Regeringsbeslut Nr: 55
2002-12-19 U2002/4735/DK (delvis)

Regleringsbrev för budgetåret 2003 avseende Teaterhögskolan i Stockholm

Riksdagen har beslutat om Teaterhögskolan i Stockholms verksamhet för budgetåret 2003 (prop. 2002/03:1, utg.omr. 16, bet. 2002/03:UbU1, rskr. 2002/03:62).

Regeringen beslutar att följande skall gälla under budgetåret 2003 för Teaterhögskolan i Stockholm och nedan angivna anslag.1Verksamhet

PolitikområdeVerksamhetsområdeVerksamhetsgren
UtbildningspolitikHögskoleverksamhetGrundläggande högskoleutbildning med stödfunktioner


1.1Verksamhetsstyrning

Följande gäller för verksamheten inom Teaterhögskolan i Stockholms ansvarsområde.

Politikområde Utbildningspolitik

Verksamhetsgren Grundläggande högskoleutbildning med stödfunktioner

Mål

Mål för grundutbildningen

Teaterhögskolan i Stockholm skall anordna utbildning inom utbildningsområdet teater.

2Finansiering


2.1Anslag

2.1.1Tilldelade anslag

Utgiftsområde 16 Utbildning och universitetsforskning

25:70Teaterhögskolan i Stockholm: Grundutbildning (ramanslag)25 930 tkr
25:70 ap.1Takbelopp (ram)24 832 tkr

Disponeras av Teaterhögskolan i Stockholm
25:70 ap.2Högskolepedagogisk utbildning av lärare (ram)22 tkr

Disponeras av Teaterhögskolan i Stockholm
25:70 ap.3Lokalkostnader (ram)1 076 tkr

Disponeras av Teaterhögskolan i Stockholm

Villkor

25:70 ap.1 Takbelopp

Anslagspost 1

Per capita-ersättningen för helårsstudenter och helårsprestationer inom de olika utbildningsområdena anges under Gemensamma bestämmelser för universitet och högskolor m.m., avsnittet 2 Ekonomisk redovisning, 2.2 Verksamhetsgrenen Grundläggande högskoleutbildning med stödfunktioner punkt 7.2.1.2Finansiella villkor för anslag (tkr)

Anslag/ap/dpAnslagskreditIndrag av anslags- beloppAnslagsbehållning som disponeras 2003
25:7000
25:70 ap.1003 %
25:70 ap.2003 %
25:70 ap.3003 %2.2Övriga villkor

(tkr)

Räntekonto-kredit

Belopp som förs till räntekontot1

Låneram2

Teaterhögskolan i Stockholm

2 871

3 000

25:70

25 930

25:73 ap. 18

2 778

1 Överföring sker med 1/12 varje månad.

2 Låneram i Riksgäldskontoret för investeringar i anläggningstillgångar som används i verksamheten.

2.3Avgifter och bidrag

Beräknad budget för avgiftsbelagd verksamhet 2003

Verksamhet där avgiftsintäkterna disponeras (tkr)
VerksamhetÖver- / Underskott t.o.m. 2001Över- / Underskott 2002Intäkter 2003Kostnader 2003Över- / Underskott 2003Ackumulerat över- / underskott, utgående 2003
Offentligrättslig verksamhet

Avgifter enligt 4 §1000000
Summa000000
Uppdragsverksamhet

Beställd utbildning000000
Uppdragsutbildning000000
Uppdragsforskning000000
Summa000000
Offentligrättslig verksamhet

Övriga avgifter inom grundläggande högskoleutbildning000000
Övriga avgifter inom forskning och forskarutbildning000000
Summa000000

Villkor för avgiftsbelagd verksamhet

1 Avgiftsförordningen (1992:191)

Villkor

För villkor för den avgiftsfinansierade verksamheten se vidare under Gemensamma bestämmelser för universitet och högskolor, avsnittet 2 Ekonomisk redovisning, 2.1 Gemensam redovisning för verksamhetsgrenarna punkt 9.

På regeringens vägnar

Senast uppdaterad: