Regeringsbeslut
4
2003-06-12 S2003/5511/HS

Ändring av regleringsbrev för budgetåret 2003 avseende Läkemedelsförmånsnämnden

Riksdagen har beslutat om Läkemedelsförmånsnämndens verksamhet för budgetåret 2003 (prop. 2002/03:1, utg.omr. 9, bet. 2002/03:SoU1, rskr. 2002/03:81).

Med ändring av regleringsbrevet beslutar regeringen att följande ska gälla för budgetåret 2003 för Läkemedelsförmånsnämnden.1Verksamhet

PolitikområdeVerksamhetsområdeVerksamhetsgren
Hälso- och sjukvårdspolitikHälso- och sjukvårdLäkemedel
Förbrukningsartiklar


1.1Verksamhetsstyrning

Följande gäller för verksamheten inom Läkemedelsförmånsnämndens ansvarsområde.

Politikområde Hälso- och sjukvårdspolitik

Mål
Vårdens kvalitet och tillgänglighet skall förbättras.1

1 Övriga myndigheter vars verksamhet skall bidra till målet är Socialstyrelsen, Läkemedelsverket, Hälso- och sjukvårdens ansvarsnämnd samt Statens beredning för medicinsk utvärdering.


Verksamhetsområde Hälso- och sjukvård

Mål
.

Verksamhetsgren Läkemedel

Mål
Mål 1

Nämnden skall bidra till att medlen inom läkemedelsförmånerna används på ett ändamålsenligt och kostnadseffektivt sätt.

Återrapportering
Redovisning av principiellt viktiga beslut som har fattats av nämnden samt motiveringen till besluten.

Redovisning av beslut om receptfria läkemedel samt motiveringen till besluten.

Redovisning av prisutvecklingen på läkemedel, uppdelat på generiska läkemedel, parallellimporterade läkemedel och originalläkemedel, för året i form av:

 • antal prissänkningar
 • genomsnittlig prissänkning
 • antal prishöjningar
 • genomsnittlig prishöjning
 • kommentar till hur prisutvecklingen har påverkat kostnaderna för läkemedel

Mål 2

Handläggningstiderna skall hållas inom den tid som föreskrivs i Rådets direktiv 89/105/EEG.

Återrapportering
Redovisning av ärendeutvecklingen för året gällande läkemedel i form av:

 • antal inkomna ärenden
 • antal avgjorda ärenden
 • antal ärenden beslutade av nämnden respektive generaldirektören
 • genomsnittlig handläggningstid av ärenden beslutade av nämnden respektive generaldirektören
 • andel ärenden i nämnden där subvention beviljats

Verksamhetsgren Förbrukningsartiklar

Mål
Handläggningstiderna skall hållas inom den tid som föreskrivs i Rådets direktiv 89/105/EEG.

Återrapportering
Redovisning av ärendeutvecklingen för året gällande förbrukningsartiklar i form av:
 • antal inkomna ärenden
 • antal avgjorda ärenden
 • antal ärenden beslutade av nämnden respektive generaldirektören
 • genomsnittlig handläggningstid av ärenden beslutade av nämnden respektive generaldirektören
 • andel ärenden i nämnden där subvention beviljats

Övriga mål och återrapportering

1. Översiktlig redovisning av hur verksamheten bedrivs och hur samverkan sker med andra myndigheter.

2. Redovisning av informationsinsatser om nämndens beslut och verksamhet.

3. Läkemedelsförmånsnämnden skall redovisa utgiftsprognoser för åren 2003 till och med 2006 för samtliga anslag som myndigheten disponerar vid nedanstående prognostillfällen.

Prognosen skall kommenteras både i förhållande till föregående prognostillfälle och i förhållande till budgeten. De antaganden som ligger till grund för prognosen skall redovisas. Om möjligt skall prognosen också månadsfördelas för innevarande år så att jämförelser kan göras med faktiskt utfall.

Prognoser och kommentarer skall vara Socialdepartementet tillhanda senast

 • den 22 januari 2003
 • den 10 mars 2003
 • den 7 maj 2003
 • den 11 augusti 2003
 • den 3 november 2003.2Finansiering


2.2Anslag

2.2.1Tilldelade anslag

Utgiftsområde 9 Hälsovård, sjukvård och social omsorg

13:7Läkemedelsförmånsnämnden (ramanslag)39 720 tkr

Disponeras av Läkemedelsförmånsnämnden2.2.2Finansiella villkor för anslag (tkr)

Anslag/ap/dpAnslagskreditIndrag av anslags- beloppAnslagsbehållning som disponeras 2003
13:759602.3Övriga villkor

(tkr)

Räntekontokredit

Belopp som förs till räntekontot 1

Låneram 2

LFN

3 972

39 720

16 500

1 Överföringen sker med 1/12 varje månad.

2 Låneram i Riksgäldskontoret för investeringar i anläggningstillgångar som används i verksam­heten

På regeringens vägnar


Berit Andnor
Elin Michelsen


Kopia till

Finansdepartementets budgetavdelning
Regeringskansliets förvaltningsavdelning, Ekonomienheten
Regeringskansliets revisionskontor
Socialutskottet
Kammarkollegiet
Socialstyrelsen
Läkemedelsverket
Statens beredning för medicinsk utvärdering
Apoteket AB
Riksgäldskontoret
Ekonomistyrningsverket
Riksrevisionsverket
Landstingsförbundet