Regeringsbeslut
26
2003-06-18 Fi2003/3421 (delvis)

Ändring av regleringsbrev för budgetåret 2003 avseende Statens bostadsnämnd

Riksdagen har beslutat om Statens bostadsnämnds verksamhet för budgetåret 2003 (prop. 2002/03:1, utg.omr. 18, bet. 2002/03:BoU1, rskr. 2002/03:66). Regeringen beslutar - med ändring av tidigare beslut - och med anledning av (prop 2002/03:100, utg.omr. 18, bet. 2002/03:FiU21, rskr. 2002/03:235) at).

Med ändring av regleringsbrevet beslutar regeringen att följande ska gälla för budgetåret 2003 för Statens bostadsnämnd och nedan angivna anslag.1Verksamhet

PolitikområdeVerksamhetsområdeVerksamhetsgren
BostadspolitikBostadsförsörjningOmstrukturering av kommunala bostadsföretag


1.1Verksamhetsstyrning

Följande gäller för verksamheten inom Statens bostadsnämnds ansvarsområde.

Politikområde Bostadspolitik

Mål
Alla skall ges förutsättningar att leva i goda bostäder till rimliga kostnader och i en stimulerande och trygg miljö inom långsiktigt hållbara ramar. Boende- och bebyggelsemiljön skall bidra till jämlika och värdiga levnadsförhållanden och särskilt främja en god uppväxt för barn och ungdomar. Vid planering, byggande och förvaltning skall en ekologiskt, ekonomiskt och socialt hållbar utveckling vara grund för verksamheten.

Verksamhetsområde Bostadsförsörjning

Mål
En bostadsmarknad med ökad nyproduktion av hyresbostäder och med lägre bygg- och boendekostnader, bostäder med god kvalitet, utveckling av de allmännyttiga bostadsföretagen och andra icke vinstdrivande upplåtelseformer samt minskad segregationen i boendet.

Verksamhetsgren Omstrukturering av kommunala bostadsföretag

Mål
Statens bostadsnämnd skall medverka till omstrukturering av kommunala bostadsföretag. Målet är att ge de kommunala bostadsföretagen långsiktigt hållbara ekonomiska förutsättningar för en kostnadseffektiv bostadsförvaltning som är anpassad till den förväntade befolknings­utvecklingen.

Statens bostadsnämnd skall vidare medverka till att kommunala borgensåtaganden för lån till bostadsrättsföreningar kan avvecklas.

Statens bostadsnämnd skall även följa upp tidigare ingångna avtal.

Återrapportering
Statens bostadsnämnd skall redovisa

- omfattningen och inriktningen av det stöd och andra åtgärder som har lämnats till kommuner,

- de villkor om insatser från kommunens sida som stödet har förenats med och de åtgärder i övrigt som har vidtagits för att hålla statens långsiktiga kostnader så låga som möjligt,

- preliminära och slutliga beslut om stöd och andra åtgärder som har fattats under budgetåret 2003 samt övriga totala åtaganden per den 31 december 2003,

- antalet inkomna ärenden under året och ärendebalansen,

- kostnader och intäkter sedan den 1 januari 2003,

- resultat av uppföljningen av tidigare ingångna avtal.


1.2Organisationsstyrning

Målet är att de grundläggande värdena demokrati, rättssäkerhet och effektivitet skall ha genomslag i Statens bostadsnämnds förvaltning.


1.3Uppdrag

Statens bostadsnämnd skall redovisa utgiftsprognoser för åren 2003 och 2004 för samtliga anslag som myndigheten disponerar vid nedanstående prognostillfällen.

Prognosen skall kommenteras både i förhållande till föregående prognostillfälle samt i förhållande till budgeten. De antaganden som ligger till grund för prognosen skall redovisas.

Utgiftsprognoser lämnas senast:

  • den 17 januari 2003
  • den 7 mars 2003,
  • den 2 maj 2003,
  • den 6 augusti 2003,
  • den 31 oktober 2003.2Finansiering


2.2Anslag

2.2.1Tilldelade anslag

Utgiftsområde 18 Samhällsplanering, bostadsförsörjning och byggande

31:13Statens bostadsnämnd (ramanslag)9 930 tkr
31:13 ap.1Statens bostadsnämnd (ram)9 930 tkr

Disponeras av Statens bostadsnämnd
31:13 ap.2Till regeringens disposition (ram)0 tkr

Disponeras av regeringen

Villkor

31:13 ap.1 Statens bostadsnämnd
Anslagsposten får användas för Statens bostadsnämnds förvaltningskostnader.

31:14Omstrukturering av kommunala bostadsbolag (ramanslag)30 000 tkr
31:14 ap.1Statens bostadsnämnd (ram)30 000 tkr

Disponeras av Statens bostadsnämnd
31:14 ap.2Till regeringens disposition (ram)0 tkr

Disponeras av regeringen

Villkor

31:14 ap.1 Statens bostadsnämnd
1. Anslagsposten får användas i enlighet med bestämmelserna i förordningen (2002:664) om statligt stöd för vissa kommunala åtaganden för boendet och förordningen (1998:666) om statligt stöd för vissa kommunala åtaganden för boendet.

2. Åtaganden får göras som medför utgifter på högst 150 000 000 kronor efter 2003.2.2.2Finansiella villkor för anslag (tkr)

Anslag/ap/dpAnslagskreditIndrag av anslags- beloppAnslagsbehållning som disponeras 2003
31:131490
31:13 ap.11490-
31:13 ap.200-
31:1400
31:14 ap.100Allt
31:14 ap.200Allt2.3Övriga villkor

(tkr)

Räntekontokredit

Belopp som förs till räntekontot1

Låneram2

Statens bostads-nämnd

31:13

350

9930

2 000

1 Överföringen sker med 1/12 varje månad.

2 Låneram i Riksgäldskontoret för investeringar i anläggningstillgångar som används i verksamheten.

För anslaget 31:13 Statens bostadsnämnd har myndigheten tillgång till ett räntekonto med kredit i Riksgäldskontoret.

De medel på anslaget 31:14 som finns på räntekontot och den ränta som erhållits för dessa medel under 2003 skall återbetalas till Riksgäldskontoret senast den 30 juni 2003.

3Undantag EA-regler

Statens bostadsnämnd undantas från kraven att årsredovisningen och delårsrapportenskall innehålla en finansieringsanalys.


På regeringens vägnar


Lars-Erik Lövdén
Sophie Gunnarsson


Kopia till

Riksdagens bostadsutskott (BoU)
Revisionskontoret/SB
Förvaltningsavdelningen/ekonomienheten
Riksgäldskontoret
Ekonomistyrningsverket
Ekonomistyrningsverket/SRS
Riksrevisionsverket
Finansdepartementet/BA
Finansdepartementet/RoB
Finansdepartementet/KE
Finansdepartementet/EA
Finansdepartementet/Ekonomigruppen

Senast uppdaterad: