Regeringsbeslut Nr: I 23
2002-12-19 N2002/11932/AE
N2002/12301/BS (delvis)

Regleringsbrev för budgetåret 2003 avseende Institutet för tillväxtpolitiska studier, m.m. inom utgiftsområde 24 Näringsliv (rskr. 2002/03:74)

Riksdagen har beslutat om Institutet för tillväxtpolitiska studiers verksamhet för budgetåret 2003 (prop. 2002/03:1, utg.omr. 24, bet. 2002/03:NU1, rskr. 2002/03:74.).

Regeringen beslutar att följande skall gälla under budgetåret 2003 för Institutet för tillväxtpolitiska studier och nedan angivna anslag..1Verksamhet

PolitikområdeVerksamhetsområdeVerksamhetsgren
NäringspolitikOmvärldsanalys, utvärdering och statistikOmvärldsanalys
Utvärdering
Företagsstatistik
Regional utvecklingspolitikProgramlada utvecklingsprojektOmvärldsanalys
Utvärdering


1.1Verksamhetsstyrning

Följande gäller för verksamheten inom Institutet för tillväxtpolitiska studier, m.m. inom utgiftsområde 24 Näringsliv (rskr. 2002/03:74)s ansvarsområde.

Politikområde Näringspolitik

Mål
Målet för näringspolitiken är att främja en hållbar ekonomisk tillväxt och en ökad sysselsättning genom fler och växande företag.1

[1] Övriga myndigheter vars verksamhet skall bidra till målet är Verket för näringslivsutveckling, Verket för innovationssystem, Turistdelegationen, Sveriges geologiska undersökning, Patentbesvärsrätten, Patent- och registreringsverket, Konkurrensverket, Elsäkerhetsverket och Rymdstyrelsen.


Verksamhetsområde Omvärldsanalys, utvärdering och statistik

Mål
Målet är att förbättra kunskapsunderlaget för att därigenom skapa förutsättningar för att utveckla närings- och innovationspoli­tiken[2].

[2] Innovationspolitik avser åtgärder inom olika politikområden, som har till syfte att främja nyskapande och nyttiggörande av kunskap


Verksamhetsgren Omvärldsanalys

Mål
Målet är att förbättra kunskapsunderlaget inom närings- och innovationspolitiken

Återrapportering
Utlandsbevakningens inriktning, omfattning och genomförande.
Pågående projekts och deras inriktning
Avslutade projekt och deras huvudresultat.
Åtgärder för att främja lärandet genom att öka resultatens användning i politikutformningen.

Verksamhetsgren Utvärdering

Mål
Målet är en kontinuerlig utvärdering av närings- och innovationspolitiken av god kvalitet.

Återrapportering
Pågående projekt och deras inriktning.
Avslutade projekt och deras huvudresultat.
Åtgärder för att främja lärandet genom att öka resultatens användning i politikutformningen.


Verksamhetsgren Företagsstatistik

Mål
Målet är att tillhandahålla företagsstatistik och att utveckla dess kvalitet.

Återrapportering
Åtgärder för att öka statistikens tillgänglighet.
Åtgärder för att utveckla statistikens kvalitet.
Antalet användare av myndighetens databaser.

Politikområde Regional utvecklingspolitik

Mål
Målet för den regionala utvecklings­politiken är väl fungerande och hållbara lokala arbetsmarknadsregioner med en god servicenivå i alla delar av landet.

Verksamhetsområde Programlada utvecklingsprojekt

Mål
Målet är att medverka till ökad samverkan mellan olika politikområden för hållbar regional utveckling.

Verksamhetsgren Omvärldsanalys

Mål
Målet är att förbättra kunskapsunderlaget inom den regionala utvecklingspolitiken.

Återrapportering
Pågående projekt och deras inriktning.
Avslutade projekt och deras huvudresultat.
Åtgärder för att främja lärandet genom att öka resultatens användning i politikutformningen.

Verksamhetsgren Utvärdering

Mål
Målet är en kontinuerlig utvärdering av den regionala utvecklingspolitiken av god kvalitet.

Återrapportering
Pågående projekt och deras inriktning.
Avslutade projekt och deras huvudresultat.
Åtgärder för att främja lärandet genom att öka resultatens användning i politikutformningen.

Övriga mål och återrapportering

Institutet skall redovisa sitt arbete med att utveckla metoder för sam­hällsekonomiska analyser och utvärderingar inom närings- och innovationspolitiken samt den regionala utvecklingspolitiken.

Institutet skall redovisa sin medverkan vid nationella och internationella samverkansorgan. Institutet skall också redovisa antalet arrangerade seminarier och konferenser och antalet deltagare vid dem samt institu­tets medverkan vid andra arrangörers seminarier och konferenser i Sverige och utomlands. Redovisningarna skall omfatta vilka målgrupper som deltagit och väsentliga teman för dessa seminarier och konferenser.

Institutet skall redovisa hur de viktigaste avnämarna uppfattar inrikt­ningen av och kvaliteten på institutets verksamhet.

Institutet skall analysera och redovisa resultat som framkommit i dess verksamhet och som indikerar väsentliga skillnader i kvinnors och mäns villkor inom områdena närings-, innovations- och regional utvecklings­politik.

Institutet skall för anslaget 38:3 lämna prognoser på anslagets utveckling för åren 2003-2004. Prognoserna skall kommenteras både i förhållande till föregående prognostillfälle samt i förhållande till budgeten. De anta­ganden som ligger till grund för prognoserna skall redovisas. Om möjligt skall prognoserna också månadsfördelas för innevarande år så att jäm­förelser kan göras med faktiskt utfall. Redovisningen av prognoserna avser det anslag som myndigheten disponerar och skall ske senast
- den 22 januari 2002,
- den 10 mars 2002,
- den 7 maj 2002,
- den 11 augusti 2002 och
- den 3 november 2002.1.2Organisationsstyrning

Institutet skall i så stor utsträckning som möjligt integrera de två politik­områdena Näringspolitik och Regional utvecklingspolitik i verksam­heten.

Institutets individrelaterade statistik skall vara fördelad på kvinnor och män samt presenteras och analyseras könsuppdelad. I omvärldsbevak­ning och utvärderingar skall analyser genomföras utifrån de nationella jämställdhetspolitiska målen.

Institutet skall genomföra Statens institut för regionalforsknings forsk­ningsprogram för perioden 2000 till 2003.1.3Uppdrag

1.3.1

1. Institutet för tillväxtpolitiska studier skall, enligt beslut i regleringsbrevet för 2002, redovisa hur ett metodiskt lärandesystem bör utformas inom ramen för närings-, innovations- och den regionala utvecklingspolitiken. Institutet skall bistå Verket för näringslivsutveckling och Verket för innovationssystem med metodstöd inom området. Uppdraget skall, efter samråd med Regeringskansliet (Närings­departementet), redovisas senast den 20 januari 2003.

2. Institutet för tillväxtpolitiska studier skall utveckla metoderna för att beskriva och analysera den ekonomiska utvecklingen i landets regioner med hjälp av regionala prognoser och indikatorer. Institutet skall bl.a. utgå från det arbete som gjordes inom området år 2000 och 2001 av Verket för näringslivsutveckling och Institutet för tillväxtpolitiska studier. En sammanställning och analys av regionala indikatorer skall redovisas senast den 31 december 2003.

3. Institutet för tillväxtpolitiska studier skall kartlägga förändringar i näringslivets ägandestruktur mot bakgrund av näringslivets internationalisering. Här innefattas såväl utländskt ägande i Sverige som svenskt ägande i utlandet. En jämförelse med andra länder skall göras i den mån detta är möjligt. Kartläggningen skall redovisas senast den 15 september 2003. Vidare skall institutet analysera skillnader mellan utlandsägda och svenskägda företag vad avser produktivitet, sysselsättning och FoU-intensitet. Resultatet från analysen skall redovisas senast den 31 mars 2004.

4. Institutet för tillväxtpolitiska studier skall mot bakgrund av regeringens proposition En politik för tillväxt och livskraft i hela landet (prop. 2001/02:4) påbörja ett utvecklingsarbete om hur det nya politikområdet Regional utvecklingspolitik bör följas upp och effektutvärderas. En delrapport med förslag på inriktning skall redovisas senast den 31 december 2003. Inför delrapporten skall institutet samråda med Glesbygdsverket när det gäller den den av målet för politikområdet som avser en god servicenivå i alla delar av landet. Uppdraget skall slutredovisas senast den senast den 31 maj 2004.

5. Institutet för tillväxtpolitiska studier skall, med bistånd av berörda myndigheter, göra en nationell bedömning av förslag till regionala tillväxtprogram under perioden 30 april till 1 oktober 2003. Arbetet ska utgå från de av regeringen beslutade riktlinjerna för arbetet med regionala tillväxtprogram. ITPS skall analysera såväl programförslagens struktur som innehåll. ITPS skall ha huvudansvaret för den nationella bedömningen. Bedömningen skall fungera som ett stöd till huvudansvariga för regionala tillväxtprogram. En dialog bör föras under bedömningsperioden. ITPS skall vidare lämna en sammanfattande bedömning till regeringen som bl.a. kan tjäna som underlag för regeringens godkännande av regionala tillväxtprogram. Den närmare utformningen av den nationella bedömningen skall ske i samråd med Regeringskansliet (Näringsdepartementet). Den sammanfattande bedömningen av samtliga program skall redovisas senast den 1 oktober 2003.

6. Institutet för tillväxtpolitiska studier skall redovisa statistik som beskriver elektronikindustri och IT-relaterade tjänsteföretag. Statistiken bör beskriva branschens struktur, sysselsättning, produktion och ekonomi. ITPS avgör i vilken omfattning och i vilken form statistiken presenteras under 2003.

7. Institutet för tillväxtpolitiska studer skall bistå Ungdomsstyrelsen när det gäller redovisningen till regeringen av följande delmål för ungdomspolitiken "Andelen nya företag bildade av unga kvinnor och män ökar under 2001-2003." ITPS skall utifrån tillgänglig statistik lämna en redovisning till Ungdomsstyrelsen senast den 17 februari 2003.

1.3.2

Institutet för tillväxtpolitiska studier har följande ytterligare uppdrag som är angivna i andra regeringsbeslut:

Nationellt ansvar för samordningen av det svenska arbetet i INTERREG III C ESPON. (N2001/3985/RTI)

Uppdrag att analysera och utvärdera programmet för regional näringspolitik och särskilda regionalpolitiska åtgärder. (N2001/11603/AE)

Uppdrag om kunskapsöversikter över Förenta Staternas forskningssystem. (U2001/4567/F)

Uppdrag att införa ett förenklat miljöledningssystem. (M2001/4735/Kn)

Uppdrag att identifiera potentiella områden för samordning och utarbeta metoder för effektiv sektorssamordning. (N2002/2055/RUT)

Uppdrag att utvärdera stödformen sysselsättningsbidrag. (N2002/6598/RUT)

Uppdrag att utvärdera effekterna av utvecklingsprogram för kommuner med särskilda omställningsproblem. (N2002/4090/AE)

Uppdrag att utveckla en metod för att mäta administrativ börda. (N2002/5911/AE)

Uppdrag att utveckla statistik som beskriver och analyserar företagens demografi samt att förbättra statistiken över företagare. (N2002/6807/AE)

Uppdrag att utvärdera IT-politiken. (N2002/9592/ITFOU)
2Finansiering


2.1Anslag

2.1.1Tilldelade anslag

Utgiftsområde 24 Näringsliv

38:3Institutet för tillväxtpolitiska studier: Förvaltningskostnader (ramanslag)72 460 tkr

Disponeras av Institutet för tillväxtpolitiska studier2.1.2Finansiella villkor för anslag (tkr)

Anslag/ap/dpAnslagskreditIndrag av anslags- beloppAnslagsbehållning som disponeras 2003
38:31 0800-2.2Övriga villkor

(tkr)

Räntekonto-

kredit

Belopp som förs till räntekontot 1

Låneram2

38:3 Institutet för till­växtpolitiska studier

7 300

72 460

7 000

1 Överföringen sker med 1/12 varje månad.

2 Låneram i Riksgäldskontoret för investeringar i anläggningstillgångar som används i verksamheten.
2.3Avgifter och bidrag

Villkor för avgiftsbelagd verksamhet

Inkomsterna disponeras av Institutet för tillväxtpolitiska studier. Avgifternas storlek bestäms av institutet, dock ej i de fall som avses i 15 § avgiftsförordningen (1992:191).

Villkor för bidragsfinansierad verksamhet

Institutet får ta emot bidrag från såväl statliga som icke-statliga finansiärer för sin utlandsbaserade verksamhet. Bidragsinkomsterna disponeras av institutet.
På regeringens vägnar


Leif Pagrotsky
Monika Selahn


Kopia till

Riksdagen, Näringsutskottet
Finansdepartementets budgetavdelning
Regeringskansliet förvaltningsavdelningen, ekonomienheten
Regeringskansliets revisionskontor
Verket för näringslivsutveckling
Verket för innovationssystem
Statens energimyndighet
Institutet för arbetsmarknadspolitisk utvärdering
Glesbygdsverket
Samtliga länsstyrelser
Riksrevisionsverket
Ekonomistyrningsverket
Riksgäldskontoret
Regionförbundet i Kalmar län
Gotlands kommun
Skåne läns landsting
Västra Götalands läns landsting
Region Blekinge
Region Halland
Regionförbundet Östsam
Samverkansorganet C-framåt i Uppsala län
Kommunförbundet för regional utveckling i Dalarnas län
N/BS
N/ADM
N/NL
N/RUT
N/ITFoU
N/ESB

Senast uppdaterad: