Regeringsbeslut Nr: 55
2002-12-19 U2002/4735/DK (delvis)

Regleringsbrev för budgetåret 2003 avseende Luleå tekniska universitet

Riksdagen har beslutat om Luleå tekniska universitets verksamhet för budgetåret 2003 (prop. 2002/03:1, utg.omr. 16, bet. 2002/03:UbU1, rskr. 2002/03:62).

Regeringen beslutar att följande skall gälla under budgetåret 2003 för Luleå tekniska universitet och nedan angivna anslag.1Verksamhet

PolitikområdeVerksamhetsområdeVerksamhetsgren
UtbildningspolitikHögskoleverksamhetGrundläggande högskoleutbildning med stödfunktioner
Forskning och forskarutbildning med stödfunktioner eller konstnärligt utvecklingsarbete med stödfunktioner m.m.


1.1Verksamhetsstyrning

Följande gäller för verksamheten inom Luleå tekniska universitets ansvarsområde.

Politikområde Utbildningspolitik

Verksamhetsgren Grundläggande högskoleutbildning med stödfunktioner

Mål

Examinationsmål

För fyraårsperioderna 2001–2004 respektive 2005–2008 gäller tills vidare följande examinationsmål (lägsta antal avlagda examina).


Examen

Mål

2001–2004

Planeringsförutsättning 2005–2008

Magisterexamen med ämnesdjup

410

1

Civilingenjörsexamen

1 645

1 930

Sjuksköterskeexamen

330

380

Lärarexamen med inriktning mot tidigare år 2

555

565

Lärarexamen med inriktning mot senare år 2

280

320

1 Examinationen bör vara på minst samma nivå som under perioden 2001–2004.

2 Inklusive examina inom motsvarande äldre utbildningar.

Antalet avlagda examina inom högskoleingenjörsutbildningen bör tillsammans med antalet avlagda högskole-, kandidat- och magisterexamina med inriktning mot teknik sammantaget öka 2003 i förhållande till 2002. Minst en tredjedel av antalet lärarexamina bör ha en inriktning med matematik, naturvetenskap eller teknik. För lärarexamen med inriktning mot tidigare år skall särskilt behovet av lärare i förskola och förskoleklass beaktas.

Återrapportering

Årliga utfall i förhållande till ovanstående mål skall redovisas i årsredovisningen. Härvid skall antalet examina inom högskoleingenjörsutbildning samt antalet högskoleexamina, kandidatexamina och magisterexamina med teknisk inriktning särredovisas. Antalet lärarexamina och motsvarande äldre examina med matematisk, naturvetenskaplig eller teknisk inriktning skall anges sammantaget. Vidare skall antalet lärarexamina eller motsvarande äldre examina med inriktning mot förskola och förskoleklass redovisas.

Mål helårsstudenter

Antalet helårsstudenter 2003 totalt och inom de naturvetenskapliga och tekniska utbildningsområdena bör öka i förhållande till 2002.

Inom de konstnärliga utbildningsområdena kan universitetet högst avräkna nedan angivna antal helårsstudenter inom respektive angivet utbildningsområde:

- högst 20 helårsstudenter inom design,

- högst 30 helårsstudenter inom media,

- högst 261 helårsstudenter inom musik, och

- högst 16 helårsstudenter inom teater.

Återrapportering

Av årsredovisningen skall framgå antalet helårsstudenter 2003 jämfört med 2002. För övrig redovisning av genomförda prestationer skall redovisning ske enligt de särskilda bestämmelser som regeringen avser att besluta om.

Särskilda åtaganden

1. Universitetet skall varje läsår erbjuda lärarutbildning för grundskolans tidigare och senare år med inriktning på samiska, tornedalsfinska och finska.

Återrapportering
Av årsredovisningen skall framgå antalet sökande samt antalet helårsstudenter och helårsprestationer inom respektive utbildning.

2. Universitetet skall anordna decentraliserad utbildning motsvarande minst 270 helårsstudenter.

Återrapportering
Av årsredovisningen skall framgå omfattning, inriktning samt total kostnad för denna verksamhet.

3. Universitetet skall i enlighet med riksdagens beslut med anledning av regeringens förslag i propositionen En politik för tillväxt och livskraft i hela landet (prop. 2001/02:4, bet. 2001/02:NU4, rskr. 2001/02:118), under perioden 2002–2004 utveckla de kortare yrkesutbildningar inom nya områden som beslutats av riksdagen efter förslag i propositionen Den öppna högskolan (prop. 2001/02:15, bet. 2001/02:UbU4, rskr. 2001/02:98).

Återrapportering
Av årsredovisningen skall framgå hur utvecklingsarbetet har bedrivits och vilken inriktning arbetet har samt hur medlen har använts. Universitetet skall i årsredovisningen för 2004 avlämna en slutrapport från arbetet.

4. Universitetet skall tillsammans med Umeå universitet och inom ramen för Kiruna rymd- och miljöcampus bygga upp utbildning i rymd- och miljövetenskap i Kiruna. Verksamheten skall vara fullt utbyggd 2003.

Återrapportering
I årsredovisningen skall en redovisning lämnas dels av vad som genomförts under 2003 och vilka kostnader detta medfört, dels av hur planeringen ser ut för framtiden.


Verksamhetsgren Forskning och forskarutbildning med stödfunktioner eller konstnärligt utvecklingsarbete med stödfunktioner m.m.

Mål

Mål för forskarskola

Luleå tekniska universitet är värduniversitet för en forskarskola i rymdteknik. Som planeringsförutsättning skall gälla att forskarskolan vid utgången av 2007 har utexaminerat minst 17 doktorer. Denna tidsgräns kan förlängas med upp till ett år beroende på den genomsnittliga tid som doktoranderna inom forskarskolan bedriver institutionstjänstgöring.

Återrapportering

Av årsredovisningen skall framgå hur många doktorander som antagits till forskarskolan, deras kön och till vilket vetenskapsområde de knutits. Vidare skall samarbetet mellan värduniversitetet och partnerhögskolan beskrivas.

Examinationsmål för forskarutbildningen

För fyraårsperioden 2001–2004 gäller tills vidare följande examinationsmål för forskarutbildningen vid universitetet (lägsta antal avlagda examina). Licentiatexamen skall räknas som en halv examen. En doktorsexamen där licentiatexamen tidigare tagits ut skall räknas som en halv examen. Som planeringsförutsättning gäller att antalet examina i forskarutbildningen skall öka under perioden 2005–2008 i förhållande till perioden 2001–2004.

Vetenskapsområde m.m.

Mål 2001–2004

Humanistisk-samhällsvetenskapligt

14

Tekniskt

250

Återrapportering

Se Gemensamma bestämmelser för universitet och högskolor m.m. under avsnitt verksamhetsgren: Forskning och forskarutbildning med stödfunktioner eller konstnärligt utvecklingsarbete med stödfunktioner, återrapportering under mål 2.

Rekryteringsmål för professorer

Av de professorer som anställs under fyraårsperioden 2001–2004 skall minst 15 procent vara kvinnor.

Återrapportering

Av årsredovisningen skall framgå det totala antalet professorer (heltidsekvivalenter) och antalet nyanställda professorer samt för båda grupperna antalet kvinnor.

Övrigt, forskning och forskarutbildning

Universitetet skall bedriva forskning och forskarutbildning inom humanistisk-samhällsvetenskapligt och tekniskt vetenskapsområde samt konstnärligt utvecklingsarbete.

Återrapportering

I årsredovisningen skall en redovisning (omfattning, inriktning och total kostnad) lämnas för Centrum för kvinnoforskning.
2Finansiering


2.1Anslag

2.1.1Tilldelade anslag

Utgiftsområde 16 Utbildning och universitetsforskning

25:35Luleå tekniska universitet: Grundutbildning (ramanslag)551 307 tkr
25:35 ap.1Takbelopp (ram)525 701 tkr

Disponeras av Luleå tekniska universitet
25:35 ap.2Högskolepedagogisk utbildning av lärare (ram)367 tkr

Disponeras av Luleå tekniska universitet
25:35 ap.3Decentraliserad utbildning (ram)17 759 tkr

Disponeras av Luleå tekniska universitet
25:35 ap.4Utbildning i rymd- och miljövetenskap förlagd till Kiruna (ram)5 773 tkr

Disponeras av Luleå tekniska universitet
25:35 ap.5Utveckla kortare yrkesutbildningar inom nya områden (ram)1 707 tkr

Disponeras av Luleå tekniska universitet

Villkor

25:35 ap.1 Takbelopp

Anslagspost 1

- Per capita-ersättningen för helårsstudenter och helårsprestationer inom de olika utbildningsområdena anges under Gemensamma bestämmelser för universitet och högskolor m.m., avsnittet 2 Ekonomisk redovisning, 2.2 Verksamhetsgrenen Grundläggande högskoleutbildning med stödfunktioner punkt 7.

- Ersättning för universitetets särskilda åtagande punkt 1 som anges under avsnittet Verksamhetsgren: Grundläggande högskoleutbildning med stödfunktioner beräknas per helårsstudent och helårsprestation och ingår i takbeloppet.

- Ersättning för helårsstudenter och helårsprestationer under 2003 inom naturvetenskapliga och tekniska utbildningar för studerande med särskilt vuxenstudiestöd skall avräknas inom takbeloppet.


25:36Luleå tekniska universitet: Forskning och forskarutbildning (ramanslag)235 646 tkr
25:36 ap.1Humanistisk-samhällsvetenskapligt vetenskapsområde (ram)23 139 tkr

Disponeras av Luleå tekniska universitet
25:36 ap.2Tekniskt vetenskapsområde (ram)165 445 tkr

Disponeras av Luleå tekniska universitet
25:36 ap.3Konstnärligt utvecklingsarbete (ram)947 tkr

Disponeras av Luleå tekniska universitet
25:36 ap.4Ersättning för lokalhyror m.m. (ram)46 115 tkr

Disponeras av Luleå tekniska universitet2.1.2Finansiella villkor för anslag (tkr)

Anslag/ap/dpAnslagskreditIndrag av anslags- beloppAnslagsbehållning som disponeras 2003
25:3500
25:35 ap.1000
25:35 ap.2000
25:35 ap.3000
25:35 ap.4000
25:35 ap.5000
25:3600
25:36 ap.1000
25:36 ap.2000
25:36 ap.3000
25:36 ap.40002.2Övriga villkor

(tkr)

Räntekonto-kredit

Belopp som förs till räntekontot1

Låneram2

Luleå tekniska universitet

77 705

85 000

25:35

551 307

25:36

235 646

1 Överföring sker med 1/12 varje månad.

2 Låneram i Riksgäldskontoret för investeringar i anläggningstillgångar som används i verksamheten.
2.3Avgifter och bidrag

Beräknad budget för avgiftsbelagd verksamhet 2003

Verksamhet där avgiftsintäkterna disponeras (tkr)
VerksamhetÖver- / Underskott t.o.m. 2001Över- / Underskott 2002Intäkter 2003Kostnader 2003Över- / Underskott 2003Ackumulerat över- / underskott, utgående 2003
Offentligrättslig verksamhet

Avgifter enligt 4 §10040 00040 00000
Övriga avgifter inom grundläggande högskoleutbildning002 0002 00000
Övriga avgifter inom forskning och forskarutbildning001 0001 00000
Summa0043 00043 00000
Uppdragsverksamhet

Beställd utbildning1 77705 0005 00001 777
Uppdragsutbildning2 176012 00012 00002 176
Uppdragsforskning1 141070 00070 00001 141
Summa5 094087 00087 00005 094

Villkor för avgiftsbelagd verksamhet

1 Avgiftsförordningen (1992:191)

Villkor

För villkor för den avgiftsfinansierade verksamheten se vidare under Gemensamma bestämmelser för universitet och högskolor, avsnittet 2 Ekonomisk redovisning, 2.1 Gemensam redovisning för verksamhetsgrenarna punkt 9.
På regeringens vägnar

Senast uppdaterad: