Regeringsbeslut 27 d
2002-12-19 S2002/9927/SK
(delvis)

Regleringsbrev för budgetåret 2003 avseende Läkemedelsverket

Riksdagen har beslutat om Läkemedelsverkets verksamhet för budgetåret 2003 (prop. 2002/03:1, bet. 2002/03:SoU1, rskr. 2002/03:81).

Regeringen beslutar att följande skall gälla under budgetåret 2003 för Läkemedelsverket och nedan angivna anslag.1Verksamhet

PolitikområdeVerksamhetsområdeVerksamhetsgren
Hälso- och sjukvårdspolitikHälso- och sjukvårdLäkemedel
Läkemedelsnära produkter
Medicintekniska produkter
Särskild uppdragsverksamhet


1.1Verksamhetsstyrning

Följande gäller för verksamheten inom Läkemedelsverkets ansvarsområde.

Politikområde Hälso- och sjukvårdspolitik

Mål
Vårdens kvalitet och tillgänglighet skall förbättras. 1

1 Övriga aktörer vars verksamhet skall bidra till målet är Socialstyrelsen, Smittskyddsinstitutet, Hälso- och sjukvårdens ansvarsnämnd och Statens beredning för medicinsk utvärdering.


Verksamhetsområde Hälso- och sjukvård


Återrapportering

Verksamhetsgren Läkemedel

Mål
  1. Läkemedelsförsörjningen skall utvecklas och bli mer kostnadseffektiv.
  2. Den primära handläggningstiden för ansökan om klinisk prövning av läkemedel skall vara högst trettio dagar under år 2003.
  3. Läkemedelsverket skall verka för att öka tillgången till väldokumenterade läkemedel avsedda för barn.

Återrapportering
  1. Redovisning av Läkemedelsverkets insatser och analys av målupp­fyllelsen.
  2. Redovisning av handläggningstiderna.
  3. En redovisning av insatserna skall lämnas till regeringen senast den 1 juni 2003.

Verksamhetsgren Läkemedelsnära produkter

Mål
Ärendebalansen för frilistade naturmedel skall minska väsent­ligt.

Återrapportering
Redovisning av ärendebalansen rörande frilistade naturmedel.

Verksamhetsgren Medicintekniska produkter

Mål
Verksamheten skall utvecklas och ärendebalanserna minska.

Återrapportering
Redovisning av ärendebalanserna.

Verksamhetsgren Särskild uppdragsverksamhet


Återrapportering
Redovisning av uppdragsverksamheten och bedömning av om den har gagnat målet för Läkemedelsverkets huvudsakliga verksamhet.


Övriga mål och återrapportering

Översiktlig redovisning av hur verksamheten bedrivs vid verket och i samverkan med andra berörda myndigheter.

Redovisning av antaluppdrag att utvärdera ansökningar av nya läkemedel samt övriga utredningar med anknytning till det europeiska gemensamma kontrollsystemet samt kostnaderna för dessa.

Redovisning av insatserna rörande information om rationell och kostnadseffektiv användning av läkemedel och läkemedelsnära produkter.

Redovisning av hur stort bidrag som Läkemedelsverket erhållit från Socialstyrelsen för verksamheten avseende medicintekniska produkter för år 2002. Redovisningen skall lämnas senast den 31 mars 2003.

Läkemedelsverkets ekonomiska resultat skall redovisas enligt den struktur som anges i den översiktliga budgeten.1.2Uppdrag

1. Läkemedelsverket skall efter dialog med Socialdepartementet redovisa projekt som finansieras genom överenskommelserna mellan staten och landstingen om ersättningar till hälso- och sjukvården. Redovisningen skall ha inkommit till Socialdepartementet före den 1 mars 2003.

2. Läkemedelsverket skall senast den 1 april 2003 redovisa nuvarande och planerade insatser för att utveckla de informationsinsatser, som verket har ansvar för samt ge synpunkter på verkets framtida roll och uppgifter inom läkemedelsområdet. Redovisningen skall även avse utvecklingen av internetbaserade tjänster.

3. Läkemedelsverket skall följa förskrivningen av centralstimulerande läkemedel för behandling på indikationen ADHD. Uppdraget omfattar såväl godkända läkemedel som läkemedel som erhålls genom licens från Läkemedelsverket. Uppdraget skall avrapporteras senast den 30 november 2003.

4. Läkemedelsverket skall redovisa utgiftsprognoser för åren 2003 till och med 2006 för den budget som Läkemedelsverket disponerar vid nedanstående prognostillfällen.

Prognosen skall kommenteras både i förhållande till föregående prognostillfälle och i förhållande till budgeten. De antaganden som ligger till grund för prognosen skall redovisas. Om möjligt skall prognosen också månadsfördelas för innevarande år så att jämförelser kan göras med faktiskt utfall.

Prognoser och kommentarer skall vara Socialdepartementet tillhanda senast

1. Onsdagen den 22 januari 2003

2. Måndagen den 10 mars 2003

3. Onsdagen den 7 maj 2003

4. Måndagen den 11 augusti 2003

5. Måndagen den 3 november 2003
2Finansiering2.1Övriga villkor

tkr Räntekontokredit Låneram
Läkemedelsverket 10 000 55 0002.2Avgifter och bidrag

Beräknad budget för avgiftsbelagd verksamhet 2003

Verksamhet där avgiftsintäkterna disponeras (tkr)
VerksamhetÖver- / Underskott t.o.m. 2001Över- / Underskott 2002Intäkter 2003Kostnader 2003Över- / Underskott 2003Ackumulerat över- / underskott, utgående 2003
Offentligrättslig verksamhet

Läkemedel42 43237 300221 000206 00015 00094 732
Läkemedelsnära produkter3 635019 60019 60003 635
Medicintekniska produkter2 013014 50014 50002 013
Summa48 08037 300255 100240 10015 000100 380
Tjänsteexport

Läkemedel0-20 00020 00040 000-20 000-40 000
Summa0-20 00020 00040 000-20 000-40 000

Ekonomiskt mål för avgiftsbelagd verksamhet

Det ekonomiska målet för verksamheten är att respektive verksamhet skall bedrivas med full kostnadstäckning. Undantag gäller för tjänsteexport som utgör Läkemedelsverkets skyldighet att delta i det gemensamma europeiska godkännandesystemet m.m. för läkemedel.

Villkor för avgiftsbelagd verksamhet

Läkemedelsverkets verksamhet skall finansieras med avgifter. Avgif­ternas storlek bestäms av regeringen förutom vad gäller avgifterna för kontroll av kosmetiska och hygieniska produkter samt teknisk sprit för vilka Läkemedelsverket får besluta om. Verksamheten avseende medicinteknik finansieras också genom bidrag från Socialstyrelsen.

Inkomsterna får disponeras av Läkemedelsverket.

Villkor för bidragsfinansierad verksamhet

Läkemedelsverket får ta emot bidrag från Socialstyrelsen för verksamhet rörande information om läkemedel.

Läkemedelsverket får ta emot bidrag från Socialstyrelsen för del­finansiering av verksamheten avseende medicintekniska produkter.

På regeringens vägnar


Lars Engqvist
Birgitta Bratthall


Kopia till

Finansdepartementets budgetavdelning
Regeringskansliets Förvaltningsavdelning, Ekonomienheten
Regeringskansliets revisionskontor
Socialutskottet
Socialstyrelsen
Smittskyddsinstitutet
Institutet för psykosocial medicin
Statens folkhälsoinstitut
Läkemedelsförmånsnämnden
Apoteket AB
Riksgäldskontoret
Ekonomistyrningsverket
Riksrevisionsverket