Regeringsbeslut
12
2003-06-18 Fi2003/3536

Regleringsbrev för budgetåret 2003 avseende Avvecklingsmyndigheten för Riksrevisionsverket

Riksdagen har beslutat om anslaget 1:15 Riksrevisionsverket, avvecklingskostnader för budgetåret 2003 (prop. 2002/03:1, utg.omr.2, bet.2002/03:FiU2, rskr. 2002/03:85).

Regeringen beslutar att följande skall gälla under budgetåret 2003 för Avvecklingsmyndigheten för Riksrevisionsverket.1Verksamhet


Regeringen har i direktiv 2002:122 beslutat om organisation m.m. avseende avvecklingen av Riksrevisionsverket.


1.1Verksamhetsstyrning


Övriga mål och återrapportering

Avvecklingsmyndigheten för Riksrevisionsverket skall redovisa utgiftsprognoser för 2003 avseende de anslagsposter under anslagen 1:14 Riksrevisionsverket och 1:15 Riksrevisionsverket, avvecklingskostnader, som myndigheten disponerar. Prognoser skall lämnas den 8 augusti och den 4 november 2003.2Finansiering2.1Övriga villkor

Avvecklingsmyndigheten för Riksrevisionsverket disponerar, enligt beslut den 18 juni 2003 om ändring av regleringsbrev för Riksrevisionsverket samt ändring av regleringsbrev avseende anslaget 1:15 Riksrevisionsverket, avvecklingskostnader, medel under anslagen 1:14 Riksrevisionsverket, ap 2 samt 1:15 Riksrevisionsverket, avvecklingskostnader, ap1.

På regeringens vägnar


Bosse Ringholm
Anne Dahl


Kopia till

Riksgäldskontoret
Riksrevisionsverket
Ekonomistyrningsverket
Riksdagen, Finansutskottet
Riksdagen, Riksrevisionskommittén
Regeringskansliets förvaltningsavdelning, Ekonomienheten
Regeringskansliets revisionskontor
Finansdepartementet, RoB, BA1 och BuS

Senast uppdaterad: