Regeringsbeslut Nr: 55
2002-12-19 U2002/4735/DK (delvis)

Regleringsbrev för budgetåret 2003 avseende Södertörns högskola

Riksdagen har beslutat om Södertörns högskolas verksamhet för budgetåret 2003 (prop. 2002/03:1, utg.omr. 16, bet. 2002/03:UbU1, rskr. 2002/03:62).

Regeringen beslutar att följande skall gälla under budgetåret 2003 för Södertörns högskola och nedan angivna anslag.1Verksamhet

PolitikområdeVerksamhetsområdeVerksamhetsgren
UtbildningspolitikHögskoleverksamhetGrundläggande högskoleutbildning med stödfunktioner
Forskning och forskarutbildning med stödfunktioner eller konstnärligt utvecklingsarbete med stödfunktioner m.m.


1.1Verksamhetsstyrning

Följande gäller för verksamheten inom Södertörns högskolas ansvarsområde.

Politikområde Utbildningspolitik

Verksamhetsgren Grundläggande högskoleutbildning med stödfunktioner

Mål

Examinationsmål

För fyraårsperioderna 2001–2004 respektive 2005–2008 gäller tills vidare följande examinationsmål (lägsta antal avlagda examina).

Examen

Mål

2001–2004

Planeringsförut-sättning 2005–2008

Magisterexamen med ämnesdjup

210

1

Lärarexamen med riktning mot tidigare år2

Lärarexamen med riktning mot senare år2

190

250

1 Examinationen bör vara på minst samma nivå som under perioden 2001–2004.

2 Inklusive examina inom motsvarande äldre utbildningar.

Minst en tredjedel av antalet lärarexamina bör ha en inriktning mot matematik, naturvetenskap eller teknik.

Återrapportering

Årliga utfall i förhållande till ovanstående mål skall redovisas i årsredovisningen.

Mål helårsstudenter

Antalet helårsstudenter 2003 totalt och inom de naturvetenskapliga och tekniska utbildningsområdena bör öka i förhållande till 2002.

Inom det konstnärliga utbildningsområdet design kan högskolan högst avräkna 15 helårsstudenter.

Återrapportering

Av årsredovisningen skall framgå antalet helårsstudenter 2003 jämfört med 2002. För övrig redovisning av genomförda prestationer skall redovisning ske enligt de särskilda bestämmelser som regeringen avser att besluta om.

Verksamhetsgren Forskning och forskarutbildning med stödfunktioner eller konstnärligt utvecklingsarbete med stödfunktioner m.m.

Mål

Rekryteringsmål för professorer

Av de professorer som anställs under fyraårsperioden 2001-2004 skall minst 26 procent vara kvinnor.

Återrapportering

Av årsredovisningen skall framgå det totala antalet professorer (heltidsekvivalenter) och antalet nyanställda professorer samt för båda grupperna antalet kvinnor.
2Finansiering


2.1Anslag

2.1.1Tilldelade anslag

Utgiftsområde 16 Utbildning och universitetsforskning

25:69Södertörns högskola: Grundutbildning (ramanslag)244 776 tkr
25:69 ap.1Takbelopp (ram)244 616 tkr

Disponeras av Södertörns högskola
25:69 ap.2Högskolepedagogisk utbildning av lärare (ram)160 tkr

Disponeras av Södertörns högskola

Villkor

25:69 ap.1 Takbelopp

Anslagspost 1

Per capita-ersättningen för helårsstudenter och helårsprestationer inom de olika utbildningsområdena anges under Gemensamma bestämmelser för universitet och högskolor m.m., avsnittet 2 Ekonomisk redovisning, 2.2 Verksamhetsgrenen Grundläggande högskoleutbildning med stödfunktioner punkt 7.2.1.2Finansiella villkor för anslag (tkr)

Anslag/ap/dpAnslagskreditIndrag av anslags- beloppAnslagsbehållning som disponeras 2003
25:6900
25:69 ap.1003 %
25:69 ap.2003 %2.2Övriga villkor

(tkr)

Räntekonto-kredit

Belopp som förs till räntekontot1

Låneram2

Södertörns högskola

26 386

150 000

25:69

244 776

25:73 ap. 17

19 083

1 Överföring sker med 1/12 varje månad.

2 Låneram i Riksgäldskontoret för investeringar i anläggningstillgångar som används i verksamheten.

2.3Avgifter och bidrag

Beräknad budget för avgiftsbelagd verksamhet 2003

Verksamhet där avgiftsintäkterna disponeras (tkr)
VerksamhetÖver- / Underskott t.o.m. 2001Över- / Underskott 2002Intäkter 2003Kostnader 2003Över- / Underskott 2003Ackumulerat över- / underskott, utgående 2003
Offentligrättslig verksamhet

Avgifter enligt 4 §1000000
Summa000000
Uppdragsverksamhet

Beställd utbildning001 0001 00000
Uppdragsutbildning-4 4004 4003 0003 00000
Uppdragsforskning-7237234 0004 00000
Summa-5 1235 1238 0008 00000
Offentligrättslig verksamhet

Övriga avgifter inom grundläggande högskoleutbildning000000
Övriga avgifter inom forskning och forskarutbildning000000
Summa000000

Villkor för avgiftsbelagd verksamhet

1 Avgiftsförordningen (1992:191)

Villkor

För villkor för den avgiftsfinansierade verksamheten se vidare under Gemensamma bestämmelser för universitet och högskolor, avsnittet 2 Ekonomisk redovisning, 2.1 Gemensam redovisning för verksamhetsgrenarna punkt 9.

På regeringens vägnar

Senast uppdaterad: