Regeringsbeslut
22
2003-06-26 Jo 2003/1456

Ändring av regleringsbrev för budgetåret 2003 avseende Statens utsädeskontroll

Riksdagen har beslutat om Statens utsädeskontrolls verksamhet för budgetåret 2003 (prop. 2002/03:1, utg.omr. 23, bet. 2002/03:MJU2, rskr. 2002/03:83).

Med ändring av regleringsbrevet beslutar regeringen att följande ska gälla för budgetåret 2003 för Statens utsädeskontroll (SUK) och nedan angivna anslag.1Verksamhet


Statens utsädeskontrolls verksamhet återfinns inom följande politikområde med tillhörande verksamhetsområde och verksamhetsgren:

PolitikområdeVerksamhetsområdeVerksamhetsgren
LivsmedelspolitikVäxtkontroll och växtskyddUtsädeskontroll


1.1Verksamhetsstyrning

Följande gäller för verksamheten inom Statens utsädeskontrolls ansvarsområde.

Politikområde Livsmedelspolitik

Mål
En ekologiskt, ekonomiskt och socialt hållbar livsmedelspolitik.

Verksamhetsområde Växtkontroll och växtskydd

Mål
En effektiv och hållbar växtodling.

Verksamhetsgren Utsädeskontroll

Mål
1. Avgiftsfinansierad verksamhet:

- SUK skall bidra till att ett fullgott utsäde används i hela landet, med syfte bl.a. att minska användningen av bekämpningsmedel för att på så sätt främja en effektiv och hållbar växtodling.

2. Anslagsfinansierad verksamhet:

- SUK skall aktivt delta i det internationella normeringsarbetet inom sitt ansvarsområde,

- SUK skall utveckla sin kompetens i molekylärbiologiska tekniker,

- SUK skall utifrån sitt uppdrag att kontrollera förekomst av oavsiktlig inblandning av GMO i konventionellt utsäde följa upp regelutveckling, teknikutveckling m.m. på området.


Återrapportering
1. SUK skall redovisa förändringen i användningen av certifierat utsäde samt vilka åtgärder som vidtagits för att öka användningen av certifierat utsäde.

Utvecklingen och användningen av certifiering och analysering skall redovisas och analyseras i jämförelse minst med de två föregående verksamhetsåren.

SUK skall redovisa resultatutvecklingen samt volymer, kostnader och intäkter fördelat på offentligrättslig verksamhet och uppdragsverksamhet under de tre senaste åren i enlighet med tabell 2.4.

2. SUK skall redovisa den internationella utvecklingen inom sitt ansvarsområde. Redovisningen skall omfatta utvecklingen inom OECD och ISTA samt utvecklingen inom andra internationella organisationer där aktuella frågor för SUK:s ansvarsområde behandlas.

SUK skall redovisa vad som gjorts för att höja kompetensen i molekylärbiologiska tekniker.

SUK skall redogöra för handhavandet av GMO-kontrollen samt analysera den fortsatta utvecklingen av kontrollen på kort och lång sikt.

Övriga mål och återrapportering

Jämställdhet

SUK skall i beslut som rör individer pröva besluten ur ett jämställdhetsperspektiv och aktivt analysera konsekvenserna för såväl kvinnor som män av de åtgärder som vidtas bl.a. vad gäller målet att uppnå jämnare könsfördelning mellan personalgrupperna.

Återrapportering: SUK skall redovisa hur arbetet med jämställdhet bedrivits och vad som gjorts på området och vari svårigheterna ligger.
2Finansiering


2.2Anslag

2.2.1Tilldelade anslag

Utgiftsområde 23 Jord- och skogsbruk, fiske med anslutande näringar

43:2Statens utsädeskontroll (ramanslag)807 tkr

Disponeras av Statens utsädeskontroll

Villkor

43:2 Statens utsädeskontroll
Från anslaget får täckas SUK:s kostnader för internationell verksamhet, för tillsynsverksamhet utanför certifieringssystemet och kvalitetskontrollen samt för kompetensuppbyggnad av molekylärbiologiska tekniker.


2.2.2Finansiella villkor för anslag (tkr)

Anslag/ap/dpAnslagskreditIndrag av anslags- beloppAnslagsbehållning som disponeras 2003
43:21203 %2.3Övriga villkor

(tkr)

Räntekontokredit

Belopp som förs till räntekontot 1

Låneram 2

Statens utsädeskontroll


7 000


807


7 000

1 Överföringen sker med 1/12 varje månad.

2 Låneram i Riksgäldskontoret för investeringar i anläggningstillgångar som används i verksamheten.
2.4Avgifter och bidrag

Beräknad budget för avgiftsbelagd verksamhet 2003

Verksamhet där avgiftsintäkterna disponeras (tkr)
VerksamhetÖver- / Underskott t.o.m. 2001Över- / Underskott 2002Intäkter 2003Kostnader 2003Över- / Underskott 2003Ackumulerat över- / underskott, utgående 2003
Offentligrättslig verksamhet

Fältbesiktning005 7405 74000
Sortprovning10005005000100
Analysering-60008 1008 1000-600
Certifieringsprovtagning-300010 86010 8600-300
Summa-800025 20025 2000-800
Uppdragsverksamhet

Övrig verksamhet-1 13304854850-1 133
Analysering-3 01503 5853 5850-3 015
Sortprovning1 891030030001 891
Summa-2 25704 3704 3700-2 257

Villkor för avgiftsbelagd verksamhet

SUK:s verksamhet skall finansieras med avgifter. Avgifternas storlek bestäms av SUK, dock inte i de fall som avses i 15 § avgiftsförord­ningen (1992:191). Inkomsterna disponeras av SUK.
På regeringens vägnar


Jan O. Karlsson
Jeanette Lund


Kopia till

Riksdagens miljö- och jordbruksutskott
Finansdepartementet/BA
Riksgäldskontoret
Ekonomistyrningsverket
Riksrevisionsverket

Senast uppdaterad: