Regeringsbeslut 62
2002-12-19 U2002/4735/DK (delvis)

Regleringsbrev för budgetåret 2003 avseende Rymdstyrelsen

Riksdagen har beslutat om Rymdstyrelsens verksamhet för budgetåret 2003 (prop. 2002/03:1, utg.omr. 16, bet. 2002/03:UbU1, rskr. 2002/03:62).

Regeringen beslutar att följande skall gälla under budgetåret 2003 för Rymdstyrelsen och nedan angivna anslag.1Verksamhet

PolitikområdeVerksamhetsområdeVerksamhetsgren
Forskningspolitik

2Finansiering


2.1Anslag

2.1.1Tilldelade anslag

Utgiftsområde 16 Utbildning och universitetsforskning

26:3Rymdforskning (ramanslag)152 335 tkr

Disponeras av Rymdstyrelsen

Villkor

26:3 Rymdforskning
1. Anslaget skall användas för utgifter för Sveriges deltagande i den europeiska rymdorganisationens (ESA) vetenskapliga program och i ESA:s projekt vid Esrange. Häri inkluderas ersättning till vissa samebyar och till samefonden med anledning av verksamheten vid Esrange.

2. Forskningsmedel för nationell verksamhet får utbetalas med högst en tolftedel av anslaget före utgången av varje månad i enlighet med av Rymdstyrelsens fattade beslut.2.1.2Bemyndiganden (tkr)

Anslag/ap/dp20042005200620072004-2007
26:3120 000120 000120 000120 000480 000
Summa anslag 26:3120 000120 000120 000120 000

Villkor
Rymdstyrelsen bemyndigas att under år 2003 för anslaget 26:3 Rymdforskning ikläda sig ekonomiska åtaganden som inklusive tidigare åtaganden, innebär utgifter om högst 500 000 000 kr under budgetåren 2004-2008.

2.1.3Finansiella villkor för anslag (tkr)

Anslag/ap/dpAnslagskreditIndrag av anslags- beloppAnslagsbehållning som disponeras 2003
26:33 80803 %

På regeringens vägnar


Thomas Östros
Susanne Moberg


Kopia till

Finansdepartementet/BA
Regeringskansliets Förvaltningsavdelning, Ekonomienheten
Regeringskansliets revisionskontor
Riksrevisionsverket
Ekonomistyrningsverket
Riksgäldskontoret

Senast uppdaterad: