Regeringsbeslut
10
2003-06-18 Fi2003/3548





Ändring av regleringsbrev för budgetåret 2003 avseende Konjunkturinstitutet

Riksdagen har beslutat om Konjunkturinstitutets verksamhet för budgetåret 2003 (prop. 2002/03:1, utg.omr. 2, bet. 2002/03:FiU2, rskr. 2002/03:85).

Med ändring av regleringsbrevet beslutar regeringen att följande ska gälla för budgetåret 2003 för Konjunkturinstitutet och nedan angivna anslag.



1Verksamhet

PolitikområdeVerksamhetsområdeVerksamhetsgren
Effektiv statsförvaltningPrognoser och uppföljningPrognoser och analyser


1.1Verksamhetsstyrning

Följande gäller för verksamheten inom Konjunkturinstitutets ansvarsområde.

Politikområde Effektiv statsförvaltning

Mål
Att skapa en effektiv statsför­valtning som i sin helhet känne­tecknas av hög produk­tivitet, god kvalitet och bra service till nytta för besluts­fattare, medborgare och näringsliv.

Verksamhetsområde Prognoser och uppföljning

Mål
Tillförlitliga och väldoku­menterade prognoser och analyser över den sam­hälls­ekonomiska och stats­finansiella utveck­lingen

Verksamhetsgren Prognoser och analyser

Mål
 1. Prog­nos­er och medel­fristiga kalkyler för den eko­no­miska ut­veck­lingen inom och utom landet skall vara till­för­litliga och lämpliga som besluts­underlag.
 2. Prognoser och medel­frist­iga kalkyler skall inkludera analyser av pro­duk­ti­vi­tets­utveck­lingen, arbets­mark­nadens funk­tions­sätt, lönebildningen, svensk konkurrenskraft, finans­poli­tikens inriktning och effekter samt de offent­liga finans­erna i för­hållande till bud­get­politiska mål.
 3. Metoder och modeller skall underhållas och utvecklas så att kvaliteten på prognoser och kalkyler förbättras.
 4. För den miljöekonomiska verksamheten:
  a. Me­tod­er för monetära miljö­räkenskaper, inklusive indikatorer för hållbar utveckling, samt ana­lys av sam­banden mel­lan miljö och eko­nomi, skall vidareutvecklas.
  b. Miljö­ekonomiska mo­deller som kan an­vän­das för samhälls­eko­nomiska kon­sekvens­analyser skall underhållas och utvecklas.

Återrapportering
För målen 1–4 ovan gäller:
 1. Konjunkturinstitutet skall lämna en samlad bedömning av mål­upp­fyllel­sen och därvid särskilt
  – redovisa och kommentera prognosprecisionen,
  – analysera prognosavvikelser,
  – redovisa hur prognoserna görs tillgängliga och
  – redovisa hur prognosmetoderna dokumenteras.
 2. Konjunkturinstitutet skall lämna en samlad bedömning av mål­upp­fyllel­sen samt särskilt redogöra för insatser och resultat när det gäller att fördjupa analysen av lönebildningen, arbetsmarknadens funktionssätt och svensk konkurrenskraft.
 3. Konjunkturinstitutet skall redogöra för metod­utveck­lings­insatserna och lämna en samlad bedömning av mål­­upp­fyllelsen.
 4. Konjunkturinstitutet skall redogöra för insaterna och lämna en samlad bedömning av mål­uppfyllel­sen. Därvid bör arbetet med monetär värdering av olika slags miljöpåverkan kommenteras särskilt.

Övriga mål och återrapportering

Konjunkturinstitutet skall redovisa hur verksamheten har bidragit till att uppfylla målet för verksamhetsområdet Statistik, dvs. lättillgänglig statistik av god kvalitet.

Konjunkturinstitutet skall redovisa hur kravet på tillgänglighet m.m. enligt 13–14 §§ förordningen (2001:100) om den officiella statistiken har uppfyllts.



1.2Organisationsstyrning

Inom utvecklingsarbetet skall särskild vikt läggas vid utveckling av metoder och modeller för simuleringar och medelfristiga kalkyler. Den befintliga modellen Kosmos skall underhållas så att den kan användas i det löpande arbetet med medelfristiga kalkyler till dess den kan ersättas av en eller flera nya modeller. KI skall samråda med Finansdepartementet i frågor som rör införande av nya modeller och rutiner för det löpande arbetet med medelfristiga kalkyler. När den nya makroekonomiska modellen Micmac tas i bruk för den löpande verksamheten skall KI svara för utbildning av och stöd till berörd personal vid Finansdepartementet.


1.3Uppdrag

 1. Konjunkturinstitutet skall bistå Finans­departe­mentet med leveran­ser av
  a. utfalls- och prognos­data i det ge­men­samma data­bas­formatet samt
  b. upp­dat­erade data­baser och mo­dell­er för simuleringar och me­del­fristiga kal­kyl­er.
  Leveransernas tidpunkter och om­fattning bestäms i sam­råd med Finans­departe­mentet.
 2. Konjunkturinstitutet skall bistå Finans­departe­mentet med miljöekonomiska analyser.
 3. Konjunkturinstitutet skall årligen utarbeta en rapport om de samhälls­ekonomiska förutsättningarna för löneförhandlingar. Rapporten offentliggörs vid en med hänsyn till avtalsförhandlingarna lämplig tidpunkt.
 4. Konjunkturinstitutet skall utveckla prognosmodeller för offentliga finanser som tillvaratar de resultat avseende kopplingar mellan nationalräkenskaperna och statsbudgeten som framkom i samband med det s.k. ASTA-projektet. Institutet skall lämna en delrapport senast den 31 december 2003.
 5. Konjunkturinstitutet skall utveckla sina metoder för prognosutvärdering och prognosjämförelser. Arbetet skall inriktas så att resultaten kan ligga till grund för formulering av kvantitativa precisionsmål och för val av indikatorer för utvärdering av måluppfyllelsen. Konjunkturinstitutet skall lämna en delrapport om metodutvecklingsarbetet i samband med årsredovisningen för 2003. Delrapporten skall innehålla en redogörelse för gjorda insatser och en plan för det fortsatta arbetet.
 6. Konjunkturinstitutet skall efter samråd med Naturvårdsverket, Energimyndigheten och andra berörda myndigheter bidra med underlag rörande bl.a. framtida utsläpp av växthusgaser till regeringen inför kontrollstationen 2004 om delmålet för begränsad klimatpåverkan. Konjunkturinstitutets underlag skall avse samhällsekonomiska konsekvenser av olika åtgärder för att begränsa framtida utsläpp av växthusgaser.
 7. Konjunkturinstitutet skall redovisa utgiftsprognoser för åren 2003 till och med 2006 för samtliga anslag som myndigheten disponerar vid nedanstående prognostillfällen. Prognosen skall kommenteras både i förhållande till föregående prognostillfälle och i förhållande till budgeten. De antaganden som ligger till grund för prognosen skall redovisas. Om möjligt skall prognosen också månadsfördelas för innevarande år så att jämförelser kan göras med faktiskt utfall. Utgiftsprognoser lämnas senast
  – den 21 januari 2003
  – den 10 mars 2003
  – den 3 maj 2003
  – den 7 augusti 2003
  – den 3 november 2003



2Finansiering


2.2Anslag

2.2.1Tilldelade anslag

Utgiftsområde 2 Samhällsekonomi och finansförvaltning

1:1Konjunkturinstitutet (ramanslag)45 224 tkr

Disponeras av Konjunkturinstitutet



2.2.2Finansiella villkor för anslag (tkr)

Anslag/ap/dpAnslagskreditIndrag av anslags- beloppAnslagsbehållning som disponeras 2003
1:16780-



2.3Övriga villkor

Belopp som förs till räntekontot: 45 224 tkr. Överföringen sker med 1/12 varje månad.

Räntekontokredit: 4 600 tkr.

Låneram i Riksgäldskontoret för investeringar i anläggningstillgångar som används i verksamheten: 3 500 tkr.




2.4Avgifter och bidrag

Beräknad budget för avgiftsbelagd verksamhet 2003

Verksamhet där avgiftsintäkterna disponeras (tkr)
VerksamhetÖver- / Underskott t.o.m. 2001Över- / Underskott 2002Intäkter 2003Kostnader 2003Över- / Underskott 2003Ackumulerat över- / underskott, utgående 2003
Uppdragsverksamhet





Statistiktjänster, kurser970450450097
Utredningsrapporter, användarstöd3743251 1501 1500699
Summa4713251 6001 6000796

Villkor för avgiftsbelagd verksamhet

Avgifternas storlek bestäms av Konjunkturinstitutet, dock ej i de fall som avses i 15 § avgiftsförordningen. Avgifterna disponeras av Konjunktur­institutet.

Ett underskott på 221 tkr i den avgiftsfinansierade EU-barometer­verk­sam­heten finansierades med anslagsmedel i samband med att verksamheten avvecklades under 2002.

Villkor för bidragsfinansierad verksamhet

Konjunkturinstitutet får ta emot bidrag för sin verksamhet från forskningsråd, forskningsstiftelser, forskningsfonder, statliga myndigheter samt organ inom Europeiska unionen och Förenta nationerna. Bidragsintäkterna disponeras av Konjunkturinstitutet.



3Undantag EA-regler

Konjunkturinstitutet undantas från kravet att lämna delårsrapport enligt 8 kap. 1 § förordningen (2000:605) om årsredovisning och budgetunderlag.


På regeringens vägnar


Bosse Ringholm
Joakim Skalin


Kopia till

Riksdagen, finansutskottet
Regeringskansliets förvaltningsavdelning, RK ekonomi
Regeringskansliets revisionskontor
Riksrevisionsverket
Ekonomistyrningsverket
Riksgäldskontoret
Finansdepartementet, budgetavdelningen
Finansdepartementet, enheten för resultatstyrning och budgetsamordning

Senast uppdaterad: