Regeringsbeslut
2
2003-09-04 U2003/2202/UH

Ändring av regleringsbrev för budgetåret 2003 avseende Lunds universitet

Riksdagen har beslutat om Lunds universitets verksamhet för budgetåret 2003 (prop. 2002/03:1, utg.omr. 16, bet. 2002/03:UbU1, rskr. 2002/03:62).

Med ändring av regleringsbrevet beslutar regeringen att följande ska gälla för budgetåret 2003 för Lunds universitet och nedan angivna anslag.


1Verksamhet

PolitikområdeVerksamhetsområdeVerksamhetsgren
UtbildningspolitikHögskoleverksamhetGrundläggande högskoleutbildning med stödfunktioner
Forskning och forskarutbildning med stödfunktioner eller konstnärligt utvecklingsarbete med stödfunktioner m.m.


1.1Verksamhetsstyrning

Följande gäller för verksamheten inom Lunds universitets ansvarsområde.

Politikområde Utbildningspolitik

Verksamhetsgren Grundläggande högskoleutbildning med stödfunktioner

Mål

Examinationsmål

För fyraårsperioderna 2001-2004 respektive 2005-2008 gäller tills vidare följande examinationsmål (lägsta antal avlagda examina).

Examen

Mål

2001-2004

Planeringsförutsättning 2005-2008

Magisterexamen med ämnesdjup

3 740

1

Civilingenjörs- och arkitektexamen

2 510

2 865

Sjuksköterskeexamen

570

680

Lärarexamen med inriktning mot senare år 2

90

90

1 Examinationen bör vara på minst samma nivå som under perioden 2001-2004.

2 Inklusive examina inom motsvarande äldre utbildningar.

Antalet avlagda examina inom högskoleingenjörsutbildningen bör tillsammans med antalet avlagda högskole-, kandidat- och magisterexamina med inriktning mot teknik sammantaget öka 2003 i förhållande till 2002. För perioden 2005-2008 bör antalet examinerade i psykologutbildningen öka.

Återrapportering

Årliga utfall i förhållande till ovanstående mål skall redovisas i årsredovisningen. Härvid skall antalet examina inom högskoleingenjörsutbildning samt antalet högskoleexamina, kandidatexamina och magisterexamina med teknisk inriktning särredovisas.

Mål helårsstudenter

Antalet helårsstudenter 2003 totalt och inom de naturvetenskapliga och tekniska utbildningsområdena bör öka i förhållande till 2002.

Inom de konstnärliga utbildningsområdena kan universitetet högst avräkna nedan angivna antal helårsstudenter inom respektive angivet utbildningsområde:

- högst 56 helårsstudenter inom design,

- högst 74 helårsstudenter inom konst,

- högst 379 helårsstudenter inom musik, och

- högst 55 helårsstudenter inom teater.

Återrapportering

Av årsredovisningen skall framgå antalet helårsstudenter 2003 jämfört med 2002. För övrig redovisning av genomförda prestationer skall redovisning ske enligt de särskilda bestämmelser som regeringen avser att besluta om.

Övrig återrapportering

Av årsredovisningen skall avseende läkarutbildningen framgå antalet nybörjare samt antalet helårsstudenter vid utbildningen våren och hösten 2003 samt planeringen inför 2004.

Särskilda åtaganden

1. Universitetet skall varje läsår erbjuda utbildning i estniska, indonesiska, rumänska, thai, ungerska och rättssociologi.

Återrapportering
Av årsredovisningen skall framgå antalet sökande samt antalet helårsstudenter och helårsprestationer inom respektive utbildning.


2. Universitetet skall anordna trafikflygarutbildning.

Återrapportering
Av årsredovisningen skall framgå antalet sökande, totala antalet registrerade studenter och total kostnad för trafikflygarutbildning.


3. I mars 2002 redovisade Lunds universitet och Försvarsmakten rapporten Samverkan mellan civil och militär flygutbildning.

Lunds universitet skall tillsammans med Försvarsmakten - inom ramen för myndigheternas respektive verksamhet - senast den 30 juni 2003 inrätta en samrådsnämnd på det sätt och med de uppgifter som föreslås i rapporten.

Inom ramen för samrådsnämndens arbete och med rapporten som grund skall universitetet och Försvarsmakten fortsätta att utveckla samverkan mellan civil och militär flygutbildning. Myndigheterna skall härvidlag kontinuerligt pröva möjligheterna att fördjupa samverkan för att på så sätt åstadkomma ett effektivt utnyttjande av de statliga resurserna för flygutbildning.

Återrapportering
Lunds universitet skall tillsammans med Försvarsmakten i anslutning till årsredovisningen återredovisa arbetet rörande samverkan avseende flygutbildning med bl.a. inrättande av samrådsnämnden, nämndens arbetsordning och arbetsplan samt övriga vidtagna samverkansåtgärder och resultatet av dessa åtgärder.


4. Universitetet skall under perioden 2002-2004 ansvara för ett särskilt pilotprojekt för högskolepedagogisk utbildning av lärare. Universitetet skall i detta arbete framför allt beakta frågor om innehåll i pedagogiska kurser för högskolelärare. Vidare skall universitetet informera övriga lärosäten om projektets utveckling.

Återrapportering
Av årsredovisningen skall framgå hur universitetets planering av projektet ser ut samt hur tilldelade medel för 2003 har använts.


5. Lunds universitets historiska museum skall fortsatt omhänderta arkeologiska fynd från Skåne.

6. Universitetet skall svara för utbildningsinsatser inom ramen för verksamheten som drivs av programstyrelsen för System-on-chip Design (SoC).


Verksamhetsgren Forskning och forskarutbildning med stödfunktioner eller konstnärligt utvecklingsarbete med stödfunktioner m.m.

Mål
Mål för forskarskolor

Lunds universitet är värduniversitet för två forskarskolor, en i mångvetenskaplig naturvetenskap samt en i historia. Som planeringsförutsättning skall gälla att respektive forskarskola vid utgången av 2007 har utexaminerat minst 25 doktorer. Denna tidsgräns kan förlängas med upp till ett år beroende på den genomsnittliga tid som doktoranderna inom forskarskolan bedriver institutionstjänstgöring.

Återrapportering

Av årsredovisningen skall framgå hur många doktorander som antagits till respektive forskarskola, deras kön och till vilket vetenskapsområde de knutits. Vidare skall samarbetet mellan värduniversitetet och partnerhögskolorna beskrivas.

Examinationsmål för forskarutbildningen

För fyraårsperioden 2001-2004 gäller tills vidare följande examinationsmål för forskarutbildningen vid universitetet (lägsta antal avlagda examina). Licentiatexamen skall räknas som en halv examen. En doktorsexamen där licentiatexamen tidigare tagits ut skall räknas som en halv examen. Som planeringsförutsättning gäller att antalet examina i forskarutbildningen skall öka under perioden 2005-2008 i förhållande till perioden 2001-2004.

Vetenskapsområde

Mål

2001-2004

Humanistisk-samhällsvetenskapligt

371

Medicinskt

414

Naturvetenskapligt

294

Tekniskt

440

Återrapportering

Se Gemensamma bestämmelser för universitet och högskolor m.m. under avsnitt verksamhetsgren: Forskning och forskarutbildning med stödfunktioner eller konstnärligt utvecklingsarbete med stödfunktioner, återrapportering under mål 2.

Rekryteringsmål för professorer

Av de professorer som anställs under fyraårsperioden 2001-2004 skall minst 20 procent vara kvinnor.

Återrapportering

Av årsredovisningen skall framgå det totala antalet professorer (heltidsekvivalenter) och antalet nyanställda professorer samt för båda grupperna antalet kvinnor.

Övrigt, forskning och forskarutbildning

Universitetet skall bedriva forskning och forskarutbildning inom humanistisk-samhällsvetenskapligt, medicinskt, naturvetenskapligt och tekniskt vetenskapsområde. Vidare skall universitetet bedriva konstnärligt utvecklingsarbete och verksamhet vid MAX-laboratoriet.

Återrapportering

1. I årsredovisningen skall en redovisning (omfattning, inriktning och total kostnad) lämnas för Centrum för genusvetenskap.


2. Universitetet skall överta verksamhet avseende klimatforskning från Arbetslivsinstitutet. Avb årsredovisningen skall framgå hur övertagandet genomförs.

2Finansiering


2.2Anslag

2.2.1Tilldelade anslag

Utgiftsområde 16 Utbildning och universitetsforskning

25:21Lunds universitet: Grundutbildning (ramanslag)1 413 832 tkr
25:21 ap.1Takbelopp (ram)1 380 557 tkr

Disponeras av Lunds universitet
25:21 ap.2Högskolepedagogisk utbildning av lärare (ram)967 tkr

Disponeras av Lunds universitet
25:21 ap.3Nationellt resurscentrum i fysik (ram)1 130 tkr

Disponeras av Lunds universitet
25:21 ap.4Trafikflygarutbildning (ram)25 182 tkr

Disponeras av Lunds universitet
25:21 ap.5Pilotprojekt för högskolepedagogisk utbildning av lärare (ram)3 996 tkr

Disponeras av Lunds universitet
25:21 ap.6Omhändertagande av arkeologiska fynd (ram)2 000 tkr

Disponeras av Lunds universitet

Villkor

25:21 ap.1 Takbelopp

Anslagspost 1

- Per capita-ersättningen för helårsstudenter och helårsprestationer inom de olika utbildningsområdena anges under Gemensamma bestämmelser för universitet och högskolor m.m., avsnittet 2 Ekonomisk redovisning, 2.2 Verksamhetsgrenen Grundläggande högskoleutbildning med stödfunktioner punkt 7.

- Ersättning för universitetets särskilda åtagande punkterna 1 och 6 som anges under avsnittet Verksamhetsgren: Grundläggande högskoleutbildning med stödfunktioner beräknas per helårsstudent och helårsprestation och ingår i takbeloppet.

- Ersättning för helårsstudenter och helårsprestationer under 2003 inom naturvetenskapliga och tekniska utbildningar för studerande med särskilt vuxenstudiestöd skall avräknas inom takbeloppet.


25:22Lunds universitet: Forskning och forskarutbildning (ramanslag)1 158 134 tkr
25:22 ap.1Humanistisk-samhällsvetenskapligt vetenskapsområde (ram)287 289 tkr

Disponeras av Lunds universitet
25:22 ap.2Medicinskt vetenskapsområde (ram)185 009 tkr

Disponeras av Lunds universitet
25:22 ap.3Naturvetenskapligt vetenskapsområde (ram)239 866 tkr

Disponeras av Lunds universitet
25:22 ap.4Tekniskt vetenskapsområde (ram)202 526 tkr

Disponeras av Lunds universitet
25:22 ap.5Konstnärligt utvecklingsarbete (ram)4 919 tkr

Disponeras av Lunds universitet
25:22 ap.6Ersättning för lokalhyror m.m. (ram)238 525 tkr

Disponeras av Lunds universitet

Villkor

25:22 ap.1 Humanistisk-samhällsvetenskapligt vetenskapsområde


2.2.2Finansiella villkor för anslag (tkr)

Anslag/ap/dpAnslagskreditIndrag av anslags- beloppAnslagsbehållning som disponeras 2003
25:2100
25:21 ap.1003 %
25:21 ap.200
25:21 ap.300
25:21 ap.400
25:21 ap.5000
25:21 ap.600
25:2200
25:22 ap.1000
25:22 ap.2000
25:22 ap.3000
25:22 ap.4000
25:22 ap.5000
25:22 ap.60002.3Övriga villkor

(tkr)

Räntekonto-kredit

Belopp som förs till räntekontot1

Låneram2

Lunds universitet

168 151

527 600

25:21

1 413 832

25:22

1 158 134

1 Överföring sker med 1/12 varje månad.

2 Låneram i Riksgäldskontoret för investeringar i anläggningstillgångar som används i verksamheten
2.4Avgifter och bidrag

Beräknad budget för avgiftsbelagd verksamhet 2003

Verksamhet där avgiftsintäkterna disponeras (tkr)
VerksamhetÖver- / Underskott t.o.m. 2001Över- / Underskott 2002Intäkter 2003Kostnader 2003Över- / Underskott 2003Ackumulerat över- / underskott, utgående 2003
Offentligrättslig verksamhet

Avgifter enligt 4 §100100 000100 00000
Övriga avgifter inom grundläggande högskoleutbildning0-3002 0002 200-200-500
Övriga avgifter inom forskning och forskarutbildning001 0001 00000
Summa0-300103 000103 200-200-500
Uppdragsverksamhet

Beställd utbildning5322 00035 00032 0003 0005 532
Uppdragsutbildning5 1821 00075 00073 0002 0008 182
Uppdragsforskning5 983-3 000200 000200 00002 983
Summa11 6970310 000305 0005 00016 697

Villkor för avgiftsbelagd verksamhet

1 Avgiftsförordningen (1992:191)

Villkor

För villkor för den avgiftsfinansierade verksamheten se vidare under Gemensamma bestämmelser för universitet och högskolor, avsnittet 2 Ekonomisk redovisning, 2.1 Gemensam redovisning för verksamhetsgrenarna punkt 9.
På regeringens vägnar

Senast uppdaterad: