Regeringsbeslut Nr: II 16
2002-12-19 N2002/12141/TP
N2002/12259/BS (delvis)

Regleringsbrev för budgetåret 2003 avseende Rikstrafiken

Riksdagen har beslutat om Rikstrafikens verksamhet för budgetåret 2003 (prop. 2002/03:1, utg.omr. 22, bet. 2002/03:TU1, rskr. 2002/03:69).

Regeringen beslutar att följande skall gälla under budgetåret 2003 för Rikstrafiken och nedan angivna anslag.1Verksamhet

PolitikområdeVerksamhetsområdeVerksamhetsgren
TransportpolitikInterregional Kollektiv PersontrafikUtveckling och samordning av kollektivtrafiken
Trafikupphandling


1.1Verksamhetsstyrning

Följande gäller för verksamheten inom Rikstrafikens ansvarsområde.

Politikområde Transportpolitik

Mål
Målet för transportpolitiken är att säkerställa en samhällsekonomiskt effektiv och långsiktigt hållbar transportförsörjning för medborgarna och näringslivet i hela landet[1].

[1] Övriga myndigheter vars verksamhet skall bidra till målet är Vägverket, Banverket, Luftfartsverket, Sjöfartsverket, Handelsflottans kultur- och fritidsråd, Kustbevakningen, Länsstyrelserna, Rederinämnden, Statens haverikommission, Statens väg- och transportforskningsinstitut, Statens institut för kommunikationsanalys samt Verket för innovationssystem.


Verksamhetsområde Interregional Kollektiv Persontrafik

Mål

1.1.2 Verksamhetsområde Interregional kollektiv persontrafik

Målen inom verksamhetsområdet är:

A. Ett tillgängligt transportsystem, där ett samverkande interregionalt kollektivt persontrafiksystem utformas så att medborgarnas grundläggande transportbehov kan tillgodoses.

B. En positiv regional utveckling, där ett samverkande interregionalt kollektivt persontrafiksystem främjar en positiv regional utveckling genom att dels utjämna skillnader i möjligheterna för olika delar av landet att utvecklas, dels motverka nackdelar av långa transportavstånd.

C. En hög transportkvalitet, där ett samverkande interregionalt kollektivt persontrafiksystems utformning och funktion skall medge en hög transportkvalitet.

D. En säker trafik, där ingen dödas eller allvarligt skadas inom ett samverkande interregionalt kollektivt persontransportsystem genom att dess utformning och funktion anpassas till de krav som följer av detta.

E. En god miljö, där ett samverkande interregionalt kollektivt persontrafiksystems utformning och funktion anpassas till krav på god och hälsosam livsmiljö för alla, där natur- och kulturmiljö skyddas mot skador och där en god hushållning med naturresurser främjas.

F. Ett jämställt transportsystem, där ett samverkande interregionalt kollektivt persontrafiksystem är utformat så att det svarar mot både kvinnors och mäns resbehov. Kvinnor och män skall ha samma möjligheter att påverka det kollektiva persontrafiksystemets tillkomst, utformning och förvaltning, samt där deras värderingar tillmäts samma vikt.


Återrapportering
Rikstrafiken skall översiktligt redogöra för hur verksamheten har bidragit till uppfyllandet av respektive mål inom verksamhetsområdet.

Verksamhetsgren Utveckling och samordning av kollektivtrafiken

Mål
1.2.1 Verksamhetsgrenar

Rikstrafikens verksamhet skall redovisas utifrån verksamhetsgrenarna

  • utveckling och samordning av kollektivtrafiken samt
  • trafikupphandling.

Kostnader för myndighetens verksamhet samt vidtagna åtgärder skall redovisas per verksamhetsgren.

Verksamhetsgren: Utveckling och samordning av kollektivtrafiken

Rikstrafiken skall i samverkan med trafikhuvudmän, länsstyrelser och operatörer åstadkomma ett samverkande interregionalt kollektivt persontrafiksystem (del av mål A, B och C).

Rikstrafiken skall utifrån ett kundorienterat helhetsperspektiv och i samråd med trafikhuvudmän, länsstyrelser, operatörer och resande identifiera brister i den interregionala kollektivtrafikförsörjningen, vilket inkluderar brister i samordningen av biljettsystem, tidtabeller och information samt i tillgängligheten för funktionshindrade (del av mål A, B och C).

Andelen funktionshindrade och andra grupper med särskilda behov som kan utnyttja det interregionala kollektiva persontransportsystemet skall öka (del av mål A).

Målet är ett jämställt persontransportsystem, som är utformat så att det svarar mot både kvinnors och mäns transportbehov. Kvinnor och män skall ha samma möjligheter att påverka det kollektiva persontransportsystemets tillkomst, utformning och förvaltning och deras värderingar skall tillmätas samma vikt (mål F).

Rikstrafiken skall verka för en jämn fördelning av makt och inflytande mellan kvinnor och män inom det kollektiva persontransportområdet (mål F).


Återrapportering
Rikstrafiken skall redovisa vilka åtgärder som vidtagits för att åstadkomma ett samverkande interregionalt kollektivt persontransportsystem.

Rikstrafiken skall redovisa vilka brister som uppmärksammats bl.a. i samordningen av biljettsystem, tidtabeller och information samt i tillgängligheten för funktionshindrade. Rikstrafiken skall föreslå åtgärder för hur bristerna kan avhjälpas samt redovisa i vilken utsträckning åtgärder vidtagits.

De åtgärder som vidtagits i syfte att öka tillgängligheten för dessa grupper skall redovisas.

En analys av kvinnors och mäns utnyttjande av det kollektiva transportsystemet samt deras möjligheter att påverka dess utveckling och förvaltning med avseende på bl.a. resmönster, restider, transportslag och reskostnader, tillgång till aktuell trafikinformation, antal dödade och svårt skadade samt ökad rörlighet mellan olika regioner skall redovisas.

Andelen kvinnor och män som medverkar i arbetsgrupper eller andra samarbetsfora i myndighetens externa verksamhet skall redovisas.

Verksamhetsgren Trafikupphandling

Mål
Transportpolitiskt motiverad interregional kollektiv persontrafik som inte upprätthålls i trafikhuvudmännens regi och där det saknas förutsättningar för kommersiell drift skall upphandlas av staten (del av mål B).

Upphandlingen av interregional kollektiv persontrafik skall vara kostnadseffektiv, med beaktande av miljö-, säkerhets-, tillgänglighets- och jämställdhetsaspekter. Nyttan av den upphandlade trafiken skall kontinuerligt utvärderas. Såväl alternativa trafiklösningar som alternativ till statlig upphandling av trafiken skall utvärderas (del av mål A, B, C, D, E och F).

Upphandlingsmetoder och upphandlingsformer skall fortlöpande utvecklas.


Återrapportering
Rikstrafiken skall redovisa förslag till eventuella nya upphandlingar. Rikstrafiken skall även redovisa trafikmässiga uppgifter och ekonomiskt utfall för den upphandlade trafiken.

Motiven och kostnaden för den statliga upphandlingen av interregional kollektiv persontrafik skall redovisas. Nyttan av den upphandlade trafiken skall redovisas. Likaså skall konsekvenserna av en utebliven statlig upphandling redovisas.

Rikstrafiken skall redovisa hur upphandlingsmetoder och upphandlingsformer utvecklats samt kommentera vilka konsekvenser denna utveckling haft för utfallet på upphandlingen.1.2Organisationsstyrning

Rikstrafiken skall redovisa utgiftsprognoser för åren 2003 - 2006 för samtliga anslagsposter. Prognosen skall kommenteras både i förhållande till föregående prognostillfälle samt i förhållande till budgeten. De antaganden som ligger till grund för prognosen skall redovisas. Om möjligt skall prognosen också månadsfördelas för innevarande år så att jämförelser kan göras med faktiskt utfall. Redovisningen skall ske senast:

- den 22 januari 2003

- den 10 mars 2003

- den 7 maj 2003

- den 11 augusti 2003

- den 3 november 2003

Rikstrafiken skall svara för utbetalningar för sådana resor med Riksfärdtjänsten som staten har ett betalningsansvar för efter avvecklingen av Styrelsen för riksfärdtjänst.

Återrapportering: Rikstrafiken skall redovisa vilka utbetalningar som gjorts för resor med Riksfärdtjänsten.

Rikstrafiken skall integrera jämställdhetsperspektivet i den interna respektive den externa verksamheten.

Återrapportering: Rikstrafiken skall redovisa hur man avser att integrera jämställdhetsperspektivet i den interna respektive den externa verksamheten samt vilka åtgärder som vidtagits.1.3Uppdrag

1. Rikstrafiken skall i samarbete med Vägverket, Banverket, Luftfartsverket och Sjöfartsverket samt i samråd med andra aktörer, fortsätta arbetet med att utveckla trafikslags- och sektorsövergripande åtgärdsplaner för ökad tillgänglighet för funktionshindrade. I uppdraget ingår att Rikstrafiken i samarbete med sektorsansvariga verk och i samråd övriga berörda aktörer skall ta fram en samlad strategi för hur transportsystemet skall kunna göras tillgängligt för funktionshindrade till år 2010. Uppdraget skall slutredovisas senast 31 mars 2003.

2. I syfte att öka tillgängligheten till kollektivtrafiken skall Rikstrafiken i samverkan med trafikverken och Boverket utveckla arbetet avseende förslag till transportslagsövergripande nationella standarder för den fysiska utformningen och gemensamma funktioner i anslutning till stationer/terminaler. Med gemensamma funktioner avses de stödsystem som finns i transportsystemet för att förenkla resandet. En delredovisning för standardförslag avseende kollektivtrafiken skall lämnas senast den 1 oktober 2003.

3. Ett utvecklingsarbete för en trafikslagsövergripande nationell modell för utbildning i bemötande pågår för närvarande i ett samarbete mellan trafikverken och Handikappförbundens Samarbetsorgan med statligt stöd från Statens Institut för Särskilt Utbildningsstöd. Rikstrafiken, som har samordningsansvaret för detta arbete, skall utreda och lämna förslag till hur utbildningsmodellen ska administreras, organiseras samt kunna genomföras. Uppdraget skall redovisas senast den 1 oktober 2003.

4. Rikstrafiken skall ta initiativ till en löpande dialog med trafikverken, trafikhuvudmän, trafikutövare och entreprenörer för att systematiskt uppmärksamma jämställdhetsperspektivet i all planering av kollektivtrafik.Uppdraget skall redovisas löpande i årsredovisningen.
2Finansiering


2.1Anslag

2.1.1Tilldelade anslag

Utgiftsområde 22 Kommunikationer

36:12Rikstrafiken: Administration (ramanslag)11 319 tkr

Disponeras av Rikstrafiken


36:13Rikstrafiken: Trafikupphandling (ramanslag)790 000 tkr
36:13 ap.1Trafikupphandling (ram)780 000 tkr

Disponeras av Rikstrafiken
36:13 ap.2Till regeringens disposition (ram)10 000 tkr

Disponeras av regeringen

Villkor

36:13 Rikstrafiken: Trafikupphandling
Anlaget får användas för utredningar med anknytning till kollektiv persontrafik


2.1.2Bemyndiganden (tkr)


Villkor
Rikstrafiken bemyndigas att under år 2003 ingå ekonomiska förpliktelser som omfattar högst fem år och som, inklusive tidigare åtaganden, innebär utgifter om högst 3 950 000 000 kronor. Vidare skall principerna för varje enskild upphandling underställas regeringens bedömning.

2.1.3Finansiella villkor för anslag (tkr)

Anslag/ap/dpAnslagskreditIndrag av anslags- beloppAnslagsbehållning som disponeras 2003
36:121700-
36:1339 5000
36:13 ap.139 5000-
36:13 ap.200-2.2Övriga villkor

(tkr)

Ränte­konto­kredit

Belopp till räntekonto1

Låneram

Rikstrafiken

1070

11 319

1800


På regeringens vägnar


Ulrica Messing
Tom Andersson


Kopia till

Trafikutskottet
Statsrådsberedningen
Finansdepartementet/BA
Socialdepartementet
Näringsdepartementet/BS
Näringsdepartementet/ADM
Riksgäldskontoret
Ekonomistyrningsverket
Riksrevisionsverket
Regeringens förvaltningskontor/Ek/Red
Regeringskansliets revisionskontor/SB

Senast uppdaterad: