Regeringsbeslut Nr:71
2002-12-19 U2002/4735/DK(delvis)

Regleringsbrev för budgetåret 2003 avseende anslag till Internationella programkontoret för utbildningsområdet

Riksdagen har beslutat om anslag till Internationella programkontoret för utbildningsområdets verksamhet för budgetåret 2003 (prop. 2002/03:1, utg.omr. 16, bet. 2002/03:UbU1, rskr. 2002/03:62).

Regeringen beslutar att följande skall gälla under budgetåret 2003 för Internationella programkontoret för utbildningsområdet och nedan angivna anslag.1Verksamhet

PolitikområdeVerksamhetsområdeVerksamhetsgren
UtbildningspolitikVO-Benämning under utredningInternationell programverksamhet


1.1Verksamhetsstyrning

Följande gäller för verksamheten inom anslag till Internationella programkontoret för utbildningsområdets ansvarsområde.

Politikområde Utbildningspolitik

Mål
Sverige skall vara en ledande kunskapsnation som präglas av utbildning av hög kvalitet och livslångt lärande för tillväxt och rättvisa.

Verksamhetsgren Internationell programverksamhet

Mål
Det svenska deltagandet i programmen skall öka. Det innebär bl.a. att antalet godkända projekt inom programmen Sokrates och Leonardo da Vinci som leds av svenska samordnare skall öka. Särskilt när det gäller pilotprojekt inom Leonardo da Vinci är det väsentligt att en sådan ökning kommer till stånd. Antalet utresande studenter inom delprogrammet Erasmus skall öka till minst 3 000.

Programkontoret skall verka för en jämn spridning av ansökningar från olika aktörer inom utbildning och kompetensutveckling från hela landet.


Återrapportering
Antalet inkomna och beviljade ansökningar samt antalet deltagare i mobilitetsprogrammen/programdelarna skall delas upp och redovisas i lämpliga grupper. Förändringar jämfört med de två tidigare åren skall redovisas och åtföljas av en utförlig analys.


1.2Organisationsstyrning

Mål

Programkontoret skall förbättra programadministrationen. Bl.a. skall det databaserade systemet för uppföljning av genomförandet av program i Sverige vara fullt fungerande den 1 juni 2003.

Återrapportering

Programkontoret skall i delårsrapporten redovisa vilka åtgärder som vidtas för att förbättra programadministrationen samt i årsredovisningen redogöra för effekterna av dessa åtgärder.

Programkontoret skall i delårsrapporten redovisa förslag på kvalitativa variabler som kan inkluderas i det databaserade systemet för uppföljning av genomförandet av program i Sverige.

Övrig återrapportering

Årsredovisning och delårsrapport skall innehålla en redovisning av finansiering och kostnader för respektive program. Av redovisningen skall framgå dels förvaltningskostnaden, dels totalt beviljade utbetalda medel inom respektive program. Finansiering skall delas upp på respektive finansieringskälla. Insatser för information och rådgivning, uppföljning och administrativ hantering skall redovisas.1.3Uppdrag

  1. Programkontoret skall redovisa hur medlen under anslaget 25:14 Bidrag till viss verksamhet inom vuxenutbildning, anslagspost 6 Grundtvig har fördelats och göra en bedömning av effekterna. Rapporten skall inlämnas till Regeringskansliet (Utbildningsdepartementet) senast den 31 oktober 2003.

  2. Programkontoret skall redovisa hur medlen under anslagen 25:3 Utveckling av skolväsende och barnomsorg, anslagspost 3 Utveckling av nationella prov m.m. genom Statens skolverk och 25:72 Särskilda utgifter inom universitet och högskolor m.m., anslagspost 10 Stödåtgärder inom ramen för EU:s utbildningsprogram (Leonardo) har fördelats och göra en bedömning av effekterna. Rapporten skall ges in till Regeringskansliet (Utbildningsdepartementet) senast den 31 juli 2003. Fördelning och bedömning av effekter av medel som utbetalats efter detta datum lämnas i samband med årsredovisningen.

  3. Programkontoret skall i samråd med parterna på arbetsmarknaden och myndigheterna på utbildningsområdet utforma en särskild ansökningshandledning för programmet Leonardo da Vinci. Handledningen skall vara utformad efter svenska förhållanden och bygga på svensk terminologi. Avsikten är att handledningen skall öka tillgängligheten i programmet inför 2004 års ansökningsomgång.

  4. Programkontoret skall till Regeringskansliet (Näringsdepartementet) och Arbetsmarknadsstyrelsen kvartalsvis redovisa antalet personer som beviljats Interpraktikstipendier samt den totala kostnaden för dessa. Redovisningen skall vara uppdelad efter ålder, kön, utbildningsbakgrund samt arbetslöshetstid (antal dagar). Programkontoret skall i kvartalsrapporterna också redovisa hur många som uppbär dessa stipendier.

  5. Programkontoret skall till Regeringskansliet (Utbildningsdepartementet och Näringsdepartementet) redovisa utgiftsprognoser för åren 2003 till och med 2004 för samtliga anslag som myndigheten disponerar vid nedanstående prognostillfällen.

  6. Prognosen skall kommenteras både i förhållande till föregående prognostillfälle samt i förhållande till budgeten. De antaganden som ligger till grund för prognosen skall redovisas. Om möjligt skall prognosen också månadsfördelas för innevarande år så att jämförelser kan göras med faktiskt utfall.

Utgiftsprognoser lämnas senast:

– den 22 januari 2003, (prognos åren 2003 t.o.m. 2004),

– den 10 mars 2003, (prognos åren 2003 t.o.m. 2004),

– den 5 maj 2003, (prognos åren 2003 t.o.m. 2004),

– den 11 augusti 2003, (prognos åren 2003 t.o.m. 2004) och

– den 3 november 2003, (prognos åren 2003 t.o.m. 2004).
2Finansiering


2.1Anslag

2.1.1Tilldelade anslag

Utgiftsområde 16 Utbildning och universitetsforskning

25:79Internationella programkontoret för utbildningsområdet (ramanslag)40 795 tkr
25:79 ap.1Internationella programkontoret för utbildningsområdet (ram)26 995 tkr

Disponeras av Internationella programkontoret för utbildningsområdet
25:79 ap.2Statsbidrag för att främja internationell kontakter inom skolans område (ram)13 800 tkr

Disponeras av Internationella programkontoret för utbildningsområdet2.1.2Finansiella villkor för anslag (tkr)

Anslag/ap/dpAnslagskreditIndrag av anslags- beloppAnslagsbehållning som disponeras 2003
25:794050
25:79 ap.140503 %
25:79 ap.2003 %2.2Övriga villkor

(tkr)

Räntekontokredit

Belopp som förs till räntekontot

Låneram

IPK

4 000

3 400

22:1, ap 2

1 169 1

22:3, ap 2

1 600 1

25:3, ap 3

-

25:14, ap 6

-

25:72, ap 10

-

25:79, ap 1

26 995 1

25:79,ap 2

-

1 1/12 skall utbetalas varje månad från statsverkets checkräkning till Programkontorets räntekonto i Riksgäldskontoret.

Efter rekvisition utbetalas av Statens skolverk 300 tkr från anslaget 25:3 ap.3 Utveckling av nationella prov m.m. genom Statens skolverk (ram) till Programkontoret för fördelning till de projektansökare som av Programkontoret väljs ut att lämna in en fullständig ansökan i 2003 års ansökningsomgång inom EU-programmet Leonardo da Vinci och för insatser som syftar till att ta tillvara, vidareutveckla och sprida resultat från programmet.2.3Avgifter och bidrag

Villkor för bidragsfinansierad verksamhet

Programkontoret får ta emot bidrag från såväl statliga som icke-statliga finansiärer för sin verksamhet. Inkomsterna disponeras av myndigheten.

På regeringens vägnar


Thomas Östros
Jacob Johansson


Kopia till

Finansdepartementets budgetavdelning
Näringsdepartementet
Regeringskansliets förvaltningsavdelning, Ekonomienheten
Regeringskansliets revisionskontor
Riksdagens utbildningsutskott
Kammarkollegiet
Riksgäldskontoret
Ekonomistyrningsverket
Riksrevisionsverket
Statens skolverk
Högskoleverket

Senast uppdaterad: