Regeringsbeslut Nr: II 15
2002-12-19 N/2002/12038/TP
N2002/12259/BS
(delvis)

Regleringsbrev för budgetåret 2003 avseende Luftfartsverket

Riksdagen har beslutat om Luftfartsverkets verksamhet för budgetåret 2003 (prop. 2002/03:1, utg.omr. 22, bet. 2002/03:TU1, rskr. 2002/03:69).

Regeringen beslutar att följande skall gälla under budgetåret 2003 för Luftfartsverket och nedan angivna anslag.1Verksamhet

PolitikområdeVerksamhetsområdeVerksamhetsgren
TransportpolitikLuftfartSäkerhet
Sektorsverksamhet
Produktionsverksamhet


1.1Verksamhetsstyrning

Följande gäller för verksamheten inom Luftfartsverkets ansvarsområde.

Politikområde Transportpolitik

Mål
Målet är att säkerställa en samhällsekonomiskt effektiv och långsiktigt hållbar transportförsörjning för medborgarna och näringslivet i hela landet.

Verksamhetsområde Luftfart

Mål
1. Ett tillgängligt transportsystem, där flygtransportsystemet utformas så att medborgarnas och näringslivets grundläggande transportbehov kan tillgodoses.

2. En hög transportkvalitet, där flygtransportsystemets utformning och funktion skall medge en hög transportkvalitet för medborgarna och näringslivet.

3. En säker luftfart, där ingen dödas eller allvarligt skadas inom flygtransportsystemet, genom att flygtransportsystemets utformning och funktion anpassas till de krav som följer av detta.

4. En god miljö, där flygtransportsystemets utformning och funktion anpassas till krav på god och hälsosam livsmiljö för alla, där natur- och kulturmiljö skyddas mot skador samt att en god hushållning med mark, vatten, energi och andra naturresurser främjas. Flygtransportsystemets utformning skall bidra till att de nationella miljökvalitetsmålen nås.

5. En positiv regional utveckling, där flygtransportsystemet främjar en positiv regional utveckling genom att dels utjämna skillnader i möjligheterna för olika delar av landet att utvecklas, dels motverka nackdelar av stora transportavstånd.

6. Ett jämställt flygtransportsystem, där flygtransportsystemet är utformat så att det svarar mot både kvinnors och mäns transportbehov. Kvinnor och män skall ges samma möjligheter att påverka transportsystemets tillkomst, utformning och förvaltning och deras värderingar skall tillmätas samma vikt.


Återrapportering
Redovisning hur verksamheten har bidragit till att uppfylla målen för verksamhetsområdet ska ske enligt nedan.

Verksamhetsgren Säkerhet

Mål
En säker luftfart

Flygsäkerhetsstandarden skall lägst vara i nivå med den som finns i övriga välutvecklade luftfartsnationer. För den tunga kommersiella luftfarten bör målet vara att minst halvera haverifrekvensen under perioden 1998–2007. Vidare bör antalet haverier inom privatflyget halveras under perioden.

Skyddet mot brottsliga handlingar som äventyrar säkerheten för den civila luftfarten skall vara i nivå med det som finns i övriga välutvecklade luftfartsnationer. Användning av ny teknik, syftande till att uppnå ett säkrare flygtransportsystem skall stimuleras.

Återrapportering Åtgärder som vidtagits i syfte att uppnå målen samt en jämförelse med tillståndet i övriga välutvecklade luftfartsnationer. Återrapporteringen lämnas i Luftfartsinspektionens verksamhetsrapport.


Verksamhetsgren Sektorsverksamhet

Mål
Ett tillgängligt transportsystem och en positiv regional utveckling

Målet är att tillgängligheten för medborgare och näringsliv mellan regioner och omvärlden samt mellan centralorter och omvärlden skall förbättras.

Målet är att andelen människor med särskilda behov som kan utnyttja luftfarten fortlöpande skall öka. Senast 2010 bör flygtransportsystemet vara tillgängligt för de flesta funktionshindrade.

Återrapportering: Indikationer på utvecklingen i förhållande till målen bl.a. gällande restids- och reskostnadsutveckling, exempelvis typresor mellan regioner och omvärlden. Andelen funktionshindrade, äldre och barn som kan nyttja flygtransportsystemet. Åtgärder som vidtagits i syfte att öka tillgängligheten för dessa grupper. Återrapporteringen skall göras fördelad på kön där så är relevant. Återrapporteringen lämnas i Luftfartsverkets sektorsredovisning och skall vara regeringen till handa senast den 1 april 2003.

Luftfartsverket skall därutöver redovisa en helhetsbild av luftfartssektorns utveckling. Återrapporteringen skall innehålla en omvärlds- och marknadsanalys som beskriver hela flygsektorns utveckling under det senaste verksamhetsåret. Särskild vikt skall läggas vid utvecklingen av biljettpriser, passagerartrafik, flygfrakt, flygets kostnader och avgifter, förändringar i linjeutbud samt konkurrenssituationen. Återrapporteringen lämnas i Luftfartsverkets sektorsredovisning.

En hög transportkvalitet

Målet är att kvaliteten i flygtransporter, mätt i termer av förutsägbarhet, säkerhet, flexibilitet, bekvämlighet,framkomlighet och tillgång till information successivt skall förbättras.

Återrapportering: Indikationer på utvecklingen i förhållande till målet. Återrapporteringen lämnas i Luftfartsverkets sektorredovisning.

Ett jämställt flygtransportsystem

Målet är ett jämställt flygtransportsystem, som är utformat så att det svarar mot både kvinnors och mäns transportbehov. Kvinnor och män skall ha samma möjligheter att påverka flygtransportsystemets tillkomst, utformning och förvaltning och deras värderingar skall tillmätas samma vikt.

Målet är en jämn fördelning av makt och inflytande mellan kvinnor och män inom flygtransportområdet.

Återrapportering: Analys av kvinnors och mäns utnyttjande av flygtransportsystemet samt deras möjligheter att påverka dess utveckling och förvaltning med avseende på bl.a. resmönster, restider, transportslag och reskostnader, tillgång till aktuell trafikinformation, antal dödade och svårt skadade, samt ökad rörlighet mellan olika regioner. Andelen kvinnor och män som medverkar i arbetsgrupper eller andra samarbetsfora i myndighetens externa verksamhet skall redovisas. Återrrapporteringen lämnas i Luftfartsverkets sektorredovisning.

En god miljö

Målet är att minimera luftfartens negativa miljöpåverkan. Vad gäller luftföroreningar kräver målets infriande såväl nationella åtgärder som att miljöfrågorna drivs aktivt i det internationella arbetet.

Återrapportering: Hur luftfartssektorns samlade miljöpåverkan förändras i förhållande till de för luftfartssektorn relevanta nationella miljökvalitetsmålen.Återrapporteringen lämnas i Luftfartsverkets sektorredovisning. Redovisningen skall omfatta:

  • Utvecklingen av det nationella arbetet samt Luftfartsverkets insatser på ett internationellt plan med att minska luftfartens miljöpåverkan.
  • Arbetsläget i internationella fora avseende arbetet med att minska utsläpp av dels koldioxid med ursprung i fossila bränslen, dels ozonnedbrytande ämnen från flygplan.

Hur utsläppsnivåerna av buller och avgaser förändras i förhållande till de för luftfartssektorn relevanta nationella miljökvalitetsmålen.


Verksamhetsgren Produktionsverksamhet

Mål
En hög transportkvalitet

Målet är att förseningarna i flygtrafiken fortlöpande skall minska bl.a. genom att statens flygplatssystem utvecklas, genom att flygtrafiktjänsten drivs effektivt samt genom att frågan drivs inom ramen för internationellt luftfartssamarbete och i enlighet med internationella konventioner.

Återrapportering: Indikationer på utvecklingen i förhållande till målet. Återrapporteringen skall omfatta statistik över förseningar i flygtrafiken samt en översiktlig redovisning av orsakerna till dessa. Orsaker som ligger inom Luftfartsverkets ansvarsområde skall särskilt redovisas. Vidare skall de åtgärder som Luftfartsverket vidtagit redovisas.

Antal rörelser som samordnaren enligt rådets förordning (EEG) nr 95/93 har att fördela på Arlanda flygplats för sommar- respektive vintertrafikprogramperioden. Redovisningen skall göras för de senaste fem åren.

En god miljö

Målet för åtgärdsprogrammet enligt den första av två etapper mot störningar av trafikbuller i befintlig bebyggelse syftade till att på sikt uppnå riktvärderna.

-30 dBA ekvivalentnivå inomhus,

-45 dBA maximalnivå inomhus nattetid,

omfattar minst de fastigheter som exponeras av buller vid följande nivåer och därutöver (utomhus):

-60 dBA flygbullernivå

-80 dBA maximalnivå, när området regelbundet exponeras för bullernivå i medeltal minst tre gånger per natt.

Återrapportering: Luftfartsverket skall redovisa i vilken grad åtgärdsprogrammet genomförts på de statliga flygplatserna.Övriga mål och återrapportering

1. Beträffande civilt försvar och svåra påfrestningar och mål samt återrapportering för denna verksamhet hänvisas till regeringsbeslut N2002/11973/BS för budgetåret 2003 avseende samverkansområdet Transporter.


1.2Organisationsstyrning

1. Luftfartsverket skall på ett företagsekonomiskt sätt och inom ramen för en samhällsekonomiskt effektiv och långsiktigt hållbar transportförsörjning bidra till att de transportpolitiska målen uppfylls.

Kostnader för och intäkter från myndighetens verksamhet samt vidtagna åtgärder skall redovisas enligt följande indelning i verksamhetsgrenar:

* Säkerhet (Normgivning och tillsyn, Luftfartsinspektionen).

* Sektorsverksamhet (Luftfartsverket som sektorsmyndighet).

* Produktion (Innefattande den kommersiella verksamheten).

2. Luftfartsverkets ekonomiska mål under perioden 2003–2005 är följande:

  • Det långsiktiga målet för räntabiliteten är att resultatet efter skattemotsvarighet skall uppgå till 8 procent av eget kapital.
  • Målet för soliditeten 2003 och 2004 är 20 procent och därefter skall soliditeten långsiktigt uppgå till lägst 25 procent.
  • Som restriktion för prishöjningar gäller att trafikavgifterna, exklusive undervägsavgifter, securityavgifter och bulleravgifter, i genomsnitt får öka med högst nettoprisindex, mätt från och med 1993.

Återrapportering: Måluppfyllelse beträffande de ekonomiska målen.

3. Luftfartsverket skall effektivt administrera sökandet, genomförandet och återrapporteringen av bidrag från EU:s budget för Transeuropeiska nät­verk, TEN. Luftfartsverket skall senast den 12 februari 2004 redovisa vilka projekt bidrag sökts för, vilka projekt som beviljats bidrag och takten på utbetalning av bidragen. Verket skall också redovisa på vilket sätt projekt, som beviljats TEN-bidrag, bidrar till att uppfylla de transportpolitiska målen.

4. Luftfartsverket skall redovisa de åtgärder som vidtagits för att säkra den långsiktiga kompetensförsörjningen. Av redovisningen skall framgå hur kön samt den etniska och kulturella mångfalden beaktas både när det gäller rekrytering och när det gäller tillvaratagande av det mervärde som ökad mångfald kan tillföra verksamheten. Målet är att Luftfartsverket skall eftersträva en jämn fördelning av makt och inflytande mellan kvinnor och män. Luftfartsverket skall redovisa andelen kvinnor och män på olika nivåer inom myndighetens verksamhet och planerade åtgärder för att uppnå en jämnare fördelning.

5. Luftfartsverket skall redovisa hur arbetet med att införa ett miljöledningssystem för verket fortlöper. Verket skall även redovisa hur arbetet med sektorsansvaret för miljön, arbetet med de nationella miljökvalitetsmålen och miljöledningssystem integrerats samt föreslå en eventuell förbättring av integreringen. Integreringen avser bl.a. aktiviteter såsom utvecklande av mål och handlingsplaner, samarbete med andra aktörer, information samt redovisning, uppföljning och revidering. Uppdraget skall redovisas till Regeringskansliet (Näringsdepartementet) senast den 1 april 2003.1.3Uppdrag

1. Luftfartsveket skall i samarbete med Statens institut för kommunikationsanalys (SIKA), redovisa aktuella beräkningar av avgiftsrelevanta marginalkostnader som trafiken ger upphov till. Vid implementering av en vidareutvecklad emissionsavgift skall möjligheten att basera avgiften på utsläppens samhällsekonomiska marginalkostnader studeras. Luftfartsverket skall senast den 2 maj 2003 lämna en delredovisning och senast den 28 november 2004 lämna en slutredovisning på hela uppdraget till Regeringskansliet (Näringsdepartementet)

2. Luftfartsverket skall i samarbete med övriga trafikverk och Rikstrafiken under år 2003 inleda arbetet med att ta fram förslag på standarder för dels den fysiska utformningen av flygtransportsystemet dels för de delar av flygtransportsystemet som interagerar med andra transportslag. Syftet är att underlätta tillgängligheten för personer med funktionshinder och andra grupper med särskilda behov. Luftfartsverket skall senast den 31 december 2003 lämna förslag på standarder för den fysiska utformningen av det egna transportsystemet till Regeringskansliet (Näringsdepartementet).

3. Luftfartsverket skall i samråd med övriga trafikverk och Rikstrafiken genomföra en översyn av tillsynsansvar och gällande föreskrifter för att säkerställa en god tillgänglighet för personer med funktionshinder och andra personer med särskilda behov. Särskild hänsyn skall tas till de funktionskrav som kan ställas på transportsystemet. Uppdraget skall redovisas senast den 31 december 2003 till Regeringskansliet (Näringsdepartementet).

4. Luftfartsverket skall tillsammans med Tullverket lämna en lägesrapport om kommande förändringar på Arlanda flygplats. Rapporten skall redovisa hur dessa förändringar påverkar Tullverkets förutsättningar för att bedriva varukontroll. Rapporten skall lämnas till Regeringskansliet (Näringsdepartementet) senast 1 juli 2003.

5. Luftfartsverket skall redovisa utgiftsprognoser för åren 2003 - 2006 för samtliga anslag, inklusive det från EU-budgeten finansierade stödet till det Transeuropeiska nätverket, som myndigheten disponerar. Prognoserna skall kommenteras både i förhållande till föregående prognostillfälle samt i förhållande till budgeten. De antaganden som ligger till grund för prognoserna skall redovisas. Redovisningen skall ske senast:

· den 22 januari 2003

· den 10 mars 2003

· den 7 maj 2003

· den 11 augusti 2003

· den 3 november 2003

6. Regeringen har uppdragit åt samtliga län att utarbeta förslag till regionala tillväxtprogram. Luftfartsverket skall senast den 17 februari 2004 redovisa sitt deltagande och sina insatser i form av analys-, metod- och kompetensstöd i detta arbete. Den närmare utformningen av redovisningen kommer att framgå av särskilt underlag från Regeringskansliet (Näringsdepartementet).
2Finansiering


2.1Anslag

2.1.1Tilldelade anslag

Utgiftsområde 22 Kommunikationer

36:11Driftbidrag till kommunala flygplatser (obetecknat anslag)94 900 tkr

Disponeras av Luftfartsverket

Villkor

36:11 Driftbidrag till kommunala flygplatser
1. Anslaget skall användas för stöd till de icke statliga flygplatserna enligt vad som anges i prop. 1997/98:56, s. 118-122.

2. Luftfartsverket skall ombesörja att huvudmännen för berörda flygplatser underrättas om anslaget.

3. Bidraget omfattar 105 592 000 kronor, varav 94 900 000 kronor utgör anslaget 36:11 Driftbidrag till icke statliga flygplatser och 10 692 000 kronor kommer från Luftfartsverket (jfr Övriga ekonomiska villkor punkt 3).

4. Luftfartsverket skall i samverkan med Svenska Kommunförbundet, avseende verksamhetsåret 2003, lämna förslag till regeringen senast den 1 mars 2003 om fördelning av bidraget till de icke statliga flygplatserna.

5. Högst 1 000 000 kronor av stödet får avsättas till projekt för utveckling och effektivisering av verksamheten vid de icke statliga flygplatserna. Dessa medel disponeras av Luftfartsverket.2.1.2Finansiella villkor för anslag (tkr)

Anslag/ap/dpAnslagskreditIndrag av anslags- beloppAnslagsbehållning som disponeras 2003
36:110002.2Övriga villkor

1. Regeringens och riksdagens allmänna riktlinje för utdelning från affärsdrivande verksamheter är en tredjedel av resultat efter skattemotsvarighet (prop. 1997/98:1, utg.omr. 22 s. 51). Utdelningen för Luftfartsverket verksamhetsåret 2003 kommer att fastställas av regeringen i samband med fastställandet av resultat- och balansräkning för året.

2. Luftfartsverket skall för verksamhetsåret 2003, utöver utdelning, inleverera belopp motsvarande bolagsskatt. Beloppet kommer att fastställas av regeringen i samband med fastställandet av resultat- och balansräkning för året.

3. Luftfartsverket skall lämna bidrag till vissa icke statliga flygplatser i enlighet med de riktlinjer som beslutats med anledning av prop. 2001/2002:1, utg.omr. 22, avsnitt 8.6.1 och prop. 1997/98:56, s. 118-122. Bidraget uppgår till 10 692 000 kronor.

4. Luftfartsverket får, inom en total ram på 8 000 000 000 kronor, uppta kort- och långfristiga lån.

5. Luftfartsverket får placera kassamässigt överskott i bank, i statsgaranterade skuldebrev och hos motpart med kreditvärdighet motsvarande kategori K1 enligt Nordisk Ratings system eller motsvarande samt på räntebärande konto i Riksgäldskontoret. Vid placeringar skall Riksgäldskontoret ges möjlighet att lämna anbud.

6. Bemyndigandena enligt punkterna 4 och 5 avser även lån respektive placeringar utanför Sverige. Luftfartsverket skall i samband med den ordinarie kvartalsrapporteringen till regeringen i enlighet med förordningen (2000:605) om årsredovisning och budgetunderlag redovisa omfattningen av placeringar och lån som gjorts utanför Riksgäldskontoret.

7. Luftfartsverket får, i enlighet med av verket fastställd finanspolicy, använda derivatinstrument för att skydda sig mot ränte- och valutakursväxlingar. Luftfartsverket får härvid även inom en total ram på 200 000 000 kronor lämna likvid säkerhet vid utställandet av derivatinstrument.

8. Luftfartsverket skall informera regeringen om ändringar som beslutas i verkets finanspolicy av den 9 april 2002.

9. Luftfartsverket får under 2002 besluta och genomföra de investeringar som följer av den investeringsplan som riksdagen godkänt (prop. 2002/2003:1, utg.omr. 22, avsnitt 8.7.2, bet. 2002/03:TU1, rskr. 2002/03:69). I övrigt gäller följande:

a. Luftfartsverket får besluta om och påbörja investeringar i infrastruktur och säkerhetssystem etc. på högst 100 000 000 kronor som följer den huvudsakliga inriktningen i aktuell treårsplan i enlighet med vad som förordats i prop. 1994/95:100 bil. 7, s. 73. Verket skall dock informera regeringen om förestående beslut.

b. Luftfartsverket får besluta om och påbörja enskilda investeringar värda mindre än 50 000 000 kronor som inte anmälts i treårsplanen.

10. I treårsplan för perioden 2004 – 2006 skall Luftfartsverket, utöver vad som framgår av förordningen (2000:605) om årsredovisning och budgetunderlag, särskilt redovisa större investeringsobjekt under treårsperioden på över 50 000 000 kronor med kostnad och tidsplan.

11. Luftfartsverket får teckna borgensförbindelser för krediter upp till 60 000 000 kronor till förmån för LFV Holding AB avseende finansiella åtaganden i bolagsgruppen.

12. Luftfartsverket och Banverket får med anledning av de förpliktelser A-Banan Projekt AB har enligt det s.k. Arlanda-baneavtalet (prop. 1993/94:213, bet. 1993/94:TU36, rskr. 1993/94:436):

  • Ersätta A-Banan Projekt AB för kostnader förknippade med projektet som i annat fall skulle ha utförts av Luftfartsverket och Banverket,

Förskottsvis ge kapitaltillskott till A-Banan Projekt AB när behov föreligger. Sådana kapitaltillskott skall redovisas i årsredovisningen för Luftfartsverket.

13. Luftfartsverket skall ersätta Riksgäldskontoret vid ett eventuellt infriande av kapitaltäckningsgarantin till A-banan Projekt AB.

14. Beträffande villkor för resurser inom civilt försvar och svåra påfrestningar hänvisas till regeringsbeslut N2002/11973/BS för budgetåret 2003 avseende samverkansområdet transporter.


På regeringens vägnar


Ulrica Messing
Siv Gustavsson


Kopia till

Rikstrafiken
Riksskatteverket
Ekonomistyrningsverket
Trafikutskottet
Statsrådsberedningen
Finansdepartementet
Miljödepartementet
Försvarsdepartementet
Riksgäldskontoret
Ekonomistyrningsverket
Försvarsmakten
Naturvårdsverket
Statens institut för kommunikationsanalys
Regeringskansliets förvaltningsavdelning

Senast uppdaterad: