde Jämställdhetspolitik

Mål

Att kvinnor och män skall ha samma möjlig­heter, rättigheter och skyldigheter inom livets alla områden.


Verksamhetsområde Motverka könsdiskriminering

Mål
Målet är att all förekomst av könsdiskriminering skall upphöra på arbets-marknaden och i högskolan.

Verksamhetsgren Anmälningar om könsdiskriminering i arbetslivet resp högskolan.

Mål
Handläggningen av anmälda ärenden skall vara effektiv och rättsäker.

Återrapportering
JämO skall redovisa antalet anmälningar fördelat på olika typer av ärenden, avslut, handläggningstider och ärendebalans. Redovisningen skall omfatta de tre senaste verksamhetsåren. Resultatet skall kommenteras.JämO skall i sin återrapportering särskilt redogöra för ärenden som rör anmälningar gällan­de osakliga löneskillnader, diskriminering av gravida kvinnor och för­äldra­lediga kvinnor och män. Resultatet skall kommenteras.

Verksamhetsgren Tillsyn, rådgivning och utvecklingsarbete.

Mål
Att se till att jämställdhetslagen och likabehandlingslagen efterföljs av arbetsgivare och högskolor.

Återrapportering
JämO skall redovisa antalet granskade jämställdhetsplaner, handläggningstider och ärendebalans. JämO skall avseende metodutveckling redovisa och kommentera hur arbetet har bedri­vits, vilka prestationer som har utförts, in­satsernas inriktning och om­fattning samt på vilket sätt insatserna ge­nom­förts och vilka effekter arbetet givit. Redovisningen skall omfatta de tre senaste verksamhetsåren. Resultatet skall kommenteras.

JämO skall redovisa till­gängliga metoder för könsneutral lönesätt­ning och lönekartläggning.

Verksamhetsgren Information och opinionsbildning.

Mål
Öka kunskaperna på arbetsmarknaden och i högskolan om jämställdhetslagen och likabehandlingslagen.

Återrapportering
JämO skall redovisa genomförda insatser som syftar till att öka kunskapen om jämställdhetslagen och likabehandlingslagen i arbetslivet och inom högskolans område.

Övriga mål och återrapportering

JämO skall översiktligt redogöra för Jämställdhetsnämndens verksamhet och upprätta separat resultaträkning för denna.

Resultat av samarbetet med övriga ombudsmän mot diskriminering, andra myndigheter, kommuner och landsting samt organisationer som arbetar med diskrimineringsfrågor skall redovisas.

JämO skall lämna en redogörelse om det nordiska samarbete myndigheten deltar i, samt även annat internationellt samarbete.


1.2Uppdrag

JämO skall redovisa utgiftsprognoser för åren 2003 till och med 2004 för det anslag som myndigheten disponerar vid nedanstående prognostillfällen.

Prognosen skall kommenteras både i förhållande till föregående prognostillfälle samt i förhållande till budgeten. De antaganden som ligger till grund för prognosen skall redovisas. Om möjligt skall prognosen också månadsfördelas för innevarande år så att jämförelser kan göras med faktiskt utfall.

Utgiftsprognoser lämnas senast:

- den 22 januari 2003,

- den 10 mars 2003,

- den 7 maj 2003,

- den 11 augusti 2003,

- den 3 november 2003,

JämO skall samverka med och vara Med­lings­institutet behjälplig med information inför dess överläggningar med arbetsmarknadens parter om att fästa uppmärksamhet på vikten av att de centrala kollektivavtalen konstrueras så, att avtalen främjar de lokala parternas arbete med lönefrågor ur ett jämställdhetsperspektiv.

Med anledning av en uppföljning 2004 av den förändrade jämställdhetslagen skall JämO redogöra för och kommentera de granskningar som myndigheten gjort av hur arbetsgivare lever upp till de nya bestämmelserna om lönekartläggning och handlingsplan för lika lön. Redovisningen skall lämnas senast den 1 juni 2003.2Finansiering


2.1Anslag

2.1.1Tilldelade anslag

Utgiftsområde 14 Arbetsliv

24:1Jämställdhetsombudsmannen (ramanslag)21 294 tkr
24:1 ap.1Jämställdhetsombudgsmannen (ram)21 094 tkr

Disponeras av Jämställdhetsombudsmannen
24:1 ap.2Jämställdhetsnämnden (ram)200 tkr

Disponeras av Jämställdhetsombudsmannen

Villkor

24:1 ap.2 Jämställdhetsnämnden
JämO skall till Jämställdhetsnämnden vid rekvisition utbetala högst 200 000 kronor att an­vändas till Jämställdhetsnämndens verksamhet.


2.1.2Finansiella villkor för anslag (tkr)

Anslag/ap/dpAnslagskreditIndrag av anslags- beloppAnslagsbehållning som disponeras 2003
24:100
24:1 ap.131903 %
24:1 ap.200Inget2.2Övriga villkor

(tkr)

Räntekontokredit

Belopp som förs till räntekontot 1

Låneram

24:1 JämO

24:1 a.p.1

2 129

21 094

1 500

24:1 a.p.2

200

1 Överföring sker med 1/12 varje månad

3Undantag EA-regler

JämO undantas från kravet att lämna delårsrap­port enligt 8 kap. §1 förordningen (2000:605) om årsredovisning och bud­getunderlag.På regeringens vägnar


Margareta Winberg
Kerstin Twengström


Kopia till

Finansdepartementet/BA
Regeringskansliets förvaltningsavdelning/EK/Red
Regeringskansliets revisionkontor/SB
Riksgäldskontoret
Riksrevisionsverket
Ekonomistyrningsverket
Medlingsinstitutet
RD/Arbetsmarknadsutskottet
N/BS
N/ADM

Senast uppdaterad: