Regeringsbeslut
10
2003-06-18 Ju2003/5238/Å,
Ju2003/5203/KRIM (delvis)

Ändring av regleringsbrev för budgetåret 2003 avseende åklagarorganisationen

Riksdagen har beslutat om åklagarorganisationens verksamhet för budgetåret 2003 (prop. 2002/03:1, utg.omr. 4, bet. 2002/03:JuU1, rskr. 2002/03:70, prop. 2002/03:100, bet 2002/03:FiU21, rskr. 2002/03:235).).

Med ändring av regleringsbrevet beslutar regeringen att följande ska gälla för budgetåret 2003 för åklagarorganisationen (Riksåklagaren och åklagarmyndigheterna med undantag för Ekobrottsmyndigheten) och nedan angivna anslag.1Verksamhet

PolitikområdeVerksamhetsområdeVerksamhetsgren
RättsväsendetÅklagarorganisationen
Utredning och lagföringUtredning och lagföring


1.1Verksamhetsstyrning

Följande gäller för verksamheten inom åklagarorganisationens ansvarsområde.

Politikområde Rättsväsendet

Mål
Målet för rättsväsendet är den en­skildes rättstrygghet och rättssäker­het. Målet för kriminalpolitiken är att minska brottsligheten och öka människors trygghet. Verksamheten skall utgå från ett medborgarpers­pektiv. I detta ligger bl.a. att förkorta tiden från brottsanmälan till dom och straffverkställighet.

Verksamhetsområde Utredning och lagföring

Mål
Fler brott skall leda till lagföring.

Verksamhetsgren Utredning och lagföring

Mål
Lagföringen skall öka och kvaliteten skall höjas på brottsutred­ningsverksamheten och processfö­ringen.

Återrapportering
Åklagarorganisationens resultat skall redovisas enligt följande indelning:
 • Våldsbrott
 • Narkotikabrott
 • Ekonomisk brottslighet
 • Miljöbrottslighet
 • Brott med enbart böter i straffskalan
 • Övriga brott

Återrapporteringen skall innehålla en sammanhållen beskrivning och analys av hur verksamheten har utvecklats och dess resultat.

Av redovisningen skall framför allt följande framgå:

 • antalet och andelen misstänkta personer som har lagförts,
 • antalet och andelen avslutade brottsmisstankar som lett till lagföring,
 • antalet och andelen beslut varigenom åtal väckts, åtalsunderlåtelse meddelats, strafföreläggande utfärdats, åtal inte väckts på grund av att brott inte kan styrkas respektive åtal inte väckts av andra skäl,
 • antalet och andelen beslut att inte inleda respektive antalet och andelen beslut att lägga ned en förundersökning,
 • antalet inkomna respektive avslutade ärenden,
 • det totala antalet balanserade ärenden samt antalet sådana ärenden i vilka förundersökningen har avslutats,
 • antalet strafförelägganden med villkorlig dom eller sådan påföljd i förening med dagsböter,
 • genomströmningstider (genomsnitts- och mediantider) uppdelade på polis- och åklagarledda förundersökningar samt andelen balanserade ärenden äldre än 6 respektive 12 månader,
 • åtgärder som har vidtagits för att öka lagföringen,
 • åtgärder som har vidtagits för att genomströmningstiderna skall vara fortsatt korta och för att underlätta ärendehanteringen mellan rättsväsendets myndigheter,
 • åtgärder som vidtagits för att åklagarna i större utsträckning skall kunna koncentrera sig på de mest kvalificerade brottsutredningarna och utöva aktiv förundersökningsledning i dessa,
 • åtgärder som vidtagits för att vidareutveckla åklagarnas roll och funktion vid utredningar av s.k. mängdbrott,
 • åtgärder som vidtagits för att rättstillämpningen skall vara enhetlig,
 • åtgärder som i övrigt har vidtagits för att höja kvaliteten på brottsutredningsverksamheten och processföringen.

Större skillnader mellan myndigheterna skall analyseras och kommenteras.


Övriga mål och återrapportering

 1. Riksåklagaren skall redovisa åklagarorganisationens brottsutredningsverksamhet och andra åklagarinsatser som har genomförts i fråga om bekämpning av våld mot kvinnor och mot barn samt ungdomsbrottslighet.

  Redovisningen skall innehålla en sammanhållen nationell beskrivning och analys av hur verksamheten på dessa områden har utvecklats och dess resultat. Av redovisningen för respektive ärende- eller brottskategori skall bl.a. framgå
  - genomströmningstider (genomsnitts- och mediantider) samt andelen balanserade brottsmisstankar äldre än 6 respektive 12 månader,
  - lagföringsandel,
  - antalet inkomna respektive avslutade brottsmisstankar,
  - det totala antalet balanserade brottsmisstankar samt antalet sådana brottsmisstankar i vilka förundersökningen har avslutats,
  - vidtagna åtgärder för att beakta barnperspektivet i verksamheten utifrån FN:s barnkonventions bestämmelser och intentioner.

  Större skillnader mellan myndigheterna skall analyseras och kommenteras.

 2. Riksåklagaren skall redovisa det brottsbekämpande arbete som har bedrivits när det gäller brott med rasistiska, främlingsfientliga, antisemitiska eller homofobiska inslag samt olaga diskriminering. Redovisningen skall innehålla en sammanhållen nationell beskrivning och analys av hur verksamheten har utvecklats och dess resultat.

 3. Riksåklagaren skall redovisa de åtgärder som har vidtagits för att utveckla det internationella samarbetet. Här skall bl.a. redovisas omfattningen av de åtgärder som vidtagits samt en beskrivning och bedömning av samarbetet. Det skall också framgå hur de erfarenheter och den kompetenshöjning som verksamheten ger tillvaratas inom åklagarorganisationen.

 4. Riksåklagaren skall redovisa den totala utgiften samt antalet anställda, uppdelat på personer och helårsarbetskrafter, som har deltagit i internationellt rättsligt utvecklingssamarbete.

 5. Antalet domar som riksåklagaren har överklagat till Högsta domstolen och antalet mål där riksåklagaren varit svarande samt en analys av vilken betydelse som Riksåklagarens verksamhet i Högsta domstolen har haft för rättsutvecklingen.


1.2Organisationsstyrning

Åtgärder som har vidtagits på det personalpolitiska området. Redovisningen skall omfatta bl.a.
 • kompetenshöjande åtgärder, utvecklingen av chefsrekryteringen, åtgärder för att uppmuntra de anställda att utveckla sin kompetens så att de kan utgöra en bas för framtida chefsrekrytering samt åtgärder för att åstadkomma en ändamålsenlig åldersstruktur och jämställdhet mellan kvinnor och män (bl.a. i chefsrekryteringen),
 • åtgärder för att främja den etniska mångfalden inom åklagarorganisationen,
 • omfattningen av sjukfrånvaron och åtgärder för att minska den,
 • åtgärder för att vidareutveckla rehabiliteringsinsatserna avseende långtidssjukskrivna,
 • antalet delpensioneringar.


1.3Uppdrag

 1. Prognoser skall lämnas över anslagsutfall för budgetåren 2003, 2004, 2005 och 2006. Redovisning skall ske senast den 22 januari, 7 maj, 11 augusti, 3 november samt i samband med budgetunderlaget. Prognoserna skall analyseras och kommenteras.

 2. Regeringen har den 25 april 2002 gett Riksåklagaren i uppdrag att i nära samverkan med Ekobrottsmyndigheten se över formerna för rekrytering av åklagare. Enligt uppdraget skall Riksåklagaren också beskriva och analysera hur Ekobrottsmyndigheten och övriga åklagarmyndigheter kan ges befogenheter och möjligheter att självständigt kunna anställa ordinarie åklagare vid respektive myndighet. Riksåklagaren skall redovisa uppdraget till regeringen senast den 31 december 2003 (Ju2001/3160/PÅ).

  Det angivna regeringsbeslutet ändras på så sätt att Riksåklagaren senast den 30 april 2003 skall redovisa uppdraget i den del det endast avser frågan hur Ekobrottsmyndigheten kan ges befogenheter och möjligheter att självständigt kunna anställa ordinarie åklagare som är anställda inom åklagarväsendet.

 3. Riksåklagaren skall tillsammans med Ekobrottsmyndigheten, Rikspolisstyrelsen och Riksskatteverket undersöka hur samarbetet i brottsutredningar fungerar mellan skattebrottsenheterna och Ekobrottsmyndigheten respektive mellan skattebrottsenheterna och polis- och åklagarorganisationerna. Uppdraget innefattar även att beskriva och analysera vilka hinder som finns på området samt redogöra för vilka åtgärder som vidtagits och som kommer att vidtas för att utveckla och förbättra samarbetet mellan myndigheterna. Myndigheterna skall gemensamt redovisa uppdraget till regeringen senast den 30 juni 2003.2Finansiering


2.2Anslag

2.2.1Tilldelade anslag

Utgiftsområde 4 Rättsväsendet

4:3Åklagarorganisationen (ramanslag)808 314 tkr

Disponeras av Riksåklagaren

Villkor

4:3 Åklagarorganisationen

(tkr)

Räntekontokredit

Belopp som förs till räntekontot1

Låneram2

Åklagar-organisationen

78 831

808 314

63 000


1
Överföringen sker med 1/12 varje månad.
2
Låneram i Riksgäldskontoret för investeringar i anläggningstillgångar som används i verksamheten.


2.2.2Finansiella villkor för anslag (tkr)

Anslag/ap/dpAnslagskreditIndrag av anslags- beloppAnslagsbehållning som disponeras 2003
4:311 8240-2.3Övriga villkor

Från anslaget 4:13 Kostnader för vissa skaderegleringar m.m. får medel rekvireras hos Justitiekanslern för sådan ersättning som avses i 3 a § andra stycket förordningen (1995:1301) om handläggning av skadeståndsanspråk mot staten.

Från anslaget 4:14 Avgifter till vissa internationella sammanslutningar får medel rekvireras hos Regeringskansliet, Justitiedepartementet för ersättning av kostnader för internationell hjälp i brottmål.


På regeringens vägnar


Thomas Bodström
Cecilia Carmler


Kopia till

Riksdagen, justitieutskottet
Finansdepartementet/Budgetavdelningen
Förvaltningsavdelningen
Rikspolisstyrelsen
Ekobrottsmyndigheten
Riksrevisionsverket
Ekonomistyrningsverket
Riksgäldskontoret

Senast uppdaterad: