Regeringsbeslut
19
2003-06-26 Jo 2003/1407/(delvis)

Ändring av regleringsbrev för budgetåret 2003 avseende Centrala försöksdjursnämnden

Riksdagen har beslutat om Centrala försöksdjursnämndens verksamhet för budgetåret 2003 (prop. 2002/03:1, utg.omr. 23, bet. 2002/03:FiU21, rskr. 2002/03:235).

Med ändring av regleringsbrevet beslutar regeringen att följande ska gälla för budgetåret 2003 för Centrala försöksdjursnämnden (CFN) och nedan angivna anslag.1Verksamhet


Centrala försöksdjursnämndens verksamhet återfinns inom följande politikområde med tillhörande verksamhetsområde och verksamhetsgrenar:

PolitikområdeVerksamhetsområdeVerksamhetsgren
DjurpolitikFörsöksdjursfrågorForskningsstöd för utveckling av alternativa metoder till djurförsök
Djurförsöksetisk prövning
Följa försöksdjursanvändningen och sprida information


1.1Verksamhetsstyrning

Följande gäller för verksamheten inom Centrala försöksdjursnämndens ansvarsområde.

Politikområde Djurpolitik

Mål
Ett gott djurskydd och ett gott djurhälsotillstånd bland djur i människans tjänst och att viltstammarna förvaltas på ett sådant sätt att oacceptabla skador på människor och egendom inte uppstår.

Verksamhetsområde Försöksdjursfrågor

Mål
Begränsa behovet av försöksdjur.

Verksamhetsgren Forskningsstöd för utveckling av alternativa metoder till djurförsök

Mål
Utveckling av alternativa metoder till djurförsök genom stöd till forskning och genom andra särskilt riktade insatser. Samverkan med andra myndigheter och forskningsbeviljande organ skall ske i syfte att få andra metoder än djurförsök accepterade inom forskning och vid testning.

Återrapportering
CFN skall redovisa hur stort forskningsstöd som lämnats, antalet projekt som fått stöd och projektens inriktning, de särskilda insatser som gjorts i övrigt samt den samverkan som bedrivits.

CFN skall också redovisa hur användningen av alternativa metoder till djursförsök har utvecklats.

Verksamhetsgren Djurförsöksetisk prövning

Mål
En effektiv, enhetlig och god etisk prövning av de ärenden som prövas av de djurförsöksetiska nämnderna.

Återrapportering
CFN skall redovisa

- de djurförsöksetiska nämndernas kostnader, omfattningen av den etiska prövningen av planerade djurförsök och de övriga insatser som vidtagits inom den etiska prövningen och andra därmed sammanhängande frågor,

- antalet inkomna ansökningar och beslutade ansökningar vid årets utgång, fördelade på antalet avslag, bifall och bifall efter modifiering samt med angiven genomsnittlig handläggningstid och förbrukade resurser per ansökan.

Verksamhetsgren Följa försöksdjursanvändningen och sprida information

Mål
Ökad kunskap om alternativa metoder och om andra försöksdjursfrågor genom att sprida information.

Återrapportering
CFN skall redovisa

- försöksdjursanvändningen i landet över tiden och i jämförelse med andra relevanta länder och ange faktorer som påverkar försöksdjursanvändningen,

- försöksdjursanvändningen i relation till satsade forskningsmedel inom statlig och privat sektor inom biomedicin och närliggande forskningsområden,

- de åtgärder som vidtagits i syfte att sprida kunskap om alternativa metoder och om andra försöksdjursfrågor samt den informations- och publiceringsverksamhet som CFN bedrivit.


1.2Organisationsstyrning

1. CFN skall ha ett jämställdhetsperspektiv i sin verksamhet och aktivt analysera konsekvenserna för såväl kvinnor som män av de åtgärder som vidtas. CFN skall fortsättningsvis arbeta med att förverkliga de, under år 2002, formulerade två specifika målen.

Återrapporteringskrav

1. CFN skall i årsredovisningen för år 2003 redovisa hur de djurförsöksetiska nämnderna är sammansatta och på vilket sätt ett jämställdhetsperspektiv tillämpas vid valet av ledamöter.

2. CFN skall redovisa vilka åtgärder som har vidtagits med anledning av de under år 2002 valda två specifika målen där ett jämställdhetsperspektiv bedömdes vara möjligt att utveckla.1.3Uppdrag

Centrala försöksdjursnämnden skall redovisa hur det utökade anslaget har använts för att utveckla alternativa metoder till djurförsök såväl inom grundforskning och tillämpad forskning som genom riktade insatser inom särskilt angelägna områden och hur målen har uppnåtts vad gäller att förfina, minska eller ersätta försöksdjursanvändningen. I redovisningen skall CFN ange prioriterade projektsatsningar under år 2003 samt de som planeras under år 2004 och förväntade effekter samt kostnadseffektiviteten för de olika projekten. Vidare skall CFN redovisa hur de utvärderingsmetoder som har valts kan dokumentera förväntade effekter i de prioriterade satsningarna. Uppdraget skall redovisas senast den 1 november 2003.2Finansiering


2.2Anslag

2.2.1Tilldelade anslag

Utgiftsområde 23 Jord- och skogsbruk, fiske med anslutande näringar

42:4Centrala försöksdjursnämnden (ramanslag)18 106 tkr

Disponeras av Centrala försöksdjursnämnden

Villkor

42:4 Centrala försöksdjursnämnden
Av anslaget skall 10 000 000 kronor disponeras för att utvärdera och främja utvecklingen av alternativa försöksdjursmetoder.


2.1.1Bemyndiganden (tkr)

Anslag/ap/dp20042005200620072004-2007
42:410 00000010 000
Summa anslag 42:410 000000

Villkor
Central försöksdjursnämnden bemyndigas att under år 2003, i fråga om ramanslaget 42:4 Centrala försöksdjursnämnden, fatta beslut om stöd som inklusive tidigare gjorda åtagande medför utgifter på högst 10 000 000 kronor under år 2004.

2.1.2Finansiella villkor för anslag (tkr)

Anslag/ap/dpAnslagskreditIndrag av anslags- beloppAnslagsbehållning som disponeras 2003
42:427203 %
3Undantag EA-regler

1. CFN skall inte finansiera investeringar i anläggningstillgångar som används i verksamheten med lån i Riksgäldskontoret enligt kapitalförsörjningsförordningen (1996:1188). Sådana investeringar skall i stället finansieras med medel på anslaget 42:4 Centrala försöksdjursnämnden.

2. CFN skall inte tillämpa räntekonto i Riksgäldskontoret enligt kapitalförsörjningsförordningen.

3. CFN undantas från kravet att lämna delårsrapport enligt 8 kap. 1 § förordningen (2000:605) om årsredovisning och budgetunderlag.På regeringens vägnar


Jan O. Karlsson
Christina Isaksson Eldh


Kopia till

Riksdagens miljö- och jordbruksutskott
Finansdepartementet/BA
Riksgäldskontoret
Ekonomistyrningsverket
Riksrevisionsverket

Senast uppdaterad: