Regeringsbeslut Nr: 55
2003-12-19 U2002/4735/DK (delvis)

Regleringsbrev för budgetåret 2003 avseende Blekinge tekniska högskola

Riksdagen har beslutat om Blekinge tekniska högskolas verksamhet för budgetåret 2003 (prop. 2002/03:1, utg.omr. 16, bet. 2002/03:UbU1, rskr. 2002/03:62).

Regeringen beslutar att följande skall gälla under budgetåret 2003 för Blekinge tekniska högskola och nedan angivna anslag.1Verksamhet

PolitikområdeVerksamhetsområdeVerksamhetsgren
UtbildningspolitikHögskoleverksamhetGrundläggande högskoleutbildning med stödfunktioner
Forskning och forskarutbildning med stödfunktioner eller konstnärligt utvecklingsarbete med stödfunktioner m.m.


1.1Verksamhetsstyrning

Följande gäller för verksamheten inom Blekinge tekniska högskolas ansvarsområde.

Politikområde Utbildningspolitik

Verksamhetsgren Grundläggande högskoleutbildning med stödfunktioner

Mål

Examinationsmål

För fyraårsperioderna 2001–2004 respektive 2005–2008 gäller tills vidare följande examinationsmål (lägsta antal avlagda examina).

Examen

Mål

2001–2004

Planeringsförutsättning 2005–2008

Magisterexamen med ämnesdjup

430

1

Sjuksköterskeexamen

380

450

1 Examinationen bör vara på minst samma nivå som under perioden 2001–2004.

Antalet avlagda examina inom högskoleingenjörsutbildningen bör tillsammans med antalet avlagda högskole-, kandidat- och magisterexamina med inriktning mot teknik sammantaget öka 2003 i förhållande till 2002.

Återrapportering

Årliga utfall i förhållande till ovanstående mål skall redovisas i årsredovisningen. Härvid skall antalet examina inom högskoleingenjörsutbildning samt antalet högskoleexamina, kandidatexamina och magisterexamina med teknisk inriktning särredovisas.

Mål helårsstudenter

Antalet helårsstudenter 2003 totalt och inom de naturvetenskapliga och tekniska utbildningsområdena bör öka i förhållande till 2002.

Återrapportering

Av årsredovisningen skall framgå antalet helårsstudenter 2003 jämfört med 2002. För övrig redovisning av genomförda prestationer skall redovisning ske enligt de särskilda bestämmelser som regeringen avser att besluta om.

Särskilda åtaganden

1. Högskolan skall i enlighet med riksdagens beslut med anledning av regeringens förslag i propositionen En politik för tillväxt och livskraft i hela landet (prop. 2001/02:4, bet. 2001/02:NU4, rskr. 2001/02:118), under perioden 2002–2004 utveckla de kortare yrkesutbildningar inom nya områden som beslutats av riksdagen efter förslag i propositionen Den öppna högskolan (prop. 2001/02:15, bet. 2001/02:UbU4, rskr. 2001/02:98).

Återrapportering
Av årsredovisningen skall framgå hur utvecklingsarbetet har bedrivits och vilken inriktning arbetet har samt hur medlen har använts. Högskolan skall i årsredovisningen för 2004 avlämna en slutrapport från arbetet.

Högskolan skall utveckla utbildningar inom informationsteknologi och telekommunikation till att bättre svara mot studenternas intresse och arbetsmarknadens framtida behov. Utvecklingsarbetet skall ske i nära samarbete med intressenter på arbetsmarknaden. Vidare skall högskolan informera övriga lärosäten om projektets utveckling.

Återrapportering
Av årsredovisningen skall framgå hur utvecklingsarbetet har bedrivits och hur medlen har använts.


Verksamhetsgren Forskning och forskarutbildning med stödfunktioner eller konstnärligt utvecklingsarbete med stödfunktioner m.m.

Mål

Examinationsmål för forskarutbildningen

För fyraårsperioden 2001–2004 gäller tills vidare följande examinationsmål för forskarutbildningen vid högskolan (lägsta antal avlagda examina). Licentiatexamen skall räknas som en halv examen. En doktorsexamen där licentiatexamen tidigare tagits ut skall räknas som en halv examen. Som planeringsförutsättning gäller att antalet examina i forskarutbildningen skall öka under perioden 2005–2008 i förhållande till perioden 2001–2004.

Vetenskapsområde

Mål

2001–2004

Tekniskt

19


Återrapportering

Se Gemensamma bestämmelser för universitet och högskolor m.m. under avsnitt verksamhetsgren: Forskning och forskarutbildning med stödfunktioner eller konstnärligt utvecklingsarbete med stödfunktioner, återrapportering under mål 2.

Rekryteringsmål för professorer

Av de professorer som anställs under fyraårsperioden 2001–2004 skall minst 18 procent vara kvinnor.

Återrapportering

Av årsredovisningen skall framgå det totala antalet professorer (heltidsekvivalenter) och antalet nyanställda professorer samt för båda grupperna antalet kvinnor.

Övrigt, forskning och forskarutbildning

Högskolan skall bedriva forskning och forskarutbildning inom tekniskt vetenskapsområde.
2Finansiering


2.1Anslag

2.1.1Tilldelade anslag

Utgiftsområde 16 Utbildning och universitetsforskning

25:45Blekinge tekniska högskola: Grundutbildning (ramanslag)235 718 tkr
25:45 ap.1Takbelopp (ram)213 852 tkr

Disponeras av Blekinge tekniska högskola
25:45 ap.2Högskolepedagogisk utbildning av lärare (ram)159 tkr

Disponeras av Blekinge tekniska högskola
25:45 ap.3Utveckla kortare yrkesutbildningar inom nya områden (ram)1 707 tkr

Disponeras av Blekinge tekniska högskola
25:45 ap.4Utveckla utbildningar inom informationsteknologi och telekommunikation (ram)20 000 tkr

Disponeras av Blekinge tekniska högskola

Villkor

25:45 ap.1 Takbelopp

Anslagspost 1

- Per capita-ersättningen för helårsstudenter och helårsprestationer inom de olika utbildningsområdena anges under Gemensamma bestämmelser för universitet och högskolor m.m., avsnittet 2 Ekonomisk redovisning, 2.2 Verksamhetsgrenen Grundläggande högskoleutbildning med stödfunktioner punkt 7.

- Ersättning för helårsstudenter och helårsprestationer under 2003 inom naturvetenskapliga och tekniska utbildningar för studerande med särskilt vuxenstudiestöd skall avräknas inom takbeloppet.

25:46Blekinge tekniska högskola: Forskning och forskarutbildning (ramanslag)61 476 tkr
25:46 ap.1Tekniskt vetenskapsområde (ram)46 377 tkr

Disponeras av Blekinge tekniska högskola
25:46 ap.2Övriga forskningsmedel (ram)15 099 tkr

Disponeras av Blekinge tekniska högskola2.1.2Finansiella villkor för anslag (tkr)

Anslag/ap/dpAnslagskreditIndrag av anslags- beloppAnslagsbehållning som disponeras 2003
25:4500
25:45 ap.1000
25:45 ap.2000
25:45 ap.3000
25:45 ap.400
25:4600
25:46 ap.1000
25:46 ap.20002.2Övriga villkor

(tkr)

Räntekonto-kredit

Belopp som förs till räntekontot1

Låneram2

Blekinge tekniska högskola

30 311

43 000

25:45

235 718

25:46

61 476

1 Överföring sker med 1/12 varje månad.

2 Låneram i Riksgäldskontoret för investeringar i anläggningstillgångar som används i verksamheten.
2.3Avgifter och bidrag

Beräknad budget för avgiftsbelagd verksamhet 2003

Verksamhet där avgiftsintäkterna disponeras (tkr)
VerksamhetÖver- / Underskott t.o.m. 2001Över- / Underskott 2002Intäkter 2003Kostnader 2003Över- / Underskott 2003Ackumulerat över- / underskott, utgående 2003
Uppdragsverksamhet

Beställd utbildning-910000-91
Summa-910000-91
Offentligrättslig verksamhet

Avgifter enligt 4 §14 4972 1032 5002 50006 600
Summa4 4972 1032 5002 50006 600
Uppdragsverksamhet

Uppdragsutbildning492010 00010 0000492
Uppdragsforskning-200000-20
Summa472010 00010 0000472
Offentligrättslig verksamhet

Övriga avgifter inom grundläggande högskoleutbildning-3-73003000-10
Övriga avgifter inom forskning och forskarutbildning000000
Summa-3-73003000-10

Villkor för avgiftsbelagd verksamhet

1 Avgiftsförordningen (1992:191)

Villkor

För villkor för den avgiftsfinansierade verksamheten se vidare under Gemensamma bestämmelser för universitet och högskolor, avsnittet 2 Ekonomisk redovisning, 2.1 Gemensam redovisning för verksamhetsgrenarna punkt 9.
På regeringens vägnar

Senast uppdaterad: