Regeringsbeslut
19
2003-06-18 Ku2003/1479/Sam

Ändring av regleringsbrev för budgetåret 2003 avseende Radio- och TV- verket

Riksdagen har beslutat om att öka Radio- och TV-verkets anslag för budgetåret 2003 (prop. 2002/03:1, utg.omr. 1, bet. 2002/03:KU1, rskr. 2002/03:55, prop. 2002/03:100, bet. 2002/03:FiU21, rskr. 2002/03:00).

Med ändring av regleringsbrevet beslutar regeringen att följande ska gälla för budgetåret 2003 för Radio- och TV- verket och nedan angivet anslag.1Verksamhet

PolitikområdeVerksamhetsområdeVerksamhetsgren
MediepolitikMediepolitikUtvecklingen inom medieområdet
Radio och television m.m.


1.1Verksamhetsstyrning

Följande gäller för verksamheten inom Radio- och TV- verkets ansvarsområde.

Politikområde Mediepolitik

Mål
Målet för mediepolitiken är att stödja yttrandefrihet, mångfald, mass­mediernas oberoende och tillgänglighet samt att motverka skadliga inslag i massmedierna (prop. 2000/01:1, utg.omr. 17, bet. 2000/01:KrU1, rskr. 2000/01:59).

Riksdagen har vidare beslutat om mål för en nationell kulturpolitik (prop.1996/97:3, bet. 1996/97:KrU1, rskr. 1996/97:129).

Målet för Radio- och TV-verket är att främja möjligheterna till mångfald i radio och television genom att ansvara för all tillståndsgivning i enlighet med de särskilda lagarna för ljudradio- och televisionssändningar riktade till allmänheten i de fall uppgifterna inte ligger på regeringen eller någon annan särskilt angiven myndighet

Verksamhetsgren Utvecklingen inom medieområdet

Mål
Målet är att öka kunskapen om medierna och utvecklingen inom områ­det. Radio- och TV-verket skall därför löpande förse regeringen och andra intressenter med information om utvecklingen inom medieom­rådet samt publicera statistik och annan information beträffande ägande- och branschstrukturer, teknik samt ekonomi inom medieområdet. Sam­verkan skall ske med Granskningsnämnden för radio och TV, Presstöds­nämnden, Taltidningsnämnden, Statens biografbyrå samt Våldsskild­ringsrådet. I frågor som rör ägande- och branschstruktur skall verket samarbeta med Nordicom-Sverige.

Återrapportering
Radio- och TV-verket skall redovisa om verksamhets­målet har uppnåtts och särskilt kommentera resultatet med hänsyn till

- hur arbetet bedrivits samt

- vilket material som publicerats.

Verket skall vidare redovisa en sammanfattande rapport om tillståndet och utvecklingen inom medieområdet senast den 19 maj 2003. Rappor­ten skall innehålla en sammanställning av mediemyndigheternas publice­rade material.

Verksamhetsgren Radio och television m.m.

Mål
Målet är att stödja yttrandefriheten och mångfalden inom radio och tele­vision m.m. genom bl.a. tillståndsgivning och information samt verka för tillgänglighet av massmedierna genom t.ex. utarbetande av TV-standar­der.

Återrapportering
Radio- och TV-verket skall redovisa om verksamhets­målet har uppnåtts och särskilt kommentera resultatet med hänsyn till

- tillstånd, registrering och tillsyn,

- TV-standarder samt

- information.

Verket skall även ange

- hur handläggningen av ärenden fördelar sig mellan olika sändnings­former,

- handläggningstider (i genomsnitt) för olika sändningsformer,

- hur arbetet med tillsyn över de regler som gäller för innehav av sänd­ningstillstånd bedrivits och de olika beslut som tillsynen föranlett samt

- hur arbetet i samband med TV-standarder och information bedrivits samt resultatet av detta.


Övriga mål och återrapportering

Målet är att främja en samhällsutveckling som kännetecknas av jäm­ställdhet mellan kvinnor och män, respekt och tolerans och där etnisk, kulturell, språklig och religiös mångfald tillvaratas som en positiv kraft samt att bidra till minskad diskriminering, främlingsfientlighet och rasism.

Återrapportering: Radio- och TV-verket skall redovisa

- åtgärder som vidtagits i den utåtriktade verksamheten för att uppnå målet,

- åtgärder som vidtagits i det interna arbetet för att uppnå målet inom myndigheten.


1.2Uppdrag

1. Radio- och TV-verket skall till Kulturdepartementet redovisa utgifts­prognoser för åren 2003 till och med 2006 för anslag som myn­digheten disponerar. Prognosen skall kommenteras i förhållande till föregående prognostillfälle och i förhållande till budgeten.

Utgiftsprognoser lämnas senast:

- onsdagen den 22 januari 2003,

- måndagen den 10 mars 2003,

- onsdagen den 7 maj 2003,

- måndagen den 11 augusti 2003,

- måndagen den 3 november 2003.

2. Radio- och TV-verket skall, mot bakgrund av den senaste utvecklingen inom närradion, göra en uppföljning av sin rapport "Närradion igår, idag och imorgon" (Ku2002/1481/Me). Redovisningen skall även innehålla en analys av de möjliga regeländringar som kan vidtas för att motverka kommersialiseringen inom närradion. Verket skall därvid redovisa för- och nackdelar med olika regeländringar samt konsekvenserna av dessa. I redovisningen skall Radio- och TV-verket lämna förslag till de regeländringar som verket förespråkar. En redovisning av arbetet skall ske senast den 15 april 2003.
2Finansiering


2.2Anslag

2.2.1Tilldelade anslag

Utgiftsområde 1 Rikets styrelse

27:4Radio- och TV-verket (ramanslag)12 376 tkr

Disponeras av Radio- och TV- verket

Villkor

27:4 Radio- och TV-verket
Av anslaget skall 1 miljon kronor betalas ut efter rekvisition av Riksförbundet Öppna kanaler i Sverige för kostnader i samband med uppdraget att ansvara för att bl.a. utbildningsinsatser och erfarenhetsutbyte kommer till stånd inom området icke-kommersiell lokal-TV. Av medlen får högst 50 procent betalas ut före den 1 juli 2003. Radio- och TV-verket kan meddela närmare anvisningar för utformningen av de rekvisitioner och redogörelser som Riksförbundet skall lämna inom ramen för sitt uppdrag. Verket skall redogöra för hur medlen har använts i årsredovisningen.

Anslaget har ökat med 700 tkr för kostnader avseende utlysandet av sändningstillstånd i det digitala marknätet.2.2.2Finansiella villkor för anslag (tkr)

Anslag/ap/dpAnslagskreditIndrag av anslags- beloppAnslagsbehållning som disponeras 2003
27:41750-2.3Övriga villkor

(tkr)

Räntekontokredit

Belopp som förs till räntekontot (1/12 varje månad)

Låneram

27:4 Radio- och TV-verket

584

11 676

700
2.4Avgifter och bidrag

Beräknad budget för avgiftsbelagd verksamhet 2003

Verksamhet där avgiftsintäkterna inte disponeras (tkr)
VerksamhetRedovisas mot inkomst- / undertitelÖver- / Underskott t.o.m. 2001Över- / Underskott 2002Intäkter 2003Kostnader 2003Över- / Underskott 2003Ackumulerat över- / underskott, utgående 2003
Offentligrättslig verksamhet


Lokalradioavgifter2546118 766118 766122 8440122 844360 376
Särskild avgift2712004 00004 0004 000
Summa
118 766118 766126 8440126 844364 376

Verksamhet där avgiftsintäkterna disponeras (tkr)
VerksamhetÖver- / Underskott t.o.m. 2001Över- / Underskott 2002Intäkter 2003Kostnader 2003Över- / Underskott 2003Ackumulerat över- / underskott, utgående 2003
Offentligrättslig verksamhet

Avgift0060060000
Summa0060060000

Offentligrättslig verksamhet
Avgift
Budget för koncessionsavgift på televisionens område beräknas ej då avgifterna till stor del är beroende av TV4 AB:s reklamintäkter. Koncessionsavgiften för 2001 avseende intjänandeåret 2000 uppgick till ca 549 miljoner kronor.

Ekonomiskt mål för avgiftsbelagd verksamhet

Det ekonomiska målet är att intäkterna skall täcka 100 procent av kostnaderna för uppgiften att besluta i frågor om utgivningsbevis för verksamhet enligt 1 kap. 9 § andra stycket yttrandefrihetsgrundlagen.

Återrapportering

Radio- och TV-verket skall redovisa om målet har uppnåtts, hur verksamheten bedrivits samt antalet beslut som fattats.

Villkor för avgiftsbelagd verksamhet

1. Avgifter enligt lagen (1992:72)om koncessionsavgift på televisionens och radions område skall redovisas på statsbudgetens inkomstsida under inkomsttitel 2546 för lokalradioavgifter och inkomsttitel 2519 för kon­cessionsavgift på televisionens område.

2. Avgifter enligt radio- och TV-lagen (1996:844) skall redovisas på statsbudgetens inkomstsida under inkomsttitel 2712 Bötesmedel.

3. Avgifter enligt förordningen (2002:916) om avgifter i vissa yttrandefrihetsärenden disponeras av Radio- och TV-verket.

På regeringens vägnar


Marita Ulvskog
Matilda Berggren


Kopia till

Konstitutionsutskottet
Kulturutskottet
Finansdepartementet/Ba
Regeringskansliets förvaltningsavdelning, RK Ekonomi
Riksgäldskontoret
Riksrevisionsverket
Ekonomistyrningsverket

Senast uppdaterad: