Regeringsbeslut
2002-12-20 UD02/1885/EIM

Regleringsbrev för budgetåret 2003 avseende Styrelsen för ackreditering och teknisk kontroll

Riksdagen har beslutat om Styrelsens för ackreditering och teknisk kontroll (SWEDAC:s) verksamhet för budgetåret 2003 (prop. 2002/03:1, utg.omr. 24, bet. 2002/03:NU1, rskr. 2002/03:75).

Regeringen beslutar att följande skall gälla under budgetåret 2003 för SWEDAC och nedan angivna anslag.1Verksamhet

PolitikområdeVerksamhetsområdeVerksamhetsgren
Utrikeshandel, export- och investeringsfrämjandeInternationell handel och inre marknadenInternationellt samarbete
Nationella kontrollordningar för bedömning av överensstämmelse med uppställda säkerhetskrav
Samordning av marknadskontroll
Internationellt utvecklingsarbete
Ackrediteringsverksamhet m.m.
NäringspolitikEnkla och ändamålsenliga regler, tillstånd och tillsynMetrologi
Internationellt samarbete


1.1Verksamhetsstyrning

Följande gäller för verksamheten inom Styrelsen för ackreditering och teknisk kontrolls ansvarsområde.

Politikområde Utrikeshandel, export- och investeringsfrämjande

Mål
En effektiv inre marknad och en öppen handelspolitik i EU, ett förstärkt multilateralt handelssystem inom WTO, ökad svensk export och ökade utländska direktinvesteringar i Sverige.1

1 Övriga myndigheter, organisationer och anslag vars verksamhet skall bidra till målet är SIS - Standardiseringen i Sverige, Kommerskollegium, AB Svensk Exportkredit, Exportkreditnämnden (EKN), Exportrådet, Invest in Sweden Agency (ISA), Näringslivsutvecklng i Östersjöreginen och Avgifter till internationella handelsorgansationer.


Verksamhetsområde Internationell handel och inre marknaden

Mål
Bidra till en effektiv inre marknad och en öppen handelspolitik i EU samt ett förstärkt multilateralt handelssystem.

Återrapportering
Bedömning av hur verksamheten har bidragit till att uppfylla målet, i de delar där detta är relevant för SWEDAC, skall framgå genom redovisningen av verksamhetsgrenen, enligt nedan.

Verksamhetsgren Internationellt samarbete

Mål
1) Målet är genomförande av öppna och harmoniserade tekniska kontrollordningar som bidrar till en effektiv inre marknad, ett öppet och starkt globalt handelssystem och fortsatta handelspolitiska liberaliseringar.

2) Målet för det europeiska och internationella samarbetet med andra ackrediteringsorgan och motsvarande är enhetliga och öppna ackrediteringssystem och normer om ömsesidigt godtagande av resultat från provningar, certifieringar och andra bevis om överensstämmelse som undanröjer tekniska handelshinder.


Återrapportering
1) Redovisning av hur väsentliga insatser eller prestationer genomförts främst inom EU, SOGS (Senior Officials for Standardization and Conformity Assessment), WTO, MRA (Mutual Recognition Agreement) och UN/ECE (Economic Commission for Europe) samt de uppnådda effekter som dessa insatser och prestationer bedömts ha haft.

2) SWEDAC skall redovisa hur väsentliga insatser eller prestationer genomförts inom särskilt EA (European Cooperation for Accreditation), ILAC (International Laboratory Accreditation Cooperation), IAF (International Accreditation Forum), ISO (International Organisation for Standardization), IEC (International Electrotechnical Commission), CEN (Comité Européen de Normalisation), och GLP (Good Laboratory Practice) CCA (Common Criteria Arrangement) samt de uppnådda effekter som dessa insatser och prestationer bedömts ha haft.

Verksamhetsgren Nationella kontrollordningar för bedömning av överensstämmelse med uppställda säkerhetskrav

Mål
1) Målet är att nationellt utveckla och i samråd med berörda myndigheter upprätthålla kontrollordningar i öppna system (under konkurrens) som dels ger en tillfredsställande säkerhet vad gäller liv, hälsa och miljö, dels står i överensstämmelse med principerna inom EU och även i övrigt godtas internationellt.

2) Beslut om ackreditering och förordnande av kontrollorgan som skall anmälas till EU för uppgifter i samband med bedömning av överensstämmelse enligt bestämmelser som gäller för EES skall – under förutsättning att organen vid ansökningstillfället uppfyller ställda krav – kunna meddelas inom ramen för högst tre månaders arbetsinsats (egen hantering och egen ledtid).


Återrapportering
1) Redovisningar av viktigare förändringar avseende tillståndet och uppnådda effekter. Redovisning av vad som återstår att göra för att genomföra systemet med öppna kontrollordningar.

2) Resultatredovisningen skall innehålla uppgifter om servicemått, redovisade i form av handläggningstider för olika ärendekategorier.

Verksamhetsgren Samordning av marknadskontroll

Mål
Målet är att svenska myndigheter skall genomföra en effektiv och behovsanpassad marknadskontroll samt att inom EU verka för öppenhet och harmonisering av marknadskontroll.

Återrapportering
Redovisning av insatser och uppnådda effekter av dessa.

Verksamhetsgren Internationellt utvecklingsarbete

Mål
Målet är att SWEDAC med beaktande av tillgängliga personella resurser skall stödja kandidatländer till EU i deras uppbyggnad av infrastruktur för teknisk kontroll, med särskild fokusering på Östersjöländer och Turkiet samt på motsvarande sätt även Ryssland, Kroatien och Förbundsrepubliken Jugoslavien.

Återrapportering
SWEDAC skall redovisa omfattningen och inriktningen av verksamheten samt även redovisa motsvarande beträffande stödinsatser mot utvecklingsländer i enlighet med förpliktelsen i WTO:s TBT-överenskommelse.

Verksamhetsgren Ackrediteringsverksamhet m.m.

Mål
1) Målet är att SWEDAC:s kompe­tensprövningar nationellt och internationellt skall leda till acceptans av och förtroende för de ackrediterade organens provningar, besiktningar, certifieringar och andra bevis om överensstämmelse.

2) Ackrediteringsverksamheten skall hålla en hög kvalitet, vara prisvärd och innefatta god service till uppdragsgivarna.


Återrapportering
Resultatredovisningen skall innehålla uppgifter om prisutveckling samt tids-serier med nyckeltal för prestationer och produktivitet, t.ex.

- servicemått, redovisade i form av handläggningstider för olika ärendekategorier och genom periodiska kundundersökningar,

- produktivitetsmått, redovisade i form av beläggningsgrad för personal, beräknad som fakturerbar arbetstid i förhållande till tillgänglig arbetstid.

Politikområde Näringspolitik

Mål
En hållbar ekonomisk tillväxt och en ökad sysselsättning genom fler och växande företag. 2

2 Myndigheter vars verksamhet skall bidra till målet är Konkurrensverket, Sveriges geologiska undersökning (SGU), Rymdstyrelsen, Patent- och registreringsverket (PRV), Patentbesvärsrätten (PBR), Elsäkerhetsverket, Verket för näringslivsutveckling, Verket för Innovationssystem (VINNOVA), Institutet för tillväxtpolitiska studier, Styrelsen för ackreditering och teknisk kontroll, Turistdelegationen.


Verksamhetsområde Enkla och ändamålsenliga regler, tillstånd och tillsyn

Mål
Målet är att säkerställa goda grundläggande förutsättningar inom näringslivet och ett enkelt regelverk för företagande.

Återrapportering
Bedömning av hur verksamheten har bidragit till att uppfylla målet, i de delar där detta är relevant för SWEDAC, skall framgå genom redovisningen av SWEDAC.s verksamhetsgren enligt nedan.

SWEDAC skall särskilt redovisa sin förvaltning av och engagemang i den s.k. NIO-gruppen och därtill relaterade samarbete med EFS rådet.

Verksamhetsgren Metrologi

Mål
1) Målet för legal metrologi och ädelmetallkontroll är att, genom behovsanpassad reglering och effektiv tillsyn skydda konsumenterna mot oriktiga mät- och mängduppgifter samt oriktig märkning av ädelmetallarbeten, uppnå konkurrens på lika villkor och skapa förutsättningar för internationell handel.

2) Målet är att genom teknisk tillsyn över riksmätplatser säkerställa att dessa uppfyller kraven i internationella standarder för laboratorieverksamhet.


Återrapportering
1) Bedömning av hur verksamheten bidragit till att målen uppfylls. SWEDAC skall redovisa vilka insatser som genomförts och resultatet av dessa. Tillsynsrapporter skall tillställas Näringsdepartementet.

2) Tillsynsrapport skall tillställas Näringsdepartementet.

Verksamhetsgren Internationellt samarbete

Mål
SWEDAC skall verka för en behovsanpassad regelgivning som bidrar till en effektiv inre marknad och en fungerande internationell handel.

Återrapportering
Redovisning av hur väsentliga insatser eller prestationer genomförts främst inom EU, WELMEC (European Cooperation in legal metrology), OIML (Organisation Internationale de Métrologie Légale) och CCM (Convention on the control and marking af articles of precious metals).


1.2Organisationsstyrning

Den interna kvaliteten skall hålla en hög nivå och präglas av ständig förbättring. Genom interna revisioner och kontinuerliga uppföljningar av klagomål skall SWEDAC försäkra sig om att krav och åtaganden i lagar och förordningar, regleringsbrev, verksamhetsmanualer, rutiner, intern information och avtal tillgodoses. Påtalade brister i kvalitet, service och effektivitet skall genast åtgärdas.

SWEDAC skall på ett serviceinriktat sätt ge god assistans vid lämnande av upplysningar och råd till Regeringskansliet, andra myndigheter, organisationer och enskilda rörande tekniska kontrollordningar och verksamheten i övrigt.

Återrapportering: Kvalitetsmått, redovisade som omfattning av interna revisioner, handläggningstid för inkommande klagomål och andel avvikelser från interna revisioner som åtgärdats och utvärderats inom 240 dagar.1.3Uppdrag

1) SWEDAC skall fortsätta sitt arbete med att integrera miljöledningssystemet. Redovisning skall ske enligt riktlinjerna i regeringsbeslut om detta (beslut 2001-11-15, M2001/4509/Kn).

2) SWEDAC:s tillsyn över riksmätplatserna skall omfatta såväl teknisk tillsyn som s.k. systemteknisk tillsyn. Kostnaderna för tillsynen får uppgå till högst 254 000 kronor och belasta anslaget UO24, 38:10, Upprätthållande av nationell metrologi m.m. Resultatet från tillsynen skall senast den 1 februari 2004 rapporteras till Sveriges Provnings- och Forskningsinstitut AB (SP) och dess metrologiska råd, Statens Strålskyddsinstitut (SSI) samt Näringsdepartementet.

3) SWEDAC skall i anslutning till delårsrapporten redovisa initiativ på verksamhetsområdet som då är under beredning inom kommissionen.

4) SWEDAC skall redovisa utgiftsprognoser för åren 2003 till och med 2006 för samtliga anslag/anslagsposter som myndigheten disponerar vid nedanstående prognostillfällen.

Prognosen skall kommenteras både i förhållande till föregående prognostillfälle samt i förhållande till budgeten. De antaganden som ligger till grund för prognosen skall redovisas. Om möjligt skall prognosen också månadsfördelas för innevarande år så att jämförelser kan göras med faktiskt utfall.

Redovisningen skall ske senast den

- 22 januari (prognos åren 2003-2006)

- 10 mars (prognos åren 2003-2006)

- 7 maj (prognos åren 2003-2006)

- 11 augusti (prognos åren 2003-2006)

- 3 november (prognos åren 2003-2006)

5) SWEDAC skall förvara av riksmätplatserna årligen upprättade och av deras revisorer vidimerade inventarieförteckningar över av staten finansierad och därmed tillhörig mätteknisk utrustning och mätnormaler.
2Finansiering


2.1Anslag

2.1.1Tilldelade anslag

Utgiftsområde 24 Näringsliv

39:1Styrelsen för ackreditering och teknisk kontroll: Myndighetsverksamhet (ramanslag)19 207 tkr

Disponeras av Styrelsen för ackreditering och teknisk kontroll2.1.2Finansiella villkor för anslag (tkr)

Anslag/ap/dpAnslagskreditIndrag av anslags- beloppAnslagsbehållning som disponeras 2003
39:1003 %2.2Övriga villkor

Övrigt

(tkr)

Belopp som förs till räntekontot1

Låneram

39:1

SWEDAC: Myndighetsverksamhet

19207

3000


1Utbetalas med 1/12 varje månad.
2.3Avgifter och bidrag

Beräknad budget för avgiftsbelagd verksamhet 2003

Verksamhet där avgiftsintäkterna disponeras (tkr)
VerksamhetÖver- / Underskott t.o.m. 2001Över- / Underskott 2002Intäkter 2003Kostnader 2003Över- / Underskott 2003Ackumulerat över- / underskott, utgående 2003
Avgiftsbelagd verksamhet

Legal mätteknik781-8102 8603 600-740-769
Ädelmetallkontroll-402-170630800-170-742
Uppdragsverksamhet4 400-60081 80081 80003 800
Summa4 779-1 58085 29086 200-9102 289
Tjänsteexport

Tjänsteexport0015 00015 00000
Summa0015 00015 00000

Avgiftsbelagd verksamhet
Legal mätteknik
Avgifter för legal mätteknik som tas ut med stöd av 8 § förordningen (1993:1066) om måttenheter, mätningar och mätdon får disponeras av SWEDAC.

Ädelmetallkontroll
Avgifter för ädelmetallkontroll som tas ut med stöd av 10 § lagen (1999:779) om handel med ädelmetallarbeten och 5 § förordningen (1999:780) om handel med ädelmetallarbeten får disponeras av SWEDAC.

Uppdragsverksamhet
SWEDAC:s uppdragsverksamhet skall finansieras med avgifter enligt 26 § förordningen (1993:1065) om teknisk kontroll. Inkomsterna från avgifter får disponeras av SWEDAC.

På regeringens vägnar


Leif Pagrotsky
Staffan Eklöf


Kopia till

Utrikesdepartementet/PLAN-BUD
Utrikesdepartementet/RS
Finansdepartementet/Ba
Näringsdepartementet/NL
Riksgäldskontoret
Riksrevisionsverket
Ekonomistyrningsverket
Statens strålskyddsinstitut (SSI)
Sveriges Provnings- och Forskningsnämnd AB (SP)
Riksdagen, näringsutskottet
Försvarets Materielverk (FMV)
Försvarsdepartementet/Civ
Utrikesdepartementet/ESEK

Senast uppdaterad: