Regeringsbeslut Nr:67
2002-12-19 U2002/4735/DK
(delvis)

Regleringsbrev för budgetåret 2003 avseende Överklagandenämnden för studiestöd

Riksdagen har beslutat om Överklagandenämnden för studiestöds verksamhet för budgetåret 2003 (prop. 2002/03:1, utg.omr. 16, bet. 2002/03:UbU1, rskr. 2002/03:62).

Regeringen beslutar att följande skall gälla under budgetåret 2003 för Överklagandenämnden för studiestöd och nedan angivna anslag.1Verksamhet

PolitikområdeVerksamhetsområdeVerksamhetsgren
UtbildningspolitikStudiestödsverksamhetÖverklagandehantering


1.1Verksamhetsstyrning

Följande gäller för verksamheten inom Överklagandenämnden för studiestöds ansvarsområde.

Politikområde Utbildningspolitik

Mål
Sverige skall vara en ledande kunskapsnation som präglas av utbildning av hög kvalitet och livslångt lärande för tillväxt och rättvisa.

Verksamhetsområde Studiestödsverksamhet

Mål
Fler skall kunna studera utan att begränsas av sina ekonomiska resurser eller funktionshinder.

Övriga myndigheter vars verksamhet skall bidra till målet är Centrala studiestödsnämnden, Specialpedagogiska institutet, Statens institut för särskilt utbildningsstöd och Talboks- och punktskriftsbiblioteket.


Återrapportering
Redovisa en samlad bedömning av hur myndigheten har bidragit till måluppfyllelsen inom verksamhetsområdet.

Verksamhetsgren Överklagandehantering

Mål
Minst 50 procent av ärendena skall avgöras inom fem veckor.

Minst 90 procent av ärendena skall avgöras inom nio veckor.

Samtliga ärenden skall avgöras inom sex månader.

En hög servicenivå t.ex. i form av telefontillgänglighet och IT-baserad information skall upprätthållas.


Återrapportering
Redovisa hur väl målen för verksamhetsgrenen överklagandehantering har uppnåtts.

Redovisa antal överklagandeärenden fördelat på vanligast förekommande sakfrågor. Redovisa antal fattade beslut, andel bifalls- och avslagsbeslut och andel beslut som fattats av nämnd samt på delegation. Beskriva den service som myndigheten ger per telefon, via Internet och på annat sätt. Redovisa antal mottagna samtal samt belastning på telefonväxel över året. Redovisa fördelning av inkomna ärenden över året. Redovisa genomsnittlig handläggningstid per ärende.1.2Uppdrag

Överklagandenämnden för studiestöd skall redovisa utgiftsprognoser för åren 2003 till och med 2006 för anslag som myndigheten disponerar vid nedanstående prognostillfällen. Vid prognostillfället i maj och november behöver endast prognoser för 2003 och 2004 lämnas.

Prognosen skall kommenteras både i förhållande till föregående prognostillfälle samt i förhållande till det belopp som redovisas i budgetpropositionen för 2003. De antaganden som ligger till grund för prognosen skall redovisas. För 2003 skall också anges det aktuella ackumulerade utfallet. Prognosen får inte överskrida tilldelade/beräknade medel inklusive anslagssparande som disponeras. För innevarande år skall prognosen fördelas per månad så att jämförelser med faktiskt utfall möjliggörs.

Utgiftsprognoser lämnas senast:

- den 22 januari 2003, (prognos åren 2003 t.o.m 2006)

- den 10 mars 2003, (prognos åren 2003 t.o.m 2006)

- den 7 maj 2003, (prognos åren 2003 t.o.m 2004)

- den 11 augusti 2003, (prognos åren 2003 t.o.m 2006)

- den 3 november 2003, (prognos åren 2003 t.o.m 2004)
2Finansiering


2.1Anslag

2.1.1Tilldelade anslag

Utgiftsområde 16 Utbildning och universitetsforskning

25:78Överklagandenämnden för studiestöd (ramanslag)10 286 tkr

Disponeras av Överklagandenämnden för studiestöd2.1.2Finansiella villkor för anslag (tkr)

Anslag/ap/dpAnslagskreditIndrag av anslags- beloppAnslagsbehållning som disponeras 2003
25:781540-2.2Övriga villkor

Räntekontokredit 1 029 000 kronor.

Belopp till räntekonto 10 286 000 kronor.

Utbetalas med 1/12 varje månad. Till angivet belopp tillkommer de ränteintäkter som skall föras till räntekontot.

Låneram 2 000 000 kronor.


På regeringens vägnar


Thomas Östros
Mats Miljand


Kopia till

Finansdepartementets budgetavdelning
Regeringskansliets förvaltningsavdelning, RK Ekonomi
Regeringskansliets revisionskontor
Riksdagen, utbildningsutskottet
Riksgäldskontoret
Ekonomistyrningsverket
Riksrevisionsverket
Centrala studiestödsnämnden

Senast uppdaterad: