Regeringsbeslut
2002-12-19 U2002/4735/DK (delvis)

Regleringsbrev för budgetåret 2003 avseende Rådet för forsknings och utvecklingssamarbete inom EU

Riksdagen har beslutat om Rådet för forsknings och utvecklingssamarbete inom EUs verksamhet för budgetåret 2003 (prop. 2002/03:1, utg.omr. 16, bet. 2002/03:UbU1, rskr. 2002/03:62).

Regeringen beslutar att följande skall gälla under budgetåret 2003 för Rådet för forsknings och utvecklingssamarbete inom EU och nedan angivna anslag.1Verksamhet

PolitikområdeVerksamhetsområdeVerksamhetsgren
ForskningspolitikForskningsfrämjande insatserEuropeisk forskningssamverkan


1.1Verksamhetsstyrning

Följande gäller för verksamheten inom Rådet för forsknings och utvecklingssamarbete inom EUs ansvarsområde.

Politikområde Forskningspolitik

Mål
Målet är att Sverige skall vara en ledande forskningsnation, där forskning bedrivs med hög vetenskaplig kvalitet.

Verksamhetsområde Forskningsfrämjande insatser

Mål
Målet är att tillhandahålla hög kapacitet för datakommunikation, god logistik för polarforskning samt informations- och analysverksamhet som effektivt bidrar till Sveriges utbyte av EU:s forskningssamarbete.

Återrapportering

EU/FoU-rådet skall redovisa en samlad bedömning av hur rådets verksamhet bidragit till den del av målet som avser Sveriges utbyte av EU:s forskningssamarbete.


Verksamhetsgren Europeisk forskningssamverkan

Mål
EU/FoU-rådet skall tillgodose svenska forskares, företags och andra intressenters behov av information och rådgivning kring EU:s ramprogram för forskning och teknisk utveckling.

Återrapportering

EU/FoU-rådet skall redovisa

- vilka insatser som genomförts för information och rådgivning,

- insatsernas kostnader, fördelade på program och mottagarens organisationstillhörighet samt där så är möjligt deras bedömda effekt,

- vilka insatser rådet prioriterar utifrån egna bedömningar av verksamheten,

- insatser som direkt kan relateras till uppgiften som National Contact Point samt kostnaderna för dessa,

- insatser som direkt kan relateras till uppgiften som Mobility Center samt kostnaderna för dessa,

- verksamheten vid rådets kontor i Bryssel samt kostnaderna för denna.

Tidsserier omfattande de två föregående åren skall redovisas.

Mål

EU/FoU-rådet skall löpande sammanställa och redovisa statistiska uppgifter om det svenska deltagandet i EU:s ramprogram samt i samarbete med relevanta myndigheter genomföra analyser av det svenska deltagandet i ramprogrammen.

Återrapportering

EU/FoU-rådet skall redovisa vilka insatser som genomförts för att ta fram statistiskt underlag samt beskriva analysverksamheten. Av redovisningen skall framgå insatsernas kostnader samt en bedömning av deras kvalitet.
1.2Uppdrag

1. EU/FoU-rådet skall i samband med årsredovisningen förse regeringen med en rapport om det svenska deltagandet i EU:s ramprogram. Rapporten skall redovisa och kommentera statistiska uppgifter om det svenska deltagandet fördelat på program och organisationstillhörighet samt beskriva förändring över tid. Där så är möjligt skall finansiella uppgifter och uppgifter om Sveriges mest frekventa samarbetsländer redovisas. Rapporten skall stödja regeringens arbete med EU:s forskningssamarbete och rådets egna arbete med att formulera analysuppdrag.

2. EU/FoU-rådet skall redovisa utgiftsprognoser för åren 2003 till och med 2006 för samtliga anslag som myndigheten disponerar vid nedanstående prognostillfällen. Vid prognostillfället i maj och november behöver endast prognoser för 2003 och 2004 lämnas.

Prognosen skall kommenteras både i förhållande till föregående prognostillfälle samt i förhållande till budgeten. De antaganden som ligger till grund för prognosen skall redovisas. Om möjligt skall prognosen också månadsfördelas för innevarande år så att jämförelser kan göras med faktiskt utfall.

Utgiftsprognoser skall lämnas senast:

- den 22 januari 2003

- den 10 mars 2003

- den 7 maj 2003

- den 11 augusti 2003

- den 3 november 2003.
2Finansiering


2.1Anslag

2.1.1Tilldelade anslag

Utgiftsområde 16 Utbildning och universitetsforskning

26:7Rådet för forsknings- och utvecklingssamarbete inom EU (ramanslag)13 738 tkr

Disponeras av Rådet för forsknings och utvecklingssamarbete inom EU2.1.2Finansiella villkor för anslag (tkr)

Anslag/ap/dpAnslagskreditIndrag av anslags- beloppAnslagsbehållning som disponeras 2003
26:720603 %2.2Övriga villkor

1.1 Villkor

(tkr)

Räntekontokredit

Belopp som förs till ränte-kontot1

Låneram2

EU/FoU-rådet

1 374

13 738

1100

26:7

1 Överföringen sker med 1/12 varje månad

2 Låneram i Riksgäldskontoret för investeringar i anläggningstillgångar som används i verksamheten

3Undantag EA-regler

EU/FoU-rådet får ta ut avgifter för informations- och rådgivningsverksamheten utan hinder av de begränsningar som följer av 4 § andra stycket i avgiftsförordningen (1992:191).


På regeringens vägnar


Thomas Östros
Susanne Moberg


Kopia till

Finansdepartementets budgetavdelning
Regeringskansliets Förvaltningsavdelning, Ekonomienheten
Regeringskansliets revisionskontor
Riksrevisionsverket
Ekonomistyrningsverket
Riksgäldskontoret

Senast uppdaterad: