Regeringsbeslut Nr: 55
2002-12-19 U2002/4735/DK (delvis)

Regleringsbrev för budgetåret 2003 avseende Umeå universitet

Riksdagen har beslutat om Umeå universitets verksamhet för budgetåret 2003 (prop. 2002/03:1, utg.omr. 16, bet. 2002/03:UbU1, rskr. 2002/03:62).

Regeringen beslutar att följande skall gälla under budgetåret 2003 för Umeå universitet och nedan angivna anslag.1Verksamhet

PolitikområdeVerksamhetsområdeVerksamhetsgren
UtbildningspolitikHögskoleverksamhetGrundläggande högskoleutbildning med stödfunktioner
Forskning och forskarutbildning med stödfunktioner eller konstnärligt utvecklingsarbete med stödfunktioner m.m.


1.1Verksamhetsstyrning

Följande gäller för verksamheten inom Umeå universitets ansvarsområde.

Politikområde Utbildningspolitik

Verksamhetsgren Grundläggande högskoleutbildning med stödfunktioner

Mål

Examinationsmål

För fyraårsperioderna 2001–2004 respektive 2005–2008 gäller tills vidare följande examinationsmål (lägsta antal avlagda examina).

Examen

Mål

2001–2004

Planeringsförutsättning 2005–2008

Magisterexamen med ämnesdjup

2 390

1

Civilingenjörsexamen

400

680

Sjuksköterskeexamen

565

635

Lärarexamen med inriktning mot tidigare år 2

670

715

Lärarexamen med inriktning mot senare år 2

1 365

1 430

1 Examinationen bör vara på minst samma nivå som under perioden 2001–2004.

2 Inklusive examina inom motsvarande äldre utbildningar.

Antalet avlagda examina inom högskoleingenjörsutbildningen bör tillsammans med antalet avlagda högskole-, kandidat- och magisterexamina med inriktning mot teknik sammantaget öka 2003 i förhållande till 2002. Minst en tredjedel av antalet lärarexamina bör ha en inriktning med matematik, naturvetenskap eller teknik. För lärarexamen med inriktning mot tidigare år skall särskilt behovet av lärare i förskola och förskoleklass beaktas. För perioden 2005–2008 bör antalet examinerade i psykologutbildningen öka.

Återrapportering

Årliga utfall i förhållande till ovanstående mål skall redovisas i årsredovisningen. Härvid skall antalet examina inom högskoleingenjörsutbildning samt antalet högskoleexamina, kandidatexamina och magisterexamina med teknisk inriktning särredovisas. Antalet lärarexamina och motsvarande äldre examina med matematisk, naturvetenskaplig eller teknisk inriktning skall anges sammantaget. Vidare skall antalet lärarexamina eller motsvarande äldre examina med inriktning mot förskola och förskoleklass redovisas.

Mål helårsstudenter

Antalet helårsstudenter 2003 totalt och inom de naturvetenskapliga och tekniska utbildningsområdena bör öka i förhållande till 2002.

Inom de konstnärliga utbildningsområdena kan universitetet högst avräkna nedan angivna antal helårsstudenter inom respektive angivet utbildningsområde:

- högst 170 helårsstudenter inom design,

- högst 74 helårsstudenter inom konst, och

- högst 10 helårsstudenter inom musik.

Återrapportering

Av årsredovisningen skall framgå antalet helårsstudenter 2003 jämfört med 2002. För övrig redovisning av genomförda prestationer skall redovisning ske enligt de särskilda bestämmelser som regeringen avser att besluta om.

Övrig återrapportering

Av årsredovisningen skall avseende läkarutbildningen och tandläkarutbildningen framgå antalet nybörjare samt antalet helårsstudenter vid utbildningen våren och hösten 2003 samt planeringen inför 2004.

Särskilda åtaganden

1. Universitetet skall varje läsår erbjuda utbildning i samiska, tornedalsfinska och finska.

Återrapportering
Av årsredovisningen skall framgå antalet sökande samt antalet helårsstudenter och helårsprestationer inom respektive utbildning.

2. Universitetet skall anordna decentraliserad utbildning motsvarande minst 210 helårsstudenter.

Återrapportering
Av årsredovisningen skall framgå omfattning, inriktning och total kostnad för denna verksamhet.

3. Universitetet skall tillsammans med Luleå tekniska universitet och med Institutet för rymdfysik inom ramen för Kiruna rymd- och miljöcampus bygga upp utbildning i rymd- och miljövetenskap i Kiruna. Verksamheten skall vara fullt utbyggd 2003.

Återrapportering
I årsredovisningen skall en redovisning lämnas av dels vad som genomförts under 2003 och vilka kostnader detta medfört, dels hur planeringen ser ut för framtiden.

4. Universitetet skall i samarbete med Chalmers tekniska högskola AB utveckla magisterutbildning i industriell design med inriktning mot fordonsindustrin.

Återrapportering
Universitetet skall i anslutning till årsredovisningen kortfattat redovisa hur universitetet samarbetat med Chalmers tekniska högskola AB.


Verksamhetsgren Forskning och forskarutbildning med stödfunktioner eller konstnärligt utvecklingsarbete med stödfunktioner m.m.

Mål

Mål för forskarskolor

Umeå universitet är värduniversitet för två forskarskolor, en i pedagogiskt arbete samt en i genusvetenskap. Som en planeringsförutsättning skall gälla att respektive forskarskola vid utgången av 2007 har utexaminerat minst 25 doktorer. Denna tidsgräns kan förlängas med upp till ett år beroende på den genomsnittliga tid som doktoranderna inom forskarskolan bedriver institutionstjänstgöring.

Återrapportering

Av årsredovisningen skall framgå hur många doktorander som antagits till respektive forskarskola, deras kön och till vilket vetenskapsområde de knutits. Vidare skall samarbetet mellan värduniversitetet och partnerhögskolorna beskrivas.

Examinationsmål för forskarutbildningen

För fyraårsperioden 2001–2004 gäller tills vidare följande examinationsmål för forskarutbildningen vid universitetet (lägsta antal avlagda examina). Licentiatexamen skall räknas som en halv examen. En doktorsexamen där licentiatexamen tidigare tagits ut skall räknas som en halv examen. Som planeringsförutsättning gäller att antalet examina i forskarutbildningen skall öka under perioden 2005–2008 i förhållande till perioden 2001–2004.

Vetenskapsområde

Mål

2001–2004

Humanistisk-samhällsvetenskapligt

160

Medicinskt

225

Naturvetenskapligt

140

Återrapportering

Se Gemensamma bestämmelser för universitet och högskolor m.m. under avsnitt verksamhetsgren: Forskning och forskarutbildning med stödfunktioner eller konstnärligt utvecklingsarbete med stödfunktioner, återrapportering under mål 2.

Rekryteringsmål för professorer

Av de professorer som anställs under fyraårsperioden 2001–2004 skall minst 28 procent vara kvinnor.

Återrapportering

Av årsredovisningen skall framgå det totala antalet professorer (heltidsekvivalenter) och antalet nyanställda professorer samt för båda grupperna antalet kvinnor.

Övrigt, forskning och forskarutbildning

Universitetet skall bedriva forskning och forskarutbildning inom humanistisk-samhällsvetenskapligt, medicinskt och naturvetenskapligt vetenskapsområde. Universitetet skall bedriva konstnärligt utvecklingsarbete.

Återrapportering

1. I årsredovisningen skall en redovisning (omfattning, inriktning och total kostnad) lämnas för Kvinnovetenskapligt forum.

2. Inom det naturvetenskapliga vetenskapsområdet skall universitetet avsätta medel för Centrum för marin forskning, bl.a. för utnyttjande av fartyg för marin forskning. Av årsredovisningen skall framgå omfattning av, inriktning och total kostnad för denna verksamhet.
2Finansiering


2.1Anslag

2.1.1Tilldelade anslag

Utgiftsområde 16 Utbildning och universitetsforskning

25:27Umeå universitet: Grundutbildning (ramanslag)1 020 870 tkr
25:27 ap.1Takbelopp (ram)994 560 tkr

Disponeras av Umeå universitet
25:27 ap.2Högskolepedagogisk utbildning av lärare (ram)955 tkr

Disponeras av Umeå universitet
25:27 ap.3Decentraliserad utbildning (ram)14 969 tkr

Disponeras av Umeå universitet
25:27 ap.4Utbildning i rymd- och miljövetenskap förlagd till Kiruna (ram)5 851 tkr

Disponeras av Umeå universitet
25:27 ap.5Bidrag till lektorat i samiska och Bildmuseet (ram)2 035 tkr

Disponeras av Umeå universitet
25:27 ap.6Planerings- och utvecklingsmedel för en magisterutbildning i industriell design (ram)2 500 tkr

Disponeras av Umeå universitet

Villkor

25:27 ap.1 Takbelopp

Anslagspost 1

- Per capita-ersättningen för helårsstudenter och helårsprestationer inom de olika utbildningsområdena anges under Gemensamma bestämmelser för universitet och högskolor m.m., avsnittet 2 Ekonomisk redovisning, 2.2 Verksamhetsgrenen Grundläggande högskoleutbildning med stödfunktioner punkt 7.

- Ersättning för universitetets särskilda åtagande punkt 1 som anges under avsnittet Verksamhetsgren: Grundläggande högskoleutbildning med stödfunktioner beräknas per helårsstudent och helårsprestation och ingår i takbeloppet.

- Ersättning för helårsstudenter och helårsprestationer under 2003 inom naturvetenskapliga och tekniska utbildningar för studerande med särskilt vuxenstudiestöd skall avräknas inom takbeloppet.


25:28Umeå universitet: Forskning och forskarutbildning (ramanslag)661 151 tkr
25:28 ap.1Humanistisk-samhällsvetenskapligt vetenskapsområde (ram)200 952 tkr

Disponeras av Umeå universitet
25:28 ap.2Medicinskt vetenskapsområde (ram)185 081 tkr

Disponeras av Umeå universitet
25:28 ap.3Naturvetenskapligt vetenskapsområde (ram)172 131 tkr

Disponeras av Umeå universitet
25:28 ap.4Konstnärligt utvecklingsarbete (ram)934 tkr

Disponeras av Umeå universitet
25:28 ap.5Ersättning för lokalhyror m.m. (ram)102 053 tkr

Disponeras av Umeå universitet2.1.2Finansiella villkor för anslag (tkr)

Anslag/ap/dpAnslagskreditIndrag av anslags- beloppAnslagsbehållning som disponeras 2003
25:2700
25:27 ap.1000
25:27 ap.2000
25:27 ap.3000
25:27 ap.4000
25:27 ap.5000
25:27 ap.600
25:2800
25:28 ap.1000
25:28 ap.2000
25:28 ap.3000
25:28 ap.4000
25:28 ap.50002.2Övriga villkor

(tkr)

Räntekonto-kredit

Belopp som förs till räntekontot1

Låneram2

Umeå universitet

160 876

350 000

25:27

1 020 870

25:28

661 151

1 Överföring sker med 1/12 varje månad.

2 Låneram i Riksgäldskontoret för investeringar i anläggningstillgångar som används i verksamheten.
2.3Avgifter och bidrag

Beräknad budget för avgiftsbelagd verksamhet 2003

Verksamhet där avgiftsintäkterna disponeras (tkr)
VerksamhetÖver- / Underskott t.o.m. 2001Över- / Underskott 2002Intäkter 2003Kostnader 2003Över- / Underskott 2003Ackumulerat över- / underskott, utgående 2003
Offentligrättslig verksamhet

Avgifter enligt 4 §111 9603 100150 000145 0005 00020 060
Summa11 9603 100150 000145 0005 00020 060
Uppdragsverksamhet

Beställd utbildning-8008000000
Uppdragsutbildning27 5841 00075 00073 0002 00030 584
Uppdragsforskning16 2414 00080 00079 0001 00021 241
Summa43 0255 800155 000152 0003 00051 825
Offentligrättslig verksamhet

Övriga avgifter inom grundläggande högskoleutbildning-45451 0009505050
Övriga avgifter inom forskning och forskarutbildning1412020018020181
Summa96651 2001 13070231

Villkor för avgiftsbelagd verksamhet

1 Avgiftsförordningen (1992:191)

Villkor

För villkor för den avgiftsfinansierade verksamheten se vidare under Gemensamma bestämmelser för universitet och högskolor, avsnittet 2 Ekonomisk redovisning, 2.1 Gemensam redovisning för verksamhetsgrenarna punkt 9.
På regeringens vägnar

Senast uppdaterad: