Regeringsbeslut
IV:2
2003-10-16 UD2003/45840/EIM

Ändring av regleringsbrev för budgetåret 2003 avseende Exportkreditnämnden

Riksdagen har beslutat om Exportkreditnämndens verksamhet för budgetåret 2003 (prop. 2002/03:1 utg.omr. 24, bet. 2002/03:NU1, rskr. 2002/03:75).

Exportkreditnämnden (EKN) skall återrapportera till regeringen genom bl.a. årsredovisning, halvårsrapport samt två kvartalsrapporter.

Från och med den 1 juli innevarande år gäller dock att alla myndigheters redovisning, bl.a. årsredovisning, halvårsrapporter och kvartalsrapporter, skall revideras.

Det skulle därför underlätta för EKN och innebära en väsentlig ekonomisk besparing, om de två kvartalsboksluten (Q1 resp. Q3) inte behöver redovisas och därför inte heller fortsättningsvis måste revideras.

EKN kommer även fortsättningsvis att ta fram riskmässiga bokslut per kvartal.

Regeringens Beslut

Regeringen beslutar att EKN befrias från redovisning och därmed revidering av de två kvartalsboksluten Q1 respektive Q3.

Med ändring av regleringsbrevet beslutar regeringen att följande skall gälla för budgetåret 2003 för Exporkreditnämnden (EKN).


1Verksamhet

PolitikområdeVerksamhetsområdeVerksamhetsgren
Utrikeshandel, export- och investeringsfrämjandeExport- och investeringsfrämjandeExportfrämjande


1.1Verksamhetsstyrning

Följande gäller för verksamheten inom Exportkreditnämndens ansvarsområde.

Politikområde Utrikeshandel, export- och investeringsfrämjande

Mål
En effektiv inre marknad och en öppen handelspolitik i EU, ett förstärkt multilateralt handelssystem inom WTO, ökad svensk export och ökade utländska direktinvesteringar.1

1 Övriga myndigheter, organisationer och anslag vars verksamhet skall bidra till målet är SWEDAC (Styrelsen för ackreditering och teknisk kontroll), Kommerskollegium, AB Svensk Exportkredit, Exportrådet, Invest in Sweden Agency (ISA), Näringslivsutveckling i Östersjöregionen och Avgifter till internationella handelsorganisaioner.


Verksamhetsområde Export- och investeringsfrämjande

Mål
Bidra till ökad export och ökade utländska direktinvesteringar i Sverige.2

2 Övriga myndigheter och organisationer vars verksamhet skall bidra till målet är AB Svensk Exportkredit, Exportrådet och Invest in Sweden Agency (ISA).


Återrapportering
Exportkreditnämnden skall redovisa hur verksamheten har bidragit till att uppfylla målet om ökad svensk export kvalitativt och om möjligt även kvantitativtt. Dessutom skall man belysa där så är möjligt sysselsättningseffekter. EKN skall även redovisa vilka branscher som därmed främjats genom konkurrenskraftiga garantier.

Verksamhetsgren Exportfrämjande

Mål
1. EKN skall främja svensk export genom att erbjuda konkurrenskraftiga exportkreditgarantier och investeringsgarantier. EKN skall erbjuda garantivillkor med minst likvärdiga villkor som i omvärlden, under förutsättning att EKN på lång sikt uppnår ett balanserat resultat i verksamheten.

2. EKN skall kontinuerligt anpassa verksamheten och utformningen av sina tjänster till kundernas behov.

3. EKN skall prioritera insatser för små och medelstora företag.

4. EKN skall genom olika former av riskdelning söka begränsa riskerna i de garantier som ställs ut. EKN skall därvid söka sprida riskerna i engagemanget och begränsa koncentrationen av risker.

5. EKN skall utveckla den skadeförebyggande verksamheten och verksamheten avseende återvinningar av utestående skadereglerade medel med sikte på att minimera förlusterna i verksamheten.

6. EKN skall i det internationella arbetet verka för konkurrensneutralitet mellan olika statsstödda exportkredit- och investeringsgarantisystem.

7. EKN skall förbättra informationen till kunderna om sin verksamhet och satsa på ökad öppenhet till allmänheten.

8. EKN skall utnyttja de nya möjligheter som finns inom IT-området, i sin effektivisering av verksamheten.

9. EKN skall fortsätta att utveckla sina etiska hänsyn främst för verksamheten med garantigivning. Med etiska hänsyn avses hänsyn till miljö, antikorruption och sociala frågor. EKN skall i linje med detta arbete även informera sina kunder om initiativet med Globalt Ansvar och OECD:s riktlinjer för multinationella företag. Dessutom skall EKN fortsätta att ta speciella hänsyn vid garantigivning till de skuldtyngda minst utvecklade länderna.

10. EKN skall genom den särskilda exportkreditgarantiramen bidra till att utveckla näringsliv och infrastruktur i de baltiska länderna, Ryssland med flera länder samt bidra till ett varaktigt samarbete mellan de berörda länderna och svenska företag.


Återrapportering
1. EKN skall redovisa hur dess verksamhet har främjat svensk export genom olika garantiinstrument. Detta skall även omfatta en redovisning över om EKN:s garantivillkor är konkurrenskraftiga i relation till omvärlden. EKN skall redovisa antal och volym av förbindelser som ingås under år 2003. Om EKN bedömer att målet att på ett balanserat ekonomiskt resultat på sikt inte kan uppfyllas skall EKN snarast meddela regeringen. EKN skall utvärdera resultatet av verksamheten med investeringsgarantier.

2. EKN skall redovisa vilka insatser som vidtagits för att fortlöpande anpassa verksamheten till kundernas behov.

3. EKN skall redovisa resultatet av sitt arbete med att främja export från små och medelstora företag. EKN skall vidare redovisa vilka specifika satsningar som vidtagits. EKN skall i årsredovisningen redovisa antal nya kunder under 2003.

4. Risksituationen skall rapporteras i samband med års- och delårsrapporter. Vad gäller riskspridningen skall EKN redovisa situationen avseende dels politiska och dels kommersiella risker. Dessutom skall koncentrationsrisker och behovet av avsättningar redovisas. EKN skall även redovisa konkreta åtgärder som vidtas för att minska riskkoncentrationen.

5. EKN skall rapportera vilka viktigare skadeförebyggande och skadereglerande åtgärder som vidtagits samt hur dessa påverkat målet att minimera förlusterna i verksamheten.

6. EKN skall redovisa hur man arbetar med dessa frågor internationellt.

7. Insatser för att förbättra informationen till kunderna och för att öka öppenheten och tillgängligheten skall redovisas i årsredovisningen.

8. EKN skall redovisa hur detta används i förbättringsinsatserna. EKN skall redovisa antal besökare på sin hemsida.

9. EKN skall utvärdera och redovisa resultatet av utvecklingsarbetet avseende etiska hänsyn. EKN skall vidare redovisa vilka specifika åtgärder som vidtagits för att utveckla arbetet med etiska hänsyn.

10. EKN skall halvårsvis redovisa hur engagemanget i regionen utvecklas.

Övriga mål och återrapportering

Kostnader för och intäkter från myndighetens verksamhet skall redovisas separat dels för den ordinarie verksamheten och dels för den särskilda exportkreditgarantiramen för de baltiska länderna, Ryssland med flera länder. Dessutom skall Sida:s garantiverksamhet redovisas separat.

En samlad redovisning av garantiverksamheten och dess resultat för år 2003 skall lämnas i årsredovisningen. EKN skall redovisa en delårsrapport som även skall innehålla en riskvärdering efter det andra kvartalet 2003. Denna inrapporteras senast den 31 augusti 2003.

Exportkreditnämnden skall senast den 1 april varje år redogöra för de administrativa kostnadernas utveckling samt redovisa vilka åtgärder som under året vidtagits för att rationalisera och effektivisera verksamheten. Den närmare utformningen av redovisningen sker efter samråd med Utrikesdepartementet. Redovisningen görs i en särskild rapport utanför årsredovisningen.

EKN skall utan fördröjning anmäla sådana förändrade omständigheter som på ett avgörande sätt påverkar verksamheten. Om EKN gör bedömningen att de ackumulerade förlusterna inom den särskilda exportkredit­garanti­ramen ("Baltramen") kommer att överstiga de medel som avsatts för förlustrisker, skall detta utan fördröjning rapporteras till regeringen. Nya utfästelser får då inte utfärdas utan regeringens medgivande.1.2Uppdrag

1. EKN skall medverka i de internationella aktiviteter där EKN:s verksamhet berörs.

2. EKN skall senast den 1 mars 2003 redovisa personalsituationen samt jämställdhetsarbetet.

3. EKN skall redovisa prognoser över skadeförluster på den särskilda exportkreditgarantiramen för de baltiska länderna, Ryssland med flera länder för åren 2003 och 2004. Redovisningen skall ske följande datum:

- 22 januari 2003

- 10 mars 2003

- 7 maj 2003

- 11 augusti 2003

- 3 november 2003.
2Finansiering2.2Övriga villkor

EKN har en låneram på 5 500 000 för investeringar och en obegränsad låneram hos Riksgäldskontoret för skadeutbetalningar.2.3Avgifter och bidrag

Beräknad budget för avgiftsbelagd verksamhet 2003

Verksamhet där avgiftsintäkterna disponeras (tkr)
VerksamhetÖver- / Underskott t.o.m. 2001Över- / Underskott 2002Intäkter 2003Kostnader 2003Över- / Underskott 2003Ackumulerat över- / underskott, utgående 2003
Offentligrättslig verksamhet

Ordinarie garantiverksamhet80 772918 1002 074 0001 110 000964 0001 962 872
Den särskilda garantiverksamhet mot de baltiska länderna, Ryssland med flera länder-58 38416 90062 30087 300-25 000-66 484
Summa22 388935 0002 136 3001 197 300939 0001 896 388

Offentligrättslig verksamhet
Ordinarie garantiverksamhet
Beräknad budget för avgiftsbelagd verksamhet. Budget och prognoser är upprättade enligt kassamässiga principer till skillnad från EKN:s årsredovisning som upprättas enligt riskmässiga principer.

Ekonomiskt mål för avgiftsbelagd verksamhet

Det ekonomiska målet är att intäkterna från garantiverksamheten skall täcka kostnaderna för verksamheten på lång sikt. De kostnader inom ramen för den särskilda garantiverksamheten mot de baltiska länderna, Ryssland med flera länder som inte finansieras med avgiftsinkomster skall finansieras från anslaget 9:2.

Villkor för avgiftsbelagd verksamhet

Inkomsterna disponeras av Exportkreditnämnden. Avgifternas storlek bestäms av Exportkreditnämnden.

EKN beviljas att mot avgift sälja riskanalyser. Innan denna verksamhet påbörjas skall EKN göra anmälan enligt gällande bestämmelser.

Särskilda villkor för det ordinarie garantisystemet

Verksamheten skall bedrivas med målet att den totalt sett skall vara självbärande över tiden. Premier skall således täcka såväl risken som kostnaderna för administration och erforderliga investeringar.

EKN ges obegränsad upplåningsrätt i svensk och utländsk valuta i Riksgäldskontoret för att vid behov användas för utbetalning av skadeersättning. På upplånade medel utgår ränta.

EKN får disponera 175 miljarder kronor av den av riksdagen fastställda totala ramen för exportkreditgarantier om 200 miljarder kronor, varav 5 miljarder kronor får avse s.k. SLV-garantier (stipulated loss value-garantier avseende export av civila flygplan).

EKN får utfärda investeringsgarantier inom en särskild ram om 10 miljarder kronor.

Likvida överskott för garantigivningen i svenska kronor skall reserveras och sättas in på ett räntebärande konto i Riksgäldskontoret. Räntebindningstiden väljs av EKN. Reserverade medel skall användas för reglering av skadefall. Underskott i garantigivningen skall finansieras genom räntebärande upplåning.

Likvida överskott för garantier i utländsk valuta skall behållas i de valutor i vilka de erhållits. Dock skall en eventuell riskändring beaktas och växling vid behov ske mellan valutorna så att likvida medel och det bedömda värdet av de utestående fordringarna i princip motsvarar aktuell förlustrisk i utländsk valuta. Underskott i garantigivningen skall finansieras genom räntebärande upplåning.

Om EKN har lån i Riksgäldskontoret skall likvida överskott i första hand användas till att amortera krediterna. När reserverna är tillräckliga skall EKN i nominella termer återbetala av staten erhållen räntekompensation. Inbetalning görs till inkomsttitel 2811 "Övriga inkomster av statens verksamhet".

Villkor för anslagsutnyttjande återfinns i regleringsbrev för anslaget 9:2 Avsättning för förlustrisker vad avser garantier för finansiellt stöd och exportkreditgarantier under politikområde Samarbete med Central- och Östeuropa.
3Undantag EA-regler

EKN undantas från 23 § i kapitalförsörjningsförordningen (1996:1188).

I det fall EKN förvärvar fast egendom i enlighet med regeringsbeslut den 24 mars 1994, (UDH, nr 11) respektive den 12 januari 1995 (Fi94/126), gäller förordningen (1993:527) om förvaltning av statliga fastigheter, m.m. i tillämpliga delar.På regeringens vägnar


Leif Pagrotsky
Lisa Svensson


Kopia till

Riksdagens näringsutskott
UD/EC
UD/RS
UD/Plan-Bud
Fi/Ba
N/SÄ
Miljödepartementet
FA/Ekonomienheten
Information Rosenbad
Riksrevisionsverket
Ekonomistyrningsverket
Riksgäldskontoret
Kammarkollegiet
AB Svensk Exportkredit
Sveriges Exportråd
SIDA/INEC