Regeringsbeslut 17
2002-12-20 Fi2002/480
Fi2002/4796(delvis)

Regleringsbrev för budgetåret 2003 avseende Insättningsgarantinämnden

Riksdagen har beslutat om Insättningsgarantinämndens verksamhet för budgetåret 2003 (prop. 2002/03:1, utg.omr. 2, bet. 2002/03:FiU2, rskr. 2002/03:85).

Regeringen beslutar att följande skall gälla under budgetåret 2003 för Insättningsgarantinämnden och nedan angivna anslag.1Verksamhet

PolitikområdeVerksamhetsområdeVerksamhetsgren
Finansiella system och tillsynInsättningsgaranti och investerarskyddBeslut om de årliga avgifterna och hantering av avgiftsmedlen
Förvaltning av avgiftsmedlen
Hantering av ersättningsfall
Samarbete med företrädare för utländska ersättningssystem


1.1Verksamhetsstyrning

Följande gäller för verksamheten inom Insättningsgarantinämndens ansvarsområde.

Politikområde Finansiella system och tillsyn

Verksamhetsområde Insättningsgaranti och investerarskydd

Mål
Insättningsgarantinämnden skall bidra till konsumentskyddet avseende insättningar och till stabiliteten inom det finansiella systemet. Nämnden skall också bidra till konsumentskyddet avseende värdepapper och andra medel som hanteras för kunders räkning.

Återrapportering
En samlad bedömning skall lämnas om hur målet för verksamhetsområdet uppnåtts.

Verksamhetsgren Beslut om de årliga avgifterna och hantering av avgiftsmedlen

Mål
Beräkning och debitering av avgifter för insättningsgaranti och investerarskydd skall göras korrekt och kostnadseffektivt.

Återrapportering
En redovisning skall lämnas om hur målet uppfyllts, bl.a. hur avgifterna beräknats och fördelats mellan instituten, samt om överföringen till den externa förvaltningen och till inkomsttitel på statsbudgeten.

Verksamhetsgren Förvaltning av avgiftsmedlen

Mål
Avgiftsmedlen för insättningsgarantin skall förvaltas så att långsiktigt bästa möjliga avkastning erhålls samtidigt som god betalningsberedskap och riskspridning upprätthålls.

Återrapportering
Resultatet av förvaltningen skall redovisas och jämförelser skall göras med tidigare budgetår. En utvärdering skall lämnas av förvaltningsresultatet mot det jämförelseindex som Insättningsgarantinämnden fastslagit. Vidare skall kostnaden för den externa förvaltningen redovisas. En beskrivning skall också lämnas av det jämförelseindex som nämnden valt och de överväganden som gjorts i samband med valet av index.

Verksamhetsgren Hantering av ersättningsfall

Mål
För att säkerhetsställa en snabb och effektiv hantering av ersättningsfall skall beredskapen vara anpassad till den risksituation som råder vid varje enskilt tillfälle.

Återrapportering
Redovisningen skall innehålla en analys av om verksamhetsmålet uppfyllts, bl.a. redovisas de insatser som gjorts för att utbilda beredskapsstyrkan utifrån beredskapsbehovet.

Verksamhetsgren Samarbete med företrädare för utländska ersättningssystem

Mål
Beredskap skall finnas för att hantera ersättningsfall som är gemensamma för svenska och utländska ersättningssystem. Samarbete bör vara etablerat med de utländska ersättningssystem där gemensamma intressen föreligger.

Återrapportering
Om avtal träffas med företrädare för utländska ersättningssystem redogörs för detta. De åtgärder som vidtagits för att kunna hantera gemensamma ersättningsfall skall redovisas.


1.2Uppdrag

1. Insättningsgarantinämnden skall till regeringen i särskild ordning redovisa tillämpningen av 12 § lagen (1995:1571) om insättningsgaranti i de fall nämnden avviker från huvudregeln.

2. Insättningsgarantinämnden skall under 2003 redovisa utgiftsprognoser för åren 2003 till och med 2004 för nämndens anslag. Jämförelser skall göras med utfallet för år 2002. Prognosen skall kommenteras och de antaganden som ligger till grund för prognosen skall redovisas. Utgiftsprognoser lämnas senast:

 • den 21 januari 2003
 • den 10 mars 2003
 • den 6 maj 2003
 • den 11 augusti 2003
 • den 4 november 20032Finansiering


2.1Anslag

2.1.1Tilldelade anslag

Utgiftsområde 2 Samhällsekonomi och finansförvaltning

2:2Insättningsgarantinämnden (ramanslag)5 859 tkr

Disponeras av Insättningsgarantinämnden

Villkor

2:2 Insättningsgarantinämnden
Anslaget disponeras av Insättningsgarantinämnden.


2.1.2Finansiella villkor för anslag (tkr)

Anslag/ap/dpAnslagskreditIndrag av anslags- beloppAnslagsbehållning som disponeras 2003
2:2880Allt2.2Övriga villkor

Räntekontokredit

Belopp som förs till räntekontot

Låneram

Insättningsgarantinämnden

0

0

0
2.3Avgifter och bidrag

Beräknad budget för avgiftsbelagd verksamhet 2003

Verksamhet där avgiftsintäkterna inte disponeras (tkr)
VerksamhetRedovisas mot inkomst- / undertitelÖver- / Underskott t.o.m. 2001Över- / Underskott 2002Intäkter 2003Kostnader 2003Över- / Underskott 2003Ackumulerat över- / underskott, utgående 2003
Offentligrättslig verksamhet


Insättningsgaranti och investerarskydd255200401 0000401 000401 000
Summa
00401 0000401 000401 000

Villkor för avgiftsbelagd verksamhet

 • Insättningsgarantinämnden skall år 2003 ta in avgifter enligt 12 -15 §§ lagen (1995:1571) om insättningsgaranti och 29 - 32 §§ lagen (1999:158) om investerarskydd. Avgifterna betalas in på räntebärande konto i Riksgäldskontoret.
 • Insättningsgarantinämndens utgifter för förvaltningen 2002 (anslagsutfallet) skall täckas genom att motsvarande belopp avskiljs från inbetalade avgifter och betalas in på checkräkning. Inbetalade medel skall redovisas mot inkomsttitel 2552, Övriga offentligrättsliga avgifter.
 • Det som därefter kvarstår av avgifterna skall placeras på räntebärande konto i Riksgäldskontoret eller i skuldförbindelser utfärdade av staten.3Undantag EA-regler

 • Insättningsgarantinämnden skall inte tillämpa räntekonto med kredit enligt kapitalförsörjningsförordningen (1996:1188).
 • Insättningsgarantinämnden skall inte finansiera investeringar i anläggningstillgångar som används i verksamheten med lån i Riksgäldskontoret enligt kapitalförsörjningsförordningen (1996:1188).
 • Insättningsgarantinämnden undantas från 3 § förordningen (1995:686) om intern revision vid statliga myndigheter m.fl. och RRV:s föreskrifter till denna paragraf avseende kravet att internrevisor/er skall vara anställd/a vid myndigheten.
 • Insättningsgarantinämnden undantas från 10 § förordningen (2000:606) om myndighetens bokföring och Ekonomistyrningsverkets föreskrifter till denna paragraf avseende kravet om att uppnå en riktig periodisering av intäkter och kostnader för inbetalade och eventuellt återbetalade avgifter för insättningsgarantin respektive investerarskyddet. Redovisningen av dessa avgifter skall i stället ske endast på inkomst- och utgiftsmässiga grunder i enlighet med reglerna i 16-17 §§ anslagsförordningen (1996:1189).


På regeringens vägnar


Gunnar Lund
Liso Sergo


Kopia till

Riksdagens finansutskott
Finansdepartementet/Ba
Finansdepartementet/RoB
Finansinspektionen
Riksgäldskontoret
Riksrevisionsverket
Regeringskansliets Förvaltningsavdelning/EK
Ekonomistyrningsverket

Senast uppdaterad: