Regeringsbeslut Nr: 55
2002-12-19 U2002/4735/DK (delvis)

Regleringsbrev för budgetåret 2003 avseende Linköpings universitet

Riksdagen har beslutat om Linköpings universitets verksamhet för budgetåret 2003 (prop. 2002/03:1, utg.omr. 16, bet. 2002/03:UbU1, rskr. 2002/03:62).

Regeringen beslutar att följande skall gälla under budgetåret 2003 för Linköpings universitet och nedan angivna anslag.1Verksamhet

PolitikområdeVerksamhetsområdeVerksamhetsgren
UtbildningspolitikHögskoleverksamhetGrundläggande högskoleutbildning med stödfunktioner
Forskning och forskarutbildning med stödfunktioner eller konstnärligt utvecklingsarbete med stödfunktioner m.m.


1.1Verksamhetsstyrning

Följande gäller för verksamheten inom Linköpings universitets ansvarsområde.

Politikområde Utbildningspolitik

Verksamhetsgren Grundläggande högskoleutbildning med stödfunktioner

Mål

Examinationsmål

För fyraårsperioderna 2001–2004 respektive 2005–2008 gäller tills vidare följande examinationsmål (lägsta antal avlagda examina).

Examen

Mål

2001–2004

Planeringsförutsättning 2005–2008

Magisterexamen med ämnesdjup

1 780

1

Civilingenjörsexamen

2 340

2 995

Sjuksköterskeexamen

715

890

Lärarexamen med inriktning mot tidigare år 2

750

800

Lärarexamen med inriktning mot senare år 2

905

905

1 Examinationen bör vara på minst samma nivå som under perioden 2001–2004.

2 Inklusive examina inom motsvarande äldre utbildningar.

Antalet avlagda examina inom högskoleingenjörsutbildningen bör tillsammans med antalet avlagda högskole-, kandidat- och magisterexamina med inriktning mot teknik sammantaget öka 2003 i förhållande till 2002. Minst en tredjedel av antalet lärarexamina bör ha en inriktning med matematik, naturvetenskap eller teknik. För lärarexamen med inriktning mot tidigare år skall särskilt behovet av lärare i förskola och förskoleklass beaktas. För perioden 2005–2008 bör antalet examinerade i psykologutbildningen öka.

Återrapportering

Årliga utfall i förhållande till ovanstående mål skall redovisas i årsredovisningen. Härvid skall antalet examina inom högskoleingenjörsutbildning samt antalet högskoleexamina, kandidatexamina och magisterexamina med teknisk inriktning särredovisas. Antalet lärarexamina och motsvarande äldre examina med matematisk, naturvetenskaplig eller teknisk inriktning skall anges sammantaget. Vidare skall antalet lärarexamina eller motsvarande äldre examina med inriktning mot förskola och förskoleklass redovisas.

Mål helårsstudenter

Antalet helårsstudenter 2003 totalt och inom de naturvetenskapliga och tekniska utbildningsområdena bör öka i förhållande till 2002.

Inom det konstnärliga utbildningsområdet design kan universitetet högst avräkna 50 helårsstudenter.

Återrapportering

Av årsredovisningen skall framgå antalet helårsstudenter 2003 jämfört med 2002. För övrig redovisning av genomförda prestationer skall redovisning ske enligt de särskilda bestämmelser som regeringen avser att besluta om.

Övrig återrapportering

Av årsredovisningen skall avseende läkarutbildningen framgå antalet nybörjare samt antalet helårsstudenter vid utbildningen våren och hösten 2003 samt planeringen inför 2004.

Särskilda åtaganden

1. Universitetet skall under perioden 2002–2004 ansvara för ett särskilt projekt för att förnya grundutbildningen inom det humanistisk-samhällsvetenskapliga området vad avser nya pedagogiska arbetsformer.

Återrapportering
Av årsredovisningen skall framgå universitetets planering av projektet samt vad tilldelade medel för 2003 använts till.

2. Universitetet skall med anledning av de extra tilldelade resurserna i tilläggsbudget för 2002 erbjuda motsvarande 15 helårsstudenter för lärare i svenska som andraspråk. Vissa utbildningar kan behöva även tiden under 2004 innan all verksamhet hinner genomföras.

Återrapportering
Av årsredovisningen skall framgå antalet helårsstudenter i ovan nämnda utbildning. En jämförelse skall lämnas för 2002, så att redovisningen tydliggör om den beslutade ökningen kunnat genomföras under 2003. I de fall detta inte har skett skall det särskilt kommenteras och skäl till förseningen anges.

3. Universitetet skall under perioden 2002–2004 anordna kompletterande utbildning enligt förordningen (1995:889) om en särskild teoretisk och praktisk utbildning vid universitet och högskolor för invandrare med utländsk högskoleutbildning. Medel för detta har beräknats under anslaget 25:72 Särskilda utgifter inom universitet och högskolor m.m. anslagsposten 13.

Återrapportering
Av årsredovisningen skall framgå antalet helårsstudenter som bedrivit kompletterande utbildning enligt ovan, antalet sökande till olika program på lärosätet samt inom vilka program och med vilken inriktning lärosätet genomfört nämnda utbildning, på vilket sätt Linköpings universitet arbetat med denna uppgift samt de viktigaste erfarenheterna av satsningen.

4. Universitetet skall svara för utbildningsinsatser inom ramen för verksamheten som drivs av programstyrelsen för System-on-Chip Design (SoC).

Verksamhetsgren Forskning och forskarutbildning med stödfunktioner eller konstnärligt utvecklingsarbete med stödfunktioner m.m.

Mål

Mål för forskarskolor

Linköpings universitet är värduniversitet för två forskarskolor, en i grundläggande datavetenskap samt en i teknisk och naturvetenskaplig didaktik. Som planeringsförutsättning skall gälla att respektive forskarskola vid utgången av 2007 har utexaminerat minst 25 doktorer. Denna tidsgräns kan förlängas med upp till ett år beroende på den genomsnittliga tid som doktoranderna inom forskarskolan bedriver institutionstjänstgöring.

Återrapportering

Av årsredovisningen skall framgå hur många doktorander som antagits till respektive forskarskola, deras kön och till vilket vetenskapsområde de knutits. Vidare skall samarbetet mellan värduniversitetet och partnerhögskolorna beskrivas.

Examinationsmål för forskarutbildningen

För fyraårsperioden 2001–2004 gäller tills vidare följande examinationsmål för forskarutbildningen vid universitetet (lägsta antal avlagda examina). Licentiatexamen skall räknas som en halv examen.

En doktorsexamen där licentiatexamen tidigare tagits ut skall räknas som en halv examen. Som planeringsförutsättning gäller att antalet examina i forskarutbildningen skall öka under perioden 2005–2008 i förhållande till perioden 2001–2004.

Vetenskapsområde

Mål

2001–2004

Humanistisk-samhällsvetenskapligt

108

Medicinskt

175

Tekniskt

297

Återrapportering

Se Gemensamma bestämmelser för universitet och högskolor m.m. under avsnitt verksamhetsgren: Forskning och forskarutbildning med stödfunktioner eller konstnärligt utvecklingsarbete med stödfunktioner, återrapportering under mål 2.

Rekryteringsmål för professorer

Av de professorer som anställs under fyraårsperioden 2001–2004 skall minst 26 procent vara kvinnor.

Återrapportering

Av årsredovisningen skall framgå det totala antalet professorer (heltidsekvivalenter) och antalet nyanställda professorer samt för båda grupperna antalet kvinnor.

Övrigt, forskning och forskarutbildning

Universitetet skall bedriva forskning och forskarutbildning inom humanistisk-samhällsvetenskapligt vetenskapsområde, inklusive temaorienterad forskning samt inom medicinskt och tekniskt vetenskapsområde.

Återrapportering

I årsredovisningen skall en redovisning (omfattning, inriktning och total kostnad) lämnas för Forum för kvinnliga forskare och kvinnoforskning.
2Finansiering


2.1Anslag

2.1.1Tilldelade anslag

Utgiftsområde 16 Utbildning och universitetsforskning

25:29Linköpings universitet: Grundutbildning (ramanslag)1 059 166 tkr
25:29 ap.1Takbelopp (ram)1 055 117 tkr

Disponeras av Linköpings universitet
25:29 ap.2Högskolepedagogisk utbildning av lärare (ram)956 tkr

Disponeras av Linköpings universitet
25:29 ap.3Nationellt resurscentrum i teknik (ram)1 556 tkr

Disponeras av Linköpings universitet
25:29 ap.4Humanistiskt förnyelseprojekt (ram)1 537 tkr

Disponeras av Linköpings universitet

Villkor

25:29 ap.1 Takbelopp

Anslagspost 1

- Per capita-ersättningen för helårsstudenter och helårsprestationer inom de olika utbildningsområdena anges under Gemensamma bestämmelser för universitet och högskolor m.m., avsnittet 2 Ekonomisk redovisning, 2.2 Verksamhetsgrenen Grundläggande högskoleutbildning med stödfunktioner punkt 7.

- Ersättning för helårsstudenter och helårsprestationer under 2003 inom naturvetenskapliga och tekniska utbildningar för studerande med särskilt vuxenstudiestöd skall avräknas inom takbeloppet.

- För helårstudenter inom kompletterande utbildning enligt förordningen (1995:889) om en särskild teoretisk och praktisk utbildning vid universitet och högskolor för personer med utländsk bakgrund får universitetet avräkna 50 000 kronor extra per helårsstudent.

- Ersättning för helårsstudenter och helårsprestationer under 2003 inom naturvetenskapliga och tekniska utbildningar för studerande med särskilt vuxenstudiestöd skall avräknas inom takbeloppet.


25:30Linköpings universitet: Forskning och forskarutbildning (ramanslag)459 769 tkr
25:30 ap.1Humanistisk-samhällsvetenskapligt vetenskapsområde (ram)98 737 tkr

Disponeras av Linköpings universitet
25:30 ap.2Medicinskt vetenskapsområde (ram)94 540 tkr

Disponeras av Linköpings universitet
25:30 ap.3Tekniskt vetenskapsområde (ram)165 066 tkr

Disponeras av Linköpings universitet
25:30 ap.4Ersättning för lokalhyror m.m. (ram)101 426 tkr

Disponeras av Linköpings universitet2.1.2Finansiella villkor för anslag (tkr)

Anslag/ap/dpAnslagskreditIndrag av anslags- beloppAnslagsbehållning som disponeras 2003
25:2900
25:29 ap.1000
25:29 ap.2000
25:29 ap.300
25:29 ap.400Inget
25:3000
25:30 ap.1000
25:30 ap.2000
25:30 ap.3000
25:30 ap.40002.2Övriga villkor

(tkr)

Räntekonto-kredit

Belopp som förs till räntekontot1

Låneram2

Linköpings universitet

147 872

336 800

25:29

1 059 166

25:30

459 769

1 Överföring sker med 1/12 varje månad.

2 Låneram i Riksgäldskontoret för investeringar i anläggningstillgångar som används i verksamheten.
2.3Avgifter och bidrag

Beräknad budget för avgiftsbelagd verksamhet 2003

Verksamhet där avgiftsintäkterna disponeras (tkr)
VerksamhetÖver- / Underskott t.o.m. 2001Över- / Underskott 2002Intäkter 2003Kostnader 2003Över- / Underskott 2003Ackumulerat över- / underskott, utgående 2003
Offentligrättslig verksamhet

Avgifter enligt 4 §10076 00076 00000
Övriga avgifter inom grundläggande högskoleutbildning0013 00013 00000
Övriga avgifter inom forskning och forskarutbildning0032 00032 00000
Summa00121 000121 00000
Uppdragsverksamhet

Beställd utbildning000000
Uppdragsutbildning26 059055 00055 000026 059
Uppdragsforskning19 217-6 000103 000103 000013 217
Summa45 276-6 000158 000158 000039 276

Villkor för avgiftsbelagd verksamhet

1 Avgiftsförordningen (1992:191)

Villkor

För villkor för den avgiftsfinansierade verksamheten se vidare under Gemensamma bestämmelser för universitet och högskolor, avsnittet 2 Ekonomisk redovisning, 2.1 Gemensam redovisning för verksamhetsgrenarna punkt 9.
På regeringens vägnarKopia till

Senast uppdaterad: