Regeringsbeslut 60
2002-12-19 U2002/4735/DK (delvis)

Regleringsbrev för budgetåret 2003 avseende Kungl. Biblioteket

Riksdagen har beslutat om Kungl. Bibliotekets verksamhet för budgetåret 2003 (prop. 2002/03:1, utg.omr. 16, bet. 2002/03:UbU1, rskr. 2002/03:62).

Regeringen beslutar att följande skall gälla under budgetåret 2003 för Kungl. Biblioteket och nedan angivna anslag.1Verksamhet

PolitikområdeVerksamhetsområdeVerksamhetsgren
ForskningspolitikForskningsbibliotek och arkivFörvärva och bevara
Beskriva och tillhandahålla
Infrastruktur och informationsförsörjning


1.1Verksamhetsstyrning

Följande gäller för verksamheten inom Kungl. Bibliotekets ansvarsområde.

Politikområde Forskningspolitik

Mål
Sverige skall vara en ledande forskningsnation, där forskning bedrivs med hög vetenskaplig kvalitet.

Verksamhetsområde Forskningsbibliotek och arkiv

Mål
Förbättra informationsförsörjningen inom forskningen och öka tillgängligheten till svenskt tryck, ljud och rörliga bilder.

Återrapportering
KB skall redovisa en samlad bedömning av hur bibliotekets verksamhet bidragit till målet för verksamhetsområdet.

Verksamhetsgren Förvärva och bevara

Mål
Säkra det svenska tryckets informationsinnehåll och originalutformning.

Återrapportering

KB skall redovisa

- utvecklingen vad gäller insamlandet av svensk tryckproduktion samt svensk produktproduktion av nya medietyper och informationsbärare,

- sina särskilda insatser för kulturarvet och som nationalbibliotek,

- sitt arbete inom bevarandeområdet,

- utveckling och verksamhet vad gäller bevarande av nya medietyper samt redogöra för bevarandeinsatser inom digitaliseringsområdet samt

- kostnadsutvecklingen för verksamhetsgrenen samt en analys och bedömning av verksamhetsgrenens kvalitetsaspekter.


Verksamhetsgren Beskriva och tillhandahålla

Mål
Biblioteket skall upprätthålla hög service och tillgänglighet till såväl bibliotek som dess samlingar. Nationalbibliografiska produkter skall ha hög kvalitet och god täckning.

Återrapportering

KB skall i enlighet med vedertagna selektiva principer och med utgångspunkt från gällande internationell standard redovisa

- katalogiseringsverksamheten och arbetet med att göra pappersbaserad kataloginformation tillgänglig i LIBRIS,

- arbetet med att skapa stödsystem för katalogisering och förbättrad informationsåtervinning,

- en analys av den svenska utgivningen, av den utländska litteratur biblioteket förvärvar som humanistiskt forskningsbibliotek och av bibliotekets utländska tidsskriftsprenumerationer,

- hur tillhandahållandet utvecklats i allmänhet samt redovisa hur in- och utlån fördelar sig på fjärrlån, lokala hemlån och läsesalslån,

- på vilket sätt KB:s roll som humanistiskt forskningsbibliotek stärkts under året,

- sitt arbete med att säkra och synliggöra kulturarvet,

- en analys och bedömning av verksamhetsgrenens kvalitetsaspekter samt kostnadsutvecklingen för verksamhetsgrenen.


Verksamhetsgren Infrastruktur och informationsförsörjning

Mål
Förbättra och effektivisera informationsförsörjningen inom högre utbildning och forskning.

Återrapportering

KB skall redovisa

- vilka insatser som gjorts för att förbättra och effektivisera informationsförsörjningen till högre utbildning och forskning,

- vilka projekt som BIBSAM drivit och varit involverat i samt uppgifter angående medelsbidrag till ansvarsbiblioteken,

- hur kompensation för expeditionskostnader i samband med fjärrlån från forskningsbibliotek har fördelats,

- hur det nationella datasystemet LIBRIS utvecklats och hur det används som en bred nationell informationsresurs samt

- en analys och bedömning av verksamhetsgrenens kvalitetsaspekter.Övriga mål och återrapportering

KB skall lämna en beskrivning och analys av det internationella samarbetet och den internationella utvecklingen i frågor som rör bibliotekets verksamhetsområde. Det nordiska samarbetet och dess synergieffekter skall redovisas särskilt.


1.2Uppdrag

KB skall redovisa utgiftsprognoser för åren 2003 till och med 2006 för samtliga anslag som myndigheten disponerar vid nedanstående prognostillfällen. Vid prognostillfället i maj och november behöver endast prognoser för 2003 och 2004 lämnas.

Prognosen skall kommenteras både i förhållande till föregående prognostillfälle samt i förhållande till budgeten. De antaganden som ligger till grund för prognosen skall redovisas. Om möjligt skall prognosen också månadsfördelas för innevarande år så att jämförelser kan göras med faktiskt utfall.

Utgiftsprognoser skall lämnas senast:

- den 22 januari 2003

- den 10 mars 2003

- den 7 maj 2003

- den 11 augusti 2003

- den 3 november 2003
2Finansiering


2.1Anslag

2.1.1Tilldelade anslag

Utgiftsområde 16 Utbildning och universitetsforskning

26:5Kungl. biblioteket (ramanslag)227 871 tkr

Disponeras av Kungl. biblioteket2.1.2Finansiella villkor för anslag (tkr)

Anslag/ap/dpAnslagskreditIndrag av anslags- beloppAnslagsbehållning som disponeras 2003
26:53 41803 %2.2Övriga villkor

1. Kungl. biblioteket skall fördela medel för kompensationsmedel i samband med fjärrlån med 10 130 000 kr.

2. Av anslaget skall 500 000 kr användas för ansvarsbiblioteket för kvinno-, mans- och genusforskning inom Göteborgs universitetsbibliotek.

(tkr)

Räntekontokredit

Belopp som förs till ränte-kontot1

Låneram2

Kungl. biblioteket

22 790

227 871

40 000

26:5

1 Överföring sker med 1/12 varje månad

2 Låneram i Riksgäldskontoret för investeringar i anläggningstillgångar som används i verksamheten.

På regeringens vägnar


Thomas Östros
Susanne Moberg


Kopia till

Finansdepartementet/BA
Regeringskansliet/FA, Ekonomienheten
Regeringskansliets revisionskontor
Riksrevisionsverket
Ekonomistyrningsverket
Riksgäldskontoret