Regeringsbeslut Nr: 55
2002-12-19 U2002/4735/DK (delvis)

Regleringsbrev för budgetåret 2003 avseende Lärarhögskolan i Stockholm

Riksdagen har beslutat om Lärarhögskolan i Stockholms verksamhet för budgetåret 2003 (prop. 2002/03:1, utg.omr. 16, bet. 2002/03:UbU1, rskr. 2002/03:62).

Regeringen beslutar att följande skall gälla under budgetåret 2003 för Lärarhögskolan i Stockholm och nedan angivna anslag.1Verksamhet

PolitikområdeVerksamhetsområdeVerksamhetsgren
UtbildningspolitikHögskoleverksamhetGrundläggande högskoleutbildning med stödfunktioner
Forskning och forskarutbildning med stödfunktioner eller konstnärligt utvecklingsarbete med stödfunktioner m.m.


1.1Verksamhetsstyrning

Följande gäller för verksamheten inom Lärarhögskolan i Stockholms ansvarsområde.

Politikområde Utbildningspolitik

Verksamhetsgren Grundläggande högskoleutbildning med stödfunktioner

Mål

Examinationsmål

För fyraårsperioderna 2001–2004 respektive 2005–2008 gäller tills vidare följande examinationsmål (lägsta antal avlagda examina).

Examen

Mål

2001–2004

Planeringsförutsättning 2005–2008

Magisterexamen med ämnesdjup

180

1

Lärarexamen med inriktning mot tidigare år 2

1 895

2 110

Lärarexamen med inriktning mot senare år 2

2 190

2 275

1 Examinationen bör vara på minst samma nivå som under perioden 2001–2004.

2 Inklusive examina inom motsvarande äldre utbildningar.

Minst en tredjedel av antalet lärarexamina bör ha en inriktning med matematik, naturvetenskap eller teknik. För lärarexamen med inriktning mot tidigare år skall särskilt behovet av lärare i förskola och förskoleklass beaktas.

Återrapportering

Årliga utfall i förhållande till ovanstående mål skall redovisas i årsredovisningen. Antalet lärarexamina och motsvarande äldre examina med matematisk, naturvetenskaplig eller teknisk inriktning skall anges sammantaget. Vidare skall antalet lärarexamina eller motsvarande äldre examina med inriktning mot förskola och förskoleklass redovisas.

Mål helårsstudenter

Antalet helårsstudenter 2003 totalt och inom de naturvetenskapliga och tekniska utbildningsområdena bör öka i förhållande till 2002.

Inom de konstnärliga utbildningsområdena kan högskolan högst avräkna nedan angivna antal helårsstudenter inom respektive angivet utbildningsområde:

- högst 50 helårsstudenter inom design, och

- högst 30 helårsstudenter inom musik.

Återrapportering

Av årsredovisningen skall framgå antalet helårsstudenter 2003 jämfört med 2002. För övrig redovisning av genomförda prestationer skall redovisning ske enligt de särskilda bestämmelser som regeringen avser att besluta om.

Särskilda åtaganden

1. Högskolan skall fullfölja nedanstående vad gäller specialpedagogisk påbyggnadsutbildning

- ansvara för utveckling av inriktningar och specialiseringar med specialpedagogik tillsammans med Göteborgs universitet, Umeå universitet och Malmö högskola,

- ansvara för utveckling av lärarutbildning med inriktning mot synskadade,

- ansvara för utveckling av lärarutbildning med inriktning mot komplicerad inlärningssituation och utvecklingsstörning tillsammans med Göteborgs universitet, Umeå universitet och Malmö högskola, samt

- ansvara för utveckling av lärarutbildningar med inriktning mot dövhet och hörselskada tillsammans med Örebro universitet.

Återrapportering
Av årsredovisningen skall framgå antalet studenter på respektive utbildning och inriktning. Vidare skall kostnaden för respektive utvecklingsinsats framgå.

2. Högskolan skall på försök anordna lärarutbildning för döva och hörselskadade. Högskolan skall vidare i samråd med berörda intressenter ansvara för övrigt utvecklingsarbete gällande lärarutbildning för döva och hörselskadade samt för utbildning avseende teckenspråk.

3. Högskolan skall vid behov anordna flyglärarutbildning.

Återrapportering
Av årsredovisningen skall i förekommande fall framgå antalet studenter som deltagit i utbildningen.

4. Högskolan skall utveckla och anordna förberedande utbildning för blivande lärarstuderande med utländsk bakgrund och annat modersmål än svenska.

Återrapportering
Av årsredovisningen skall framgå antalet studenter som deltagit i utbildningen.

5. Högskolan skall mot bakgrund av de extra tilldelade resurserna i tilläggsbudget för 2002 erbjuda motsvarande 200 helårsstudenter utbildning för modersmålslärare, 250 helårsstudenter för lärare i svenska som andraspråk samt 25 helårsstudenter för en specialpedagogisk påbyggnadsutbildning.

Vid Lärarhögskolan i Stockholm finns ett Nationellt centrum för invandrare och svenska som andraspråk. Detta centrum skall erbjuda stöd med extra resurser för att utbilda lärare i svenska som andraspråk åt övriga lärosäten som utbildar lärare i svenska som andraspråk. Vissa utbildningar kan behöva även tiden under 2004 innan all verksamhet hinner genomföras.

Återrapportering
Av årsredovisningen skall framgå antalet helårsstudenter i ovan nämnda utbildningar. En jämförelse skall lämnas för 2002, så att redovisningen tydliggör om den beslutade ökningen kunnat genomföras under 2003. I de fall detta inte har skett skall det särskilt kommenteras och skäl till förseningen anges.

Vidare skall av redovisningen framgå hur det Nationella centrumet för invandrare och svenska som andraspråk har utnyttjats av övriga lärosäten för att stödja dem i deras arbete med att utveckla svenska som andraspråk. Av redovisningen skall framgå vilka som begärt och erhållit stöd och en kortfattad beskrivning av i vilken form stödet givits.

Övrig återrapportering

Lärarhögskolan i Stockholm skall i sin årsredovisning redovisa inriktning, verksamhetens omfattning och finansiering avseende Nationellt centrum för svenska som andraspråk och svenskundervisning för invandrare som anges i förordningen (1997:381)om vissa särskilda uppgifter rörande svenska som andraspråk och svenskundervisning för invandrare.


Verksamhetsgren Forskning och forskarutbildning med stödfunktioner eller konstnärligt utvecklingsarbete med stödfunktioner m.m.

Mål

Rekryteringsmål för professorer

Av de professorer som anställs under fyraårsperioden 2001–2004 skall minst 25 procent vara kvinnor.


Återrapportering

Av årsredovisningen skall framgå det totala antalet professorer (heltidsekvivalenter) och antalet nyanställda professorer samt för båda grupperna antalet kvinnor.
2Finansiering


2.1Anslag

2.1.1Tilldelade anslag

Utgiftsområde 16 Utbildning och universitetsforskning

25:67Lärarhögskolan i Stockholm: Grundutbildning (ramanslag)381 926 tkr
25:67 ap.1Takbelopp (ram)362 712 tkr

Disponeras av Lärarhögskolan i Stockholm
25:67 ap.2Högskolepedagogisk utbildning av lärare (ram)160 tkr

Disponeras av Lärarhögskolan i Stockholm
25:67 ap.3Utveckling av lärarutbildning för döva och hörselskadade (ram)1 958 tkr

Disponeras av Lärarhögskolan i Stockholm
25:67 ap.4Rekryteringsinsatser för lärarstudenter med utländsk bakgrund och annat modersmål än svenska (ram)671 tkr

Disponeras av Lärarhögskolan i Stockholm
25:67 ap.5Medel för en samlad lokalisering (ram)13 499 tkr

Disponeras av Lärarhögskolan i Stockholm
25:67 ap.6Nationellt centrum för svenska som andraspråk och svenskundervisning för invandrare (ram)2 926 tkr

Disponeras av Lärarhögskolan i Stockholm

Villkor

25:67 ap.1 Takbelopp

Anslagspost 1

- Per capita-ersättningen för helårsstudenter och helårsprestationer inom de olika utbildningsområdena anges under Gemensamma bestämmelser för universitet och högskolor m.m., avsnittet 2 Ekonomisk redovisning, 2.2 Verksamhetsgrenen Grundläggande högskoleutbildning med stödfunktioner punkt 7.

- Ersättning för högskolans särskilda åtaganden punkt 1 och 3 som anges under avsnittet Verksamhetsgren: Grundläggande högskoleutbildning med stödfunktioner beräknas per helårsstudent och helårsprestation och ingår i takbeloppet.

- Ersättning för helårsstudenter och helårsprestationer under 2003 inom naturvetenskapliga och tekniska utbildningar för studerande med särskilt vuxenstudiestöd skall avräknas inom takbeloppet.


2.1.2Finansiella villkor för anslag (tkr)

Anslag/ap/dpAnslagskreditIndrag av anslags- beloppAnslagsbehållning som disponeras 2003
25:6700
25:67 ap.1003 %
25:67 ap.2003 %
25:67 ap.3003 %
25:67 ap.4003 %
25:67 ap.5003 %
25:67 ap.6003 %2.2Övriga villkor

(tkr)

Räntekonto-kredit

Belopp som förs till räntekontot1

Låneram2

Lärarhögskolan i Stockholm

40 867

130 000

25:67

381 926

25:73 ap. 15

26 742

1 Överföring sker med 1/12 varje månad.

2 Låneram i Riksgäldskontoret för investeringar i anläggningstillgångar som används i verksamheten.

2.3Avgifter och bidrag

Beräknad budget för avgiftsbelagd verksamhet 2003

Verksamhet där avgiftsintäkterna disponeras (tkr)
VerksamhetÖver- / Underskott t.o.m. 2001Över- / Underskott 2002Intäkter 2003Kostnader 2003Över- / Underskott 2003Ackumulerat över- / underskott, utgående 2003
Offentligrättslig verksamhet

Avgifter enligt 4 §1005 4005 40000
Summa005 4005 40000
Uppdragsverksamhet

Beställd utbildning000000
Uppdragsutbildning1 2062025 00025 00001 226
Uppdragsforskning163019 40019 400046
Summa1 2225044 40044 40001 272
Offentligrättslig verksamhet

Övriga avgifter inom grundläggande högskoleutbildning003 4003 40000
Övriga avgifter inom forskning och forskarutbildning-118-2016 00016 0000-138
Summa-118-2019 40019 4000-138

Villkor för avgiftsbelagd verksamhet

1 Avgiftsförordningen (1992:191)

Villkor

För villkor för den avgiftsfinansierade verksamheten se vidare under Gemensamma bestämmelser för universitet och högskolor, avsnittet 2 Ekonomisk redovisning, 2.1 Gemensam redovisning för verksamhetsgrenarna punkt 9.

På regeringens vägnar

Senast uppdaterad: