Regeringsbeslut
III 8
2003-06-18 N2003/4581/ARM
N2003/378/ARM
N2003/4691/BS (delvis)

Ändring av regleringsbrev för budgetåret 2003 avseende Arbetslivsinstitutet

Riksdagen har beslutat om Arbetslivsinstitutets verksamhet för budgetåret 2003 (prop. 2002/03:1, utg.omr. 14, 2002/03:AU2, rskr. 2002/03:79.).

Med ändring av regleringsbrevet beslutar regeringen att följande ska gälla för budgetåret 2003 för Arbetslivsinstitutet och nedan angivna anslag.1Verksamhet

PolitikområdeVerksamhetsområdeVerksamhetsgren
ArbetslivspolitikKunskap och kompetensForskning och utveckling om ett hållbart arbetsliv.
Kunskapsförmedling
Partsmedel


1.1Verksamhetsstyrning

Följande gäller för verksamheten inom Arbetslivsinstitutets ansvarsområde.

Politikområde Arbetslivspolitik

Mål
Ett bra arbetsliv med väl fungerande arbetsvillkor.

Verksamhetsområde Kunskap och kompetens

Mål
En ökad kunskap om och i arbetslivet

Verksamhetsgren Forskning och utveckling om ett hållbart arbetsliv.

Mål
Att bedriva FoU-verksamhet om individens villkor i ett föränderligt arbetsliv med särskild betoning på:

- Arbetshälsa

- Arbetsmarknad

- Arbetets organisering

- Ergonomi och belastning

- Fysikaliska och kemiska hälsorisker

- Integrations- och utvecklingsprocesser


Återrapportering
- Ge en kortfattad redovisning av kunskapsläget och vilka kunskapsrön och utvecklingsinsatser Arbetslivsinstitutet har bidragit med under verksamhetsåret utifrån uppställda mål. Redovisa även vilka resultat som åstadkommits samt, i den mån det är möjligt, effekter som har uppnåtts.

- Redovisa och kommentera särskilt aktuella kunskapsrön av betydelse för en öka hälsa i arbetslivet. Frågor som rör kvinnors arbetshälsa ska särskilt belysas.

- Redogör för åtgärder som vidtagits med syfte att stärka relevansen i Arbetslivsinstitutets forsknings- och utvecklingsarbete.

- Redovisa antal artiklar i internationella respektive svenskspråkiga vetenskapliga publikationer (s.k. peer-reviewed artiklar särredovisas).

- Redovisa och kommentera internationella och nationella expertuppdrag.

- Redovisa och kommentera hur arbetslivsforskningen har genererat kunskaper som kan bidra till att uppnå jämställdhet mellan kvinnor och män i arbetslivet samt ett arbetsliv präglat av mångfald och integration.

Verksamhetsgren Kunskapsförmedling

Mål
Att till arbetslivet och andra intressenter informera och bedriva kunskapsförmedling som bidrar till det övergripande målet.

Återrapportering:

- Ge en kortfattad redovisning av strategier för kunskapsförmedling och nya initiativ under året. Redovisa även, i den mån det är möjligt, effekter av myndighetens kunskapsförmedlande insatser.

- Redovisa och kommentera vilka publikationer som efterfrågats, vilka som är populärvetenskapligt inriktade och vilken målgrupp som avses.

- Redovisa och kommentera antal seminarier och konferenser som genomförs under året. Av redovisningen bör framgå deltagande fördelat på forskare respektive praktiker, nationellt respektive internationellt.

- Redovisa det genomslag i media som Arbetslivsinstitutets verksamhet haft under året.

- Redovisa och kommentera kortfattat i vilken omfattning omvärlden utnyttjat Arbetslivsinstitutets bibliotek.

- Redovisa och kommentera hur Arbetslivsinstitutet utvecklat och marknadsfört webbplatsen och i vilken omfattning den utnyttjats av omvärlden.

Mål

Att bedriva, utveckla och marknadsföra relevanta utbildningar.

Återrapportering

- Redovisa och kommentera vilka utbildningar som bedrivits under året, fördelat på företagshälsovårdsutbildning och övrig utbildning. Redovisa och kommentera målgrupper, inriktning, antal kursdeltagare, utbildningslängd, fördelning på offentlig och privat sektor, samarbetsparter. Redovisa och kommentera även hur utbildningarna har marknadsförts. Kostnader för den utbildning som ej avgiftsfinansieras skall redovisas på motsvarande sätt som gäller för avgiftsfinansierad utbildning.


Verksamhetsgren Partsmedel

Mål
Förbättringar i arbetsmiljön genom stöd till viss partsverksamhet.

Återrapportering
Arbetslivsinstitutet skall redovisa hur mycket som under året har rekvirerats samt för vilka ändamål. Arbetslivsinstitutet skall i detta sammanhang redovisa hur stödet fördelats på olika typer av utbildnings- och informationsinsatser. Arbetslivsinstitutet skall till regeringen även redovisa en utvärdering av verksamheten. Arbetslivsinstitutet skall ha en kontinuerlig dialog med parterna kring verksamhetens innehåll och utveckling. I samband med denna dialog bör även formerna för utvärdering och uppföljning av insatsernas effekter behandlas.

Övriga mål och återrapportering

Myndigheten skall bidra till att målet för den regionala utvecklingspolitiken, väl fungerande och hållbara lokala arbetsmarknadsregioner med en god servicenivå i alla delar av landet, uppnås. Det innebär att myndigheten kan vara en samverkanspart i de regionala tillväxtprogrammen genom att bidra med kompetensstöd inom sitt ansvars- och kompetensområde.


1.2Organisationsstyrning

Arbetslivsinstitutet påbörjade under 2001 ett omfattande omställningsarbete för att uppnå en budget i balans och samtidigt skapa en strategi för den framtida verksamheten. Det fortsatta arbetet skall inriktas så att forskningen koncentreras och fyller behov som inte tillgodoses genom den forskning som bedrivs vid universitet och högskola. Arbetslivsinstitutets forskning skall därför främst vara tillämpbar och mångvetenskaplig. Samverkan med andra forskande organsiationer och praktiker bör ske inom ramen för tidsbegränsade projekt och innebära ett ömsesidigt mervärde.

Arbetslivsinstitutet skall utgöra ett nationellt kunskapscentrum som svarar för den strategiska försörjningen av kunskap inom arbetslivsområdet.

Verksamheten skall därför organsieras så att den möjliggör flexibilitet där aktuella problem och frågeställningar inom arbetslivet integreras i den mer långsiktiga forskningen. Samtidigt bör Arbetslivsinstitutets uppdrag som utbildningsanordnare och kunskapsförmedlare stärkas och utvecklas.

Återrapportering

Arbetslivsinstitutet skall till Regeringskansliet (Näringsdepartementet) redovisa hur den kompetensprofil som tagits fram under 2002 implementerats och utvecklats.

Arbetslivsinstitutet skall till Regeringskansliet (Näringsdepartementet) i korthet redovisa vilka samarbetsavtal som förnyats respektive avslutats. Likaså skall den totala kostnadsbilden för samarbetsavtalen redovisas och kommenteras.

Under 2003 skall det regionala avtalet i Göteborg omförhandlas. I samband med omförhandlingarna skall också en utvärdering av verksamheten genomföras. Utvärderingen skall redovisas och kommenteras till Regeringskansliet (Näringsdepartementet) i samband med årsredovisningen.1.3Uppdrag

Kunskaps- och informationsspridning

- Arbetslivsinstitutet skall i samråd med Arbetsmiljöverket undersöka om myndigheternas respektive kunskaps- och informationsspridning överlappar varandra avseende innehåll och målgrupp. I uppdraget ingår också att översiktligt redovisa vilka andra aktörer inom arbetslivsområdet som myndigheterna bedömer bidrar med liknande eller närliggande kunskapsspridning. Uppdraget skall delredovisas senast den 15 augusti 2003 samt slutredovisas i samband med årsredovisningen.

- Arbetslivsinstitutet ges vidare i uppdrag att se över den utbildnings- och informationsverksamhet som myndigheten bedriver med syfte att undersöka om interna samordningsvinster kan åstadkommas. Uppdraget skall redovisas i samband med årsredovisningen.

Analys

Arbetslivsinstitutet ges i uppdrag att inkomma med en rapport innefattande beskrivning och analys av nya trender i arbetslivet och som bedöms vara av betydelse för eller inverka på utvecklingen av ett hållbart arbetsliv i Sverige. Uppdraget skall redovisas den 15 augusti 2003.

Utgiftsprognoser

Arbetslivsinstitutet skall redovisa utgiftsprognoser för åren 2003 och 2004 för samtliga anslag som myndigheten disponerar vid nedanstående prognostillfällen.

Prognosen skall kommenteras både i förhållande till föregående prognostillfälle samt i förhållande till budgeten. De antaganden som ligger till grund för prognosen skall redovisas. Prognosen skall också månadsfördelas för innevarande år så att jämförelser kan göras med faktiskt utfall.

Utgiftsprognoser lämnas senast:

- Onsdagen den 22 januari 2003

- Måndagen den 10 mars 2003

- Onsdagen den 7 maj 2003

- Måndagen den 11 augusti 2003

- Måndagen den 3 november 2003
2Finansiering


2.1Anslag

2.1.1Tilldelade anslag

Utgiftsområde 14 Arbetsliv

23:2Arbetslivsinstitutet (ramanslag)317 952 tkr
23:2 ap.1Arbetslivsinstitutets verksamheten (ram)309 252 tkr

Disponeras av Arbetslivsinstitutet
23:2 ap.2Särskilda medel inom arbetslivsområdet (ram)2 000 tkr

Disponeras av regeringen
23:2 ap.3Till regeringens disposition (ram)6 700 tkr

Disponeras av regeringen

Villkor

23:2 ap.1 Arbetslivsinstitutets verksamheten
Av anslagsbeloppet skall 15 miljoner kronor användas för att förstärka utbildningen av personal inom företagshälsovården.

23:2 ap.2 Särskilda medel inom arbetslivsområdet
Anslaget får användas till projekt inom arbetslivsområdet.

23:2 ap.3 Till regeringens disposition
Medlen under anslagsposten betalas ut efter rekvisition av Stockholms universitet för forskning inom området isocyanater.

23:3Särskilda utbildningsinsatser m.m (ramanslag)46 000 tkr

Disponeras av Arbetslivsinstitutet

Villkor

23:3 Särskilda utbildningsinsatser m.m
1. ALI skall efter rekvisition från arbetsmarknadens parter betala ut högst:

40 500 000 kr för funktionsutbildning, styrelserepresentantutbildning och allmänna informationsinsatser inom arbetslivsområdet. Respektive kursanordnare skall följa upp och dokumentera verksamheten för vidare rapportering till Arbetslivsinstitutet.

5 500 000 kr för EU-bevakning.


2.1.2Bemyndiganden (tkr)

Anslag/ap/dp20042005200620072004-2007
23:2 ap.140 00030 00020 00010 000100 000
Summa anslag 23:240 00030 00020 00010 000
23:334 20000034 200
Summa anslag 23:334 200000

2.1.3Finansiella villkor för anslag (tkr)

Anslag/ap/dpAnslagskreditIndrag av anslags- beloppAnslagsbehållning som disponeras 2003
23:29 2770
23:2 ap.19 27703 %
23:2 ap.2003 %
23:2 ap.300
23:300Inget2.2Övriga villkor

(tkr)

Räntekontokredit

Belopp som förs till räntekontot1

Låneram2

Arbetslivs-institutet

35 000

309 252

40 000
2.3Avgifter och bidrag

Beräknad budget för avgiftsbelagd verksamhet 2003

Verksamhet där avgiftsintäkterna disponeras (tkr)
VerksamhetÖver- / Underskott t.o.m. 2001Över- / Underskott 2002Intäkter 2003Kostnader 2003Över- / Underskott 2003Ackumulerat över- / underskott, utgående 2003
Uppdragsverksamhet

Publikationer002 5002 800-300-300
Konferenser och seminarier001 8002 500-700-700
Företagshälsovårdsutbildning, påbyggnad/uppdrag00450500-50-50
Övrig utbildning0050050000
Summa005 2506 300-1 050-1 050

Ekonomiskt mål för avgiftsbelagd verksamhet

Avgifterna skall täcka de direkta kostnaderna för verksamheten och ge ett så stort bidrag som möjligt till att täcka de indirekta kostnaderna utan att syftet med verksamheten motverkas eller strider mot annat regelverk.

Villkor för avgiftsbelagd verksamhet

Avgifternas storlek bestäms av Arbetslivsinstitutet, dock ej i de fall som avses i 15 § avgiftsförordningen (1992:191).

Uppgifter om över-/underskott för avgiftsbelagd verksamhet för 2001 och 2002 saknas.

Villkor för bidragsfinansierad verksamhet

Arbetslivsinstitutet får ta emot bidrag från såväl statliga som icke-statliga finansiärer för sin forsknings-, utvecklings samt utbildningsverksamhet. Inkomsterna disponeras av myndigheten.
På regeringens vägnar


Hans Karlsson
Marie Åkhagen


Kopia till

Arbetsmarknadsutskottet, Riksdagen
Utbildningsutskottet, Riksdagen
Regeringskansliets revisionskontor/SB
Finansdepartementet/BA
Regeringskansliets förvaltningsavdelning/EK/Red
N/BS
N/ADM
Utbildningsdepartementet/F
Riksgäldskontoret
Riksrevisionsverket
Ekonomistyrningsverket

Senast uppdaterad: