Regeringsbeslut
2003-09-18 U2003/2966/DK (Slutligt)

Ändring av regleringsbrev för budgetåret 2003 avseende Statens ljud -och bildarkiv

Riksdagen har beslutat om Statens ljud -och bildarkivs verksamhet för budgetåret 2003 (prop. 2002/03:1, utg.omr. 17, bet. 2002/30:KrU1, rskr. 2002/03:58, prop. 2002/03:100, bet. 2002/03:FiU21, rskr. 2002/03:235).

Med ändring av regleringsbrevet beslutar regeringen att följande ska gälla för budgetåret 2003 för Statens ljud -och bildarkiv och nedan angivna anslag.


1Verksamhet

PolitikområdeVerksamhetsområdeVerksamhetsgren
ForskningspolitikForskningsbibliotek och arkivFörvärva och bevara
Beskriva och tillhandahålla
Forskning och utvecklingForskning och utveckling inom rymdfys


1.1Verksamhetsstyrning

Följande gäller för verksamheten inom Statens ljud -och bildarkivs ansvarsområde.

Politikområde Forskningspolitik

Mål

Sverige skall vara en ledande forskningsnation, där forskning bedrivs med hög vetenskaplig kvalitet.


Verksamhetsområde Forskningsbibliotek och arkiv

Mål

Förbättra informationsförsörjningen inom forskningen och öka tillgängligheten till svenskt tryck, ljud och rörliga bilder.

Återrapportering

Statens ljud- och bildarkiv skall redovisa en samlad bedömning av hur arkivets verksamhet bidragit till målet för verksamhetsområdet.


Verksamhetsgren Förvärva och bevara

Mål

Pliktexemplar av ljud- och bildupptagningar skall levereras och bevaras med största möjliga fullständighet.

Återrapportering

Ljud- och bildarkivet skall redovisa

- och analysera inlevererade ljud- och bildupptagningar,

- samtliga kostnader i samband med förvärv av ljud- och

bildmaterial, med kostnaderna fördelade på olika kategorier av media,

- kostnader för personal- och hyreskostnader samt övriga gemensamma kostnader enskilt per mediekategori,

- statistik och analysera andelen av det leveranspliktiga utbudet arkivet fått in,

- metodutvecklingsprojekt för det långsiktiga bevarandet och redogöra för hur bevarande och vård av materialet överensstämmer med gällande rekommendationer,

- på vilket sätt myndigheten utvecklat utnyttjandet av ny

informationsteknologi i verksamheten samt hur arbetet med

utvecklingen av en automatiserad bevarandefunktion fortskrider samt

- kostnader för och den fortsatta utvecklingen av omkopiering av elektroniskt lagrat material.


Verksamhetsgren Beskriva och tillhandahålla

Mål

Bevarat material skall vara katalogiserat med högsta kvalitet samt att öka samlingarnas tillgänglighet.

Återrapportering

Ljud- och bildarkivet skall redovisa

- katalogiseringsarbetet och bedöma hur kvaliteten i katalogiseringen utvecklats i enlighet med standarder,

- kostnader för katalogverksamheten per mediekategori,

- personal- och hyreskostnader samt övriga gemensamma kostnader enskilt per mediekategori,

- vilka åtgärder som vidtagits för att öka samlingarnas tillgänglighet och vilken effekt detta fått samt resultat av arbetet med en ökad användning av IT i verksamheten,

- antalet forskare som utnyttjat samlingarna, antalet kopiebeställningar, andelen fjärrlån samt en analys av avnämarna.Övriga mål och återrapportering

1. Ljud- och bildarkivet skall redovisa kostnadsutvecklingen inom respektive verksamhetsgren i form av tidsserier på fem år. Kvalitetsaspekterna skall analyseras och bedömas.

2. Ljud- och bildarkivet skall beskriva och analysera det internationella samarbete och den internationella utveckling som berör arkivets verksamhetsområde samt arkivets roll i detta.

3. Ljud- och bildarkivet skall redovisa utgiftsprognoser för åren 2003 till och med 2006 för samtliga anslag som myndigheten disponerar vid nedanstående prognostillfällen. Vid prognostillfället i maj och november behöver endast prognoser för 2003 och 2004 lämnas.

Prognosen skall kommenteras både i förhållande till föregående prognostillfälle samt i förhållande till budgeten. De antaganden som ligger till grund för prognosen skall redovisas. Om möjligt skall prognosen också månadsfördelas för innevarande år så att jämförelser kan göras med faktiskt utfall.

Utgiftsprognoser skall lämnas senast:

- den 22 januari 2003

- den 10 mars 2003

- den 7 maj 2003

- den 11 augusti 2003

- den 3 november 2003
2Finansiering


2.2Anslag

2.2.1Tilldelade anslag

Utgiftsområde 17 Kultur, medier, trossamfund och fritid

26:1Statens ljud- och bildarkiv (ramanslag)40 397 tkr

Disponeras av Statens ljud- och bildarkiv2.2.2Finansiella villkor för anslag (tkr)

Anslag/ap/dpAnslagskreditIndrag av anslags- beloppAnslagsbehållning som disponeras 2003
26:160603 %2.3Övriga villkor

(tkr)

Anslags-kredit

Räntekonto-kredit

Belopp som förs till ränte-kontot1

Låneram2

Statens ljud- och bildarkiv

4 011

40 397

8 000

26:1

1 Överföringen sker med 1/12 varje månad.

2

Låneram i Riksgäldskontoret för investeringar i anläggningstillgångar som används i verksamheten


På regeringens vägnar


Thomas Östros
Ann-Sofie Hollsten-Yamamoto


Kopia till

Finansdepartementets budgetavdelning
Regeringskansliets Förvaltningsavdelning, Ekonomienheten
Regeringskansliets revisionskontor
Riksrevisionsverket
Ekonomistyrningsverket
Riksgäldskontoret

Senast uppdaterad: