Regeringsbeslut
2003-01-15 U2002/4735/DK (delvis)

Regleringsbrev för budgetåret 2003 avseende Specialskolemyndigheten

Riksdagen har beslutat om Specialskolemyndighetens verksamhet för budgetåret 2003 (prop. 2002/03:1, utg.omr. 16, bet 2002/03:UbU1, rskr 2002/03:62).

Regeringen beslutar att följande skall gälla under budgetåret 2003 för Specialskolemyndigheten och nedan angivna anslag.1Verksamhet

PolitikområdeVerksamhetsområdeVerksamhetsgren
UtbildningspolitikBarn- och ungdomsutbildningUndervisning
Boende och fritid


1.1Verksamhetsstyrning

Följande gäller för verksamheten inom Specialskolemyndighetens ansvarsområde.

Politikområde Utbildningspolitik

Mål
Sverige skall vara en ledande kunskapsnation som präglas av utbildning av hög kvalitet och livslångt lärande för tillväxt och rättvisa.

Verksamhetsområde Barn- och ungdomsutbildning

Mål
Öka andelen elever som når målen för undervisningen.*

Återrapportering
Redovisa en samlad bedömning av hur myndigheten inom sitt ansvarsområde har bidragit till måluppfyllelsen inom verksamhetsområdet.

Verksamhetsgren Undervisning

Mål
Varje döv eller hörselskadad elev skall efter genomgången specialskola vara tvåspråkig.

Återrapportering
Analys och kvalitetsbedömning av specialskolornas arbete, där SPM särskilt belyser den tvåspråkiga miljöns betydelse för verksamheten och elevens måluppfyllelse och resultat. I analysen skall förutsättningarna för verksamheten särskilt redovisas.

Redovisning av verksamhetens totala kostnadsutveckling och styckkostnaden för en elevplats. Kostnadsredovisningen skall analyseras och kommenteras.

Redovisning av antal elever som omfattas av elevresor och fritidsverksamhet och kostnad per elev.

Verksamhetsgren Boende och fritid

Mål
Elevers och föräldrars delaktighet och inflytande skall öka när det gäller elevhemsboende samt fritidsaktiviter.

Återrapportering
Redovisning av antal elever som omfattas av boende genom inackordering och kostnaden per elev.

Redovisning av hur SPM arbetar för att ge elever och föräldrar delaktighet och inflytande.

Redovisning av hur SPM säkerhetsställer kvaliteten på boendet. I redovisningen skall elevers och föräldrars uppfattning om verksamheten särskilt belysas.

* Övriga myndigheter vars verksamhet skall bidra till målet är Statens skolverk, Specialskolemyndigheten, Sameskolstyrelsen och Myndigheten för skolutveckling.


Övriga mål och återrapportering

- prognos för elevutveckling för de närmaste åren

- åtgärder som vidtagits för att fördjupa kunskapen om döva/hörselskadade barns lärande ur ett tvåspråkighetsperspektiv

- åtgärder som vidtagits för att utveckla arbetsformer gällande undervisning av elever på grundsärskolenivå

- åtgärder som vidtagits för att inordna döva/hörselskadade elever med beteendestörningar i SPM:s verksamhet

- redogöra för utvecklingsarbetet kring skolans värdegrund

- åtgärder och insatser som vidtagits för elever i särskilt stort behov av stöd

- redogöra för kostnaderna, utvecklingen och formerna av verksamheten Teckenspråk syskon till döva barn och barn med döva föräldrar.1.2Organisationsstyrning

Målet är att öka effektiviteten och kvaliteten i verksamheten.

Återrapportering: Insatser och åtgärder som vidtagits för att effektivisera och kvalitetssäkra verksamheten. Myndigheten skall vidare redovisa hur kvalitetsarbetet bedrivs för att säkra verksamhetsprocesser och samband mellan olika verksamhetsområden.

Övrig återrapportering

- andel kvinnor/män samt åldersstruktur hos personalen

- antal sjukdagar och rehabiliteringsärenden hos personalen och redovisning av vidtagna åtgärder

- andel döv/hörselskadad personal

- insatser och åtgärder som vidtagits för ökad rekrytering av teckenspråkskunniga lärare

- åtgärder som vidtagits för att man på alla nivåer inom myndigheten får möjlighet till internationalisering och internationella kontakter1.3Uppdrag

1. SPM skall redovisa utgiftsprognoser för åren 2003 och 2004 för samtliga anslag som myndigheten disponerar vid nedanstående prognostillfällen.

Prognosen skall kommenteras både i förhållande till föregående prognostillfälle samt i förhållande till budgeten. De antaganden som ligger till grund för prognosen skall redovisas. Om möjligt skall prognosen också månadsfördelas för innevarande år så att jämförelser kan göras med faktiskt utfall.

Utgiftsprognoser lämnas senast:

- den 22 januari 2003, (prognos åren 2003 och 2004)

- den 10 mars 2003, (prognos åren 2003 och 2004)

- den 5 maj 2003, (prognos åren 2003 och 2004)

- den 11 augusti 2003, (prognos åren 2003 och 2004)

- den 3 november 2003, (prognos åren 2003 och 2004).

2. SPM skall ta fram ett förslag om vilka uppgifter om verksamheten som kan vara lämpliga att redovisa i en årlig rapport. I arbetet skall SPM särskilt beakta dels de uppgifter som Statens skolverk redovisar om SPM:s verksamhet, dels de uppgifter som SPM redovisar i myndighetens kvalitetsredovisning (Enligt förordning (1997:702) om kvalitetsredovisning inom skolväsendet). Uppdraget skall redovisas senast den 15 maj 2003.

3. SPM skall samarbeta med Specialpedagogiska institutet i deras uppdrag att särskilt belysa arbetsformer för hur döva och hörselskadade barn i barnomsorg och grundskola ges de bästa förutsättningarna att utveckla tvåspråkighet.
2Finansiering


2.1Anslag

2.1.1Tilldelade anslag

Utgiftsområde 16 Utbildning och universitetsforskning

25:6Specialskolemyndigheten (ramanslag)234 246 tkr
25:6 ap.1Specialskolemyndigheten (ram)234 246 tkr

Disponeras av Specialskolemyndigheten
25:6 ap.2Fördelas efter beslut av regeringen (ram)0 tkr

Disponeras av Specialpedagogiska institutet
25:6 ap.3Pedagogisk forskning (ram)0 tkr

Disponeras av Statens skolverk
25:6 ap.4Statens institut för handikappfrågor i skolan fr 2001 (ram)0 tkr

Disponeras av Specialskolemyndigheten

Villkor

25:6 Specialskolemyndigheten
Utgående anslagssparande på anslagsposten 106 Statens institut för handikappfrågor i skolan fr 2001 under anslaget 25:6 Specialskolemyndigheten uppfört på statsbudgeten budgetåret 2002 skall föras till anslagsposten 1 Specialskolemyndigheten, under samma anslag, som ingående anslagssparande. Sparandet skall prövas 11 a § anslagsförordningen (1996:89).


2.1.2Finansiella villkor för anslag (tkr)

Anslag/ap/dpAnslagskreditIndrag av anslags- beloppAnslagsbehållning som disponeras 2003
25:63 5140
25:6 ap.13 5140-
25:6 ap.200-
25:6 ap.300-
25:6 ap.4002.2Övriga villkor

(tkr)

Räntekontokredit

Belopp som förs till räntekontot1

Låneram2

SPM

33 225

234 246

20 100

1 Överföringen sker med 1/12 varje månad.

2 Låneram i Riksgäldskontoret för investeringar i anläggningstillgångar som används i verksamheten.2.3Avgifter och bidrag

Beräknad budget för avgiftsbelagd verksamhet 2003

Verksamhet där avgiftsintäkterna disponeras (tkr)
VerksamhetÖver- / Underskott t.o.m. 2001Över- / Underskott 2002Intäkter 2003Kostnader 2003Över- / Underskott 2003Ackumulerat över- / underskott, utgående 2003
Offentligrättslig verksamhet

Specialskolemyndigheten-268 160-241 11698 000332 000-234 000-743 276
Summa-268 160-241 11698 000332 000-234 000-743 276

Ekonomiskt mål för avgiftsbelagd verksamhet

Det ekonomiska målet är att intäkterna från Specialskolemyndighetens verksamhet delvis skall täcka kostnaderna för verksamheten. Kostnader som inte finansieras med avgiftsinkomster skall finansieras från anslaget 25:6 Specialskolemyndigheten, anslagsposten 1.

Villkor för avgiftsbelagd verksamhet

Ersättning från hemkommun för elevs undervisning i specialskolan lämnas enligt förordningen (SKOLFS 1997:1) om ersättning för elever i specialskolan. Avgiftsintäkterna disponeras av myndigheten och tillförs anslaget 25:6 Specialskolemyndigheten, post 1. Intäkterna skall särredovisas i årsredovisningen. Av redovisningen skall dessutom framgå hur många elever som kommer från värdkommun respektive annan kommun.

SPM får enligt 1 kap. 4 § specialskoleförordningen (1995:401) efter avtal med en kommun fullgöra kommunens uppgifter inom förskoleklassen och fritidshemsverksamheten. SPM skall ta ut avgift från kommunen för denna verksamhet. Inkomsterna disponeras av SPM och särredovisas i årsredovisningen.

SPM skall ta ut ersättning för kost och inkvartering i samband med kurser och besök. Inkomster från sådan verksamhet får disponeras av myndigheten och skall särredovisas i årsredovisningen.

SPM får ta ut avgift för lokaler som upplåts för undervisningsändamål till Härnösands kommun avseende hörselklasser vid Kristinaskolan. Inkomsterna disponeras av myndigheten och skall särredovisas i årsredovisningen.
På regeringens vägnar


Thomas Östros
Karin Edholm


Kopia till

Specialpedagogiska institutet
Statens skolverk (3)
Riksförsäkringsverket
Riksrevisionsverket
Ekonomistyrningsverket
Statens institut för särskilt utbildningsstöd
Riksgäldskontoret
Kammarkollegiet
Statskontoret
Statistiska centralbyrån
Arbetsgivarverket
Svenska kommunförbundet
Landstingsförbundet
Lärarförbundet
Lärarnas riksförbund
Finansdepartementets budgetavdelnning
Finansdepartementets enhet för kommunal ekonomi
regeringskansliets förvaltningsavdelning, ekonomienheten
regeringskansliets revisionskontor

Senast uppdaterad: