Regeringsbeslut Nr: VII 1
2002-12-19 N2002/12040/TP
N2002/12259/BS
(slutligt)

Regleringsbrev för budgetåret 2003 avseende Statens haverikommission

Riksdagen har beslutat om Statens haverikommissions verksamhet för budgetåret 2003 (prop. 2002/03:1, utg.omr. 22, bet. 2002/03:TU1, rskr. 2002/03:69).

Regeringen beslutar att följande skall gälla under budgetåret 2003 för Statens haverikommission.1Verksamhet

PolitikområdeVerksamhetsområdeVerksamhetsgren
TransportpolitikForskning och analysHaveriutredningar


1.1Verksamhetsstyrning

Följande gäller för verksamheten inom Statens haverikommissions ansvarsområde.

Politikområde Transportpolitik

Mål
Säkerställa en samhällsekonomiskt effektiv och långsiktigt hållbar transportförsörjning för medborgarna och näringslivet i hela landet.

Verksamhetsområde Forskning och analys

Mål
Kontinuerligt förbättra kunskapen om transportsektorn med syfte att effektivt närma sig de transportpolitiska målen.

Verksamhetsgren Haveriutredningar

Mål
Återrapporteringen av verksamheten skall ske enligt följande indelning såvida inget annat anges: civil luftfart, civil sjöfart, järnvägstrafik, militär verksamhet samt annan verksamhet.

Mål: Bidra till att uppfylla det transportpolitiska delmålet om en säker trafik, dvs. att ingen skall dödas eller allvarligt skadas till följd av trafikolyckor inom transportsystemet. Statens haverikommission skall därtill med sin kompetens inom området också främja säkerheten inom andra samhällsektorer.

Återrapportering: Översiktlig redogörelse för hur verksamheten bidragit till uppfyllandet av det transportpolitiska delmålet om en säker trafik samt för hur verksamheten bidragit till främjandet av säkerheten inom andra samhällssektorer.

Mål: Fastställa olycksorsaken i varje undersökning.

Återrapportering: De fall där olycksorsaken inte har kunnat fastställas skall redovisas, jämföras över den senaste treårsperioden och kommenteras.

Mål: Ge sådana synpunkter och rekommendationer till tillsynsmyndigheterna att framtida olyckor och tillbud till olyckor förebyggs. Begära återrapportering från respektive tillsynsmyndighet om i vilken utsträckning åtgärder har vidtagits i enlighet med rekommendationerna.

Återrapportering: Andelen rekommendationer genomförda av tillsynsmyndigheterna skall redovisas och jämföras över den senaste treårsperioden. Andelen icke genomförda rekommendationer skall kommenteras. Kommentarer skall lämnas till de fall då rekommendationerna inte genomförts och Statens haverikommission inte delar tillsynsmyndighetens uppfattning.Övriga mål och återrapportering

Antalet inkomna och avgjorda ärenden respektive antalet inledda och avslutade undersökningar skall redovisas.

Fördelningen av de särskilda utredningskostnaderna för haveriutredningar skall redovisas, jämföras över den senaste treårsperioden och kommenteras. Förvaltningskostnaderna och intäkterna avseende förvaltningsdelen skall redovisas för verksamheten i dess helhet.

En översiktlig redogörelse för den kunskap som inhämtats i det internationella arbetet liksom för den nytta denna har för Statens haverikommissions verksamhet skall lämnas.

Statens haverikommission skall i årsredovisningen genom resultatindikatorer, nyckeltal eller på annat sätt visa huruvida myndighetens verksamhet bedrivits effektivt och med god hushållning. Redovisningen skall analyseras och kommenteras.

Utöver vad som anges i förordningen (2000:605) om årsredovisning och budgetunderlag skall delårsrapporten bestå av en sammanfattning av den verksamhet som bedrivits med tyngdpunkt på väsentliga prestationer och en bedömning av avvikelser i utfallet i förhållande till verksamhetsmål och budget.1.2Organisationsstyrning

Mål: Handläggningstiden för haveriutredningar skall begränsas till högst tolv månader för militära ärenden, civila sjöfartsärenden, järnvägstrafikärenden och ärenden rörande annan verksamhet samt till i genomsnitt sex månader för civila luftfartsärenden.

Återrapportering: Handläggningstiden för utredningar skall redovisas, jämföras över den senaste treårsperioden och kommenteras. Kommentarer skall lämnas till de fall där målet inte uppnåtts.
2Finansiering2.1Avgifter och bidrag

Villkor för bidragsfinansierad verksamhet

Förvaltningskostnaderna för budgetåret 2003 får uppgå till högst 13 530 000 kronor och skall betalas av Luftfartsverket, Sjöfartsverket, Banverket, Försvarsmakten och Statens räddningsverk. Regeringen föreskriver (prop. 2002/03:1, utg.omr. 22) en fördelning av förvaltningskostnaderna enligt följande om inte annat överenskommes mellan nämnda myndigheter:
  • Luftfartsverket 60 %
  • Sjöfartsverket 10 %
  • Banverket 5 %
  • Försvarsmakten 10 %
  • Statens räddningsverk 15 %

De särskilda utredningskostnaderna, som föranleds av enskilda undersökningar, skall betalas av berörda myndigheter enligt nedan:

  • Luftfartsverket civila luftfartsärenden
  • Sjöfartsverket civila sjöfartsärenden
  • Banverket järnvägsrelaterade ärenden
  • Försvarsmakten militära ärenden
  • Statens räddningsverk övriga ärenden

Både förvaltningsutgifterna och de särskilda utredningsutgifterna skall månadsvis faktureras de betalningsansvariga myndigheterna.

Övriga villkor

Statens haverikommission har tillgång till en kredit på räntekontot i Riksgäldskontoret på 4 000 000 kronor.

Statens haverikommission disponerar under budgetåret 2003 en låneram på 600 000 kronor i Riksgäldskontoret för investeringar i anläggningstillgångar som används i verksamheten.

På regeringens vägnar


Leni Björklund
Marcus Nordmeyer


Kopia till

Trafikutskottet
Statsrådsberedningen
Försvarsdepartementet/EPS, CIV
Finansdepartementet/BA
Näringsdepartementet/BS, ADM
Försvarsmakten
Statens räddningsverk
Riksrevisionsverket
Ekonomistyrningsverket
Riksgäldskontoret
Banverket
Sjöfartsverket
Luftfartsverket

Senast uppdaterad: