Regeringsbeslut Nr: 55
2002-12-19 U2002/4735/DK (delvis)

Regleringsbrev för budgetåret 2003 avseende Göteborgs universitet

Riksdagen har beslutat om Göteborgs universitets verksamhet för budgetåret 2003 (prop. 2002/03:1, utg.omr. 16, bet. 2002/03:UbU1, rskr. 2002/03:62).

Regeringen beslutar att följande skall gälla under budgetåret 2003 för Göteborgs universitet och nedan angivna anslag.1Verksamhet

PolitikområdeVerksamhetsområdeVerksamhetsgren
UtbildningspolitikHögskoleverksamhetGrundläggande högskoleutbildning med stödfunktioner
Forskning och forskarutbildning med stödfunktioner eller konstnärligt utvecklingsarbete med stödfunktioner m.m.


1.1Verksamhetsstyrning

Följande gäller för verksamheten inom Göteborgs universitets ansvarsområde.

Politikområde Utbildningspolitik

Verksamhetsgren Grundläggande högskoleutbildning med stödfunktioner

Mål
Examinationsmål

För fyraårsperioderna 2001–2004 respektive 2005–2008 gäller tills vidare följande examinationsmål (lägsta antal avlagda examina).

Examen

Mål

2001–2004

Planeringsförutsättning 2005–2008

Magisterexamen med ämnesdjup

3 460

1

Sjuksköterskeexamen

515

850

Lärarexamen med inriktning mot tidigare år 2

1 115

1 270

Lärarexamen med inriktning mot senare år 2

1 660

1 660

1 Examinationen bör vara på minst samma nivå som under perioden 2001–2004.

2 Inklusive examina inom motsvarande äldre utbildningar.

Minst en tredjedel av antalet lärarexamina bör ha en inriktning med matematik, naturvetenskap eller teknik. För lärarexamen med inriktning mot tidigare år skall särskilt behovet av lärare i förskola och förskoleklass beaktas. För perioden 2005–2008 bör antalet examinerade i psykologutbildningen öka.

Återrapportering

Årliga utfall i förhållande till ovanstående mål skall redovisas i årsredovisningen. Antalet lärarexamina och motsvarande äldre examina med matematisk, naturvetenskaplig eller teknisk inriktning skall anges sammantaget. Vidare skall antalet lärarexamina eller motsvarande äldre examina med inriktning mot förskola och förskoleklass redovisas.

Mål helårsstudenter

Antalet helårsstudenter 2003 totalt och inom de naturvetenskapliga och tekniska utbildningsområdena bör öka i förhållande till 2002.

Inom de konstnärliga utbildningsområdena kan universitetet högst avräkna nedan angivna antal helårsstudenter inom respektive angivet utbildningsområde:

- högst 410 helårsstudenter inom design,

- högst 95 helårsstudenter inom konst,

- högst 390 helårsstudenter inom musik,

- högst 24 helårsstudenter inom opera,

- högst 30 helårsstudenter inom teater, och

- högst 20 helårsstudenter inom media.

Återrapportering

Av årsredovisningen skall framgå antalet helårsstudenter 2003 jämfört med 2002. För övrig redovisning av genomförda prestationer skall redovisning ske enligt de särskilda bestämmelser som regeringen avser att besluta om.

Övrig återrapportering

Av årsredovisningen skall avseende läkarutbildningen och tandläkarutbildningen framgå antalet nybörjare samt antalet helårsstudenter vid utbildningen våren och hösten 2003 samt planeringen inför 2004.

Särskilda åtaganden

1. Tjärnö marinbiologiska laboratorium är knutet till Göteborgs universitet och är gemensamt för Göteborgs universitet och Stockholms universitet. Styrelsen för Göteborgs universitet skall i samråd med styrelsen för Stockholms universitet utfärda erforderliga föreskrifter för Tjärnö marinbiologiska laboratorium.

Återrapportering
Av årsredovisningen skall framgå verksamhetens omfattning, inriktning och total kostnad

2. Universitetet skall med anledning av de extra tilldelade resurserna i tilläggsbudget för 2002 erbjuda motsvarande 40 helårsstudenter utbildning för modersmålslärare, 80 helårsstudenter för lärare i svenska som andraspråk samt 100 helårsstudenter för en specialpedagogisk påbyggnadsutbildning. Vissa utbildningar kan behöva även tiden under 2004 innan all verksamhet hinner genomföras.

Återrapportering
Av årsredovisningen skall framgå antalet helårsstudenter i ovan nämnda utbildningar. En jämförelse skall lämnas för 2002, så att redovisningen tydliggör om den beslutade ökningen kunnat genomföras under 2003. I de fall detta inte har skett skall det särskilt kommenteras och skäl till förseningen anges.


Verksamhetsgren Forskning och forskarutbildning med stödfunktioner eller konstnärligt utvecklingsarbete med stödfunktioner m.m.

Mål
Mål för forskarskolor

Göteborgs universitet är värduniversitet för två forskarskolor, en i genomik och bioinformatik samt en i språkvetenskap. Som planeringsförutsättning skall gälla att respektive forskarskola vid utgången av 2007 har utexaminerat minst 25 doktorer. Denna tidsgräns kan förlängas med upp till ett år beroende på den genomsnittliga tid som doktoranderna inom forskarskolan bedriver institutionstjänstgöring.

Återrapportering
Av årsredovisningen skall framgå hur många doktorander som antagits till respektive forskarskola, deras kön och till vilket vetenskapsområde de knutits. Vidare skall samarbetet mellan värduniversitetet och partnerhögskolorna beskrivas.

Examinationsmål för forskarutbildningen

För fyraårsperioden 2001–2004 gäller tills vidare följande examinationsmål för forskarutbildningen vid universitetet (lägsta antal avlagda examina). Licentiatexamen skall räknas som en halv examen. En doktorsexamen där licentiatexamen tidigare tagits ut skall räknas som en halv examen. Som planeringsförutsättning gäller att antalet examina i forskarutbildningen skall öka under perioden 2005–2008 i förhållande till perioden 2001–2004.

Vetenskapsområde

Mål

2001–2004

Humanistisk-samhällsvetenskapligt

372

Medicinskt

450

Naturvetenskapligt

220

Återrapportering

Se Gemensamma bestämmelser för universitet och högskolor m.m. under avsnitt verksamhetsgren: Forskning och forskarutbildning med stödfunktioner eller konstnärligt utvecklingsarbete med stödfunktioner, återrapportering under mål 2.

Rekryteringsmål för professorer

Av de professorer som anställs under fyraårsperioden 2001–2004 skall minst 28 procent vara kvinnor.

Återrapportering

Av årsredovisningen skall framgå det totala antalet professorer (heltidsekvivalenter) och antalet nyanställda professorer samt för båda grupperna antalet kvinnor.

Övrigt, forskning och forskarutbildning

Universitetet skall bedriva forskning och forskarutbildning inom humanistisk-samhällsvetenskapligt, medicinskt och naturvetenskapligt vetenskapsområde. Universitetet skall bedriva konstnärligt utvecklingsarbete.

Återrapportering

1. I årsredovisningen skall en redovisning (omfattning, inriktning och total kostnad) lämnas för Institutionen för genusvetenskap.

2. Universitetet har övertagit verksamhet avseende forskning inom hudallergi/haptenkemi från Arbetslivsinstitutet. Av årsredovisningen skall framgå hur övertagandet genomförts.

3. Nordiskt Informationscenter för Medie- och Kommunikationsforskning (Nordicom) har till uppgift att sprida information om medie- och kommunikationsforskning i de nordiska länderna samt att ansvara för grundläggande dokumentation av medieutvecklingen i Sverige. Målet är att dokumentation av och information om medieutvecklingen skall vara av hög vetenskaplig kvalitet, aktuell, efterfrågad av och anpassad till de olika brukare som vänder sig till Nordicom. Mediebarometern med räckviddsundersökningen av svenska medievanor skall ges ut under 2003. Av årsredovisningen för Göteborgs universitet skall framgå verksamhetens omfattning, inriktning samt total kostnad. Budgetunderlaget avseende denna verksamhet skall lämnas till Regeringskansliet (Kulturdepartementet). Medel för Nordicom finns anvisade under utgiftsområde 17 anslag 27:4 Forskning och dokumentation om medieutvecklingen avseende budgetåret 2003.
2Finansiering


2.1Anslag

2.1.1Tilldelade anslag

Utgiftsområde 16 Utbildning och universitetsforskning

25:23Göteborgs universitet: Grundutbildning (ramanslag)1 358 922 tkr
25:23 ap.1Takbelopp (ram)1 354 671 tkr

Disponeras av Göteborgs universitet
25:23 ap.2Högskolepedagogisk utbildning av lärare (ram)959 tkr

Disponeras av Göteborgs universitet
25:23 ap.3Nationellt resurscentrum i matematik (ram)3 292 tkr

Disponeras av Göteborgs universitet

Villkor

25:23 ap.1 Takbelopp

Anslagspost 1

- Per capita-ersättningen för helårsstudenter och helårsprestationer inom de olika utbildningsområdena anges under Gemensamma bestämmelser för universitet och högskolor m.m., avsnittet 2 Ekonomisk redovisning, 2.2 Verksamhetsgrenen Grundläggande högskoleutbildning med stödfunktioner punkt 7.

- Ersättning för universitetets särskilda åtagande punkt 1 som anges under avsnittet Verksamhetsgren: Grundläggande högskoleutbildning med stödfunktioner beräknas per helårsstudent och helårsprestation och ingår i takbeloppet.

- Ersättning för helårsstudenter och helårsprestationer under 2003 inom naturvetenskapliga och tekniska utbildningar för studerande med särskilt vuxenstudiestöd skall avräknas inom takbeloppet.

25:24Göteborgs universitet: Forskning och forskarutbildning (ramanslag)943 455 tkr
25:24 ap.1Humanistisk-samhällsvetenskapligt vetenskapsområde (ram)292 695 tkr

Disponeras av Göteborgs universitet
25:24 ap.2Medicinskt vetenskapsområde (ram)206 248 tkr

Disponeras av Göteborgs universitet
25:24 ap.3Naturvetenskapligt vetenskapsområde (ram)172 913 tkr

Disponeras av Göteborgs universitet
25:24 ap.4Sekretariatet för genusforskning (ram)6 141 tkr

Disponeras av Göteborgs universitet
25:24 ap.5Konstnärligt utvecklingsarbete (ram)7 959 tkr

Disponeras av Göteborgs universitet
25:24 ap.6Botaniska trädgården (ram)5 300 tkr

Disponeras av Göteborgs universitet
25:24 ap.7Ersättning för lokalhyror m.m. (ram)252 199 tkr

Disponeras av Göteborgs universitet2.1.2Finansiella villkor för anslag (tkr)

Anslag/ap/dpAnslagskreditIndrag av anslags- beloppAnslagsbehållning som disponeras 2003
25:2300
25:23 ap.1000
25:23 ap.2000
25:23 ap.3000
25:2400
25:24 ap.1000
25:24 ap.2000
25:24 ap.3000
25:24 ap.4000
25:24 ap.5000
25:24 ap.6000
25:24 ap.70002.2Övriga villkor

(tkr)

Räntekonto-kredit

Belopp som förs till räntekontot1

Låneram2

Göteborgs universitet

220 325

680 000

25:23

1 358 922

25:24

943 455

1 Överföring sker med 1/12 varje månad.

2 Låneram i Riksgäldskontoret för investeringar i anläggningstillgångar som används i verksamheten.
2.3Avgifter och bidrag

Beräknad budget för avgiftsbelagd verksamhet 2003

Verksamhet där avgiftsintäkterna disponeras (tkr)
VerksamhetÖver- / Underskott t.o.m. 2001Över- / Underskott 2002Intäkter 2003Kostnader 2003Över- / Underskott 2003Ackumulerat över- / underskott, utgående 2003
Offentligrättslig verksamhet

Avgifter enligt 4 §100102 000102 00000
Övriga avgifter inom grundläggande högskoleutbildning000000
Övriga avgifter inom forskning och forskarutbildning000000
Summa00102 000102 00000
Uppdragsverksamhet

Beställd utbildning14 23807 0007 000014 238
Uppdragsutbildning29 4174 00086 00083 0003 00036 417
Uppdragsforskning11 6571 000155 000153 0002 00014 657
Summa55 3125 000248 000243 0005 00065 312

Villkor för avgiftsbelagd verksamhet

1 Avgiftsförordningen (1992:191)

Villkor

För villkor för den avgiftsfinansierade verksamheten se vidare under Gemensamma bestämmelser för universitet och högskolor, avsnittet 2 Ekonomisk redovisning, 2.1 Gemensam redovisning för verksamhetsgrenarna punkt 9.
På regeringens vägnarKopia till

Senast uppdaterad: