Regeringsbeslut Nr: 5
2002-12-20 Jo2002/3076 (delvis)

Regleringsbrev för budgetåret 2003 avseende Statens växtsortnämnd

Riksdagen har beslutat om Statens växtsortnämnds verksamhet för budgetåret 2003 (prop. 2002/03:1, utg.omr. 23, bet. 2002/03:MJU2, rskr. 2002/03:83.).

Regeringen beslutar att följande skall gälla under budgetåret 2003 för Statens växtsortnämnd (SVN) och nedan angivna anslag.1Verksamhet


Statens växtsortnämnds verksamhet återfinns inom följande politikområde med tillhörande verksamhetsområde och verksamhetsgren:

PolitikområdeVerksamhetsområdeVerksamhetsgren
LivsmedelspolitikVäxtkontroll och växtskyddVäxtsortprövning


1.1Verksamhetsstyrning

Följande gäller för verksamheten inom Statens växtsortnämnds ansvarsområde.

Politikområde Livsmedelspolitik

Mål
En ekologisk, ekonomiskt och socialt hållbar livsmedelspolitik.

Verksamhetsområde Växtkontroll och växtskydd

Mål
En effektiv och hållbar växtodling.

Verksamhetsgren Växtsortprövning

Mål
Växtodlingen i hela landet skall ha tillgång till sådana växtsorter som ger möjlighet för en växtodling som är anpassad till odlingsförutsättningarna i landet och till behovet av en uthållig växtodling.

SVN skall pröva ärenden i fråga om godkännande av växtsorter för intagning i sortlistan med utgångspunkt i målet för verksamhetsområdet.

SVN skall aktivt delta i internationellt arbete inom sitt ansvarsområde.


Återrapportering
SVN skall redovisa vad som under året vidtagits för att öka tillgången av växtsorter som uppfyller målet för verksamhetsområdet. SVN skall vidare redovisa antalet inkomna ansökningar och registrerade sorter vad avser växtförädlarrätt och sortlista.

SVN skall rapportera vilka kriterier som nämnden väger in i sin bedömning vad avser godkännande av växtsorter för intagning i sortlistan samt utfallet av prövade ärenden.

SVN skall redovisa den internationella utvecklingen inom sitt ansvarsområde. Redovisningen skall omfatta utvecklingen inom UPOV och CPVO samt utvecklingen inom andra organisationer där aktuella frågor för SVN:s ansvarsområde behandlas.
2Finansiering


2.1Anslag

2.1.1Tilldelade anslag

Utgiftsområde 23 Jord- och skogsbruk, fiske med anslutande näringar

43:3Statens växtsortnämnd (ramanslag)1 993 tkr

Disponeras av Statens växtsortnämnd2.1.2Finansiella villkor för anslag (tkr)

Anslag/ap/dpAnslagskreditIndrag av anslags- beloppAnslagsbehållning som disponeras 2003
43:33003 %2.2Övriga villkor

(tkr)

Räntekontokredit

Belopp som förs till räntekontot

Låneram

Statens växtsortnämnd

-

-

-
2.3Avgifter och bidrag

Beräknad budget för avgiftsbelagd verksamhet 2003

Verksamhet där avgiftsintäkterna inte disponeras (tkr)
VerksamhetRedovisas mot inkomst- / undertitelÖver- / Underskott t.o.m. 2001Över- / Underskott 2002Intäkter 2003Kostnader 2003Över- / Underskott 2003Ackumulerat över- / underskott, utgående 2003
Offentligrättslig verksamhet


Registreringsverksamhet2552-35601 7951 7950-356
Summa
-35601 7951 7950-356

Villkor för avgiftsbelagd verksamhet

SVN:s registreringsverksamhet skall finansieras med avgifter. Avgifternas storlek bestäms av nämnden, dock inte i de fall som avses i 15 § avgiftsförord­ningen (1992:191). Inkomsterna redovisas mot inkomsttitel 2552 Övriga offentligrättsliga avgifter.3Undantag EA-regler

SVN undantas från kravet att lämna delårsrapport enligt 8 kap. förordningen (2000:605) om årsredovisning och budgetunderlag.

SVN skall inte tillämpa räntekonto med kredit i Riksgäldskontoret enligt kapitalförsörjningsförordningen (1996:1188).

SVN skall inte finansiera investeringar i anläggningstillgångar som används i verksamhet med lån i Riksgäldskontoret enligt kapitalförsörjningsförordningen (1996:1188). Sådana investeringar skall istället finansieras med medel från anslaget 43:3 Statens växtsortnämnd.På regeringens vägnar


Ann-Christin Nykvist
Marianne Sjöblom


Kopia till

Riksdagens miljö- och jordbruksutskott
Finansdepartementet/BA
Riksgäldskontoret
Ekonomistyrningsverket
Riksrevisionsverket

Senast uppdaterad: