Regeringsbeslut
12
2003-06-05 S2003/5086/HS

Ändring av regleringsbrev för budgetåret 2003 avseende Hälso- och sjukvårdens ansvarsnämnd

Riksdagen har beslutat om Hälso- och sjukvårdens ansvarsnämnds verksamhet för budgetåret 2003 (prop. 2002/03:1, utg.omr. 9, bet. 2002/03:SoU1, rskr. 2002/03:81).

Med ändring av regleringsbrevet beslutar regeringen att följande ska gälla för budgetåret 2003 för Hälso- och sjukvårdens ansvarsnämnd (HSAN) och nedan angivna anslag.1Verksamhet

PolitikområdeVerksamhetsområdeVerksamhetsgren
Hälso- och sjukvårdspolitikHälso- och sjukvårdMyndighetsuppgifter


1.1Verksamhetsstyrning

Följande gäller för verksamheten inom Hälso- och sjukvårdens ansvarsnämnds ansvarsområde.

Politikområde Hälso- och sjukvårdspolitik

Mål
Vårdens kvalitet och tillgänglighet skall förbättras.1

1 Övriga myndigheter vars verksamhet skall bidra till målet är Socialstyrelsen, Läkemedelsverket, Läkemedelsförmånsnämnden samt Statens beredning för medicinsk utvärdering.


Verksamhetsområde Hälso- och sjukvård

Mål

Verksamhetsgren Myndighetsuppgifter

Mål
Handläggningstiden skall understiga sex månader.

Återrapportering
HSAN skall redovisa ärendeutvecklingen under de tre senaste åren i form av
 • antalet utdelade påföljder, andelen påföljder av ärenden som inkommit från Socialstyrelsen skall även anges,
 • antalet inkomna ärenden, varav inkomna ärenden från Socialstyrelsen skall anges separat,
 • antalet avgjorda ärenden,
 • antalet balanserade ärenden,
 • antalet balanserade ärenden som vid årets utgång är äldre än sex respektive tolv månader,
 • antalet återkallade legitimationer,
 • genomsnittlig kostnad och handläggningstid per ärende,
 • medianåldern för avgjorda mål samt
 • överklagandefrekvens och ändringsfrekvens.

I delårsrapporten skall HSAN redovisa ärendeutvecklingen under perioden januari – juni 2003.


Övriga mål och återrapportering

 • HSAN skall redogöra för hur samverkan sker med andra myndig­heter och aktörer samt hur myndigheten informerar om sina beslut. HSAN skall vidare belysa i vilken mån det finns formella eller infor­mella hinder för samverkan och hur en bättre sådan kan utvecklas.
 • HSAN skall i årsredovisningen redovisa hur handlings­planen för genderfrågor genomförts och effekterna av denna på verksamheten.
 • HSAN skall redovisa hur etnisk och kulturell mångfald beaktats i myndighetens arbete


1.2Organisationsstyrning

I regeringens skrivelse En nationell handlingsplan för de mänskliga rättigheterna (skr. 2001/02:83) påtalas vikten av att anställda i den offentliga förvaltningen får del av utbildningar om mänskliga rättigheter. Regeringen anser därför att det är viktigt att de myndigheter som arbetar med frågor där dessa rättigheter berörs ges möjlighet att förbättra per­sonalens kunskap om dessa rättigheter. Under perioden 2002-2004 skall olika myndigheter göras särskilt uppmärksamma på frågor om mänskliga rättigheter. Utbildningen skall anpassas till den verksamhet som den specifika myndigheten bedriver.

HSAN skall utbilda sin personal i frågor rörande mänskliga rättigheter, särskilt med avseende på ekonomiska, sociala och kulturella rättigheter. Särskild fokus i utbildningen skall läggas på informationssökning om mänskliga rättigheter. HSAN skall i årsredovisningen återrapportera vilka åtgärder som vidtagits med hänsyn till detta uppdrag.1.3Uppdrag

HSAN skall redovisa utgiftsprognoser för åren 2003 till och med 2006 för anslag som myndigheten disponerar vid nedanstående prognostillfällen. Prognosen skall kommenteras både i förhållande till föregående prog­nostillfälle och i förhållande till budgeten. De antaganden som ligger till grund för prognosen skall redovisas. Om möjligt skall prognosen också månadsfördelas för innevarande år så att jämförelser kan göras med fak­tiskt utfall.

Prognoser och kommentarer skall vara Socialdepartementet tillhanda senast

– den 22 januari 2003

– den 10 mars 2003

– den 7 maj 2003

– den 11 augusti 2003

– den 3 november 2003.
2Finansiering


2.1Anslag

2.1.1Tilldelade anslag

Utgiftsområde 9 Hälsovård, sjukvård och social omsorg

13:5Hälso- och sjukvårdens ansvarsnämnd (ramanslag)25 473 tkr

Disponeras av Hälso- och sjukvårdens ansvarsnämnd2.1.2Finansiella villkor för anslag (tkr)

Anslag/ap/dpAnslagskreditIndrag av anslags- beloppAnslagsbehållning som disponeras 2003
13:53820-2.2Övriga villkor

(tkr) Räntekontokredit Belopp som förs till räntekontot 1 Låneram 2
HSAN 2 547 25 473 1 500

1 Överföringen sker med 1/12 varje månad.

2 Låneram i Riksgäldskontoret för investeringar i anläggningstillgångar som används i verksamheten.

3Undantag EA-regler

HSAN undantas från kravet att lämna delårsrapport enligt 8 kap. 1 § förordningen (2000:605) om årsredovisning och budgetunderlag.


På regeringens vägnar


Lars Engqvist
Petra Zetterberg Ferngren


Kopia till

Finansdepartementets budgetavdelning
Regeringskansliets förvaltningsavdelning - Ekonomienheten
Regeringskansliets internrevision
Socialutskottet
Socialstyrelsen
Ekonomistyrningsverket
Riksgäldskontoret
Riksrevisionsverket
Landstingsförbundet
Svenska Kommunförbundet
Läkemedelsverket
Institutet för psykosocial medicin
Steriliseringsersättningsnämnden
Statens beredning för medicinsk utvärdering
Läkemedelsförmånsnämnden

Senast uppdaterad: