Regeringsbeslut
2003-06-02

Ändring av regleringsbrev för budgetåret 2003 avseende Institutet för psykosocial medicin

Riksdagen har beslutat om Institutet för psykosocial medicins verksamhet för budgetåret 2003 (prop. 2002/03:1, utg.omr. 9, bet. 2002/03:SoU1, rskr. 2002/03:81).

Med ändring av regleringsbrevet beslutar regeringen att följande ska gälla för budgetåret 2003 för Institutet för psykosocial medicin och nedan angivna anslag.1Verksamhet

PolitikområdeVerksamhetsområdeVerksamhetsgren
FolkhälsaSamordnat folkhälsoarbeteNationellt kunskapscentrum för psykosocial hälsa


1.1Verksamhetsstyrning

Följande gäller för verksamheten inom Institutet för psykosocial medicins ansvarsområde.

Politikområde Folkhälsa

Mål
Folkhälsan skall förbättras för de grupper i samhället som är mest eftersatta ur hälsosynpunkt.

Verksamhetsområde Samordnat folkhälsoarbete

Mål
Kunskapen och tillämpningen av effektiva och kunskapsbaserade metoder för folkhälsoarbete inom området stress och psykosocial medicin skall öka inom de samhällssektorer, som är strategiskt viktiga för uppfyllelsen av politikområdesmålet.

Landets kunskapscentra inom forskningsområdet stress och psykosocial medicin skall nå en ökad kännedom om varandras verksamheter, så att olika insatser kan samordnas på ett effektivt sätt.


Återrapportering

IPM skall ge en samlad bedömning av hur de egna insatserna under året har bidragit till att nå målen.

Verksamhetsgren Nationellt kunskapscentrum för psykosocial hälsa


Återrapportering
IPM skall

- kortfattat redovisa de viktigaste forskningsresultaten som tagits fram i institutets regi under året,

- redovisa antalet forskningsrapporter, originalartiklar och övriga publikationer som producerats under året inom institutets olika forskningsenheter,

- redovisa vilka kunskapssammanställningar om effektiva och kunskapsbaserade metoder för folkhälsoarbete inom området stress och psykosocial medicin som har gjorts under året och till vilka målgrupper de har spridits,

- redovisa antalet utbildningsinsatser som gjorts under året, vilka målgrupperna har varit samt redogöra för hur insatserna har värderats av mottagarna,

- redogöra för de åtgärder som vidtagits under året för att utveckla institutets informationsspridning via Internet,

- redogöra för de åtgärder som vidtagits under året för att utveckla samordningen av de insatser som görs av landets olika kunskapscentra inom forskningsområdet stress och psykosocial medicin.


Övriga mål och återrapportering

IPM skall

- redovisa myndighetens kostnader och intäkter fördelat mellan forskning, kunskapssammanställning, kunskapsspridning och samordning,

- redovisa arbetad tid i procent fördelat mellan forskning, kunskapssammanställning, kunskapsspridning, samordning och administration,

- redogöra för de åtgärder som vidtagits för att utveckla barn- och ungdomsperspektivet inom institutets hela verksamhetsområde,

- revidera handlingsplanen för genderfrågor senast 30 september 2003 samt redovisa de åtgärder som vidtagits under året för att utveckla genderperspektivet i IPM:s verksamhet,

- analysera och redovisa hur myndigheten beaktat samhällets etniska och kulturella mångfald, både vid utformandet och genomförandet av sin verksamhet, i enlighet med förordningen (1986:856) om de statliga myndigheternas ansvar för genomförandet av integrationspolitiken.1.2Uppdrag

IPM skall redovisa vad rollen som nationellt kunskapscentrum när det gäller folkhälsoarbete inom området stress och psykosocial medicin innebär. I redovisningen skall IPM även beakta förhållandet till Statens folkhälsoinstitut i detta avseende. Återrapportering skall ske senast den 30 april 2003.

IPM skall redogöra för hur det organisatoriska och verksamhetsmässiga samarbetet med Karolinska institutet och Stockholms läns landsting är upplagt. Återrapportering skall ske senast den 30 april 2003.

IPM skall redogöra för de insatser genom vilka myndigheten kan bidra till att målet för minskad ohälsa i arbetslivet (Politikområde 19; ersättning vid arbetsoförmåga) uppnås. Återrapportering skall ske senast den 30 april 2003.

IPM skall redogöra för den nationella samordningen av de regionala suicidpreventiva nätverken, sammanfatta det utvecklingsarbete som pågår inom nätverken, ge en kortfattad bedömning av vad som uppnåtts under den tid som centrum för suicidforskning och -prevention har ansvarat för samordningen och ge en bedömning av utvecklingsbehov i framtiden. Återrapportering skall ske senast den 30 april 2003.

IPM skall redovisa utgiftsprognoser för år 2003 till och med år 2004 för det anslag som myndigheten disponerar vid nedanstående prognostillfällen. Prognoserna skall kommenteras både i förhållande till föregående prognostillfälle samt i förhållande till budgeten. De antaganden som ligger till grund för prognosen skall redovisas. Om möjligt skall prognosen också månadsfördelas för innevarande år så att jämförelser kan göras med faktiska utfall.

Prognoser och kommentarer skall vara Socialdepartementet tillhanda senast

- den 22 januari
- den 10 mars
- den 7 maj
- den 11 augusti
- den 3 november
2Finansiering


2.1Anslag

2.1.1Tilldelade anslag

Utgiftsområde 9 Hälsovård, sjukvård och social omsorg

14:6Institutet för psykosocial medicin (ramanslag)14 359 tkr

Disponeras av Institutet för psykosocial medicin2.1.2Finansiella villkor för anslag (tkr)

Anslag/ap/dpAnslagskreditIndrag av anslags- beloppAnslagsbehållning som disponeras 2003
14:62160-2.2Övriga villkor

Räntekontokredit: 1 435 900 kronor

Belopp som överförs till räntekonto: 14 359 000 kronor. Överföring sker med 1/12 varje månad.

Låneram: 2 000 000 kronor
2.3Avgifter och bidrag

Beräknad budget för avgiftsbelagd verksamhet 2003

Verksamhet där avgiftsintäkterna disponeras (tkr)
VerksamhetÖver- / Underskott t.o.m. 2001Över- / Underskott 2002Intäkter 2003Kostnader 2003Över- / Underskott 2003Ackumulerat över- / underskott, utgående 2003
Verksamhet med stöd i 4 § avgiftsförordningen

Publikationer, konferenser m.m.001 2001 20000
Summa001 2001 20000
3Undantag EA-regler

Myndigheten medges undantag från de begränsningar som anges i 4 § andra stycket avgiftsförordningen (1992:191).

Myndigheten undantas från kravet att lämna delårsrapport enligt 8 kap. 1 § förordningen (2000:605) om årsredovisning och budgetunderlag.På regeringens vägnar


Morgan Johansson
Bengt Rönngren


Kopia till

Riksdagens socialutskott
Regeringskansliets revisionskontor
Finansdepartementet/BA
Samtliga departement
Regeringskansliets förvaltningsavdelning/Ek
Riksförsäkringsverket
Socialstyrelsen
Statens folkhälsoinstitut
Statens beredning för medicinsk utvärdering
Forskningsrådet för arbetsliv och socialvetenskap
Riksgäldskontoret
Ekonomistyrningsverket
Riksrevisionsverket
Arbetslivsinstitutet
Arbetsmiljöverket
Verket för innovationssystem
Svenska Kommunförbundet
Landstingsförbundet

Senast uppdaterad: