Regeringsbeslut Nr: I 12
2003-01-16 N2002/12230/ITFoU
N2002/12301/BS (delvis)

Regleringsbrev för budgetåret 2003 avseende Rymdstyrelsen

Riksdagen har beslutat om Rymdstyrelsens verksamhet för budgetåret 2003 (prop. 2002/03:1, utg.omr. 24, bet. 2002/03:NU1, rskr. 2002/03:74).

Regeringen beslutar att följande skall gälla under budgetåret 2003 för Rymdstyrelsen och nedan angivna anslag.1Verksamhet


Följande gäller för verksamheten inom Rymdstyrelsens ansvarsområde.

PolitikområdeVerksamhetsområdeVerksamhetsgren
ForskningspolitikForskning och utvecklingRymdforskning
NäringspolitikVerksamhetsområde: Forskning och utvecklingVerksamhetsgren: Rymdverksamhet


1.1Verksamhetsstyrning

Följande gäller för verksamheten inom Rymdstyrelsens ansvarsområde.

Politikområde Forskningspolitik

Mål
Sverige skall vara en ledande forskningsnation, där forskning bedrivs av hög kvalitet.

Verksamhetsområde Forskning och utveckling

Mål
Den statliga organisationen för forskningsfinansiering skall vara ett effektivt verktyg för att främja de forskningspolitiska målsättningarna, stärka det svenska systemet för FoU samt öka forskningens bidrag till Sveriges internationella konkurrenskraft och en hållbar samhällsutveckling.

Återrapportering
Redovisa en samlad bedömning av hur Rymdstyrelsens verksamhet bidragit till målet för verksamhetsområdet.

Verksamhetsgren Rymdforskning

Mål
1. Fördela forskningsstödet till den forskning som har högst vetenskaplig kvalitet och bäst främjar förnyelse av rymdforskningen.

2. Rymdstyrelsen skall öka sina insatser för att ge unga och nydisputerade forskare goda förutsättningar att fortsätta sin forskarkarriär.

3. Aktivt arbeta för jämställdhet samt nå en jämn könsfördelning inom den egna beredningsorganisatio-nen och vid fördelningen av forskningsstöd.

4. Skapa förutsättningar för och stimulera ett högt svenskt deltagande i europeiskt och internationellt forskningssamarbete och erfarenhetsutbyte inom för rymdforskningen angelägna områden.

5. Sprida information om forskning och forskningsresultat till utförare och användare av forskning samt till intresserad allmänhet.

6. Genom egna initiativ och samverkan med andra finansiärer av forskning ge en god samordning av forskningsresurserna och öka förmågan till förnyelse, kraftsamling och profilering inom det svenska forskningssystemet.


Återrapportering
1. Redovisa

- hur Rymdstyrelsen arbetar för att säkra den vetenskapliga kvaliteten i forskningsstödet och förnya rymdforskningen,

- vilka vetenskapliga utvärderingar som initierats eller genomförts, de viktigaste slutsatserna av dessa utvärderingar samt vilka åtgärder de föranlett,

- forskningsstödets fördelning mellan europeiskt rymdforskningssamarbete och nationell rymdforskning, de nationella forskningsstödets fördelning mellan nya och tidigare sökande/bidragsmottagare samt lärosäten eller motsvarande och

- antal ansökningar och sökta belopp i förhållande till antalet beviljade ansökningar och beviljade belopp för det nationella forskningsstödet.

2. Redovisa

- hur Rymdstyrelsen stödjer unga och nydisputerade forskare och omfattningen av dessa insatser samt

- åldersfördelningen bland mottagare av nationellt forskningsstöd.

3. Redovisa

- hur Rymdstyrelsen arbetar med jämställdhetsfrågor,

- könsfördelningen inom Rymdstyrelsens beredningsorganisation,

- könsuppdelad statistik om forskningsansökningar, beviljandegrad och forskningsstödets fördelning och

- vilka framtida insatser Rymdstyrelsen planerar utifrån en analys av hinder och möjligheter för ökad jämställdhet.

4. Redovisa

förekommande former av europeiskt och internationellt forskningssamarbete och erfarenhetsutbyte, kostnaderna för detta, antalet deltagande svenska forskare samt hur det europeiska och internationella forskningssamarbetet förhåller sig till Rymdstyrelsens nationella prioriteringar och

- hur Rymdstyrelsen främjat deltagande i EU:s ramprogram för forskning och utveckling där Rymdstyrelsen tillsammans med EUFoU-rådet utgör nationell kontaktpunkt (NCP) för rymdområdet.

5. Redovisa

- vilka insatser som genomförts för att sprida forskningsinformation till olika målgrupper, kostnaderna för dessa insatser och en bedömning av insatsernas resultat,

- vilka särskilda insatser som genomförts för att stimulera till debatt och popularisering av forskning,

- hur insatserna samordnats och kompletterar andra aktörers insatser och

- hur metoderna för att sprida information vidareutvecklats och förnyats.

6. Redovisa

- i vilka former samverkan bedrivits, vilka aktiviteter som genomförts, vilka särskilda initiativ som Rymdstyrelsen tagit samt en bedömning av hur samverkan bidrar till förnyelse, kraftsamling och profilering av forskningen.

Politikområde Näringspolitik

Mål
Främja en hållbar ekonomisk tillväxt och en ökad sysselsättning genom fler och växande företag.

Verksamhetsområde Verksamhetsområde: Forskning och utveckling

Mål
Öka den kunskap och kompetens, i första hand i näringslivet, som behövs för att stimulera innovationer, tillväxt och förnyelse.

Återrapportering
Redovisa en samlad bedömning av hur Rymdstyrelsens verksamhet bidragit till målet för verksamhetsområdet.

Verksamhetsgren Verksamhetsgren: Rymdverksamhet

Mål
1. Ett europeiskt oberoende tillträde till rymden.

2. Stärkt exploatering av de fördelar som Esrange innebär för svensk rymdverksamhet.

3. Stärkt konkurrenskraft hos svenska företag.

4. Ökad användning av rymdtekniska tillämpningar inom bl a transport, miljö och kommunikation.


Återrapportering
1. Redovisa hur Sverige bidragit till måluppfyllelsen genom medverkan i ESA:s program för vidmakthållande och utveckling av infrastruktur för rymdverksamhet.

Redovisa hur svenska intressen härvid har beaktats.

2. Redovisa hur Esrange vidmakthållits och utvecklats som en nationell infrastruktur för rymdverksamhet av högsta internationella kvalitet.

Redovisa en bedömning av hur Rymdstyrelsens insatser samt insatser i övrigt bidragit till utvecklingen av rymdrelaterad verksamhet i Kiruna.

3. Redovisa omfattning och effekter av Rymdstyrelsens stöd till svensk medverkan i internationellt och europeiskt rymdsamarbete.

Redovisa en samlad bedömning av den svenska industrins konkurrenskraft, samt:

- antal verksamma företag,

- antal anställda och utbildningsnivå,

- tekniknivå,

- uppdragstyper och

- andel öppen försäljning.

Redovisa även näringspolitiska effekter utanför den direkt berörda industrin.

4. Redovisa utvecklingen av rymdteknikbaserade tjänster och produkter inom olika tillämpningsområden.

Redovisa omfattning och resultat av Rymdstyrelsens stöd till svensk medverkan i internationella projekt.

Redovisa omfattning och resultat av Rymdstyrelsens stöd till nationella projekt.

Av redovisningen skall framgå omfattningen av resurser till ESA:s obligatoriska resp. frivilliga program, bilaterala samt nationella forsknings-, tillämpnings- och industriutvecklingsprojekt.1.2Uppdrag

Rymdstyrelsen skall under perioden 2003-2005 koordinera det svenska deltagandet i Galileo-programmet. I arbetet ingår bevakning och uppföljning av Galileo-relaterat arbete, informationsstöd och rådgivning till svenska myndigheter, organisationer och företag.

Rymdstyrelsen skall för samtliga anslag, anslagsposter och avgifter som myndigheten disponerar lämna prognoser på utvecklingen för åren 2003 till 2006. Ingående överföringsbelopp och balanserat resultat skall beaktas. Av redovisningen skall framgå utfall dittills under året. Prognosen skall kommenteras både i förhållande till föregående prognostillfälle samt i förhållande till budgeten angiven i regleringsbrevet. Redovisningen skall för den anslagsfinansierade verksamheten göras per anslag/anslagspost och för den avgiftsfinansierade verksamheten uppdelat per verksamhetsgren. Redovisningen skall ske senast

den 22 januari 2003 (prognos åren 2003-2006)

den 10 mars 2003 (prognos åren 2003-2006)

den 7 maj 2003 (prognos åren 2003-2006)

den 11 augusti 2003 (prognos åren 2003-2006)

den 3 november 2003 (prognos åren 2003-2006)
2Finansiering


2.1Anslag

2.1.1Tilldelade anslag

Utgiftsområde 24 Näringsliv

38:13Rymdstyrelsen: Förvaltningskostnader (ramanslag)21 344 tkr

Disponeras av Rymdstyrelsen


38:14Rymdverksamhet (ramanslag)512 855 tkr

Disponeras av Rymdstyrelsen

Villkor

38:14 Rymdverksamhet
Anslaget disponeras av Rymdstyrelsen för utgifter i samband med deltagande i det europeiska rymdsamarbetet inom European Space Agency, ESA, fjärranalys, industriutveckling och rymdforskning samt för Sveriges bilaterala samarbete främst med Frankrike.


2.1.2Bemyndiganden (tkr)


Villkor
Rymdstyrelsen bemyndigas att under år 2003 för anslaget 38:14 Rymdverksamhet göra ekonomiska åtaganden som, inklusive tidigare åtaganden, innebär utgifter om högst 1 400 000 000 kr efter år 2003.

2.1.3Finansiella villkor för anslag (tkr)

Anslag/ap/dpAnslagskreditIndrag av anslags- beloppAnslagsbehållning som disponeras 2003
38:133200-
38:1425 6430-2.2Övriga villkor

(tkr)

Räntekontokredit

Belopp som förs till räntekontot[1]

Låneram[2]

Rymdstyrelsen

1 500

21 344

750[1] Överföringen sker med 1/12 varje månad.

[2] Låneram i Riksgäldskontoret för investeringar i anläggningstillgångar som används i verksamheten.
2.3Avgifter och bidrag

Villkor för bidragsfinansierad verksamhet

Rymdstyrelsen får ta emot bidrag från såväl statliga som icke-statliga finansiärer för sin verksamhet. Bidragsintäkterna disponeras av myndigheten.
På regeringens vägnar


Leif Pagrotsky
Oskar Thorslund


Kopia till

Riksdagen, Näringsutskottet
Finansdepartementet/BA
Utbildningsdepartementet
Regeringskansliets förvaltningsavdelning/EK/Red
Regeringskansliets revisionskontor/SB
Riksgäldskontoret
Riksrevisionsverket
Ekonomistyrningsverket
N/BS
N/ADM

Senast uppdaterad: