Regeringsbeslut Nr: 45
2002-12-19 Ku2002/2702/Sam (delvis) m.fl.

Regleringsbrev för budgetåret 2003 avseende utgiftsområde 17 anslaget 27:4 Forskning och dokumentation om medieutvecklingen

Riksdagen har beslutat om bidrag till forskning och dokumentation om medieutvecklingen för budgetåret 2003 (prop. 2002/03:1, utg.omr. 17, bet. 2002/03:KrU1, rskr. 2002/03:57).

Regeringen beslutar att följande skall gälla under budgetåret 2003 för bidraget till forskning och dokumentation om medieutvecklingen.1Verksamhet

PolitikområdeVerksamhetsområdeVerksamhetsgren
Mediepolitik

2Finansiering


2.1Anslag

2.1.1Tilldelade anslag

Utgiftsområde 17 Kultur, medier, trossamfund och fritid

27:4Forskning och dokumentation om medieutvecklingen (obetecknat anslag)1 662 tkr

Disponeras av Göteborgs universitet

Villkor

27:4 Forskning och dokumentation om medieutvecklingen

- Anslaget får användas för kostnader för information om forsknings­resultat och för att utarbeta mediestatistik m.m. vid den svenska avdelningen av Nordiska dokumentationscentralen för masskommu­nikationsforskning (Nordicom). Rapporten Mediebarometern med en räckviddsundersökning av svenska medievanor skall ges ut under 2003.

- Nordicom skall ansvara för grundläggande dokumentation av ägarför­hållanden i svenska massmedier. Uppdraget innebär bl.a. att Nordicom skall ansvara för uppdatering av den databas om medie­ägande som byggts upp i samarbete med Rådet för mångfald inom massmedierna samt att på olika sätt göra denna information tillgäng­lig.

- Medlen under anslagsposten skall utbetalas varje månad med en tolfte­del av anslagsbeloppet till Göteborgs universitets räntekonto i Riksgäldskontoret.

Återrapportering

- Nordicom skall senast den 1 mars 2003 lämna en redogörelse till Kulturdepartementet för verksamheten och bidragets användning under 2002. För verksamheten 2003 skall redogörelsen lämnas senast den 1 mars 2004. Mål för verksamheten återfinns i regleringsbrev för Göteborgs universitet (utg. omr. 16). Redovisningen skall avse data­insamling, publicerade skrifter, kvalitetssäkring, uppgifter om användningen av Nordicoms material, kostnader för genomförande av Mediebarometern och inkomster vid försäljning av rapporten. Redovisningen skall även omfatta Nordicoms totala kostnader och intäkter för den verksamhet som täcks av bidraget till Forskning och dokumenta­tion om medieutvecklingen. Samtliga redovisade uppgifter skall jämföras med motsvarande uppgifter för 2001. Särskild uppmärk­samhet skall i redovisningen ägnas åt arbetet med grundläg­gande dokumentation av ägarförhållanden i svenska massmedier.

- Nordicom skall senast den 1 mars 2003 lämna budgetunderlag för 2004 till Kulturdepartementet. Budgetunderlaget skall innehålla Nordicoms förslag till finansiering av verksamheten för de tre när­mast följande åren.
2.1.2Finansiella villkor för anslag (tkr)

Anslag/ap/dpAnslagskreditIndrag av anslags- beloppAnslagsbehållning som disponeras 2003
27:400Inget

På regeringens vägnar


Marita Ulvskog
Pia Kjellander


Kopia till

Riksdagens kulturutskott
Finansdepartementet/Ba
Regeringskansliets förvaltningsavdelning, RK Ekonomi
Riksgäldskontoret
Riksrevisionsverket
Ekonomistyrningsverket
Statens kulturråd
Nordicom