Regeringsbeslut Nr:3
2002-12-20 S2002/475/ST
S2002/6207/ST
S2002/6813/ST
S2002/8330/ST
S2002/9927/SK
(delvis)

Regleringsbrev för budgetåret 2003 avseende Barnombudsmannen

Riksdagen har beslutat om Barnombudsmannens verksamhet för budgetåret 2003 (prop. 2002/03:1, utg.omr. 9, bet. 2002/03:SoU1, rskr. 2002/03:81).

Regeringen beslutar att följande skall gälla under budgetåret 2003 för Barnombudsmannen och nedan angivet anslag.1Verksamhet

PolitikområdeVerksamhetsområdeVerksamhetsgren
BarnpolitikFN:s barnkonvention och dess tillämpningFN:s barnkonvention och dess tillämpning


1.1Verksamhetsstyrning

Följande gäller för verksamheten inom Barnombudsmannens ansvarsområde.

Politikområde Barnpolitik

Mål
Barn och unga skall respekteras, ges möjlighet till utveckling och trygghet samt delaktighet och inflytande.1

1 Övriga myndigheter vars verksamhet skall bidra till målet är Statens nämnd för internationella adoptioner.


Verksamhetsområde FN:s barnkonvention och dess tillämpning

Mål
FN:s barnkonvention och dess tillämpningsområde skall vara väl känd hos berörda aktörer inom kommuner, landsting/regioner och förvaltningsmyndigheter.

Såväl tillämpningen som efterlevnaden av FN:s barnkonvention skall öka på alla nivåer i samhället.


Återrapportering
Redovisning av tillstånd och utveckling inom området med inriktning på väsentliga förändringar.

Verksamhetsgren FN:s barnkonvention och dess tillämpning

Mål
Mål 1: Barnombudsmannens stöd till berörda aktörer inom kommuner, landsting/regioner och förvaltningsmyndigheter skall utveckla deras arbete med att använda barnkonventionen som ett praktiskt redskap både vid utformandet och genomförandet av sina verksamheter.

Återrapportering: Redovisning av Barnombudsmannens insatser samt en bedömning av måluppfyllelsen.

Mål 2: Barnombudsmannens insatser skall bidra till att beslutsprocesser på olika nivåer i samhället skall utformas så att barn och unga får en möjlighet att komma till tals.

Återrapportering: Redovisning av Barnombudsmannens insatser samt en bedömning av vilken effekt insatserna har gett. Redovisningen skall även innefatta insatser för att utöka och vidareutveckla Barnombudsmannens egna kontakter med barn och unga.Övriga mål och återrapportering

Barnombudsmannen skall redovisa hur genderperspektivet under år 2003 har integrerats i myndighetens verksamhet samt vilka effekter insatserna har bidragit till.

Barnombudsmannen skall redovisa hur myndigheten har beaktat sam­hällets etniska och kulturella mångfald både vid utformandet och genom­förandet av sin verksamhet i enlighet med förordning 1986:856.1.2Uppdrag

Barnombudsmannen skall redovisa utgiftsprognoser för år 2003 till och med 2006 för samtliga anslag och poster som myndigheten disponerar vid nedanstående prognostillfällen. Prognosen skall kommenteras både i förhållande till föregående prognostillfälle samt i förhållande till budgeten. De antaganden som ligger till grund för prognosen skall redovisas.

Utgiftsprognoser lämnas senast:

– den 22 januari 2003,

– den 10 mars 2003,

– den 7 maj 2003,

– den 11 augusti 2003,

– den 3 november 2003.

Pågående uppdrag

Regeringsbeslut nr 34 den 21 februari 2002

Uppdrag att utarbeta modeller för barnombud/lokala företrädare för barn och unga.
2Finansiering


2.1Anslag

2.1.1Tilldelade anslag

Utgiftsområde 9 Hälsovård, sjukvård och social omsorg

15:1Barnombudsmannen (ramanslag)16 294 tkr

Disponeras av Barnombudsmannen2.1.2Finansiella villkor för anslag (tkr)

Anslag/ap/dpAnslagskreditIndrag av anslags- beloppAnslagsbehållning som disponeras 2003
15:12440-2.2Övriga villkor

(tkr) Räntekontokredit Belopp som förs till räntekontot 1 Låneram 2
BO 1 629 16 294 1 400

1 Överföringen sker med 1/12 varje månad.

2 Låneram i Riksgäldskontoret för investeringar i anläggningstillgångar som används i verksamheten.

3Undantag EA-regler

Barnombudsmannen undantas från kravet att lämna delårsrapport enligt 8 kap. 1 § förordningen (2000:605) om årsredovisning och budgetunder­lag.


På regeringens vägnar


Berit Andnor
Tarja Birkoff


Kopia till

Finansdepartementets budgetavdelning
Regeringskansliets Förvaltningsavdelning, Ekonomienheten
Regeringskansliets revisionskontor
Socialutskottet
Riksrevisionsverket
Ekonomistyrningsverket
Riksgäldskontoret

Senast uppdaterad: